WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T05N0220 大般若波羅蜜多經

da4 ban1 ruo4 bo1 luo2 mi4 duo1 jing1

だいはんにゃはらみたきょう

般若部   
玄奘 xuan2 zang4 げんじょう  [譯]   600 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正05T02201
高麗01K00010001 TK020001 TK030001 TK040001
中華001H00010001 H0020001 H0030001 H0040001 H0050001 H0060001 高麗臧本 金臧大寶集寺本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0001--
Other縮-洪,卍-2.1-10,國-般1-2

Related Texts

 1. T08N0230

Structural Division

 1. 初會 chu1 hui4
  1. 縁起品 yuan2 qi3 pin3
  2. 學觀品 xue2 guan1 pin3
  3. 相應品 xiang4 ying1 pin3
  4. 轉生品 zhuan4 sheng1 pin3
  5. 讃勝徳品 zan4 sheng4 de2 pin3
  6. 現舌相品 xian4 she2 xiang4 pin3
  7. 教戒教授品 jiao4 jie4 jiao4 shou4 pin3
  8. 勸學品 quan4 xue2 pin3
  9. 無住品 wu2 zhu4 pin3
  10. 般若行相品 ban1 ruo4 xing2 xiang4 pin3
  11. 譬喩品 pi4 yu4 pin3
  12. 菩薩品 pu2 sa4 pin3
  13. 摩訶薩品 mo2 he1 sa4 pin3
  14. 大乘鎧品 da4 cheng2 kai3 pin3
  15. 辨大乘品 bian4 da4 cheng2 pin3
  16. 讃大乘品 zan4 da4 cheng2 pin3
  17. 隨順品 sui2 shun4 pin3
  18. 無所得品 wu2 suo3 de2 pin3
  19. 觀行品 guan1 xing2 pin3
  20. 無生品 wu2 sheng1 pin3
  21. 淨道品 jing4 dao4 pin3
  22. 天帝品 tian1 di4 pin3
  23. 諸天子品 zhu1 tian1 zi3 pin3
  24. 受教品 shou4 jiao4 pin3
  25. 散花品 san4 hua1 pin3
  26. 學般若品 xue2 ban1 ruo4 pin3
  27. 求般若品 qiu2 ban1 ruo4 pin3
  28. 歎衆徳品 tan4 zhong4 de2 pin3
  29. 攝受品 she4 shou4 pin3
  30. 校量功徳品 jiao4 liang2 gong1 de2 pin3
  31. 隨喜迴向品 sui2 xi3 hui2 xiang4 pin3
  32. 讃般若品 zan4 ban1 ruo4 pin3
  33. 謗般若品 bang4 ban1 ruo4 pin3
  34. 難信解品 nan2 xin4 jie3 pin3
  35. 讃清淨品 zan4 qing1 jing4 pin3
  36. 着不着相品 zhuo2 bu4 zhuo2 xiang4 pin3
  37. 説般若相品 shuo1 ban1 ruo4 xiang4 pin3
  38. 波羅蜜多品 bo1 luo2 mi4 duo1 pin3
  39. 難聞功徳品 nan2 wen2 gong1 de2 pin3
  40. 魔事品 mo2 shi4 pin3
  41. 佛母品 fo2 mu3 pin3
  42. 不思議等品 bu4 si1 yi4 deng3 pin3
  43. 辧事品 bian4 shi4 pin3
  44. 衆喩品 zhong4 yu4 pin3
  45. 眞善友品 zhen1 shan4 you3 pin3
  46. 趣智品 qu4 zhi4 pin3
  47. 眞如品 zhen1 ru2 pin3
  48. 菩薩住品 pu2 sa4 zhu4 pin3
