WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T55N2145 出三藏記集

chu1 san1 zang4 ji4 ji2

しゅつさんぞうきしゅう

Short title: 出三藏經  chu1 san1 zang4 jing1

Alternative title: 遊天竺記傳  you3 tian1 zhu2 ji4 zhuan4

目録部   
僧祐 seng1 you4 そうゆう  [撰]   15 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正55T21451
高麗31K10530283
中華053H11440840-0990 H0540001-0083 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1476--
Other縮-結1,卍-27.9-10,國-史傳1

Structural Division

 1. 出三藏記集卷第一 chu1 san1 zang4 ji4 ji2 juan4 di4 yi1
  1. 集三藏縁記 ji2 san1 zang4 yuan2 ji4
  2. 十誦律五百羅漢出三藏記 shi2 song4 lü4 wu3 bai3 luo2 han4 chu1 san1 zang4 ji4
  3. 菩蔬處胎經出入藏記 pu2 shu1 chu3 tai1 jing1 chu1 ru4 zang4 ji4
  4. 胡漢譯經音義同異記 hu2 han4 yi4 jing1 yin1 yi4 tong2 yi4 ji4
 2. 出三藏記集卷第二(録上) chu1 san1 zang4 ji4 ji2 juan4 di4 er4 lu4 shang4
  1. 新集撰出經論録 xin1 ji2 zhuan4 chu1 jing1 lun4 lu4
  2. 新集條解異出經録 xin1 ji2 tiao2 jie3 yi4 chu1 jing1 lu4
 3. 出三藏記集卷第三(録中) chu1 san1 zang4 ji4 ji2 juan4 di4 san1 lu4 zhong1
  1. 新集安公古異經録 xin1 ji2 an1 gong1 gu3 yi4 jing1 lu4
  2. 新集安公失譯經録 xin1 ji2 an1 gong1 shi1 yi4 jing1 lu4
  3. 新集安公涼土異經録 xin1 ji2 an1 gong1 liang2 tu3 yi4 jing1 lu4
  4. 新集安公關中異經録 xin1 ji2 an1 gong1 guan1 zhong1 yi4 jing1 lu4
  5. 新集律分爲五部記録 xin1 ji2 lü4 fen1 wei4 wu3 bu4 ji4 lu4
  6. 新集律分爲十八部記録 xin1 ji2 lü4 fen1 wei4 shi2 ba1 bu4 ji4 lu4
  7. 新集律采漢地四部序録 xin1 ji2 lü4 cai3 han4 di4 si4 bu4 xu4 lu4
 4. 出三藏記集卷第四(録下) chu1 san1 zang4 ji4 ji2 juan4 di4 si4 lu4 xia4
  1. 新集續撰失譯雜經録 xin1 ji2 xu4 zhuan4 shi1 yi4 za2 jing1 lu4
 5. 出三藏記集卷第五(録下) chu1 san1 zang4 ji4 ji2 juan4 di4 wu3 lu4 xia4
  1. 新集抄經録 xin1 ji2 chao1 jing1 lu4
  2. 新集安公疑經録 xin1 ji2 an1 gong1 yi2 jing1 lu4
  3. 新集疑經僞撰雜録 xin1 ji2 yi2 jing1 wei4 zhuan4 za2 lu4
  4. 新集安公注經及雜經志録 xin1 ji2 an1 gong1 zhu4 jing1 ji2 za2 jing1 zhi4 lu4
  5. 小乘迷學竺法度造異儀記 xiao3 cheng2 mi2 xue2 zhu2 fa3 du4 zao4 yi4 yi2 ji4
  6. 喩疑(長安叡法師) yu4 yi2 chang2 an1 rui4 fa3 shi1
 6. 出三藏記集卷第六(序) chu1 san1 zang4 ji4 ji2 juan4 di4 liu4 xu4
