WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T09N0263 正法華經

zheng4 fa3 hua1 jing1

しょうほっけきょう

Alternative title: 方等正法華經  fang1 deng3 zheng4 fa3 hua1 jing1

法華部  西晉 
竺法護 zhu2 fa3 hu4 じくほうご  [譯]   10 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正09T026363
高麗09K01170801
中華015H01250598-0737 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0138--
Other縮-盈2,卍-9.3

Related Texts

 1. T09N0262 妙法蓮華經
 2. T09N0264 添品妙法蓮華經

Structural Division

 1. 光瑞品 guang1 rui4 pin3
 2. 善權品 shan4 quan2 pin3
 3. 應時品 ying1 shi2 pin3
 4. 信樂品 xin4 le4 pin3
 5. 藥草品 yao4 cao3 pin3
 6. 授聲聞決品 shou4 sheng1 wen2 jue2 pin3
 7. 徃古品 wang3 gu3 pin3
 8. 授五百弟子決品 shou4 wu3 bai3 di4 zi3 jue2 pin3
 9. 授阿難羅云決品 shou4 a1 nan2 luo2 yun2 jue2 pin3
 10. 藥王如來品 yao4 wang2 ru2 lai2 pin3
 11. 七寶塔品 qi1 bao3 ta3 pin3
 12. 勸説品 quan4 shuo1 pin3
 13. 安行品 an1 xing2 pin3
 14. 菩薩從地踊出品 pu2 sa4 cong2 di4 yong3 chu1 pin3
 15. 如來現壽品 ru2 lai2 xian4 shou4 pin3
 16. 御福事品 yu4 fu2 shi4 pin3
 17. 勸助品 quan4 zhu4 pin3
 18. 歎法師品 tan4 fa3 shi1 pin3
 19. 常被輕慢品 chang2 bei4 qing1 man4 pin3
 20. 如來神足行品 ru2 lai2 shen2 zu2 xing2 pin3
 21. 藥王菩薩品 yao4 wang2 pu2 sa4 pin3
 22. 妙吼菩薩品 miao4 hou3 pu2 sa4 pin3
 23. 光世音普門品 guang1 shi4 yin1 pu3 men2 pin3
 24. c0-e1eb持品 zong3 chi2 pin3
 25. 淨復淨王品 jing4 fu4 jing4 wang2 pin3
 26. 樂普賢品 le4 pu3 xian2 pin3
 27. 囑累品 zhu3 lei3 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02