WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


日本

The following 273 translators or authors have been active in this period or area, producing a total of 569 texts:

NamePinyinJapaneseTexts
松本文三郎 song1 ben3 wen2 san1 lang2 1
慧印 hui4 yin4 えいん 2
玄契 xuan2 xie4 げんかい 1
【最澄疑問】唐【道邃決義】 zui4 cheng2 yi2 wen4 tang2 dao4 sui4 jue2 yi4 1
【圓澄疑問】唐【廣修決答】 yuan2 cheng2 yi2 wen4 tang2 guang3 xiu1 jue2 da2 1
【圓澄疑問】唐【維c0-f7f8決答】 yuan2 cheng2 yi2 wen4 tang2 wei2 juan1 jue2 da2 1
義真疑 yi4 zhen1 yi2 1
【光定疑問】唐【宗穎決答】 guang1 ding4 yi2 wen4 tang2 zong1 ying3 jue2 da2 1
【悳圓疑問】唐【宗穎決答】 de2 yuan2 yi2 wen4 tang2 zong1 ying3 jue2 da2 1
【俊c0-ca4e問】宋【了然智瑞妙音答】 jun4 nai3 wen4 song4 liao3 ran2 zhi4 rui4 miao4 yin1 da2 1
道忠 dao4 zhong1 3
及藏主 ji2 zang4 zhu3 1
海壽 hai3 shou4 1
淨慧 jing4 hui4 1
佐佐木憲悳 zuo3 zuo3 mu4 xian4 de2 1
慧堅 hui4 jian1 1
最澄 zui4 cheng2 さいちょう 12
空海 kong1 hai3 くうかい 26
常曉 chang2 xiao3 じょうぎょう 1
圓行 yuan2 xing2 えんぎょう 1
圓仁 yuan2 ren2 えんにん 11
惠運 hui4 yun4 えうん 2
圓珍 yuan2 zhen1 えんちん 12
宗叡 zong1 rui4 しゅうえい 1
安然 an1 ran2 あんねん 14
圓超 yuan2 chao1 えんちょう 1
玄日 xuan2 ri4 げんにち 1
安遠 an1 yuan3 あんおん 1
平祚 ping2 zuo4 びょうそ 1
藏俊 zang4 jun4 ぞうしゅん 2
榮穩 rong2 wen3 ようおん 1
永超 yong3 chao1 ようちょう 1
聖悳太子 sheng4 de2 tai4 zi3 しょうとくたいし 3
明一 ming2 yi1 みょういち 2
中算 zhong1 suan4 ちゆうさん 1
覺鑁 jue2 wan3 かくばん 25
貞慶 zhen1 lao3 じょうきょう 7
願曉 yuan4 xiao3 がんぎょう 1
平備 ping2 bei4 びょうび 1
智光 zhi4 guang1 ちこう 1
濟暹 ji4 xian1 さいせん 10
湛叡 zhan4 rui4 たんえい 1
喜海 xi3 hai3 きかい 2
信瑞 xin4 rui4 しんずい 1
顯意 xian3 yi4 けんい 2
證忍 zheng4 ren3 しょうにん 1
良忠 liang2 zhong1 りょうちゅう 2
源信 yuan2 xin4 げんしん 7
宥範 you4 fan4 ゆうはん 3
杲寶 gao3 bao3 ごうほう 8
頼瑜 lai4 yu2 らいゆ 10
宥快 you4 kuai4 ゆうかい 7
曇寂 tan2 ji4 どんじゃく 3
頼尊 lai4 zun1 らいそん 1
真寂 zhen1 ji4 しんじゃく 1
真興 zhen1 xing1 しんこう 6
南忠 nan2 zhong1 なんちゅう 1
明覺 ming2 jue2 みょうかく 3
定深 ding4 shen1 じょうじん 2
觀靜 guan1 jing4 かんじょう 1
高辯 gao1 bian4 こうべん 5
凝然 ning2 ran2 ぎょうねん 8
照遠 zhao4 yuan3 しょうおん 1
宗性 zong1 xing4 しゅうしょう 2
湛慧 zhan4 hui4 たんえ 2