  49. 不退轉品 bu4 tui4 zhuan4 pin3
  50. 巧方便品 qiao3 fang1 bian4 pin3
  51. 願行品 yuan4 xing2 pin3
  52. c0-d5da伽天品 qing2 jia1 tian1 pin3
  53. 善學品 shan4 xue2 pin3
  54. 斷分別品 duan4 fen1 bie2 pin3
  55. 巧便學品 qiao3 bian4 xue2 pin3
  56. 願喩品 yuan4 yu4 pin3
  57. 堅等讃品 jian1 deng3 zan4 pin3
  58. 囑累品 zhu3 lei3 pin3
  59. 無盡品 wu2 jin4 pin3
  60. 相引攝品 xiang4 yin3 she4 pin3
  61. 多問不二品 duo1 wen4 bu4 er4 pin3
  62. 實説品 shi2 shuo1 pin3
  63. 巧便行品 qiao3 bian4 xing2 pin3
  64. 遍學道品 bian4 xue2 dao4 pin3
  65. 三漸次品 san1 jian4 ci4 pin3
  66. 無相無得品 wu2 xiang4 wu2 de2 pin3
  67. 無雜法義品 wu2 za2 fa3 yi4 pin3
  68. 諸功徳相品 zhu1 gong1 de2 xiang4 pin3
  69. 諸法平等品 zhu1 fa3 ping2 deng3 pin3
  70. 不可動品 bu4 ke3 dong4 pin3
  71. 成熟有情品 cheng2 shu2 you3 qing2 pin3
  72. 嚴淨佛土品 yan2 jing4 fo2 tu3 pin3
  73. 淨土方便品 jing4 tu3 fang1 bian4 pin3
  74. 無性自性品 wu2 xing4 zi4 xing4 pin3
  75. 勝義瑜伽品 sheng4 yi4 yu2 jia1 pin3
  76. 無動法性品 wu2 dong4 fa3 xing4 pin3
  77. 常啼菩薩法 chang2 ti2 pu2 sa4 fa3
  78. 法涌菩薩品 fa3 yong3 pu2 sa4 pin3
  79. 結勸品 jie2 quan4 pin3
 2. 二會第二會序 er4 hui4 di4 er4 hui4 xu4
  1. 縁起品 yuan2 qi3 pin3
  2. 歡喜品 huan1 xi3 pin3
  3. 觀照品 guan1 zhao4 pin3
  4. 無等等品 wu2 deng3 deng3 pin3
  5. 舌根相品 she2 gen1 xiang4 pin3
  6. 善現品 shan4 xian4 pin3
  7. 入離生品 ru4 li2 sheng1 pin3
  8. 勝軍品 sheng4 jun1 pin3
  9. 行相品 xing2 xiang4 pin3
  10. 幻喩品 huan4 yu4 pin3
  11. 譬喩品 pi4 yu4 pin3
  12. 斷諸見品 duan4 zhu1 jian4 pin3
  13. 六到彼岸品 liu4 dao4 bi3 an4 pin3
  14. 乘大乘品 cheng2 da4 cheng2 pin3
  15. 無縛解品 wu2 fu2 jie3 pin3
  16. 三摩地品 san1 mo2 di4 pin3
  17. 念住等品 nian4 zhu4 deng3 pin3
  18. 修治地品 xiu1 zhi4 di4 pin3
  19. 出住品 chu1 zhu4 pin3
  20. 超乘品 chao1 cheng2 pin3
  21. 無所有品 wu2 suo3 you3 pin3
  22. 隨順品 sui2 shun4 pin3
  23. 無邊際品 wu2 bian1 ji4 pin3
  24. 遠離品 yuan3 li2 pin3
  25. 帝釋品 di4 shi4 pin3
  26. 信受品 xin4 shou4 pin3
  27. 散花品 san4 hua1 pin3
  28. 授記品 shou4 ji4 pin3
  29. 攝受品 she4 shou4 pin3
  30. c0-df42堵波品 su1 du3 bo1 pin3