  1. 四十二章經序(未詳作者) si4 shi2 er4 zhang1 jing1 xu4 wei4 xiang2 zuo4 zhe3
  2. 安般守意經序(康僧會) an1 ban1 shou3 yi4 jing1 xu4 kang1 seng1 hui4
  3. 安般注序(釋道安) an1 ban1 zhu4 xu4 shi4 dao4 an1
  4. 安般守意經序(謝c6-5d4b作) an1 ban1 shou3 yi4 jing1 xu4 xie4 fu1 zuo4
  5. 陰持入經序(釋道安) yin1 chi2 ru4 jing1 xu4 shi4 dao4 an1
  6. 人本欲生經序 ren2 ben3 yu4 sheng1 jing1 xu4
  7. 了本生死經序(釋道安) liao3 ben3 sheng1 si3 jing1 xu4 shi4 dao4 an1
  8. 十二門經序(釋道安) shi2 er4 men2 jing1 xu4 shi4 dao4 an1
  9. 大十二門經序(釋道安) da4 shi2 er4 men2 jing1 xu4 shi4 dao4 an1
  10. 法鏡經序(康僧會) fa3 jing4 jing1 xu4 kang1 seng1 hui4
 7. 出三藏記集卷第七(序) chu1 san1 zang4 ji4 ji2 juan4 di4 qi1 xu4
  1. 道行經序(釋道安) dao4 xing2 jing1 xu4 shi4 dao4 an1
  2. 道行經後記(未詳作者) dao4 xing2 jing1 hou4 ji4 wei4 xiang2 zuo4 zhe3
  3. 放光經記(未詳作者) fang4 guang1 jing1 ji4 wei4 xiang2 zuo4 zhe3
  4. 合放光光讃略解序(釋道安) he2 fang4 guang1 guang1 zan4 lüe4 jie3 xu4 shi4 dao4 an1
  5. 須眞天子經記(未詳作者) xu1 zhen1 tian1 zi3 jing1 ji4 wei4 xiang2 zuo4 zhe3
  6. 普曜經記(未詳作者) pu3 yao4 jing1 ji4 wei4 xiang2 zuo4 zhe3
  7. 出賢劫經記(未詳作者) chu1 xian2 jie2 jing1 ji4 wei4 xiang2 zuo4 zhe3
  8. 般舟三昧經記(未詳作者) ban1 zhou1 san1 mei4 jing1 ji4 wei4 xiang2 zuo4 zhe3
  9. 首楞嚴三昧經注序(未詳作者) shou3 leng2 yan2 san1 mei4 jing1 zhu4 xu4 wei4 xiang2 zuo4 zhe3
  10. 合首楞嚴經記(支c3-4b74度) he2 shou3 leng2 yan2 jing1 ji4 zhi1 min3 du4
  11. 首楞嚴後記(未詳作者) shou3 leng2 yan2 hou4 ji4 wei4 xiang2 zuo4 zhe3
  12. 新出首楞嚴經記(釋弘充) xin1 chu1 shou3 leng2 yan2 jing1 ji4 shi4 hong2 chong1
  13. 法句經序(未詳作者) fa3 ju4 jing1 xu4 wei4 xiang2 zuo4 zhe3
  14. 阿維越遮致經記 a1 wei2 yue4 zhe1 zhi4 jing1 ji4
  15. 魔逆經記 mo2 ni4 jing1 ji4
  16. 慧印三昧及濟方等學二經序讃 hui4 yin4 san1 mei4 ji2 ji4 fang1 deng3 xue2 er4 jing1 xu4 zan4
  17. 聖法印經記 sheng4 fa3 yin4 jing1 ji4
  18. 文殊師利淨律經記 wen2 shu1 shi1 li4 jing4 lü4 jing1 ji4
  19. 王子法益壞目因縁經序 wang2 zi3 fa3 yi4 huai4 mu4 yin1 yuan2 jing1 xu4
  20. 合微密持經記 he2 wei1 mi4 chi2 jing1 ji4
 8. 出三藏記集卷第八(序) chu1 san1 zang4 ji4 ji2 juan4 di4 ba1 xu4
