WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T53N2121 經律異相

jing1 lü4 yi4 xiang4

きょうりついそう

事彙部   
寶唱 bao3 chang4 ほうしょう  [集]   50 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正53T21211
高麗30K10500810
中華052H11410722-0986 H0530001-0371 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1473--
Other縮-雨2-4,卍-27.4-6

Structural Division

 1. 經律異相卷第一天部上 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 yi1 tian1 bu4 shang4
  1. 欲界六天 yu4 jie4 liu4 tian1
   1. 四天王天 si4 tian1 wang2 tian1
   2. c0-c97b利天 dao1 li4 tian1
   3. 夜摩天 ye4 mo2 tian1
   4. 兜率天 dou1 shuai4 tian1
   5. 化樂天 hua4 le4 tian1
   6. 他化自在天 ta1 hua4 zi4 zai4 tian1
   7. 魔天 mo2 tian1
  2. 色界二十三天 se4 jie4 er4 shi2 san1 tian1
   1. 梵神天 fan4 shen2 tian1
   2. 梵輔天 fan4 fu3 tian1
   3. 梵衆天 fan4 zhong4 tian1
   4. 大梵天 da4 fan4 tian1
   5. 光天 guang1 tian1
   6. 少光天 shao3 guang1 tian1
   7. 無量光天 wu2 liang4 guang1 tian1
   8. 光音天 guang1 yin1 tian1
   9. 淨天 jing4 tian1
   10. 少淨天 shao3 jing4 tian1
   11. 無量淨天 wu2 liang4 jing4 tian1
   12. 遍淨天 bian4 jing4 tian1
   13. 嚴飾天 yan2 shi4 tian1
   14. 少嚴飾天 shao3 yan2 shi4 tian1
   15. 無量嚴飾天 wu2 liang4 yan2 shi4 tian1
   16. 嚴餝果實天 yan2 shi4 guo3 shi2 tian1
   17. 無想天 wu2 xiang3 tian1
   18. 不煩天 bu4 fan2 tian1
   19. 無熱天 wu2 re4 tian1
   20. 善見天 shan4 jian4 tian1
   21. 大善見天 da4 shan4 jian4 tian1
   22. 色究竟天 se4 jiu1 jing4 tian1
   23. c4-593f首羅天 mo2 ke1 shou3 luo2 tian1
  3. 無色四天 wu2 se4 si4 tian1
  4. 二界成壞 er4 jie4 cheng2 huai4
   1. 三小災 san1 xiao3 zai1
   2. 三大災 san1 da4 zai1
  5. 劫之修短 jie2 zhi1 xiu1 duan3
   1. 日 ri4
   2. 月 yue4
   3. 明蝕 ming2 shi2
   4. 星 xing1
   5. 雷 lei2
   6. 電 dian4
   7. 雲 yun2
   8. 風 feng1
   9. 雨 yu3
  6. 經律異相卷第二天部下 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 er4 tian1 bu4 xia4
   1. 帝釋從野干受戒法 di4 shi4 cong2 ye3 gan4 shou4 jie4 fa3
   2. 帝釋受下報戒修羅攻之繋以五縛 di4 shi4 shou4 xia4 bao4 jie4 xiu1 luo2 gong1 zhi1 xi4 yi3 wu3 fu2
   3. 帝釋應生驢中歸依三寶從胎而殞還依本身 di4 shi4 ying1 sheng1 lü2 zhong1 gui1 yi1 san1 bao3 cong2 tai1 er2 yun3 yuan2 yi1 ben3 shen1
   4. c0-ef40梨滅天子先身布施 hui4 bing3 li2 mie4 tian1 zi3 xian1 shen1 bu4 shi1
   5. 日天王問明往行 ri4 tian1 wang2 wen4 ming2 wang3 xing2
   6. c0-c97b利天將終七端現遇佛得生 dao1 li4 tian1 jiang1 zhong1 qi1 duan1 xian4 yu4 fo2 de2 sheng1
   7. 天人手出甘水濟五百賈人 tian1 ren2 shou3 chu1 gan1 shui3 ji4 wu3 bai3 gu3 ren2
   8. 三十三天應生c4-402c中轉入人道 san1 shi2 san1 tian1 ying1 sheng1 zhu1 zhong1 zhuan4 ru4 ren2 dao4
   9. 天女坐花資生之具盡從花出 tian1 nü3 zuo4 hua1 zi1 sheng1 zhi1 ju4 jin4 cong2 hua1 chu1
   10. 天寶女口密 tian1 bao3 nü3 kou3 mi4
