WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T08N0229 佛説佛母寶悳藏般若波羅蜜經

fo2 shuo1 fo2 mu3 bao3 de2 zang4 ban1 ruo4 bo1 luo2 mi4 jing1

ぶっせつぶつもほうとくぞうはんにゃはらみつきょう

Short title: 寶悳藏經  bao3 de2 zang4 jing1

般若部   
法賢 fa3 xian2 ほうけん  [譯]   3 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正08T0229676
高麗34K12000241
中華064H13100516-0530 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0864--
Other縮-月8,卍-15.5,國-釋下

Related Texts

 1. T05N0220 四會第四會序
 2. T08N0224 道行般若經
 3. T08N0225 大明度經
 4. T08N0226 摩訶般若鈔經
 5. T08N0227 小品般若波羅蜜經
 6. T08N0228 佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

Structural Division

 1. 行品 xing2 pin3
 2. 帝釋品 di4 shi4 pin3
 3. 無量功徳建塔品 wu2 liang4 gong1 de2 jian4 ta3 pin3
 4. 功徳品 gong1 de2 pin3
 5. 福量品 fu2 liang4 pin3
 6. 隨喜功徳品 sui2 xi3 gong1 de2 pin3
 7. 地獄品 di4 yu4 pin3
 8. 清淨品 qing1 jing4 pin3
 9. 稱讃功徳品 cheng1 zan4 gong1 de2 pin3
 10. 魔品 mo2 pin3
 11. 現世品 xian4 shi4 pin3
 12. 不思議品 bu4 si1 yi4 pin3
 13. 譬喩品 pi4 yu4 pin3
 14. 天品 tian1 pin3
 15. 如實品 ru2 shi2 pin3
 16. 不退地祥瑞品 bu4 tui4 di4 xiang2 rui4 pin3
 17. 空品 kong1 pin3
 18. c3-2d22c3-4964天姉品 ang2 e2 tian1 zi3 pin3
 19. 善解方便品 shan4 jie3 fang1 bian4 pin3
 20. 魔業品 mo2 ye4 pin3
 21. 善友品 shan4 you3 pin3
 22. 法王品 fa3 wang2 pin3
 23. 我品 wo3 pin3
 24. 戒品 jie4 pin3
 25. 幻化品 huan4 hua4 pin3
 26. 妙義品 miao4 yi4 pin3
 27. 散華品 san4 hua1 pin3
 28. 聚集品 ju4 ji2 pin3
 29. 常歡喜品 chang2 huan1 xi3 pin3
 30. 出法品 chu1 fa3 pin3
 31. 善護品 shan4 hu4 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02