  1. 摩訶鉢羅若波羅蜜經抄序 mo2 he1 bo1 luo2 ruo4 bo1 luo2 mi4 jing1 chao1 xu4
  2. 大品經序 da4 pin3 jing1 xu4
  3. 注解大品序 zhu4 jie3 da4 pin3 xu4
  4. 小品經序 xiao3 pin3 jing1 xu4
  5. 大小品對比要抄序 da4 xiao3 pin3 dui4 bi3 yao4 chao1 xu4
  6. 正法華經記 zheng4 fa3 hua1 jing1 ji4
  7. 正法華經後記 zheng4 fa3 hua1 jing1 hou4 ji4
  8. 法華宗要序 fa3 hua1 zong1 yao4 xu4
  9. 法華經後序 fa3 hua1 jing1 hou4 xu4
  10. 持心經記 chi2 xin1 jing1 ji4
  11. 思益經序 si1 yi4 jing1 xu4
  12. 維摩詰經序 wei2 mo2 jie2 jing1 xu4
  13. 合維摩詰經序 he2 wei2 mo2 jie2 jing1 xu4
  14. 毘摩羅詰堤經義疏序 pi2 mo2 luo2 jie2 di1 jing1 yi4 shu4 xu4
  15. 自在王經後序 zi4 zai4 wang2 jing1 hou4 xu4
  16. 大涅槃經序 da4 nie4 pan2 jing1 xu4
  17. 大涅槃經記 da4 nie4 pan2 jing1 ji4
  18. 六卷泥c0-aca7記 liu4 juan4 ni2 yuan2 ji4
  19. 二十卷泥c0-aca7記 er4 shi2 juan4 ni2 yuan2 ji4
 9. 出三藏記集卷第九(序) chu1 san1 zang4 ji4 ji2 juan4 di4 jiu3 xu4
  1. 華嚴經記 hua1 yan2 jing1 ji4
  2. 十住經含注序 shi2 zhu4 jing1 han2 zhu4 xu4
  3. 漸脩經十住胡名并書叙 jian4 xiu1 jing1 shi2 zhu4 hu2 ming2 bing4 shu1 xu4
  4. 菩薩善戒菩薩地持二經記 pu2 sa4 shan4 jie4 pu2 sa4 di4 chi2 er4 jing1 ji4
  5. 六集虚空藏無盡意三經記 liu4 ji2 xu1 kong1 zang4 wu2 jin4 yi4 san1 jing1 ji4
  6. 如來大哀經記 ru2 lai2 da4 ai1 jing1 ji4
  7. 長阿含經序 chang2 a1 han2 jing1 xu4
  8. 中阿含經序 zhong1 a1 han2 jing1 xu4
  9. 増一阿含序 zeng1 yi1 a1 han2 xu4
  10. 四阿c0-e8a2暮抄序 si4 a1 han2 mu4 chao1 xu4
  11. 優婆塞戒經記 you1 po2 sai1 jie4 jing1 ji4
  12. 菩提經注序 pu2 ti2 jing1 zhu4 xu4
  13. 關中出禪經序 guan1 zhong1 chu1 chan2 jing1 xu4
  14. 盧山出修行方便禪經統序 lu2 shan1 chu1 xiu1 xing2 fang1 bian4 chan2 jing1 tong3 xu4
  15. 禪要秘密治病經記 chan2 yao4 mi4 mi4 zhi4 bing4 jing1 ji4
  16. 修行地不淨觀經序 xiu1 xing2 di4 bu4 jing4 guan1 jing1 xu4
  17. 勝鬘經序(釋慧觀作) sheng4 man2 jing1 xu4 shi4 hui4 guan1 zuo4
  18. 勝鬘經序(慈法師) sheng4 man2 jing1 xu4 ci2 fa3 shi1
  19. 文殊師利發願經記 wen2 shu1 shi1 li4 fa1 yuan4 jing1 ji4
  20. 賢愚經記 xian2 yu2 jing1 ji4
  21. 八吉祥經記 ba1 ji2 xiang2 jing1 ji4
  22. 無量義經序 wu2 liang4 yi4 jing1 xu4
