WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T03N0187 方廣大莊嚴經

fang1 guang3 da4 zhuang1 yan2 jing1

ほうこうだいしょうごんきょう

Short title: 大莊嚴經  da4 zhuang1 yan2 jing1

Alternative title: 神通遊戲經  shen2 tong1 you3 xi4 jing1

本縁部   
地婆訶羅 di4 po2 he1 luo2 じばから  [譯]   12 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正03T0187539
高麗09K01110535
中華015H01190229-0352 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0159--
Other縮-宙4,卍-9.7,國-本9

Related Texts

 1. T03N0186 佛説普曜經

Structural Division

 1. 序品 xu4 pin3
 2. 兜率天宮品 dou1 shuai4 tian1 gong1 pin3
 3. 勝族品 sheng4 zu2 pin3
 4. 法門品 fa3 men2 pin3
 5. 降生品 jiang4 sheng1 pin3
 6. 處胎品 chu3 tai1 pin3
 7. 誕生品 dan4 sheng1 pin3
 8. 入天祠品 ru4 tian1 ci2 pin3
 9. 寶莊嚴具品 bao3 zhuang1 yan2 ju4 pin3
 10. 示書品 shi4 shu1 pin3
 11. 觀農務品 guan1 nong2 wu4 pin3
 12. 現藝品 xian4 yi4 pin3
 13. 音樂發悟品 yin1 le4 fa1 wu4 pin3
 14. 感夢品 gan3 meng4 pin3
 15. 出家品 chu1 jia1 pin3
 16. 頻婆娑羅王勸受俗利品 pin2 po2 suo1 luo2 wang2 quan4 shou4 su2 li4 pin3
 17. 苦行品 ku3 xing2 pin3
 18. 徃尼連河品 wang3 ni2 lian2 he2 pin3
 19. 詣菩提場品 yi4 pu2 ti2 chang3 pin3
 20. 嚴菩提場品 yan2 pu2 ti2 chang3 pin3
 21. 降魔品 jiang4 mo2 pin3
 22. 成正覺品 cheng2 zheng4 jue2 pin3
 23. 讃歎品 zan4 tan4 pin3
 24. 商人蒙記品 shang1 ren2 meng2 ji4 pin3
 25. 大梵天王勸請品 da4 fan4 tian1 wang2 quan4 qing3 pin3
 26. 轉法輪品 zhuan4 fa3 lun2 pin3
 27. 囑累品 zhu3 lei3 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02