   11. 天女聞鹿牛彈琴下恚歌c3-5035 tian1 nü3 wen2 lu4 niu2 tan2 qin2 xia4 hui4 ge1 wu3
  7. 經律異相卷第三地部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 san1 di4 bu4
   1. 國封所産 guo2 feng1 suo3 chan3
    1. 閻浮提内方圓近遠及所出有 yan2 fu2 ti2 nei4 fang1 yuan2 jin4 yuan3 ji2 suo3 chu1 you3
   2. 精舍 jing1 she4
    1. 迦蘭陀所造竹園縁(迦蘭陀長者施佛精舍事) jia1 lan2 tuo2 suo3 zao4 zhu2 yuan2 yuan2 jia1 lan2 tuo2 zhang3 zhe3 shi1 fo2 jing1 she4 shi4
    2. 須達所造給弧獨園縁(須達多買園以立精舍) xu1 da2 suo3 zao4 gei3 hu2 du2 yuan2 yuan2 xu1 da2 duo1 mai3 yuan2 yi3 li4 jing1 she4
   3. 山 shan1
    1. 崑輪寶山爲五百羅漢所棲 kun1 lun2 bao3 shan1 wei4 wu3 bai3 luo2 han4 suo3 qi1
    2. 閻浮提十大山 yan2 fu2 ti2 shi2 da4 shan1
    3. 地大動有八種縁 di4 da4 dong4 you3 ba1 zhong3 yuan2
   4. 樹 shu4
    1. 千光明國樹出法音 qian1 guang1 ming2 guo2 shu4 chu1 fa3 yin1
    2. 神藥樹 shen2 yao4 shu4
    3. 大藥樹 da4 yao4 shu4
    4. 五面益物大樹 wu3 mian4 yi4 wu4 da4 shu4
    5. 大衆藏香 da4 zhong4 zang4 xiang1
    6. 牛頭栴檀香 niu2 tou2 zhan1 tan2 xiang1
    7. 須彌南樹 xu1 mi2 nan2 shu4
    8. 毒樹 du2 shu4
   5. 河海 he2 hai3
    1. 四大河 si4 da4 he2
    2. 五大河 wu3 da4 he2
    3. 大海有八徳 da4 hai3 you3 ba1 de2
   6. 寶珠 bao3 zhu1
    1. 明月摩尼珠 ming2 yue4 mo2 ni2 zhu1
    2. 生寶珠 sheng1 bao3 zhu1
    3. 光明大珠 guang1 ming2 da4 zhu1
   7. 人飮乳多少及形壽不同 ren2 yin3 ru3 duo1 shao3 ji2 xing2 shou4 bu4 tong2
  8. 經律異相卷第四應始終佛部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 si4 ying1 shi3 zhong1 fo2 bu4
   1. 得道師宗 de2 dao4 shi1 zong1
   2. 現生王官 xian4 sheng1 wang2 guan1
   3. 現迹成道 xian4 ji1 cheng2 dao4
   4. 阿難問葬法 a1 nan2 wen4 zang4 fa3
   5. 現般涅槃 xian4 ban1 nie4 pan2
   6. 摩耶五衰相 mo2 ye1 wu3 shuai1 xiang4
  9. 經律異相卷第五應身益物佛部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 wu3 ying1 shen1 yi4 wu4 fo2 bu4
   1. 佛胸萬字放光發音 fo2 xiong1 wan4 zi4 fang4 guang1 fa1 yin1
   2. 三種密 san1 zhong3 mi4
   3. 受阿耆三月食馬麥 shou4 a1 qi2 san1 yue4 shi2 ma3 mai4
   4. 與五百僧食馬麥縁 yu3 wu3 bai3 seng1 shi2 ma3 mai4 yuan2
   5. 現鐵槍報 xian4 tie3 qiang1 bao4
   6. 化四梵志掩耳不受但各聞一句得道 hua4 si4 fan4 zhi4 yan3 er3 bu4 shou4 dan4 ge4 wen2 yi1 ju4 de2 dao4
   7. 化作梵志度多味象王 hua4 zuo4 fan4 zhi4 du4 duo1 wei4 xiang4 wang2
   8. 化盧至長者改兵杖爲雜花 hua4 lu2 zhi4 zhang3 zhe3 gai3 bing1 zhang4 wei4 za2 hua1
   9. 化作沙門度五比丘 hua4 zuo4 sha1 men2 du4 wu3 bi3 qiu1
   10. 現爲沙門化慳貪夫婦 xian4 wei4 sha1 men2 hua4 qian1 tan1 fu1 fu4
   11. 化屠兒及諸梵志令得道述 hua4 tu2 er2 ji2 zhu1 fan4 zhi4 ling4 de2 dao4 shu4
   12. 化大江邊諸無信人 hua4 da4 jiang1 bian1 zhu1 wu2 xin4 ren2
   13. 濟五百賊出家得道 ji4 wu3 bai3 zei2 chu1 jia1 de2 dao4
   14. 吹香山藥入五百盲賊眠中還得染眠 chui1 xiang1 shan1 yao4 ru4 wu3 bai3 mang2 zei2 mian2 zhong1 yuan2 de2 ran3 mian2
