WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T13N0397 大方等大集經

da4 fang1 deng3 da4 ji2 jing1

だいほうどうだいじゅうきょう

Short title: 大集經  da4 ji2 jing1

大集部   
僧就 seng1 jiu4 そうじゅ  [合]   60 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正13T03971
高麗07K00560001
中華010H00600001-0696 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0061--
Other縮-玄1-4,卍-6.6-8,國-大1-4

Structural Division

 1. (1)瓔珞品(1) ying1 luo4 pin3
 2. (2)陀羅尼自在王菩薩品(1-4) tuo2 luo2 ni2 zi4 zai4 wang2 pu2 sa4 pin3
 3. (3)寶女品(5-6) bao3 nü3 pin3
 4. (4)不c0-d6ad菩薩品(7) bu4 xuan4 pu2 sa4 pin3
 5. (5)海慧菩薩品(8-11) hai3 hui4 pu2 sa4 pin3
 6. (6)無言菩薩品(12) wu2 yan2 pu2 sa4 pin3
 7. (7)不可説菩薩品(13) bu4 ke3 shuo1 pu2 sa4 pin3
 8. (8)虚空藏品(14-18) xu1 kong1 zang4 pin3
 9. (9)寶幡分(19-21) bao3 fan1 fen1
  1. 魔苦品 mo2 ku3 pin3
  2. 中徃古品 zhong1 wang3 gu3 pin3
  3. 中魔調伏品 zhong1 mo2 tiao2 fu2 pin3
  4. 三昧神足品 san1 mei4 shen2 zu2 pin3
  5. 中相品 zhong1 xiang4 pin3
  6. 陀羅尼品 tuo2 luo2 ni2 pin3
  7. 護品 hu4 pin3
  8. 授記品 shou4 ji4 pin3
  9. 悲品 bei1 pin3
  10. 護法品 hu4 fa3 pin3
  11. 四天王護法品 si4 tian1 wang2 hu4 fa3 pin3
  12. 曠野鬼品 kuang4 ye3 gui3 pin3
  13. 還本品 yuan2 ben3 pin3
 10. (10)虚空目分(22-24) xu1 kong1 mu4 fen1
  1. 初聲聞品 chu1 sheng1 wen2 pin3
  2. 世間目分 shi4 jian1 mu4 fen1
  3. 彌勒品 mi2 le4 pin3
  4. 四無量心品 si4 wu2 liang4 xin1 pin3
  5. 淨目品 jing4 mu4 pin3
  6. 聖目品 sheng4 mu4 pin3
  7. 辟支佛勝品 pi4 zhi1 fo2 sheng4 pin3
  8. 聖無碍智品 sheng4 wu2 ai4 zhi4 pin3
  9. 護法品 hu4 fa3 pin3
  10. 大衆還品 da4 zhong4 yuan2 pin3
 11. (11)寶髻菩薩品(25-26) bao3 ji4 pu2 sa4 pin3
 12. (12)無盡意菩薩品(無盡意菩薩經六卷)(27-30) wu2 jin4 yi4 pu2 sa4 pin3 wu2 jin4 yi4 pu2 sa4 jing1 liu4 juan4
 13. (13)日密分(31-33) ri4 mi4 fen1
  1. 護法品 hu4 fa3 pin3
  2. 四方菩薩集品 si4 fang1 pu2 sa4 ji2 pin3
  3. 分別説欲品 fen1 bie2 shuo1 yu4 pin3
  4. 分別品 fen1 bie2 pin3
 14. (14)日藏分(大乘大方等日藏經十卷)(34-45) ri4 zang4 fen1 da4 cheng2 da4 fang1 deng3 ri4 zang4 jing1 shi2 juan4
  1. 護持正法品 hu4 chi2 zheng4 fa3 pin3
  2. 陀羅尼品 tuo2 luo2 ni2 pin3
  3. 菩薩使品 pu2 sa4 shi3 pin3
  4. 定品 ding4 pin3
  5. 惡業集品 e4 ye4 ji2 pin3
  6. 護持品 hu4 chi2 pin3
  7. 佛現神通品 fo2 xian4 shen2 tong1 pin3
  8. 星宿品 xing1 su4 pin3
  9. 送使品 song4 shi3 pin3
  10. 念佛三昧品 nian4 fo2 san1 mei4 pin3
  11. 昇須彌山頂品 sheng1 xu1 mi2 shan1 ding3 pin3
  12. 三歸濟龍品 san1 gui1 ji4 long2 pin3
  13. 護塔品 hu4 ta3 pin3
 15. (15)月藏分(大方等大集月藏經十卷)(46-56) yue4 zang4 fen1 da4 fang1 deng3 da4 ji2 yue4 zang4 jing1 shi2 juan4
  1. 月幢神呪品 yue4 chuang2 shen2 zhou4 pin3
  2. 魔王波旬詣佛所品 mo2 wang2 bo1 xun2 yi4 fo2 suo3 pin3
  3. 諸阿修羅詣佛所品 zhu1 a1 xiu1 luo2 yi4 fo2 suo3 pin3
  4. 本事品 ben3 shi4 pin3
  5. 等一義諦品 deng3 yi1 yi4 di4 pin3
  6. 令魔得信樂品 ling4 mo2 de2 xin4 le4 pin3
  7. 一切鬼神集會品 yi1 qie4 gui3 shen2 ji2 hui4 pin3
  8. 諸惡鬼神得敬信品 zhu1 e4 gui3 shen2 de2 jing4 xin4 pin3
  9. 諸天王護持品 zhu1 tian1 wang2 hu4 chi2 pin3
  10. 諸魔得敬信品 zhu1 mo2 de2 jing4 xin4 pin3
  11. 提頭頼c0-a65c天王護持品 ti2 tou2 lai4 zha1 tian1 wang2 hu4 chi2 pin3
  12. 毘樓勒叉天王品 pi2 lou2 le4 cha1 tian1 wang2 pin3
  13. 毘樓搏叉天王品 pi2 lou2 bo2 cha1 tian1 wang2 pin3
  14. 毘沙門天王品 pi2 sha1 men2 tian1 wang2 pin3
  15. 呪輪護持品 zhou4 lun2 hu4 chi2 pin3
  16. 忍辱品 ren3 ru3 pin3
  17. 分布閻浮提品 fen1 bu4 yan2 fu2 ti2 pin3
  18. 星宿攝受品 xing1 su4 she4 shou4 pin3
  19. 建正塔寺品 jian4 zheng4 ta3 si4 pin3
  20. 法滅盡品 fa3 mie4 jin4 pin3
 16. (16)須彌藏分(大乘大集須彌藏經二卷)(57-58) xu1 mi2 zang4 fen1 da4 cheng2 da4 ji2 xu1 mi2 zang4 jing1 er4 juan4
  1. 聲聞品 sheng1 wen2 pin3
  2. 菩薩禪本業品 pu2 sa4 chan2 ben3 ye4 pin3
  3. 滅非時風雨品 mie4 fei1 shi2 feng1 yu3 pin3
  4. 陀羅尼品 tuo2 luo2 ni2 pin3
 17. (17)十方菩薩品(明度五十校計經二卷)(59-60) shi2 fang1 pu2 sa4 pin3 ming2 du4 wu3 shi2 jiao4 ji4 jing1 er4 juan4

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02