WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T31N1596 攝大乘論釋論

she4 da4 cheng2 lun4 shi4 lun4

しょうだいじょうろんしゃくろん

Alternative title: 世親攝論  shi4 qin1 she4 lun4

瑜伽部   
世親菩薩 shi4 qin1 pu2 sa4 せしんぼさつ
笈多 ji2 duo1 ぎゅうた
行矩 xing2 ju3 ぎょうく  [等譯]   10 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正31T1596271
高麗17K05930001
中華030H06430064-0154 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1171--
Other縮-往9,卍-21.1-2

Related Texts

 1. T31N1595 攝大乘論釋
 2. T31N1597 攝大乘論釋
 3. T31N1592 攝大乘論
 4. T31N1593 攝大乘論
 5. T31N1594 攝大乘論本
 6. T31N1598 攝大乘論釋

Structural Division

 1. 應知依止勝相勝語 ying1 zhi1 yi1 zhi3 sheng4 xiang4 sheng4 yu3
  1. 無等聖教章 wu2 deng3 sheng4 jiao4 zhang1
  2. 十議次第章 shi2 yi4 ci4 di4 zhang1
  3. 衆名章 zhong4 ming2 zhang1
  4. 相章 xiang4 zhang1
  5. 熏習章 xun1 xi2 zhang1
  6. 不一不異章 bu4 yi1 bu4 yi4 zhang1
  7. 更互爲因果章 geng1 hu4 wei4 yin1 guo3 zhang1
  8. 因果別不別章 yin1 guo3 bie2 bu4 bie2 zhang1
  9. 縁生章 yuan2 sheng1 zhang1
  10. 四縁章 si4 yuan2 zhang1
  11. 煩惱染章 fan2 nao3 ran3 zhang1
  12. 業染章 ye4 ran3 zhang1
  13. 生染章 sheng1 ran3 zhang1
  14. 世間淨章 shi4 jian1 jing4 zhang1
  15. 出世間淨章 chu1 shi4 jian1 jing4 zhang1
  16. 順道理章 shun4 dao4 li3 zhang1
  17. 差別章 cha1 bie2 zhang1
 2. 應知勝相勝語 ying1 zhi1 sheng4 xiang4 sheng4 yu3
  1. 相章 xiang4 zhang1
  2. 差別章 cha1 bie2 zhang1
  3. 分別章 fen1 bie2 zhang1
  4. 四意四合義章 si4 yi4 si4 he2 yi4 zhang1
 3. 入應知勝相勝語 ru4 ying1 zhi1 sheng4 xiang4 sheng4 yu3
 4. 入因果勝相勝語 ru4 yin1 guo3 sheng4 xiang4 sheng4 yu3
  1. 因果位章 yin1 guo3 wei4 zhang1
  2. 成立六數章 cheng2 li4 liu4 shu3 zhang1
  3. 相章 xiang4 zhang1
  4. 次弟章 ci4 di4 zhang1
  5. 立名章 li4 ming2 zhang1
  6. 修習章 xiu1 xi2 zhang1
  7. 差別章 cha1 bie2 zhang1
  8. 攝章 she4 zhang1
  9. 對治章 dui4 zhi4 zhang1
  10. 功徳章 gong1 de2 zhang1
  11. 互顯章 hu4 xian3 zhang1
 5. 修差別勝相勝語 xiu1 cha1 bie2 sheng4 xiang4 sheng4 yu3
  1. 對治章 dui4 zhi4 zhang1
  2. 六名章 liu4 ming2 zhang1
  3. 得相章 de2 xiang4 zhang1
  4. 修相章 xiu1 xiang4 zhang1
  5. 修時章 xiu1 shi2 zhang1
 6. 増上戒學勝相勝語 zeng1 shang4 jie4 xue2 sheng4 xiang4 sheng4 yu3
 7. 増上心學勝相勝語 zeng1 shang4 xin1 xue2 sheng4 xiang4 sheng4 yu3
 8. 増上慧學相勝相語 zeng1 shang4 hui4 xue2 xiang4 sheng4 xiang4 yu3
 9. 寂滅勝相勝語 ji4 mie4 sheng4 xiang4 sheng4 yu3
 10. 智勝相勝語 zhi4 sheng4 xiang4 sheng4 yu3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02