WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T31N1595 攝大乘論釋

she4 da4 cheng2 lun4 shi4

しょうだいじょうろんしゃく

Alternative title: 攝大乘釋論  she4 da4 cheng2 shi4 lun4

瑜伽部   
世親菩薩 shi4 qin1 pu2 sa4 せしんぼさつ
真諦 zhen1 di4 しんだい  [譯]   15 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正31T1595152
高麗16K05901097
中華029H06400809-1005 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1171--
Other縮-往8,卍-20.10-21.1,國-瑜9

Related Texts

 1. T31N1596 攝大乘論釋論
 2. T31N1597 攝大乘論釋
 3. T31N1598 攝大乘論釋
 4. T31N1592 攝大乘論
 5. T31N1593 攝大乘論
 6. T31N1594 攝大乘論本
 7. T68N2269 攝大乘論釋略疏
 8. T85N2805 攝大乘講疏卷第五・卷第七

Structural Division

 1. 釋依止勝相 shi4 yi1 zhi3 sheng4 xiang4
  1. 衆名品 zhong4 ming2 pin3
  2. 相品 xiang4 pin3
  3. 釋引證品 shi4 yin3 zheng4 pin3
  4. 釋差別品 shi4 cha1 bie2 pin3
 2. 釋應知勝相 shi4 ying1 zhi1 sheng4 xiang4
  1. 章相 zhang1 xiang4
  2. 差別章 cha1 bie2 zhang1
  3. 分別章 fen1 bie2 zhang1
  4. 顯了意依章 xian3 liao3 yi4 yi1 zhang1
 3. 釋應知勝相 shi4 ying1 zhi1 sheng4 xiang4
  1. 正入相章 zheng4 ru4 xiang4 zhang1
  2. 能入人章 neng2 ru4 ren2 zhang1
  3. 入境界章 ru4 jing4 jie4 zhang1
  4. 入位章 ru4 wei4 zhang1
  5. 入方便道章 ru4 fang1 bian4 dao4 zhang1
  6. 入資粮章 ru4 zi1 liang2 zhang1
  7. 入資粮果章 ru4 zi1 liang2 guo3 zhang1
  8. 二智用章 er4 zhi4 yong4 zhang1
  9. 二智依止章 er4 zhi4 yi1 zhi3 zhang1
  10. 二智差別章 er4 zhi4 cha1 bie2 zhang1
 4. 釋入因果勝相 shi4 ru4 yin1 guo3 sheng4 xiang4
  1. 因果位章 yin1 guo3 wei4 zhang1
  2. 成立大數章 cheng2 li4 da4 shu3 zhang1
  3. 相章 xiang4 zhang1
  4. 次弟章 ci4 di4 zhang1
  5. 立名章 li4 ming2 zhang1
  6. 修習章 xiu1 xi2 zhang1
  7. 差別章 cha1 bie2 zhang1
  8. 攝章 she4 zhang1
  9. 對治章 dui4 zhi4 zhang1
  10. 功徳章 gong1 de2 zhang1
  11. 本顯章 ben3 xian3 zhang1
 5. 釋入因果修差別勝相 shi4 ru4 yin1 guo3 xiu1 cha1 bie2 sheng4 xiang4
  1. 對治章 dui4 zhi4 zhang1
  2. 立名章 li4 ming2 zhang1
  3. 得相章 de2 xiang4 zhang1
  4. 修相章 xiu1 xiang4 zhang1
  5. 修時章 xiu1 shi2 zhang1
 6. 釋依戒學勝相 shi4 yi1 jie4 xue2 sheng4 xiang4
 7. 釋依心覺處勝相 shi4 yi1 xin1 jue2 chu3 sheng4 xiang4
 8. 釋依慧學差別勝相 shi4 yi1 hui4 xue2 cha1 bie2 sheng4 xiang4
 9. 釋學果寂滅勝相 shi4 xue2 guo3 ji4 mie4 sheng4 xiang4
 10. 釋智差別勝相 shi4 zhi4 cha1 bie2 sheng4 xiang4

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02