   15. 化作執着婆羅門其父母還得本心 hua4 zuo4 zhi2 zhao2 po2 luo2 men2 qi2 fu4 mu3 yuan2 de2 ben3 xin1
   16. 化婬女令生厭苦 hua4 yin2 nü3 ling4 sheng1 yan4 ku3
   17. 現五指爲五師子 xian4 wu3 zhi3 wei4 wu3 shi1 zi3
   18. 以足指散巨石 yi3 zu2 zhi3 san4 ju4 shi2
  10. 經律異相卷第六現涅槃後事佛部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 liu4 xian4 nie4 pan2 hou4 shi4 fo2 bu4
   1. 天人龍分舍利起塔 tian1 ren2 long2 fen1 she4 li4 qi3 ta3
   2. 阿育王造八萬四千塔 a1 yu4 wang2 zao4 ba1 wan4 si4 qian1 ta3
   3. 阿難問八萬四千塔因 a1 nan2 wen4 ba1 wan4 si4 qian1 ta3 yin1
   4. 弗沙蜜多羅王壞塔 fu2 sha1 mi4 duo1 luo2 wang2 huai4 ta3
   5. 天愛帝須王起塔請舍利及菩提樹 tian1 ai4 di4 xu1 wang2 qi3 ta3 qing3 she4 li4 ji2 pu2 ti2 shu4
   6. 迦羅越比丘共人起塔獨加供養後年雨七寶 jia1 luo2 yue4 bi3 qiu1 gong4 ren2 qi3 ta3 du2 jia1 gong1 yang3 hou4 nian2 yu3 qi1 bao3
   7. 須達起髮爪塔 xu1 da2 qi3 fa4 zhao3 ta3
   8. 身去影存仙人從化起髮爪塔 shen1 qu4 ying3 cun2 xian1 ren2 cong2 hua4 qi3 fa4 zhao3 ta3
   9. 天起牙及鐵c3-2e22塔 tian1 qi3 ya2 ji2 tie3 pen2 ta3
   10. 幼童聚沙爲塔 you4 tong2 ju4 sha1 wei4 ta3
   11. c3-5464猴土石塔 mi2 hou2 tu3 shi2 ta3
   12. 天上四塔 tian1 shang4 si4 ta3
   13. 人中四塔 ren2 zhong1 si4 ta3
   14. 摩訶薩c0-d8a6餘骨起塔 mo2 he1 sa4 duo3 yu2 gu3 qi3 ta3
   15. 佛現菩薩舍利塔 fo2 xian4 pu2 sa4 she4 li4 ta3
   16. 禁寢王爲迦葉佛起塔 jin4 qin3 wang2 wei4 jia1 ye4 fo2 qi3 ta3
   17. 治迦葉佛故塔 zhi4 jia1 ye4 fo2 gu4 ta3
   18. 徳主王起五百塔 de2 zhu3 wang2 qi3 wu3 bai3 ta3
   19. 踊出寶塔 yong3 chu1 bao3 ta3
   20. 諸佛舍利在金剛塔 zhu1 fo2 she4 li4 zai4 jin1 gang1 ta3
   21. 起塔中悔 qi3 ta3 zhong1 hui3
   22. 造佛形像 zao4 fo2 xing2 xiang4
    1. 優填王造牛頭栴檀像 you1 tian2 wang2 zao4 niu2 tou2 zhan1 tan2 xiang4
    2. 優填王造金像 you1 tian2 wang2 zao4 jin1 xiang4
    3. 波斯匿王造金像 bo1 si1 ni4 wang2 zao4 jin1 xiang4
    4. 波斯匿王造牛頭栴檀像 bo1 si1 ni4 wang2 zao4 niu2 tou2 zhan1 tan2 xiang4
    5. 善容王造石象 shan4 rong2 wang2 zao4 shi2 xiang4
    6. 龍王石窟佛影 long2 wang2 shi2 ku1 fo2 ying3
   23. 法滅盡 fa3 mie4 jin4
  11. 經律異相卷第七諸釋部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 qi1 zhu1 shi4 bu4
   1. 釋氏縁起 shi4 shi4 yuan2 qi3
   2. 淨飯捨壽 jing4 fan4 she3 shou4
   3. 摩耶生c0-c97b利天 mo2 ye1 sheng1 dao1 li4 tian1
   4. 大愛道出家 da4 ai4 dao4 chu1 jia1
   5. c3-483b羅處胎六年 luo2 hou2 luo2 chu3 tai1 liu4 nian2
   6. c3-483b羅出家 luo2 hou2 luo2 chu1 jia1
   7. 羅云受佛戒得道 luo2 yun2 shou4 fo2 jie4 de2 dao4
   8. 難陀出家 nan2 tuo2 chu1 jia1
   9. 調達出家 tiao2 da2 chu1 jia1
   10. 阿那律出家 a1 na3 lü4 chu1 jia1
   11. 跋提出家 ba2 ti2 chu1 jia1
   12. 琉璃王滅釋種 liu2 li2 wang2 mie4 shi4 zhong3
   13. 五百釋女投請二師 wu3 bai3 shi4 nü3 tou2 qing3 er4 shi1
   14. 佛奴車匿馬c0-d961陟前世縁願 fo2 nu2 che1 ni4 ma3 qian2 zhi4 qian2 shi4 yuan2 yuan4
  12. 經律異相卷第八自行菩薩部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 ba1 zi4 xing2 pu2 sa4 bu4
