WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T50N2043 阿育王經

a1 yu4 wang2 jing1

あいくおうきょう

Alternative title: 大阿育王經  da4 a1 yu4 wang2 jing1

史傳部   
僧伽婆羅 seng1 jia1 po2 luo2 そうぎゃばら  [譯]   10 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正50T2043131
高麗30K10130347
中華051H11010920-0992 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1343--
Other縮-藏10,卍-26.6-7,國-史傳6

Structural Division

 1. 生因縁品 sheng1 yin1 yuan2 pin3
 2. 見優波笈多因縁品 jian4 you1 bo1 ji2 duo1 yin1 yuan2 pin3
 3. 供養菩提樹因縁品 gong1 yang3 pu2 ti2 shu4 yin1 yuan2 pin3
 4. 鳩那羅因縁品 jiu1 na3 luo2 yin1 yuan2 pin3
 5. 半菴摩勒施僧因縁品 ban4 an4 mo2 le4 shi1 seng1 yin1 yuan2 pin3
 6. 佛記優波笈多因縁品 fo2 ji4 you1 bo1 ji2 duo1 yin1 yuan2 pin3
 7. 佛弟子五人傳授法藏因縁品 fo2 di4 zi3 wu3 ren2 chuan2 shou4 fa3 zang4 yin1 yuan2 pin3
  1. 迦葉因縁 jia1 ye4 yin1 yuan2
  2. 阿難因縁 a1 nan2 yin1 yuan2
  3. 末田地因縁 mo4 tian2 di4 yin1 yuan2
  4. 舍那婆和因縁 she4 na3 po2 he2 yin1 yuan2
  5. 優波笈多因縁 you1 bo1 ji2 duo1 yin1 yuan2
  6. 婆私得道因縁 po2 si1 de2 dao4 yin1 yuan2
 8. 優波笈多弟子因縁 you1 bo1 ji2 duo1 di4 zi3 yin1 yuan2
  1. 虎子因縁 hu3 zi3 yin1 yuan2
  2. 牛味因縁 niu2 wei4 yin1 yuan2
  3. 南天竺人因縁 nan2 tian1 zhu2 ren2 yin1 yuan2
  4. 北天竺人因縁 bei3 tian1 zhu2 ren2 yin1 yuan2
  5. 提婆落起多(天護)因縁 ti2 po2 luo4 qi3 duo1 tian1 hu4 yin1 yuan2
  6. 見婆羅門因縁 jian4 po2 luo2 men2 yin1 yuan2
  7. 睡眼因縁 shui4 yan3 yin1 yuan2
  8. 給事因縁 gei3 shi4 yin1 yuan2
  9. 工巧因縁 gong1 qiao3 yin1 yuan2
  10. 飮食因縁 yin3 shi2 yin1 yuan2
  11. 少欲知足因縁 shao3 yu4 zhi1 zu2 yin1 yuan2
  12. 羅刹因縁 luo2 sha1 yin1 yuan2
  13. 樹因縁 shu4 yin1 yuan2
  14. 慳因縁 qian1 yin1 yuan2
  15. 鬼因縁 gui3 yin1 yuan2
  16. 蟲食因縁 chong2 shi2 yin1 yuan2
  17. 骨相因縁 gu3 xiang4 yin1 yuan2
  18. 貪因縁 tan1 yin1 yuan2
  19. 箭刷因縁 jian4 shua1 yin1 yuan2
  20. 親情因縁 qin1 qing2 yin1 yuan2
  21. 江因縁 jiang1 yin1 yuan2
  22. 覺因縁 jue2 yin1 yuan2
  23. 放牛因縁 fang4 niu2 yin1 yuan2
  24. 仙人因縁 xian1 ren2 yin1 yuan2
  25. 不樂住處因縁 bu4 le4 zhu4 chu3 yin1 yuan2
  26. 錫杖因縁 xi1 zhang4 yin1 yuan2
  27. 善見因縁 shan4 jian4 yin1 yuan2
  28. 寺封因縁 si4 feng1 yin1 yuan2
  29. c0-d3fb徴柯因縁 xi1 zheng1 ke1 yin1 yuan2

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02