  31. 福生品 fu2 sheng1 pin3
  32. 功徳品 gong1 de2 pin3
  33. 外道品 wai4 dao4 pin3
  34. 天來品 tian1 lai2 pin3
  35. 設利羅品 she4 li4 luo2 pin3
  36. 經文品 jing1 wen2 pin3
  37. 隨喜迴向品 sui2 xi3 hui2 xiang4 pin3
  38. 大師品 da4 shi1 pin3
  39. 地獄品 di4 yu4 pin3
  40. 清淨品 qing1 jing4 pin3
  41. 無標幟品 wu2 biao1 zhi4 pin3
  42. 不可得品 bu4 ke3 de2 pin3
  43. 東北方品 dong1 bei3 fang1 pin3
  44. 魔事品 mo2 shi4 pin3
  45. 不和合品 bu4 he2 he2 pin3
  46. 佛母品 fo2 mu3 pin3
  47. 示相品 shi4 xiang4 pin3
  48. 成辧品 cheng2 bian4 pin3
  49. 船等喩品 chuan2 deng3 yu4 pin3
  50. 初業品 chu1 ye4 pin3
  51. 調伏貧等品 tiao2 fu2 pin2 deng3 pin3
  52. 眞如品 zhen1 ru2 pin3
  53. 不退轉品 bu4 tui4 zhuan4 pin3
  54. 轉不轉品 zhuan4 bu4 zhuan4 pin3
  55. 甚深義品 shen2 shen1 yi4 pin3
  56. 夢行品 meng4 xing2 pin3
  57. 願行品 yuan4 xing2 pin3
  58. c0-d5da伽天品 qing2 jia1 tian1 pin3
  59. 習近品 xi2 jin4 pin3
  60. 増上慢品 zeng1 shang4 man4 pin3
  61. 同學品 tong2 xue2 pin3
  62. 同性品 tong2 xing4 pin3
  63. 無分別品 wu2 fen1 bie2 pin3
  64. 堅非堅品 jian1 fei1 jian1 pin3
  65. 實語品 shi2 yu3 pin3
  66. 無盡品 wu2 jin4 pin3
  67. 相攝品 xiang4 she4 pin3
  68. 巧便品 qiao3 bian4 pin3
  69. 樹喩品 shu4 yu4 pin3
  70. 菩薩行品 pu2 sa4 xing2 pin3
  71. 親近品 qin1 jin4 pin3
  72. 遍學品 bian4 xue2 pin3
  73. 漸次品 jian4 ci4 pin3
  74. 無相品 wu2 xiang4 pin3
  75. 無雜品 wu2 za2 pin3
  76. 衆徳相品 zhong4 de2 xiang4 pin3
  77. 善達品 shan4 da2 pin3
  78. 實際品 shi2 ji4 pin3
  79. 無闕品 wu2 que1 pin3
  80. 道土品 dao4 tu3 pin3
  81. 正定品 zheng4 ding4 pin3
  82. 佛法品 fo2 fa3 pin3
  83. 無事品 wu2 shi4 pin3
  84. 實説品 shi2 shuo1 pin3
  85. 空性品 kong1 xing4 pin3
 3. 三會第三會序 san1 hui4 di4 san1 hui4 xu4
  1. 緑起品 lü4 qi3 pin3
  2. 舍利子品 she4 li4 zi3 pin3
  3. 善現品 shan4 xian4 pin3
  4. 天帝品 tian1 di4 pin3
  5. c0-df42堵波品 xian4 su1 du3 bo1 pin3
  6. 稱揚功徳品 cheng1 yang2 gong1 de2 pin3
  7. 佛説利羅品 fo2 shuo1 li4 luo2 pin3
  8. 福聚品 fu2 ju4 pin3
  9. 隨喜迴向品 sui2 xi3 hui2 xiang4 pin3
  10. 地獄品 di4 yu4 pin3
  11. 歎淨品 tan4 jing4 pin3
  12. 讃徳品 zan4 de2 pin3
  13. 陀羅尼品 tuo2 luo2 ni2 pin3