   1. 薩陀波崙爲聞法賣心血髓 sa4 tuo2 bo1 lun2 wei4 wen2 fa3 mai4 xin1 xue4 sui3
   2. 藥王今生捨臂先世燒形 yao4 wang2 jin1 sheng1 she3 bi4 xian1 shi4 shao1 xing2
   3. 淨藏淨眼化其父母 jing4 zang4 jing4 yan3 hua4 qi2 fu4 mu3
   4. c0-c4f3提和山居遇於國王之所割截 chan4 ti2 he2 shan1 ju1 yu4 yu2 guo2 wang2 zhi1 suo3 ge1 jie2
   5. 無言受天戒誨依義思惟獲得四禪 wu2 yan2 shou4 tian1 jie4 hui4 yi1 yi4 si1 wei2 huo4 de2 si4 chan2
   6. 常悲東行求法遇佛示道 chang2 bei1 dong1 xing2 qiu2 fa3 yu4 fo2 shi4 dao4
   7. 善信東行爲求半偈履泥不溺 shan4 xin4 dong1 xing2 wei4 qiu2 ban4 ji4 lü3 ni2 bu4 ni4
   8. 一切世間現爲師婦所愛違命致苦 yi1 qie4 shi4 jian1 xian4 wei4 shi1 fu4 suo3 ai4 wei2 ming4 zhi4 ku3
   9. c4-5662光行吉祥願遇女人退習家業 xian1 guang1 xing2 ji2 xiang2 yuan4 yu4 nü3 ren2 tui4 xi2 jia1 ye4
   10. 題耆羅那頼提者二人共淨令五日闇冥 ti2 qi2 luo2 na3 lai4 ti2 zhe3 er4 ren2 gong4 jing4 ling4 wu3 ri4 an4 ming2
   11. 樂法菩薩捨寶飾以易一偈 le4 fa3 pu2 sa4 she3 bao3 shi4 yi3 yi4 yi1 ji4
   12. 爲聞半偈捨身 wei4 wen2 ban4 ji4 she3 shen1
   13. 久修忍辱割截不憂 jiu3 xiu1 ren3 ru3 ge1 jie2 bu4 you1
   14. 賣身奉佛涅槃一偈割閔無痍 mai4 shen1 feng4 fo2 nie4 pan2 yi1 ji4 ge1 min3 wu2 yi2
   15. 爲聽法華經大地震裂踊現空中現 wei4 ting1 fa3 hua1 jing1 da4 di4 zhen4 lie4 yong3 xian4 kong1 zhong1 xian4
   16. 爲王採花遇佛供養 wei4 wang2 cai3 hua1 yu4 fo2 gong1 yang3
   17. 持戒發允防之 chi2 jie4 fa1 yun3 fang2 zhi1
   18. 初發心勝二乘 chu1 fa1 xin1 sheng4 er4 cheng2
   19. 三小兒施佛二發小心一發大心 san1 xiao3 er2 shi1 fo2 er4 fa1 xiao3 xin1 yi1 fa1 da4 xin1
   20. 幼年爲鬼欲所迷 you4 nian2 wei4 gui3 yu4 suo3 mi2
  13. 經律異相卷第九外化菩薩部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 jiu3 wai4 hua4 pu2 sa4 bu4
   1. 文殊變金光首女令成醜壞 wen2 shu1 bian4 jin1 guang1 shou3 nü3 ling4 cheng2 chou3 huai4
   2. 文殊現身諸刹取鉢弘教 wen2 shu1 xian4 shen1 zhu1 sha1 qu3 bo1 hong2 jiao4
   3. 普賢誓護五種法師 pu3 xian2 shi4 hu4 wu3 zhong3 fa3 shi1
   4. 淨精進化功徳財久忍衆苦 jing4 jing1 jin4 hua4 gong1 de2 cai2 jiu3 ren3 zhong4 ku3
   5. 樹提摩納手出龍象 shu4 ti2 mo2 na4 shou3 chu1 long2 xiang4
   6. 普施求珠降伏海神以濟窮乏 pu3 shi1 qiu2 zhu1 jiang4 fu2 hai3 shen2 yi3 ji4 qiong2 fa2
   7. 重勝王與女人一處爲阿難所譏 zhong4 sheng4 wang2 yu3 nü3 ren2 yi1 chu3 wei4 a1 nan2 suo3 ji1
   8. 大薩他婆渡海船壞殺身濟衆 da4 sa4 ta1 po2 du4 hai3 chuan2 huai4 sha1 shen1 ji4 zhong4
   9. 端坐山中鳥孺頂上子未能飛終不捨去 duan1 zuo4 shan1 zhong1 niao3 ru2 ding3 shang4 zi3 wei4 neng2 fei1 zhong1 bu4 she3 qu4
   10. 入海採珠以濟貧苦 ru4 hai3 cai3 zhu1 yi3 ji4 pin2 ku3
   11. 坐海以救估客 zuo4 hai3 yi3 jiu4 gu1 ke4
   12. 從地踊出現長舌相 cong2 di4 yong3 chu1 xian4 chang2 she2 xiang4
   13. 牧地踊出現長説般若義弘廣大乘 mu4 di4 yong3 chu1 xian4 chang2 shuo1 ban1 ruo4 yi4 hong2 guang3 da4 cheng2
