WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T09N0264 添品妙法蓮華經

tian1 pin3 miao4 fa3 lian2 hua1 jing1

てんぼんみょうほうれんげきょう

Short title: 添品法華經  tian1 pin3 fa3 hua1 jing1

Alternative title: 妙法蓮華經論添品  miao4 fa3 lian2 hua1 jing1 lun4 tian1 pin3

法華部   
闍那崛多 she2 na3 jue2 duo1 じゃなくった
笈多 ji2 duo1 ぎゅうた  [譯]   7 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正09T0264134
高麗09K01180899
中華015H01260738-0831 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0139--
Other縮-盈2,卍-9.3

Related Texts

 1. T09N0262 妙法蓮華經
 2. T09N0263 正法華經

Structural Division

 1. 序品 xu4 pin3
 2. 方便品 fang1 bian4 pin3
 3. 譬喩品 pi4 yu4 pin3
 4. 信解品 xin4 jie3 pin3
 5. 藥草喩品 yao4 cao3 yu4 pin3
 6. 授記品 shou4 ji4 pin3
 7. 化城喩品 hua4 cheng2 yu4 pin3
 8. 五百弟子授記品 wu3 bai3 di4 zi3 shou4 ji4 pin3
 9. 授學無學人記品 shou4 xue2 wu2 xue2 ren2 ji4 pin3
 10. 法師品 fa3 shi1 pin3
 11. 見寶塔品 jian4 bao3 ta3 pin3
 12. 勸持品 quan4 chi2 pin3
 13. 安樂行品 an1 le4 xing2 pin3
 14. 從地踊出品 cong2 di4 yong3 chu1 pin3
 15. 如來壽量品 ru2 lai2 shou4 liang4 pin3
 16. 分別功徳品 fen1 bie2 gong1 de2 pin3
 17. 隨喜功徳品 sui2 xi3 gong1 de2 pin3
 18. 法師功徳品 fa3 shi1 gong1 de2 pin3
 19. 常不輕菩薩品 chang2 bu4 qing1 pu2 sa4 pin3
 20. 如來神力品 ru2 lai2 shen2 li4 pin3
 21. 陀羅尼品 tuo2 luo2 ni2 pin3
 22. 藥王菩薩本事品 yao4 wang2 pu2 sa4 ben3 shi4 pin3
 23. 妙音菩薩品 miao4 yin1 pu2 sa4 pin3
 24. 觀世音菩薩普門品 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4 pu3 men2 pin3
 25. 妙莊嚴王本事品 miao4 zhuang1 yan2 wang2 ben3 shi4 pin3
 26. 普賢菩薩勸發品 pu3 xian2 pu2 sa4 quan4 fa1 pin3
 27. 囑累品 zhu3 lei3 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02