  23. 譬喩經序 pi4 yu4 jing1 xu4
  24. 百句譬喩經記 bai3 ju4 pi4 yu4 jing1 ji4
 10. 出三藏記集卷第十(序) chu1 san1 zang4 ji4 ji2 juan4 di4 shi2 xu4
  1. 道地經序 dao4 di4 jing1 xu4
  2. 沙彌十慧章句序 sha1 mi2 shi2 hui4 zhang1 ju4 xu4
  3. 十法句義經序 shi2 fa3 ju4 yi4 jing1 xu4
  4. 三十七品經序 san1 shi2 qi1 pin3 jing1 xu4
  5. 舍利弗阿毘曇序 she4 li4 fu2 a1 pi2 tan2 xu4
  6. 僧伽羅刹經序 seng1 jia1 luo2 sha1 jing1 xu4
  7. 僧伽羅刹集經後記 seng1 jia1 luo2 sha1 ji2 jing1 hou4 ji4
  8. 婆須密集序 po2 xu1 mi4 ji2 xu4
  9. 阿毘曇序 a1 pi2 tan2 xu4
  10. 阿毘曇心序(未詳作者) a1 pi2 tan2 xin1 xu4 wei4 xiang2 zuo4 zhe3
  11. 阿毘曇心序(釋慧遠) a1 pi2 tan2 xin1 xu4 shi4 hui4 yuan3
  12. 三法度序 san1 fa3 du4 xu4
  13. 三法度經記 san1 fa3 du4 jing1 ji4
  14. c0-dea5度阿毘曇根c0-dea5度後別記 ba1 jian1 du4 a1 pi2 tan2 gen1 jian1 du4 hou4 bie2 ji4
  15. c0-ef40婆沙序 bing3 po2 sha1 xu4
  16. 毘婆沙經序 pi2 po2 sha1 jing1 xu4
  17. 雜阿毘曇心序 za2 a1 pi2 tan2 xin1 xu4
  18. 後出雜心序 hou4 chu1 za2 xin1 xu4
  19. 大智釋論序 da4 zhi4 shi4 lun4 xu4
  20. 大智論記 da4 zhi4 lun4 ji4
  21. 大智論抄序 da4 zhi4 lun4 chao1 xu4
 11. 出三藏記集卷第十一(序) chu1 san1 zang4 ji4 ji2 juan4 di4 shi2 yi1 xu4
  1. 中論序 zhong1 lun4 xu4
  2. 中論序 zhong1 lun4 xu4
  3. 百論序 bai3 lun4 xu4
  4. 十二問論序 shi2 er4 wen4 lun4 xu4
  5. 成實論記 cheng2 shi2 lun4 ji4
  6. 略成實論記 lüe4 cheng2 shi2 lun4 ji4
  7. 抄成實論記 chao1 cheng2 shi2 lun4 ji4
  8. 訶梨跋摩傳序 he1 li2 ba2 mo2 chuan2 xu4
  9. 菩薩波羅提木叉後記 pu2 sa4 bo1 luo2 ti2 mu4 cha1 hou4 ji4
  10. 比丘尼戒本所出本末序 bi3 qiu1 ni2 jie4 ben3 suo3 chu1 ben3 mo4 xu4
  11. 比丘大戒序 bi3 qiu1 da4 jie4 xu4
  12. 大比丘二百六十戒三部合異序 da4 bi3 qiu1 er4 bai3 liu4 shi2 jie4 san1 bu4 he2 yi4 xu4
  13. 關中近出尼二種壇文夏坐雜十二事并雜事卷前中後三記 guan1 zhong1 jin4 chu1 ni2 er4 zhong3 tan2 wen2 xia4 zuo4 za2 shi2 er4 shi4 bing4 za2 shi4 juan4 qian2 zhong1 hou4 san1 ji4
  14. 摩得勒伽記 mo2 de2 le4 jia1 ji4
  15. 善見律毘婆沙記 shan4 jian4 lü4 pi2 po2 sha1 ji4
  16. 千佛名號序 qian1 fo2 ming2 hao4 xu4
 12. 出三藏記集卷第十二(雜録) chu1 san1 zang4 ji4 ji2 juan4 di4 shi2 er4 za2 lu4