快道 kuai4 dao4 かいどう 1
法幢 fa3 chuang2 ほうどう 1
英憲 ying1 xian4 えいけん 1
安澄 an1 cheng2 あんちょう 1
快憲 kuai4 xian4 かいけん 1
藏海 zang4 hai3 ぞうかい 1
秀法師 xiu4 fa3 shi1 しゅうほうし 1
増賀 zeng1 he4 ぞうが 1
善珠 shan4 zhu1 ぜんじゅ 5
良算 liang2 suan4 りょうさん 1
光胤 guang1 yin4 こういん 2
普寂 pu3 ji4 ふじゃく 3
基辯 ji1 bian4 きべん 3
明詮 ming2 quan2 みょうせん 2
觀理 guan1 li3 かんり 1
珍海 zhen1 hai3 ちんかい 9
尊辯 zun1 bian4 そんべん 1
道範 dao4 fan4 どうはん 3
信堅 xin4 jian1 しんけん 1
頼寶 lai4 bao3 らいほう 3
榮西 rong2 xi1 えいさい 2
尊通 zun1 tong1 そんつう 1
玄叡 xuan2 rui4 げんえい 1
宗法師 zong1 fa3 shi1 しゅうほうし 1
證禪 zheng4 chan2 しょうぜん 1
貞海 zhen1 hai3 じょうかい 1
聞證 wen2 zheng4 もんしょう 2
聖守 sheng4 shou3 しょうしゅ 1
實慶 shi2 lao3 じっけい 1
護命 hu4 ming4 ごみょう 1
慚安 can2 an1 ざんあん 1
良遍 liang2 bian4 りょうへん 3
清範 qing1 fan4 しょうはん 1
仲算 jie4 suan4 ちゅうさん 1
忠算 zhong1 suan4 ちゅうさん 1
宗禎 zong1 zhen1 しゅうてい 1
普機 pu3 ji1 ふき 1
増春 zeng1 chun1 ぞうしゅん 1
親圓 qin1 yuan2 しんえん 1
景雅 jing3 ya3 きょうが 2
實弘 shi2 hong2 じつぐ 1
壽靈 shou4 ling2 じゅれい 1
審乘 shen3 cheng2 しんじょう 1
聖詮 sheng4 quan2 しょうせん 1
靈波 ling2 bo1 れいは 1
實英 shi2 ying1 じつえい 1
鳳潭 feng4 tan2 ほうたん 1
豐安 feng1 an1 ぶあん 1
法進 fa3 jin4 ほうしん 1
實範 shi2 fan4 じつはん 3
惠光 hui4 guang1 えこう 1
覺盛 jue2 cheng2 かくじょう 3
叡尊 rui4 zun1 えいそん 2
英心 ying1 xin1 えいしん 1
忍仙 ren3 xian1 にんせん 1
宗覺 zong1 jue2 しゅうかく 1
義真 yi4 zhen1 ぎしん 1
蓮剛 lian2 gang1 れんごう 1
忠尋 zhong1 xun2 ちゅうじん 1
證真 zheng4 zhen1 しょうしん 1
惠鎮 hui4 zhen4 えちん 1
禎舜 zhen1 shun4 ていしゅん 1
光定 guang1 ding4 こうじょう 1
仁空 ren2 kong1 にんくう 2
惟賢 wei2 xian2 ゆいげん 1
敬光 jing4 guang1 きょうこう 1
覺超 jue2 chao1 かくちょう 7
最圓 zui4 yuan2 さいえん 1
皇慶 huang2 lao3 こうけい 1
長宴 chang2 yan4 ちょうえん 1
靜然 jing4 ran2 じょうねん 1
光宗 guang1 zong1 こうしゅう 1
良祐 liang2 you4 りょうゆう 1
澄豪 cheng2 hao2 ちょうごう 1
嚴豪 yan2 hao2 げんごう 1
良惠 liang2 hui4 りょうえ 1
了翁 liao3 weng1 りょうおう 1
覺千 jue2 qian1 かくせん 1
真盛 zhen1 cheng2 しんじょう 2
實慧 shi2 hui4 じつえ 2
成尊 cheng2 zun1 じょうそん 1
信證 xin4 zheng4 しんしょう 1
重譽 zhong4 yu4 じゅうよ 2
經尋 jing1 xun2 きょうじん 1
興然 xing1 ran2 こうねん 2
悳一 de2 yi1 とくいち 1
房覺 fang2 jue2 ぼうかく 1