  14. 經律異相卷第十隨機理身相菩薩部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 shi2 sui2 ji1 li3 shen1 xiang4 pu2 sa4 bu4
   1. 能仁爲帝釋身度先友人 neng2 ren2 wei4 di4 shi4 shen1 du4 xian1 you3 ren2
   2. 能仁爲淫女身轉身作國王捨飴鳥獸 neng2 ren2 wei4 yin2 nü3 shen1 zhuan4 shen1 zuo4 guo2 wang2 she3 yi2 niao3 shou4
   3. 釋迦爲薩婆達王割肉貿鷹 shi4 jia1 wei4 sa4 po2 da2 wang2 ge1 rou4 mao4 ying1
   4. 文殊爲少年身化金光首女 wen2 shu1 wei4 shao3 nian2 shen1 hua4 jin1 guang1 shou3 nü3
   5. 一切妙見爲盲父母子遇王獵所射 yi1 qie4 miao4 jian4 wei4 mang2 fu4 mu3 zi3 yu4 wang2 lie4 suo3 she4
   6. 曠野等爲殊形化諸異類 kuang4 ye3 deng3 wei4 shu1 xing2 hua4 zhu1 yi4 lei4
   7. 婆藪爲仙人身度六百二十萬估客 po2 sou3 wei4 xian1 ren2 shen1 du4 liu4 bai3 er4 shi2 wan4 gu1 ke4
   8. 爲轉輪王身發願布施 wei4 zhuan4 lun2 wang2 shen1 fa1 yuan4 bu4 shi1
   9. 爲國王身以眼施病人 wei2 guo2 wang2 shen1 yi3 yan3 shi1 bing4 ren2
   10. 爲國王身治梵志罪 wei2 guo2 wang2 shen1 zhi4 fan4 zhi4 zui4
   11. 爲國王身捨國城妻 wei2 guo2 wang2 shen1 she3 guo2 cheng2 qi1
   12. 現爲國王身化濟危厄 xian4 wei2 guo2 wang2 shen1 hua4 ji4 wei1 e4
   13. 爲蓮花王太子身以髓施病人 wei4 lian2 hua1 wang2 tai4 zi3 shen1 yi3 sui3 shi1 bing4 ren2
   14. 爲王太子身出血施病人 wei4 wang2 tai4 zi3 shen1 chu1 xue4 shi1 bing4 ren2
  15. 經律異相卷第十一 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 shi2 yi1
   1. 先給四仙人後世爲國王 xian1 gei3 si4 xian1 ren2 hou4 shi4 wei2 guo2 wang2
   2. 爲伯叔身意不同故行立殊別 wei4 bo2 shu1 shen1 yi4 bu4 tong2 gu4 xing2 li4 shu1 bie2
   3. 爲肉山以施衆生 wei4 rou4 shan1 yi3 shi1 zhong4 sheng1
   4. 爲大理家身濟鼈及蛇狐 wei4 da4 li3 jia1 shen1 ji4 bie1 ji2 she2 hu2
   5. 爲師子身與c3-5464猴爲親友 wei4 shi1 zi3 shen1 yu3 mi2 hou2 wei4 qin1 you3
   6. 爲白象身而現益物 wei4 bai2 xiang4 shen1 er2 xian4 yi4 wu4
   7. 昔爲龍身勸伴行忍 xi1 wei4 long2 shen1 quan4 ban4 xing2 ren3
   8. 爲熊身濟述路人 wei4 xiong2 shen1 ji4 shu4 lu4 ren2
   9. 爲鹿王身勸伴行忍 wei4 lu4 wang2 shen1 quan4 ban4 xing2 ren3
   10. 爲威徳鹿王身落羅納 wei4 wei1 de2 lu4 wang2 shen1 luo4 luo2 na4
   11. 爲九色鹿身以救溺人 wei4 jiu3 se4 lu4 shen1 yi3 jiu4 ni4 ren2
   12. 爲鴈王身獵者得而放之求國報恩 wei4 yan4 wang2 shen1 lie4 zhe3 de2 er2 fang4 zhi1 qiu2 guo2 bao4 en1
   13. 爲鸚鵡現身救山火以申報恩 wei4 ying1 wu3 xian4 shen1 jiu4 shan1 huo3 yi3 shen1 bao4 en1
   14. 爲雀王身以濟拔虎口骨 wei4 que4 wang2 shen1 yi3 ji4 ba2 hu3 kou3 gu3
   15. 爲大魚身以濟飢渇 wei4 da4 yu2 shen1 yi3 ji4 ji1 ke3
   16. 爲鼈王身化諸同類活衆賈人 wei4 bie1 wang2 shen1 hua4 zhu1 tong2 lei4 huo2 zhong4 gu3 ren2
  16. 經律異相卷第十二出家菩薩僧部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 shi2 er4 chu1 jia1 pu2 sa4 seng1 bu4
   1. 無垢山居女人庇雨其舍衆仙稱穢昇空自證 wu2 gou4 shan1 ju1 nü3 ren2 bi4 yu3 qi2 she4 zhong4 xian1 cheng1 hui4 sheng1 kong1 zi4 zheng4
   2. 慧王以百味飯化人入道 hui4 wang2 yi3 bai3 wei4 fan4 hua4 ren2 ru4 dao4