  14. 魔事品 mo2 shi4 pin3
  15. 現世間品 xian4 shi4 jian1 pin3
  16. 不思議等品 bu4 si1 yi4 deng3 pin3
  17. 譬喩品 pi4 yu4 pin3
  18. 善友品 shan4 you3 pin3
  19. 眞如品 zhen1 ru2 pin3
  20. 不退相品 bu4 tui4 xiang4 pin3
  21. 空相品 kong1 xiang4 pin3
  22. c0-d5da伽天品 qing2 jia1 tian1 pin3
  23. 巧便品 qiao3 bian4 pin3
  24. 學時品 xue2 shi2 pin3
  25. 見不動品 jian4 bu4 dong4 pin3
  26. 方便善巧品 fang1 bian4 shan4 qiao3 pin3
  27. 慧到彼岸品 hui4 dao4 bi3 an4 pin3
  28. 妙相品 miao4 xiang4 pin3
  29. 施等品 shi1 deng3 pin3
  30. 佛國品 fo2 guo2 pin3
  31. 宣化品 xuan1 hua4 pin3
 4. 四會第四會序 si4 hui4 di4 si4 hui4 xu4
  1. 妙行品 miao4 xing2 pin3
  2. 帝釋品 di4 shi4 pin3
  3. 供養c0-df42堵波品 gong1 yang3 su1 du3 bo1 pin3
  4. 稱揚功徳品 cheng1 yang2 gong1 de2 pin3
  5. 福門品 fu2 men2 pin3
  6. 隨喜迴向品 sui2 xi3 hui2 xiang4 pin3
  7. 地獄品 di4 yu4 pin3
  8. 清淨品 qing1 jing4 pin3
  9. 讃歎品 zan4 tan4 pin3
  10. 總持品 zong3 chi2 pin3
  11. 魔事品 mo2 shi4 pin3
  12. 現世間品 xian4 shi4 jian1 pin3
  13. 不思議等品 bu4 si1 yi4 deng3 pin3
  14. 譬喩品 pi4 yu4 pin3
  15. 天讃品 tian1 zan4 pin3
  16. 眞如品 zhen1 ru2 pin3
  17. 不退相品 bu4 tui4 xiang4 pin3
  18. 空相品 kong1 xiang4 pin3
  19. 深功徳品 shen1 gong1 de2 pin3
  20. c0-d5da伽天品 qing2 jia1 tian1 pin3
  21. 覺魔事品 jue2 mo2 shi4 pin3
  22. 善友品 shan4 you3 pin3
  23. 天主品 tian1 zhu3 pin3
  24. 無雜無異品 wu2 za2 wu2 yi4 pin3
  25. 迅速品 xun4 su4 pin3
  26. 幻喩品 huan4 yu4 pin3
  27. 堅固品 jian1 gu4 pin3
  28. 散花品 san4 hua1 pin3
  29. 隨順品 sui2 shun4 pin3
 5. 五會第五會序 wu3 hui4 di4 wu3 hui4 xu4
  1. 善現品 shan4 xian4 pin3
  2. 天帝品 tian1 di4 pin3
  3. c0-df42堵波品 su1 du3 bo1 pin3
  4. 神呪品 shen2 zhou4 pin3
  5. 設利羅品 she4 li4 luo2 pin3
  6. 經典品 jing1 dian3 pin3
  7. 迴向品 hui2 xiang4 pin3
  8. 地獄品 di4 yu4 pin3
  9. 清淨品 qing1 jing4 pin3
  10. 不思議品 bu4 si1 yi4 pin3
  11. 魔事品 mo2 shi4 pin3
  12. 眞如品 zhen1 ru2 pin3
  13. 甚深相品 shen2 shen1 xiang4 pin3
  14. 船等喩品 chuan2 deng3 yu4 pin3
  15. 如來品 ru2 lai2 pin3
  16. 不退品 bu4 tui4 pin3
  17. 貧行品 pin2 xing2 pin3