真濟 zhen1 ji4 しんさい 2
淳祐 chun2 you4 じゅんゆう 2
真寂親王 zhen1 ji4 qin1 wang2 しんじゃくしんのう 1
元杲 yuan2 gao3 がんごう 3
仁海 ren2 hai3 にんかい 1
寛助 kuan1 zhu4 かんじょ 1
真譽 zhen1 yu4 しんよ 1
永嚴 yong3 yan2 ようごん 1
惠什 hui4 shi2 えじゅう 1
覺印 jue2 yin4 かくいん 1
賢覺 xian2 jue2 げんかく 1
寛信 kuan1 xin4 かんしん 1
元海 yuan2 hai3 がんかい 1
實運 shi2 yun4 じつうん 3
勝賢 sheng4 xian2 しょうげん 2
覺成 jue2 cheng2 かくじょう 1
守覺親王 shou3 jue2 qin1 wang2 しゅかくしんのう 7
成賢 cheng2 xian2 じょうげん 2
深賢 shen1 xian2 じんげん 1
憲深 xian4 shen1 けんじん 1
教舜 jiao4 shun4 きょうしゅん 1
榮然 rong2 ran2 ようねん 1
興雅 xing1 ya3 こうが 1
恭畏 gong1 wei4 きょうい 1
順繼 shun4 ji4 じゅんけい 1
聖憲 sheng4 xian4 しょうけん 2
運敞 yun4 chang3 うんしょう 1
法住 fa3 zhu4 ほうじゅう 1
戒定 jie4 ding4 かいじよう 1
圓爾辯圓 yuan2 er3 bian4 yuan2 えんにべんえん 1
東山湛照 dong1 shan1 zhan4 zhao4 とうざんたんしょう 1
白雲慧曉 bai2 yun2 hui4 xiao3 はくうんえぎょう 1
蘭溪道隆 lan2 xi1 dao4 long2 らんけいどうりゅう 1
南浦紹明 nan2 pu3 shao4 ming2 なんぽじょうみょう 1
子元祖元 zi3 yuan2 zu3 yuan2 しげんそげん 1
藏山順空 zang4 shan1 shun4 kong1 ぞうざんじゅんくう 1
高峰顯日 gao1 feng1 xian3 ri4 こうほうけんにち 1
規庵祖圓 gui1 an1 zu3 yuan2 きあんそえん 1
一山一寧 yi1 shan1 yi1 ning2 いっさんいちねい 1
竺僊梵仙 zhu2 xian1 fan4 xian1 ちくせんぼんせん 1
夢窗疎石 meng4 chuang1 shu1 shi2 むそうそせき 1
義堂周信 yi4 tang2 zhou1 xin4 ぎどうしゅうしん 1
鐵舟悳濟 tie3 zhou1 de2 ji4 てっしゅうとくさい 1
拔隊得勝 ba2 dui4 de2 sheng4 ばったいとくしょう 1
無文元選 wu2 wen2 yuan2 xuan3 むもんげんせん 1
春屋妙葩 chun1 wu1 miao4 pa1 しゅんおくみょうは 1
絶海中津 jue2 hai3 zhong1 jin1 ぜっかいちゅうしん 1
空谷明應 kong1 gu3 ming2 ying1 くうこくみょうおう 1
愚中周及 yu2 zhong1 zhou1 ji2 ぐちゅうしゅうきゅう 1
寂室玄光 ji4 shi4 xuan2 guang1 じゃくしつげんこう 1
一絲文守 yi1 si1 wen2 shou3 いっしぶんしゅ 1
宗峯妙超 zong1 feng1 miao4 chao1 しゅうほうみょうちょう 1
微翁義享 wei1 weng1 yi4 xiang3 びおうぎきょう 1
雪江宗深 xue3 jiang1 zong1 shen1 せっこうしゅうじん 1
景川宗隆 jing3 chuan1 zong1 long2 きょうせんしゅうりゅう 1
悟溪宗頓 wu4 qi1 zong1 dun4 ごけいしゅうとん 1
東陽榮朝 dong1 yang2 rong2 chao2 とうようえいちょう 1
大休宗林 da4 xiu1 zong1 lin2 だいきゅうしゅうりん 1
特芳禪傑 te4 fang1 chan2 jie2 とくほうぜんけつ 1
白隱慧鶴 bai2 yin3 hui4 he4 はくいんえかく 1
東嶺圓慈 dong1 ling3 yuan2 ci2 とうれいえんじ 2
清拙正澄 qing1 zhuo1 zheng4 cheng2 せいせつしょうちょう 1