   3. 上首受恒伽貨身施食 shang4 shou3 shou4 heng2 jia1 huo4 shen1 shi1 shi2
   4. 須摩提始是八歳女轉身爲男出家説法 xu1 mo2 ti2 shi3 shi4 ba1 sui4 nü3 zhuan4 shen1 wei4 nan2 chu1 jia1 shuo1 fa3
   5. 摩訶盧讀大乘經爲聖所導 mo2 he1 lu2 du2 da4 cheng2 jing1 wei4 sheng4 suo3 dao3
   6. 善慧得五種夢請佛解釋 shan4 hui4 de2 wu3 zhong3 meng4 qing3 fo2 jie3 shi4
   7. 女人高樓見佛化成男身出家利益 nü3 ren2 gao1 lou2 jian4 fo2 hua4 cheng2 nan2 shen1 chu1 jia1 li4 yi4
   8. 女人在胎法轉身爲丈夫出家修道 nü3 ren2 zai4 tai1 fa3 zhuan4 shen1 wei4 zhang4 fu1 chu1 jia1 xiu1 dao4
   9. 沙門慈狗轉身爲人立不退地 sha1 men2 ci2 gou3 zhuan4 shen1 wei4 ren2 li4 bu4 tui4 di4
  17. 經律異相卷第十三聲聞無學僧部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 shi2 san1 sheng1 wen2 wu2 xue2 seng1 bu4
   1. 迦葉身黄金色婦亦同姿出家得道 jia1 ye4 shen1 huang2 jin1 se4 fu4 yi4 tong2 zi1 chu1 jia1 de2 dao4
   2. 迦葉從貧母乞食 jia1 ye4 cong2 pin2 mu3 qi3 shi2
   3. 迦葉結集三藏黜斥阿難使盡餘漏 jia1 ye4 jie2 ji2 san1 zang4 chu4 chi4 a1 nan2 shi3 jin4 yu2 lou4
   4. 迦葉結法藏竟入鷄足帽待彌勒佛 jia1 ye4 jie2 fa3 zang4 jing4 ru4 ji1 zu2 mao4 dai4 mi2 le4 fo2
   5. 大迦葉賓頭盧君屠鉢歎羅云不般涅槃至佛法滅盡 da4 jia1 ye4 bin1 tou2 lu2 jun1 tu2 bo1 tan4 luo2 yun2 bu4 ban1 nie4 pan2 zhi4 fo2 fa3 mie4 jin4
   6. 賓頭盧以神力取樹提鉢被擯拘耶尼 bin1 tou2 lu2 yi3 shen2 li4 qu3 shu4 ti2 bo1 bei4 bin4 ju1 ye1 ni2
   7. c0-e5a9陳如拘隣等五人先得道二縁 jiao1 chen2 ru2 ju1 lin2 deng3 wu3 ren2 xian1 de2 dao4 er4 yuan2
   8. c0-ef40羅那提伽葉三迦葉受佛化悟道 yu4 bing3 luo2 na3 ti2 jia1 ye4 san1 jia1 ye4 shou4 fo2 hua4 wu4 dao4
   9. 須菩提前身割口施僧得生天上 xu1 pu2 ti2 qian2 shen1 ge1 kou3 shi1 seng1 de2 sheng1 tian1 shang4
   10. 須菩提初生及出家 xu1 pu2 ti2 chu1 sheng1 ji2 chu1 jia1
   11. 阿那律端正或謂美女欲意往向自成女 a1 na3 lü4 duan1 zheng4 huo4 wei4 mei3 nü3 yu4 yi4 wang3 xiang4 zi4 cheng2 nü3
   12. 阿那律化一婬女得正信 a1 na3 lü4 hua4 yi1 yin2 nü3 de2 zheng4 xin4
   13. 阿那律先身爲劫以箭挑佛燈得報無量 a1 na3 lü4 xian1 shen1 wei4 jie2 yi3 jian4 tiao3 fo2 deng1 de2 bao4 wu2 liang4
   14. 阿那律前生貧窮施縁覺會七生得道 a1 na3 lü4 qian2 sheng1 pin2 qiong2 shi1 yuan2 jue2 hui4 qi1 sheng1 de2 dao4
   15. 阿那律等共化跋提長者及姉 a1 na3 lü4 deng3 gong4 hua4 ba2 ti2 zhang3 zhe3 ji2 zi3
  18. 經律異相卷第十四 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 shi2 si4
   1. 舍利弗退大乘而向小道 she4 li4 fu2 tui4 da4 cheng2 er2 xiang4 xiao3 dao4
   2. 舍利弗從生及出家得道 she4 li4 fu2 cong2 sheng1 ji2 chu1 jia1 de2 dao4
   3. 舍利弗請佛制戒 she4 li4 fu2 qing3 fo2 zhi4 jie4
   4. 舍利弗受灌園人浴令生天上 she4 li4 fu2 shou4 guan4 yuan2 ren2 yu4 ling4 sheng1 tian1 shang4
   5. 舍利弗化人c0-d3c8令生天上 she4 li4 fu2 hua4 ren2 jie4 ling4 sheng1 tian1 shang4
   6. 舍利弗入金剛定爲鬼所打不能毀傷 she4 li4 fu2 ru4 jin1 gang1 ding4 wei4 gui3 suo3 da3 bu4 neng2 hui3 shang1
   7. 舍利弗性c3-4b74難求 she4 li4 fu2 xing4 min3 nan2 qiu2