  18. 姉妹品 zi3 mei4 pin3
  19. 夢行品 meng4 xing2 pin3
  20. 勝意樂品 sheng4 yi4 le4 pin3
  21. 修學品 xiu1 xue2 pin3
  22. 根栽品 gen1 zai1 pin3
  23. 付囑品 fu4 zhu3 pin3
  24. 見不動佛品 jian4 bu4 dong4 fo2 pin3
 6. 六會第六會序 liu4 hui4 di4 liu4 hui4 xu4
  1. 縁起品 yuan2 qi3 pin3
  2. 通達品 tong1 da2 pin3
  3. 顯相品 xian3 xiang4 pin3
  4. 法界品 fa3 jie4 pin3
  5. 念住品 nian4 zhu4 pin3
  6. 法性品 fa3 xing4 pin3
  7. 平等品 ping2 deng3 pin3
  8. 現相品 xian4 xiang4 pin3
  9. 無所得品 wu2 suo3 de2 pin3
  10. 證勸品 zheng4 quan4 pin3
  11. 顯徳品 xian3 de2 pin3
  12. 現化品 xian4 hua4 pin3
  13. 陀羅尼品 tuo2 luo2 ni2 pin3
  14. 勸誡品 quan4 jie4 pin3
  15. 二行品 er4 xing2 pin3
  16. 讃歎品 zan4 tan4 pin3
  17. 付囑品 fu4 zhu3 pin3
 7. 第七會曼殊室利分序 di4 qi1 hui4 man4 shu1 shi4 li4 fen1 xu4
  1. 曼殊室利分 man4 shu1 shi4 li4 fen1
 8. 八會第八會那伽室利分序 ba1 hui4 di4 ba1 hui4 na3 jia1 shi4 li4 fen1 xu4
  1. 那伽室利分 na3 jia1 shi4 li4 fen1
 9. 九會第九會能斷金剛分序 jiu3 hui4 di4 jiu3 hui4 neng2 duan4 jin1 gang1 fen1 xu4
  1. 能斷金剛分 neng2 duan4 jin1 gang1 fen1
 10. 十會第十會般若理趣分序 shi2 hui4 di4 shi2 hui4 ban1 ruo4 li3 qu4 fen1 xu4
  1. 般若理趣分 ban1 ruo4 li3 qu4 fen1
 11. 十一會第十一會施波羅蜜多分序 shi2 yi1 hui4 di4 shi2 yi1 hui4 shi1 bo1 luo2 mi4 duo1 fen1 xu4
  1. 布施波羅蜜多分 bu4 shi1 bo1 luo2 mi4 duo1 fen1
 12. 十二會第十二會戒波羅蜜多分序 shi2 er4 hui4 di4 shi2 er4 hui4 jie4 bo1 luo2 mi4 duo1 fen1 xu4
  1. 淨戒波羅蜜多分 jing4 jie4 bo1 luo2 mi4 duo1 fen1
 13. 十三會第十三會忍波羅蜜多分序 shi2 san1 hui4 di4 shi2 san1 hui4 ren3 bo1 luo2 mi4 duo1 fen1 xu4
  1. 安忍波羅蜜多分 an1 ren3 bo1 luo2 mi4 duo1 fen1
 14. 十四會第十四會勤波羅蜜多分序 shi2 si4 hui4 di4 shi2 si4 hui4 qin2 bo1 luo2 mi4 duo1 fen1 xu4
  1. 精進波羅蜜多分 jing1 jin4 bo1 luo2 mi4 duo1 fen1
 15. 十五會第十五會靜慮波羅蜜多分序 shi2 wu3 hui4 di4 shi2 wu3 hui4 jing4 lü4 bo1 luo2 mi4 duo1 fen1 xu4
  1. 靜慮波羅蜜多分 jing4 lü4 bo1 luo2 mi4 duo1 fen1
 16. 十六會第十六會般若波羅蜜多分序 shi2 liu4 hui4 di4 shi2 liu4 hui4 ban1 ruo4 bo1 luo2 mi4 duo1 fen1 xu4
  1. 般若波羅蜜多分 ban1 ruo4 bo1 luo2 mi4 duo1 fen1

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02