天倫楓隱 tian1 lun2 feng1 yin3 てんりんふういん 1
無著道忠 wu2 zhu4 dao4 zhong1 むちゃくどうちゅう 1
道元 dao4 yuan2 どうげん 5
瑩山紹瑾 ying2 shan1 shao4 jin3 けいざんしょうきん 5
孤雲懷奘 gu1 yun2 huai2 zang4 こうんえじょう 1
義雲 yi4 yun2 ぎうん 1
通幻寂靈 tong1 huan4 ji4 ling2 つうげんじゃくれい 1
實峯良秀 shi2 feng1 liang2 xiu4 じっぽうりょうしゅう 1
普濟善救 pu3 ji4 shan4 jiu4 ふさいぜんく 1
月坡道印 yue4 po1 dao4 yin4 げっぴどういん 1
月舟宗胡 yue4 zhou1 zong1 hu2 げっしゅうしゅうこ 1
獨庵玄光 du2 an1 xuan2 guang1 どくあんげんこう 1
卍山道白 wan4 shan1 dao4 bai2 まんざんどうはく 2
天桂傳尊 tian1 gui4 chuan2 zun1 てんけいでんそん 1
萬仭道坦 wan4 ren4 dao4 tan3 ばんじんどうたん 1
無隱道費 wu2 yin3 dao4 fei4 むいんどうひ 1
指月慧印 zhi3 yue4 hui4 yin4 しげつえいん 1
面山瑞芳 mian4 shan1 rui4 fang1 めんざんずいほう 1
隱元隆c0-b561 yin3 yuan2 long2 qi2 いんげんりゅうき 3
源空 yuan2 kong1 げんくう 3
辯阿聖光 bian4 a1 sheng4 guang1 べんあしょうこう 2
了譽聖冏 liao3 yu4 sheng4 jiong3 りょうよしょうきょう 1
向阿證賢 xiang4 a1 zheng4 xian2 こうあしょうげん 3
大玄 da4 xuan2 だいげん 1
證空 zheng4 kong1 しょうくう 7
淨音 jing4 yin1 じょうおん 2
道教顯意 dao4 jiao4 xian3 yi4 どうきょうけんい 8
行觀覺融 xing2 guan1 jue2 rong2 ぎょうかんかくゆう 4
實道惠仁 shi2 dao4 hui4 ren2 じつどうえにん 3
光雲明秀 guang1 yun2 ming2 xiu4 こううんみょうしゅう 1
後鳳妙瑞 hou4 feng4 miao4 rui4 こうほうみょうずい 1
親鸞 qin1 luan2 しんらん 13
從覺 cong2 jue2 じゅかく 1
覺如宗昭 jue2 ru2 zong1 zhao1 かくにょしゅうしょう 4
存覺光玄 cun2 jue2 guang1 xuan2 ぞんかくこうげん 2
圓如光融 yuan2 ru2 guang1 rong2 えんにょこうゆう 1
蓮如兼壽 lian2 ru2 jian1 shou4 れんにょけんじゅ 1
顯智 xian3 zhi4 けんち 1
定専 ding4 zhuan1 じょうせん 1
真慧 zhen1 hui4 しんえ 1
聖覺 sheng4 jue2 しょうかく 1
隆寛 long2 kuan1 りゅうかん 2
融觀 rong2 guan1 ゆうかん 1
託何 tuo1 he2 たくか 1
永觀 yong3 guan1 えいかん 2
日蓮 ri4 lian2 にちれん 11
日興 ri4 xing1 にちこう 1
日向 ri4 xiang4 にっこう 1
玄昭 xuan2 zhao1 げんしょう 1
心覺 xin1 jue2 しんかく 1
信範 xin4 fan4 しんぱん 1
了尊 liao3 zun1 りょうそん 1
淨嚴 jing4 yan2 じょうげん 1
慈雲飲光 ci2 yun2 yin3 guang1 じうんおんこう 1
長惠 chang2 hui4 ちょうえ 1
宗快 zong1 kuai4 しゅうかい 2
頼驗 lai4 yan4 らいげん 1
聖尊 sheng4 zun1 しょうそん 1
【聖悳太子疏】唐【明空私鈔】 sheng4 de2 tai4 zi3 shu4 tang2 ming2 kong1 si1 chao1 1

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02