WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T08N0221 放光般若經

fang4 guang1 ban1 ruo4 jing1

ほうこうはんにゃきょう

Short title: 放光經  fang4 guang1 jing1

般若部  西晉 
竺羅叉 zhu2 luo2 cha1 じくらしゃ  [譯]   20 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正08T02211
高麗05K00020001
中華007H00020001-0283 高麗臧本 金臧大寶集寺本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0002--
Other縮-月1-2,卍-5.1-2

Related Texts

 1. T05N0220 二會第二會序
 2. T08N0222 光讃經
 3. T08N0223 摩訶般若波羅蜜經

Structural Division

 1. 放光品 fang4 guang1 pin3
 2. 无見品 wu2 jian4 pin3
 3. 假號品 jia3 hao4 pin3
 4. 學五眼品 xue2 wu3 yan3 pin3
 5. 度五神通品 du4 wu3 shen2 tong1 pin3
 6. 授決品 shou4 jue2 pin3
 7. 妙度品 miao4 du4 pin3
 8. 舌相光品 she2 xiang4 guang1 pin3
 9. 行品 xing2 pin3
 10. 學品 xue2 pin3
 11. 本無品 ben3 wu2 pin3
 12. 空行品 kong1 xing2 pin3
 13. 問幻品 wen4 huan4 pin3
 14. 了本品 liao3 ben3 pin3
 15. 摩訶薩品 mo2 he1 sa4 pin3
 16. 問僧那品 wen4 seng1 na3 pin3
 17. 摩訶衒品 mo2 he1 xuan4 pin3
 18. 僧那僧涅品 seng1 na3 seng1 nie4 pin3
 19. 問摩訶衒品 wen4 mo2 he1 xuan4 pin3
 20. 陀隣尼品 tuo2 lin2 ni2 pin3
 21. 治地品 zhi4 di4 pin3
 22. 問出衒品 wen4 chu1 xuan4 pin3
 23. 歎衒品 tan4 xuan4 pin3
 24. 衒與空等品 xuan4 yu3 kong1 deng3 pin3
 25. 合聚品 he2 ju4 pin3
 26. 不可得三際品 bu4 ke3 de2 san1 ji4 pin3
 27. 問觀品 wen4 guan1 pin3
 28. 無住品 wu2 zhu4 pin3
 29. 如幻品 ru2 huan4 pin3
 30. 雨法雨品 yu3 fa3 yu3 pin3
 31. 歎品 tan4 pin3
 32. 降衆生品 jiang4 zhong4 sheng1 pin3
 33. 守行品 shou3 xing2 pin3
 34. 供養品 gong1 yang3 pin3
 35. 持品 chi2 pin3
 36. 遣異道士品 qian3 yi4 dao4 shi4 pin3
 37. 無二品 wu2 er4 pin3
 38. 舍利品 she4 li4 pin3
 39. 功徳品 gong1 de2 pin3
 40. 勸助品 quan4 zhu4 pin3
 41. 照明品 zhao4 ming2 pin3
 42. 泥犁品 ni2 li2 pin3
 43. 明淨品 ming2 jing4 pin3
 44. 無作品 wu2 zuo4 pin3
 45. 等品 deng3 pin3
 46. 眞知識品 zhen1 zhi1 shi4 pin3
 47. 覺魔品 jue2 mo2 pin3
 48. 不和合品 bu4 he2 he2 pin3
 49. 大明品 da4 ming2 pin3
 50. 問相品 wen4 xiang4 pin3
 51. 大事興品 da4 shi4 xing1 pin3
 52. 譬喩品 pi4 yu4 pin3
 53. 隨眞知議品 sui2 zhen1 zhi1 yi4 pin3
 54. 解深品 jie3 shen1 pin3
 55. 歎深品 tan4 shen1 pin3
 56. 阿惟越致品 a1 wei2 yue4 zhi4 pin3
 57. 堅固品 jian1 gu4 pin3
 58. 甚深品 shen2 shen1 pin3
 59. 夢中行品 meng4 zhong1 xing2 pin3
 60. 恒加調品 heng2 jia1 tiao2 pin3
 61. 問相行願品 wen4 xiang4 xing2 yuan4 pin3
 62. 阿惟越致相品 a1 wei2 yue4 zhi4 xiang4 pin3
 63. 釋提桓因品 shi4 ti2 yuan2 yin1 pin3
 64. 問等學品 wen4 deng3 xue2 pin3
 65. 親近品 qin1 jin4 pin3
 66. 牢固品 lao2 gu4 pin3
 67. 囑累品 zhu3 lei3 pin3
 68. 無盡品 wu2 jin4 pin3
 69. 六盜度相攝品 liu4 dao4 du4 xiang4 she4 pin3
 70. c0-e278和品 ou4 he2 pin3
 71. 種樹品 zhong4 shu4 pin3
 72. 菩薩行品 pu2 sa4 xing2 pin3
 73. 當得眞知識品 dang1 de2 zhen1 zhi1 shi4 pin3
 74. 教化生品 jiao4 hua4 sheng1 pin3
 75. 無堅要品 wu2 jian1 yao4 pin3
 76. 無倚相品 wu2 yi3 xiang4 pin3
 77. 無有相品 wu2 you3 xiang4 pin3
 78. 住二空品 zhu4 er4 kong1 pin3
 79. 超越法相品 chao1 yue4 fa3 xiang4 pin3
 80. 信本際品 xin4 ben3 ji4 pin3
 81. 無形品 wu2 xing2 pin3
 82. 建立品 jian4 li4 pin3
 83. 畢竟品 bi4 jing4 pin3
 84. 分別品 fen1 bie2 pin3
 85. 有無品 you3 wu2 pin3
 86. 諸法等品 zhu1 fa3 deng3 pin3
 87. 諸法妙化品 zhu1 fa3 miao4 hua4 pin3
 88. 薩陀波倫品 sa4 tuo2 bo1 lun2 pin3
 89. 法上品 fa3 shang4 pin3
 90. 囑累品 zhu3 lei3 pin3

 91. This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

  Release 2.0A Last modified: 2002-12-02