WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T03N0186 佛説普曜經

fo2 shuo1 pu3 yao4 jing1

ぶっせつふようきょう

Alternative title: 方等本起經  fang1 deng3 ben3 qi3 jing1

本縁部  西晉 
竺法護 zhu2 fa3 hu4 じくほうご  [譯]   8 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正03T0186483
高麗09K01120639
中華015H01200353-0480 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0160--
Other縮-宙4,卍-9.7-8

Related Texts

 1. T03N0187 方廣大莊嚴經

Structural Division

 1. 論降神 lun4 jiang4 shen2
 2. 説法門品 shuo1 fa3 men2 pin3
 3. 所現象品 suo3 xian4 xiang4 pin3
 4. 降神處胎品 jiang4 shen2 chu3 tai1 pin3
 5. 欲生時三十二瑞品 yu4 sheng1 shi2 san1 shi2 er4 rui4 pin3
 6. 入天祠品 ru4 tian1 ci2 pin3
 7. 現書品 xian4 shu1 pin3
 8. 坐樹下觀犁 zuo4 shu4 xia4 guan1 li2
 9. 爲太子求妃品 wei4 tai4 zi3 qiu2 fei1 pin3
 10. 試藝品 shi4 yi4 pin3
 11. 四出觀品 si4 chu1 guan1 pin3
 12. 出家品 chu1 jia1 pin3
 13. 告車匿被馬品 gao4 che1 ni4 bei4 ma3 pin3
 14. 異學三部品 yi4 xue2 san1 bu4 pin3
 15. 六年勤苦行品 liu4 nian2 qin2 ku3 xing2 pin3
 16. 迦林龍品 jia1 lin2 long2 pin3
 17. 召魔品 zhao4 mo2 pin3
 18. 降魔品 jiang4 mo2 pin3
 19. 行道禪思品 xing2 dao4 chan2 si1 pin3
 20. 諸天賀佛成道品 zhu1 tian1 he4 fo2 cheng2 dao4 pin3
 21. 觀樹品 guan1 shu4 pin3
 22. 商人奉c4-4f4c品 shang1 ren2 feng4 chao3 pin3
 23. 梵天勸助説法品 fan4 tian1 quan4 zhu4 shuo1 fa3 pin3
 24. 拘隣等品 ju1 lin2 deng3 pin3
 25. 十八變品 shi2 ba1 bian4 pin3
 26. 佛至摩竭國品 fo2 zhi4 mo2 jie2 guo2 pin3
 27. 化舍利弗目連品 hua4 she4 li4 fu2 mu4 lian2 pin3
 28. 優陀耶品 you1 tuo2 ye1 pin3
 29. 歎佛品 tan4 fo2 pin3
 30. 囑累品 zhu3 lei3 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02