  1. 宋明帝勅中書侍郎陸澄撰法論目録序 song4 ming2 di4 chi4 zhong1 shu1 shi4 lang2 lu4 cheng2 zhuan4 fa3 lun4 mu4 lu4 xu4
  2. 齋太宰音陵文宣王法集録序 zhai1 tai4 zai3 yin1 ling2 wen2 xuan1 wang2 fa3 ji2 lu4 xu4
  3. 釋僧祐法集總目録序 shi4 seng1 you4 fa3 ji2 zong3 mu4 lu4 xu4
  4. 釋迦譜目録序 shi4 jia1 pu3 mu4 lu4 xu4
  5. 世界記目録序 shi4 jie4 ji4 mu4 lu4 xu4
  6. 薩婆多部記目録序 sa4 po2 duo1 bu4 ji4 mu4 lu4 xu4
  7. 法苑雜縁原始集目録序 fa3 yuan4 za2 yuan2 yuan2 shi3 ji2 mu4 lu4 xu4
  8. 弘明集目録序 hong2 ming2 ji2 mu4 lu4 xu4
  9. 十誦義記目録序 shi2 song4 yi4 ji4 mu4 lu4 xu4
  10. 法集雜記銘目録序 fa3 ji2 za2 ji4 ming2 mu4 lu4 xu4
 13. 出三藏記集卷第十三(傳上) chu1 san1 zang4 ji4 ji2 juan4 di4 shi2 san1 chuan2 shang4
  1. 安世高傳 an1 shi4 gao1 chuan2
  2. 支謙傳 zhi1 qian1 chuan2
  3. 安玄傳 an1 xuan2 chuan2
  4. 康僧會傳 kang1 seng1 hui4 chuan2
  5. 朱士行傳 zhu1 shi4 xing2 chuan2
  6. 支謙傳 zhi1 qian1 chuan2
  7. 竺法護傳 zhu2 fa3 hu4 chuan2
  8. 竺叔蘭傳 zhu2 shu1 lan2 chuan2
  9. 尸梨蜜傳 shi1 li2 mi4 chuan2
  10. 僧伽跋澄 seng1 jia1 ba2 cheng2
  11. 曇摩難提傳 tan2 mo2 nan4 ti2 chuan2
  12. 僧伽提婆傳 seng1 jia1 ti2 po2 chuan2
 14. 出三藏記集卷第十四(傳中) chu1 san1 zang4 ji4 ji2 juan4 di4 shi2 si4 chuan2 zhong1
  1. 鳩摩羅什傳 jiu1 mo2 luo2 shi2 chuan2
  2. 佛陀耶舍傳 fo2 tuo2 ye1 she4 chuan2
  3. 曇無讖傳 tan2 wu2 chen4 chuan2
  4. 佛大跋陀傳 fo2 da4 ba2 tuo2 chuan2
  5. 求那跋摩傳 qiu2 na3 ba2 mo2 chuan2
  6. 僧伽跋摩傳 seng1 jia1 ba2 mo2 chuan2
  7. 曇摩蜜多傳 tan2 mo2 mi4 duo1 chuan2
  8. 求那跋陀傳 qiu2 na3 ba2 tuo2 chuan2
  9. 沮渠安陽侯傳 ju1 qu2 an1 yang2 hou2 chuan2
  10. 求那毘地傳 qiu2 na3 pi2 di4 chuan2
 15. 出三藏記集卷第十五(傳下) chu1 san1 zang4 ji4 ji2 juan4 di4 shi2 wu3 chuan2 xia4
  1. 法祖法師傳 fa3 zu3 fa3 shi1 zhuan4
  2. 道安法師傳 dao4 an1 fa3 shi1 zhuan4
  3. 慧遠法師傳 hui4 yuan3 fa3 shi1 chuan2
  4. 道生法師傳 dao4 sheng1 fa3 shi1 zhuan4
  5. 佛念法師傳 fo2 nian4 fa3 shi1 zhuan4
  6. 法顯法師傳 fa3 xian3 fa3 shi1 zhuan4
  7. 智嚴法師傳 zhi4 yan2 fa3 shi1 zhuan4
  8. 寶雲法師傳 bao3 yun2 fa3 shi1 zhuan4
  9. 智猛法師傳 zhi4 meng3 fa3 shi1 zhuan4
  10. 法勇法師傳 fa3 yong3 fa3 shi1 zhuan4

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02