WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T13N0398 大哀經

da4 ai1 jing1

だいあいきょう

大集部  西晉 
竺法護 zhu2 fa3 hu4 じくほうご  [譯]   8 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正13T0398409
高麗07K00721053
中華011H00790602-0685 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0079--
Other縮-玄5,卍-7.1

Structural Division

 1. 諸菩薩所生莊嚴大會法典品 zhu1 pu2 sa4 suo3 sheng1 zhuang1 yan2 da4 hui4 fa3 dian3 pin3
 2. 嘆會品 tan4 hui4 pin3
 3. 無盡法門品 wu2 jin4 fa3 men2 pin3
 4. 莊嚴法本品 zhuang1 yan2 fa3 ben3 pin3
 5. 八光品 ba1 guang1 pin3
 6. 大哀品 da4 ai1 pin3
 7. 開化品 kai1 hua4 pin3
 8. 道慧品 dao4 hui4 pin3
 9. 宣劫世品 xuan1 jie2 shi4 pin3
 10. 處處品 chu3 chu3 pin3
 11. 了三世品 liao3 san1 shi4 pin3
 12. 了衆生所品 liao3 zhong4 sheng1 suo3 pin3
 13. 號衆種類品 hao4 zhong4 zhong3 lei4 pin3
 14. 曉衆生根本品 xiao3 zhong4 sheng1 gen1 ben3 pin3
 15. 普遊品 pu3 you2 pin3
 16. 一心定意品 yi1 xin1 ding4 yi4 pin3
 17. 知衆生本行品 zhi1 zhong4 sheng1 ben3 xing2 pin3
 18. 徹視品 che4 shi4 pin3
 19. 諸漏盡品 zhu1 lou4 jin4 pin3
 20. 四無畏品 si4 wu2 wei4 pin3
 21. 十八不共法品 shi2 ba1 bu4 gong4 fa3 pin3
 22. 如來道品 ru2 lai2 dao4 pin3
 23. c0-e1eb持品 ba1 zong3 chi2 pin3
 24. 徃古品 wang3 gu3 pin3
 25. 智本慧業品 zhi4 ben3 hui4 ye4 pin3
 26. 智積菩薩品 zhi4 ji1 pu2 sa4 pin3
 27. 歎品 tan4 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02