WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T08N0227 小品般若波羅蜜經

xiao3 pin3 ban1 ruo4 bo1 luo2 mi4 jing1

しょうぼんはんにゃはらみつきょう

Short title: 新小品經  xin1 xiao3 pin3 jing1

Alternative title: 小品摩訶般若波羅蜜經  xiao3 pin3 mo2 he1 ban1 zang4 bo1 luo2 mi4 jing1

般若部  後秦 
鳩摩羅什 jiu1 mo2 luo2 shi2 くまらじゅう  [譯]   10 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正08T0227536
高麗05K00070759
中華008H00070001-0108 高麗臧本 金臧大寶集寺本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0006--
Other縮-月6,卍-5.5

Related Texts

 1. T05N0220 四會第四會序
 2. T08N0224 道行般若經
 3. T08N0225 大明度經
 4. T08N0226 摩訶般若鈔經
 5. T08N0229 佛説佛母寶悳藏般若波羅蜜經

Structural Division

 1. 初品 chu1 pin3
 2. 釋提桓因品 shi4 ti2 yuan2 yin1 pin3
 3. 塔品 ta3 pin3
 4. 明呪品 ming2 zhou4 pin3
 5. 舍利品 she4 li4 pin3
 6. 佐助品 zuo3 zhu4 pin3
 7. 廻向品 hui2 xiang4 pin3
 8. 泥犁品 ni2 li2 pin3
 9. 歎淨品 tan4 jing4 pin3
 10. 不可思議品 bu4 ke3 si1 yi4 pin3
 11. 魔事品 mo2 shi4 pin3
 12. 小如品 xiao3 ru2 pin3
 13. 相無相品 xiang4 wu2 xiang4 pin3
 14. 般喩品 ban1 yu4 pin3
 15. 大如品 da4 ru2 pin3
 16. 阿惟越致相品 a1 wei2 yue4 zhi4 xiang4 pin3
 17. 深功徳品 shen1 gong1 de2 pin3
 18. 恒伽提婆品 heng2 jia1 ti2 po2 pin3
 19. 阿毘拔致覺魔品 a1 pi2 ba2 zhi4 jue2 mo2 pin3
 20. 深心求菩提品 shen1 xin1 qiu2 pu2 ti2 pin3
 21. 恭敬菩薩品 gong1 jing4 pu2 sa4 pin3
 22. 無慳煩惱品 wu2 qian1 fan2 nao3 pin3
 23. 稱揚菩薩品 cheng1 yang2 pu2 sa4 pin3
 24. 囑累品 zhu3 lei3 pin3
 25. 見阿c4-4822佛品 jian4 a1 chu4 fo2 pin3
 26. 隨知品 sui2 zhi1 pin3
 27. 薩陀波崙品 sa4 tuo2 bo1 lun2 pin3
 28. 曇無竭品 tan2 wu2 jie2 pin3
 29. 囑累品 zhu3 lei3 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02