WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T08N0223 摩訶般若波羅蜜經

mo2 he1 ban1 ruo4 bo1 luo2 mi4 jing1

まかはんにゃはらみつきょう

般若部  後秦 
鳩摩羅什 jiu1 mo2 luo2 shi2 くまらじゅう  [譯]   27 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正08T0223217
高麗05K00030225
中華007H00030284-0699 高麗臧本 金臧大寶集寺本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0003--
Other縮-月3-4,卍-5.2-3

Related Texts

 1. T05N0220 二會第二會序
 2. T08N0221 放光般若經
 3. T08N0222 光讃經
 4. T25N1509 大智度論
 5. T33N1696 大品遊意
 6. T33N1697 大慧度經宗要

Structural Division

 1. 序品 xu4 pin3
 2. 奉鉢品 feng4 bo1 pin3
 3. 習應品 xi2 ying1 pin3
 4. 徃生品 wang3 sheng1 pin3
 5. 歎度品 tan4 du4 pin3
 6. 舌相品 she2 xiang4 pin3
 7. 三假品 san1 jia3 pin3
 8. 勸學品 quan4 xue2 pin3
 9. 集散品 ji2 san4 pin3
 10. 相行品 xiang4 xing2 pin3
 11. 幻學品 huan4 xue2 pin3
 12. 句義品 ju4 yi4 pin3
 13. 金剛品 jin1 gang1 pin3
 14. 樂説品 le4 shuo1 pin3
 15. 辯才品 bian4 cai2 pin3
 16. 乘乘品 cheng2 cheng2 pin3
 17. 莊嚴品 zhuang1 yan2 pin3
 18. 問乘品 wen4 cheng2 pin3
 19. 廣乘品 guang3 cheng2 pin3
 20. 發趣品 fa1 qu4 pin3
 21. 出到品 chu1 dao4 pin3
 22. 勝出品 sheng4 chu1 pin3
 23. 等空品 deng3 kong1 pin3
 24. 會宗品 hui4 zong1 pin3
 25. 十無品 shi2 wu2 pin3
 26. 無生品 wu2 sheng1 pin3
 27. 問住品 wen4 zhu4 pin3
 28. 幻聽品 huan4 ting1 pin3
 29. 散花品 san4 hua1 pin3
 30. 三歎品 san1 tan4 pin3
 31. 滅諍品 mie4 zheng4 pin3
 32. 大明品 da4 ming2 pin3
 33. 述成品 shu4 cheng2 pin3
 34. 勸持品 quan4 chi2 pin3
 35. 遣異品 qian3 yi4 pin3
 36. 尊導品 zun1 dao3 pin3
 37. 法稱品 fa3 cheng1 pin3
 38. 法施品 fa3 shi1 pin3
 39. 隨喜品 sui2 xi3 pin3
 40. 照明品 zhao4 ming2 pin3
 41. 信毀品 xin4 hui3 pin3
 42. 歎淨品 tan4 jing4 pin3
 43. 無作品 wu2 zuo4 pin3
 44. 遍歎品 bian4 tan4 pin3
 45. 聞持品 wen2 chi2 pin3
 46. 魔事品 mo2 shi4 pin3
 47. 兩過品 liang3 guo4 pin3
 48. 佛母品 fo2 mu3 pin3
 49. 問相品 wen4 xiang4 pin3
 50. 成辯品 cheng2 bian4 pin3
 51. 譬喩品 pi4 yu4 pin3
 52. 知識品 zhi1 shi4 pin3
 53. 趣智品 qu4 zhi4 pin3
 54. 大如品 da4 ru2 pin3
 55. 不退品 bu4 tui4 pin3
 56. 堅固品 jian1 gu4 pin3
 57. 深奥品 shen1 ao4 pin3
 58. 夢行品 meng4 xing2 pin3
 59. 河天品 he2 tian1 pin3
 60. 不證品 bu4 zheng4 pin3
 61. 夢誓品 meng4 shi4 pin3
 62. 魔愁品 mo2 chou2 pin3
 63. 等學品 deng3 xue2 pin3
 64. 淨願品 jing4 yuan4 pin3
 65. 度空品 du4 kong1 pin3
 66. 累教品 lei3 jiao4 pin3
 67. 無盡品 wu2 jin4 pin3
 68. 攝五品 she4 wu3 pin3
 69. 方便品 fang1 bian4 pin3
 70. 三慧品 san1 hui4 pin3
 71. 道樹品 dao4 shu4 pin3
 72. 道行品 dao4 xing2 pin3
 73. 三善 san1 shan4
 74. 遍學品 bian4 xue2 pin3
 75. 三次品 san1 ci4 pin3
 76. 一念品 yi1 nian4 pin3
 77. 六喩品 liu4 yu4 pin3
 78. 四攝品 si4 she4 pin3
 79. 善達品 shan4 da2 pin3
 80. 實際品 shi2 ji4 pin3
 81. 具足品 ju4 zu2 pin3
 82. 淨土品 jing4 tu3 pin3
 83. 畢定品 bi4 ding4 pin3
 84. 差別品 cha1 bie2 pin3
 85. 七譬品 qi1 pi4 pin3
 86. 平等品 ping2 deng3 pin3
 87. 如化品 ru2 hua4 pin3
 88. 常啼品 chang2 ti2 pin3
 89. 法尚品 fa3 shang4 pin3
 90. 囑累品 zhu3 lei3 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02