   8. 舍利弗先佛涅槃 she4 li4 fu2 xian1 fo2 nie4 pan2
   9. 舍利弗目連角現神力 she4 li4 fu2 mu4 lian2 jiao3 xian4 shen2 li4
   10. 目連使阿耆河水漲作寶橋渡佛 mu4 lian2 shi3 a1 qi2 he2 shui3 zhang4 zuo4 bao3 qiao2 du4 fo2
   11. 目連使爲母造c3-2e22 mu4 lian2 shi3 wei4 mu3 zao4 pen2
   12. 目連爲魔所c0-bc63 mu4 lian2 wei4 mo2 suo3 rao2
   13. 目連勸弟施并示報處 mu4 lian2 quan4 di4 shi1 bing4 shi4 bao4 chu3
   14. 目連伏菩薩慢 mu4 lian2 fu2 pu2 sa4 man4
   15. 目連以神力降化梵志 mu4 lian2 yi3 shen2 li4 jiang4 hua4 fan4 zhi4
   16. 目連化諸鬼神自説先惡 mu4 lian2 hua4 zhu1 gui3 shen2 zi4 shuo1 xian1 e4
   17. 目連現二神足力降二龍王 mu4 lian2 xian4 er4 shen2 zu2 li4 jiang4 er4 long2 wang2
   18. 目軍遷無熟地現金翅鳥 mu4 jun1 qian1 wu2 shu2 di4 xian4 jin1 chi4 niao3
   19. 目連三觀不中其心皆實 mu4 lian2 san1 guan1 bu4 zhong1 qi2 xin1 jie1 shi2
   20. 目連心實事虚 mu4 lian2 xin1 shi2 shi4 xu1
  19. 經律異相卷第十五僧聞無學僧部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 shi2 wu3 seng1 wen2 wu2 xue2 seng1 bu4
   1. 優波離爲佛剃髮得入第四禪 you1 bo1 li2 wei4 fo2 ti4 fa4 de2 ru4 di4 si4 chan2
   2. 迦栴延教老母女賣貧遂得生天 jia1 zhan1 yan2 jiao4 lao3 mu3 nü3 mai4 pin2 sui4 de2 sheng1 tian1
   3. 難陀得奈女接足内愧閑居得道 nan2 tuo2 de2 nai4 nü3 jie1 zu2 nei4 kui4 xian2 ju1 de2 dao4
   4. 難陀有三十相與佛相以 nan2 tuo2 you3 san1 shi2 xiang4 yu3 fo2 xiang4 yi3
   5. 畢陵伽婆蹉以神足化放牧女人 bi4 ling2 jia1 po2 cuo1 yi3 shen2 zu2 hua4 fang4 mu4 nü3 ren2
   6. 跋難陀爲二長老分物佛説其本縁 ba2 nan2 tuo2 wei4 er4 chang2 lao3 fen1 wu4 fo2 shuo1 qi2 ben3 yuan2
   7. 迦留陀夷非時教化致喪其命 jia1 liu2 tuo2 yi2 fei1 shi2 jiao4 hua4 zhi4 sang4 qi2 ming4
   8. 阿難與佛先世爲善友 a1 nan2 yu3 fo2 xian1 shi4 wei4 shan4 you3
   9. 阿難奉佛勅受持經典供給左右 a1 nan2 feng4 fo2 chi4 shou4 chi2 jing1 dian3 gong4 gei3 zuo3 you4
   10. 阿難七夢佛爲解脱 a1 nan2 qi1 meng4 fo2 wei4 jie3 tuo1
   11. 阿難爲旃陀羅母以呪力所攝 a1 nan2 wei4 zhan1 tuo2 luo2 mu3 yi3 zhou4 li4 suo3 she4
   12. 阿難乞牛乳佛記其方來 a1 nan2 qi3 niu2 ru3 fo2 ji4 qi2 fang1 lai2
   13. 阿難化婆斯匿王施 a1 nan2 hua4 po2 si1 ni4 wang2 shi1
   14. 阿難試山向比丘并問育王 a1 nan2 shi4 shan1 xiang4 bi3 qiu1 bing4 wen4 yu4 wang2
  20. 經律異相卷第十六 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 shi2 liu4
   1. 山爲天花 shan1 wei4 tian1 hua1
   2. 舍那婆私變雷電器仗爲優鉢羅花 she4 na3 po2 si1 bian4 lei2 dian4 qi4 zhang4 wei4 you1 bo1 luo2 hua1
   3. 優波笈多出家降魔 you1 bo1 ji2 duo1 chu1 jia1 jiang4 mo2
   4. 優波笈多不化犯重人令眷屬滅c0-e5a9慢 you1 bo1 ji2 duo1 bu4 hua4 fan4 zhong4 ren2 ling4 juan4 shu3 mie4 jiao1 man4
   5. 優波笈多付囑法藏入於涅槃 you1 bo1 ji2 duo1 fu4 zhu3 fa3 zang4 ru4 yu2 nie4 pan2
   6. 優波笈多化諸虎子捨身得道 you1 bo1 ji2 duo1 hua4 zhu1 hu3 zi3 she3 shen1 de2 dao4
   7. 羅旬踰乞食不得思惟結解食土入泥c0-aca7 luo2 xun2 yu2 qi3 shi2 bu4 de2 si1 wei2 jie2 jie3 shi2 tu3 ru4 ni2 yuan2
