WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T09N0262 妙法蓮華經

miao4 fa3 lian2 hua1 jing1

みょうほうれんげきょう

Short title: 法華經  fa3 hua1 jing1

Alternative title: 新法華經  xin1 fa3 hua1 jing1

法華部  姚秦 
鳩摩羅什 jiu1 mo2 luo2 shi2 くまらじゅう  [譯]   7 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正09T02621
高麗09K01160725
中華015H01240507-0597 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0134--
Other縮-盈1,卍-9.2,國-法

Related Texts

 1. T09N0263 正法華經
 2. T09N0264 添品妙法蓮華經
 3. T33N1715 法華經義記
 4. T33N1716 妙法蓮華經玄義
 5. T33N1717 法華玄義釋籤
 6. T34N1718 妙法蓮華經文句
 7. T34N1719 法華文句記
 8. T34N1720 法華玄論
 9. T34N1721 法華義疏
 10. T34N1722 法華遊意
 11. T34N1723 妙法蓮華經玄贊
 12. T34N1724 法華玄贊義決
 13. T34N1725 法華宗要
 14. T56N2187 法華義疏
 15. T56N2188 法華略抄
 16. T56N2189 妙法蓮華經釋文
 17. T56N2190 法華經解題
 18. T56N2191 法華經祕釋
 19. T56N2192 入真言門入如實見講演法華略儀
 20. T56N2195 法華開示抄
 21. T85N2748 法華義記卷第三
 22. T85N2749 法華經疏
 23. T85N2750 法華經疏
 24. T85N2751 法華經疏
 25. T85N2752 法華問答

Structural Division

 1. 序品 xu4 pin3
 2. 方便品 fang1 bian4 pin3
 3. 譬喩品 pi4 yu4 pin3
 4. 信解品 xin4 jie3 pin3
 5. 藥草喩品 yao4 cao3 yu4 pin3
 6. 授記品 shou4 ji4 pin3
 7. 化城喩品 hua4 cheng2 yu4 pin3
 8. 五百弟子受記品 wu3 bai3 di4 zi3 shou4 ji4 pin3
 9. 授學無學人記品 shou4 xue2 wu2 xue2 ren2 ji4 pin3
 10. 法師品 fa3 shi1 pin3
 11. 見寶塔品 jian4 bao3 ta3 pin3
 12. 提婆達多品 ti2 po2 da2 duo1 pin3
 13. 勸持品 quan4 chi2 pin3
 14. 安樂行品 an1 le4 xing2 pin3
 15. 從地踊出品 cong2 di4 yong3 chu1 pin3
 16. 如來壽量品 ru2 lai2 shou4 liang4 pin3
 17. 分別功徳品 fen1 bie2 gong1 de2 pin3
 18. 隨喜功徳品 sui2 xi3 gong1 de2 pin3
 19. 法師功徳品 fa3 shi1 gong1 de2 pin3
 20. 常不輕菩薩品 chang2 bu4 qing1 pu2 sa4 pin3
 21. 如來神力品 ru2 lai2 shen2 li4 pin3
 22. 囑累品 zhu3 lei3 pin3
 23. 藥王菩薩本事品 yao4 wang2 pu2 sa4 ben3 shi4 pin3
 24. 妙音菩薩品 miao4 yin1 pu2 sa4 pin3
 25. 觀世音菩薩普門品 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4 pu3 men2 pin3
 26. 陀羅尼品 tuo2 luo2 ni2 pin3
 27. 莊嚴王本事品 zhuang1 yan2 wang2 ben3 shi4 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02