WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T18N0848 大毘盧遮那成佛神變加持經

da4 pi2 lu2 zhe1 na3 cheng2 fo2 shen2 bian4 jia1 chi2 jing1

だいびるしゃなじょうぶつじんぺんかじょう

Short title: 大毘盧遮那經  da4 pi2 lu2 zhe1 na3 jing1

Alternative title: 毘盧遮那成佛經  pi2 lu2 zhe1 na3 cheng2 fo2 jing1

密教部   
善無畏 shan4 wu2 wei4 ぜんむい
一行 yi1 xing2 いちぎょう  [譯]   7 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正18T08481
高麗13K04270863
中華023H04580570-0650 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0530--
Other縮-閏1,卍-12.6-7,國-密1

Related Texts

 1. T58N2212 大毘盧舍那經指歸

Structural Division

 1. 入眞言門住心品 ru4 zhen1 yan2 men2 zhu4 xin1 pin3
 2. 入漫茶羅具縁眞言品 ru4 man4 cha2 luo2 ju4 yuan2 zhen1 yan2 pin3
 3. 息障品 xi1 zhang4 pin3
 4. 普通眞言藏品 pu3 tong1 zhen1 yan2 zang4 pin3
 5. 世間成就品 shi4 jian1 cheng2 jiu4 pin3
 6. 悉地出現品 xi1 di4 chu1 xian4 pin3
 7. 成就悉地品 cheng2 jiu4 xi1 di4 pin3
 8. 轉字輪漫茶羅行品 zhuan4 zi4 lun2 man4 cha2 luo2 xing2 pin3
 9. 密印品 mi4 yin4 pin3
 10. 字輪品 zi4 lun2 pin3
 11. 秘密漫茶羅品 mi4 mi4 man4 cha2 luo2 pin3
 12. 入秘密漫茶羅法品 ru4 mi4 mi4 man4 cha2 luo2 fa3 pin3
 13. 入秘密漫茶羅位品 ru4 mi4 mi4 man4 cha2 luo2 wei4 pin3
 14. 秘密入印品 mi4 mi4 ru4 yin4 pin3
 15. 持明禁戒品 chi2 ming2 jin4 jie4 pin3
 16. 阿闍梨眞實智品 a1 she2 li2 zhen1 shi2 zhi4 pin3
 17. 布字品 bu4 zi4 pin3
 18. 受方便學處品 shou4 fang1 bian4 xue2 chu3 pin3
 19. 説百字生品 shuo1 bai3 zi4 sheng1 pin3
 20. 百字果相應品 bai3 zi4 guo3 xiang4 ying1 pin3
 21. 百字位成品 bai3 zi4 wei4 cheng2 pin3
 22. 百字成就持誦品 bai3 zi4 cheng2 jiu4 chi2 song4 pin3
 23. 百字眞言法品 bai3 zi4 zhen1 yan2 fa3 pin3
 24. 説菩提性品 shuo1 pu2 ti2 xing4 pin3
 25. 三三昧耶品 san1 san1 mei4 ye1 pin3
 26. 説如來品 shuo1 ru2 lai2 pin3
 27. 世出世護摩品 shi4 chu1 shi4 hu4 mo2 pin3
 28. 説本尊三昧品 shuo1 ben3 zun1 san1 mei4 pin3
 29. 説無相三昧品 shuo1 wu2 xiang4 san1 mei4 pin3
 30. 世出世持誦品 shi4 chu1 shi4 chi2 song4 pin3
 31. 囑累品 zhu3 lei3 pin3
 32. 供養次弟法中眞言行學處品 gong1 yang3 ci4 di4 fa3 zhong1 zhen1 yan2 xing2 xue2 chu3 pin3
 33. 増益守護清淨行品 zeng1 yi4 shou3 hu4 qing1 jing4 xing2 pin3
 34. 供養儀式品 gong1 yang3 yi2 shi4 pin3
 35. 持誦法則品 chi2 song4 fa3 ze2 pin3
 36. 眞言事業品 zhen1 yan2 shi4 ye4 pin3

 37. This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

  Release 2.0A Last modified: 2002-12-02