WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T21N1340 大法炬陀羅尼經

da4 fa3 ju4 tuo2 luo2 ni2 jing1

だいほうこだらにきょう

Short title: 法炬陀羅尼經  fa3 ju4 tuo2 luo2 ni2 jing1

密教部   
闍那崛多 she2 na3 jue2 duo1 じゃなくった  [譯]   20 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正21T1340661
高麗12K03880791
中華021H04140469-0640 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0422--
Other縮-宙9,卍-11.7-8

Structural Division

 1. 縁起品 yuan2 qi3 pin3
 2. 伏魔品 fu2 mo2 pin3
 3. 授魔記品 shou4 mo2 ji4 pin3
 4. 三乘行品 san1 cheng2 xing2 pin3
 5. 問法性品 wen4 fa3 xing4 pin3
 6. 菩薩行品 pu2 sa4 xing2 pin3
 7. 相好品 xiang4 hao3 pin3
 8. 四念處品 si4 nian4 chu3 pin3
 9. 四聖諦品 si4 sheng4 di4 pin3
 10. 忍校量品 ren3 jiao4 liang2 pin3
 11. 三乘教品 san1 cheng2 jiao4 pin3
 12. 三法藏品 san1 fa3 zang4 pin3
 13. 法師相品 fa3 shi1 xiang4 pin3
 14. 謗法果報品 bang4 fa3 guo3 bao4 pin3
 15. 勸受持品 quan4 shou4 chi2 pin3
 16. 智成就品 zhi4 cheng2 jiu4 pin3
 17. 忍成就品 ren3 cheng2 jiu4 pin3
 18. 證涅c5-2f6f品 zheng4 nie4 wa3 pin3
 19. 勸證品 quan4 zheng4 pin3
 20. 法師行相品 fa3 shi1 xing2 xiang4 pin3
 21. 遮謗品 zhe1 bang4 pin3
 22. 持經功徳品 chi2 jing1 gong1 de2 pin3
 23. 爲他悔過品 wei4 ta1 hui3 guo4 pin3
 24. 六度品 liu4 du4 pin3
 25. 求證品 qiu2 zheng4 pin3
 26. 諸菩薩證三昧品 zhu1 pu2 sa4 zheng4 san1 mei4 pin3
 27. 召諸菩薩品 zhao4 zhu1 pu2 sa4 pin3
 28. 問等覺品 wen4 deng3 jue2 pin3
 29. 三昧因縁品 san1 mei4 yin1 yuan2 pin3
 30. 供養法師品 gong1 yang3 fa3 shi1 pin3
 31. 入海神變品 ru4 hai3 shen2 bian4 pin3
 32. 佛昇須彌山頂品 fo2 sheng1 xu1 mi2 shan1 ding3 pin3
 33. 天伏阿修羅品 tian1 fu2 a1 xiu1 luo2 pin3
 34. 阿修羅本業品 a1 xiu1 luo2 ben3 ye4 pin3
 35. 雜類本業品 za2 lei4 ben3 ye4 pin3
 36. 説無相品 shuo1 wu2 xiang4 pin3
 37. 勸修行品 quan4 xiu1 xing2 pin3
 38. 三字門品 san1 zi4 men2 pin3
 39. 將護法師品 jiang1 hu4 fa3 shi1 pin3
 40. 放光佛本事品 fang4 guang1 fo2 ben3 shi4 pin3
 41. 教證法品 jiao4 zheng4 fa3 pin3
 42. 説無往品 shuo1 wu2 wang3 pin3
 43. 説聽功徳品 shuo1 ting1 gong1 de2 pin3
 44. 諸菩薩證相品 zhu1 pu2 sa4 zheng4 xiang4 pin3
 45. 如化品 ru2 hua4 pin3
 46. 縁生品 yuan2 sheng1 pin3
 47. 信解品 xin4 jie3 pin3
 48. 離惡友品 li2 e4 you3 pin3
 49. 辯田讃施品 bian4 tian2 zan4 shi1 pin3
 50. 付菩薩品 fu4 pu2 sa4 pin3
 51. 付天帝釋品 fu4 tian1 di4 shi4 pin3
 52. 法師護品 fa3 shi1 hu4 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02