WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


The Sui dynasty, 0581-0618.

The following 34 translators or authors have been active in this period or area, producing a total of 204 texts:

NamePinyinJapaneseTexts
闍那崛多 she2 na3 jue2 duo1 じゃなくった 35
達摩笈多 da2 mo2 ji2 duo1 だるまぎゅうた 3
瞿曇法智 qu2 tan2 fa3 zhi4 くどんほうち 1
笈多 ji2 duo1 ぎゅうた 4
毘尼多流支 pi2 ni2 duo1 liu2 zhi1 びにたるし 2
那連提耶舍 na3 lian2 ti2 ye1 she4 なれんだいやしゃ 11
僧就 seng1 jiu4 そうじゅ 1
達磨笈多 da2 mo2 ji2 duo1 だるまぎゅうた 4
豆那掘多 dou4 na3 jue2 duo1 ずなくった 1
寶貴 bao3 gui4 ほうき 1
菩提燈 pu2 ti2 deng1 ぼだいとう 1
世親菩薩 shi4 qin1 pu2 sa4 せしんぼさつ 14
無著菩薩 wu2 zhuo2 pu2 sa4 むじゃくぼさつ 11
慧遠 hui4 yuan3 えおん 12
欝楞迦 yu4 leng2 jia1 うつりょうが 2
龍樹 long2 shu4 りゅうじゅ 1
吉藏 ji2 zang4 きちぞう 28
c0-f3aa zhi4 yi3 ちぎ 36
灌頂 guan4 ding3 かんじょう 14
磧法師 qi4 fa3 shi1 せきほうし 1
杜順 du4 shun4 とじゅん 2
慧思 hui4 si1 えし 6
c0-c0f6 seng1 can4 そうさん 1
c0-f3aa zhuan4 yi3 1
【智c0-f3aa説】唐【湛然述】 zhi4 yi3 shuo1 tang2 zhan4 ran2 shu4 1
費長房 fei4 chang2 fang2 ひちょうぼう 1
c0-da7a yan4 cong2 げんそう 2
法經 fa3 jing1 ほうきょう 1
【智c0-f3aa説】宋【知禮述】日本實觀分 zhi4 yi3 shuo1 song4 zhi1 li3 shu4 ri4 ben3 shi2 guan1 fen1 1
【智c0-f3aa説灌頂説】明【道霈合】 zhi4 yi3 shuo1 guan4 ding3 shuo1 ming2 dao4 pei4 he2 1
【智c0-f3aa説灌頂記】清【成蓮合】 zhi4 yi3 shuo1 guan4 ding3 ji4 qing1 cheng2 lian2 he2 1
【灌頂撰】唐【道暹撰】 guan4 ding3 zhuan4 tang2 dao4 xian1 zhuan4 1
【灌頂撰】唐【湛然再治】日本【本純分會】 guan4 ding3 zhuan4 tang2 zhan4 ran2 zai4 zhi4 ri4 ben3 ben3 chun2 fen1 hui4 1
曇延 tan2 yan2 1

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02