WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T03N0190 佛本行集經

fo2 ben3 xing2 ji2 jing1

ぶつほんぎょうしゅうきょう

本縁部   
闍那崛多 she2 na3 jue2 duo1 じゃなくった  [譯]   60 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正03T0190655
高麗20K08020586
中華035H08650588-1088 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0680--
Other縮-辰7-9,卍-14.8-9,國-本2-3

Structural Division

 1. 發心供養品 fa1 xin1 gong1 yang3 pin3
 2. 受決定記品 shou4 jue2 ding4 ji4 pin3
 3. 賢劫王種品 xian2 jie2 wang2 zhong4 pin3
 4. 上託兜率品 shang4 tuo1 dou1 shuai4 pin3
 5. 俯降王宮品 fu3 jiang4 wang2 gong1 pin3
 6. 樹下誕生品 shu4 xia4 dan4 sheng1 pin3
 7. 從園還城品 cong2 yuan2 yuan2 cheng2 pin3
 8. 相師占看品 xiang4 shi1 zhan1 kan1 pin3
 9. 私陀問瑞品 si1 tuo2 wen4 rui4 pin3
 10. 姨母養育品 yi2 mu3 yang3 yu4 pin3
 11. 習學技藝品 xi2 xue2 ji4 yi4 pin3
 12. 遊戲觀矚品 you2 xi4 guan1 zhu3 pin3
 13. c0-d1b6術爭婚品 tong3 shu4 zheng1 hun1 pin3
 14. 常飾納妃品 chang2 shi4 na4 fei1 pin3
 15. 空聲勸厭品 kong1 sheng1 quan4 yan4 pin3
 16. 出逢老人品 chu1 feng2 lao3 ren2 pin3
 17. 淨飯王夢品 jing4 fan4 wang2 meng4 pin3
 18. 道見病人品 dao4 jian4 bing4 ren2 pin3
 19. 路逢死屍品 lu4 feng2 si3 shi1 pin3
 20. 耶輸陀羅夢品 ye1 shu1 tuo2 luo2 meng4 pin3
 21. 捨宮出家品 she3 gong1 chu1 jia1 pin3
 22. 剃髮染衣品 ti4 fa4 ran3 yi1 pin3
 23. 車匿等還品 che1 ni4 deng3 yuan2 pin3
 24. 觀諸異道品 guan1 zhu1 yi4 dao4 pin3
 25. 王使往還品 wang2 shi3 wang3 yuan2 pin3
 26. 問阿羅邏品 wen4 a1 luo2 luo2 pin3
 27. 答羅摩子品 da2 luo2 mo2 zi3 pin3
 28. 歡受世利品 huan1 shou4 shi4 li4 pin3
 29. 精進苦行品 jing1 jin4 ku3 xing2 pin3
 30. 向菩提樹品 xiang4 pu2 ti2 shu4 pin3
 31. 魔怖菩薩品 mo2 bu4 pu2 sa4 pin3
 32. 菩薩降魔品 pu2 sa4 jiang4 mo2 pin3
 33. 成無上道品 cheng2 wu2 shang4 dao4 pin3
 34. 昔與魔競品 xi1 yu3 mo2 jing4 pin3
 35. 二商奉食品 er4 shang1 feng4 shi2 pin3
 36. 梵天勸請品 fan4 tian1 quan4 qing3 pin3
 37. 轉妙法輪品 zhuan4 miao4 fa3 lun2 pin3
 38. 耶輸陀因縁品 ye1 shu1 tuo2 yin1 yuan2 pin3
 39. 耶輸陀宿縁品 ye1 shu1 tuo2 su4 yuan2 pin3
 40. 富樓那出家品 fu4 lou2 na3 chu1 jia1 pin3
 41. 那羅陀出家品 na3 luo2 tuo2 chu1 jia1 pin3
 42. 娑毘耶出家品 suo1 pi2 ye1 chu1 jia1 pin3
 43. 教化兵將品 jiao4 hua4 bing1 jiang1 pin3
 44. 迦葉三兄弟品 jia1 ye4 san1 xiong1 di4 pin3
 45. 優波斯那品 you1 bo1 si1 na3 pin3
 46. 布施竹園品 bu4 shi1 zhu2 yuan2 pin3
 47. 大迦葉因縁品 da4 jia1 ye4 yin1 yuan2 pin3
 48. 跋陀羅夫婦因縁品 ba2 tuo2 luo2 fu5 fu4 yin1 yuan2 pin3
 49. 舍利目連因縁品 she4 li4 mu4 lian2 yin1 yuan2 pin3
 50. 五百比丘因縁品 wu3 bai3 bi3 qiu1 yin1 yuan2 pin3
 51. 斷不信人行品 duan4 bu4 xin4 ren2 xing2 pin3
 52. 説法儀式品 shuo1 fa3 yi2 shi4 pin3
 53. 尸棄佛本生地品 shi1 qi4 fo2 ben3 sheng1 di4 pin3
 54. 優陀夷因縁品 you1 tuo2 yi2 yin1 yuan2 pin3
 55. 優波離因縁品 you1 bo1 li2 yin1 yuan2 pin3
 56. c3-483b羅因縁品 luo2 hou2 luo2 yin1 yuan2 pin3
 57. 難陀出家品 nan2 tuo2 chu1 jia1 pin3
 58. 婆提c0-d145迦等品 po2 ti2 li4 jia1 deng3 pin3
 59. 摩尼婁陀品 mo2 ni2 lou2 tuo2 pin3
 60. 阿難因縁品 a1 nan2 yin1 yuan2 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02