   8. 羅旬踰乞食難得佛爲開律以爲五部 luo2 xun2 yu2 qi3 shi2 nan2 de2 fo2 wei4 kai1 lü4 yi3 wei4 wu3 bu4
   9. 童子迦葉從尼所産八歳成道 tong2 zi3 jia1 ye4 cong2 ni2 suo3 chan3 ba1 sui4 cheng2 dao4
   10. 未闡提降伏惡龍 wei4 chan3 ti2 jiang4 fu2 e4 long2
   11. 摩晒陀化天愛帝須王 mo2 shai4 tuo2 hua4 tian1 ai4 di4 xu1 wang2
   12. 分那先爲賤善知方宜遇佛得道 fen1 na3 xian1 wei4 jian4 shan4 zhi1 fang1 yi2 yu4 fo2 de2 dao4
   13. 摩訶迦天時熱現凉風細雨 mo2 he1 jia1 tian1 shi2 re4 xian4 liang2 feng1 xi4 yu3
   14. 願足羅漢化一餓鬼説其往昔惡口 yuan4 zu2 luo2 han4 hua4 yi1 e4 gui3 shuo1 qi2 wang3 xi1 e4 kou3
   15. 沙易降惡龍 sha1 yi4 jiang4 e4 long2
  21. 經律異相卷第十七 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 shi2 qi1
   1. 僧大不納其妻出家山澤賊害得道 seng1 da4 bu4 na4 qi2 qi1 chu1 jia1 shan1 ze2 zei2 hai4 de2 dao4
   2. 金天前生與婦共以水物施他今身得辨出物如意 jin1 tian1 qian2 sheng1 yu3 fu4 gong4 yi3 shui3 wu4 shi1 ta1 jin1 shen1 de2 bian4 chu1 wu4 ru2 yi4
   3. 阿娑陀爲尼所悟得度於商主 a1 suo1 tuo2 wei4 ni2 suo3 wu4 de2 du4 yu2 shang1 zhu3
   4. 修羅陀在胎令母性温和精進得道 xiu1 luo2 tuo2 zai4 tai1 ling4 mu3 xing4 wen1 he2 jing1 jin4 de2 dao4
   5. 差摩因疾説法心得解脱 cha1 mo2 yin1 ji2 shuo1 fa3 xin1 de2 jie3 tuo1
   6. 拘提六反退定害身取證 ju1 ti2 liu4 fan3 tui4 ding4 hai4 shen1 qu3 zheng4
   7. 摩訶盧惜義招鈍改悔得道 mo2 he1 lu2 xi1 yi4 zhao1 dun4 gai3 hui3 de2 dao4
   8. 槃特誦掃忘彗忘掃 pan2 te4 song4 sao3 wang4 hui4 wang4 sao3
   9. 朱梨槃特誦一偈能解其義又以神力授鉢 zhu1 li2 pan2 te4 song4 yi1 ji4 neng2 jie3 qi2 yi4 you4 yi3 shen2 li4 shou4 bo1
   10. 鴦崛鬘暴害人民遇佛出家得羅漢道 yang1 jue2 man2 bao4 hai4 ren2 min2 yu4 fo2 chu1 jia1 de2 luo2 han4 dao4
   11. 蜜婆和c0-a65c羅漢等有習氣 mi4 po2 he2 zha1 luo2 han4 deng3 you3 xi2 qi4
   12. 兄弟爭財請佛解競爲説往事便得四果 xiong1 di4 zheng1 cai2 qing3 fo2 jie3 jing4 wei4 shuo1 wang3 shi4 bian4 de2 si4 guo3
   13. 常給事衆僧飮食衣服得道 chang2 gei3 shi4 zhong4 seng1 yin3 shi2 yi1 fu2 de2 dao4
   14. 見羅刹出家得道 jian4 luo2 sha1 chu1 jia1 de2 dao4
   15. 有人避災出家見佛成道 you3 ren2 bi4 zai1 chu1 jia1 jian4 fo2 cheng2 dao4
   16. 羅漢與象先身共爲兄弟行善不同 luo2 han4 yu3 xiang4 xian1 shen1 gong4 wei4 xiong1 di4 xing2 shan4 bu4 tong2
   17. 五百盲兒崎嶇見佛眼明悟道 wu3 bai3 mang2 er2 qi2 qu1 jian4 fo2 yan3 ming2 wu4 dao4
   18. 旃陀羅兒被佛慈化悟道 zhan1 tuo2 luo2 er2 bei4 fo2 ci2 hua4 wu4 dao4
   19. 獵師捨家學道事 lie4 shi1 she3 jia1 xue2 dao4 shi4
  22. 經律異相卷第十八 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 shi2 ba1
   1. 重姓魚呑不死出家得道 zhong4 xing4 yu2 tun1 bu4 si3 chu1 jia1 de2 dao4
   2. 二十耳億精進大過 er4 shi2 er3 yi4 jing1 jin4 da4 guo4
   3. c0-a65c爲父所要 lai4 zha1 wei4 fu4 suo3 yao4
   4. 金財以兩錢施佛僧今生手把金錢 jin1 cai2 yi3 liang3 qian2 shi1 fo2 seng1 jin1 sheng1 shou3 ba3 jin1 qian2
   5. 華天先世採花供養今天雨其花 hua1 tian1 xian1 shi4 cai3 hua1 gong1 yang3 jin1 tian1 yu3 qi2 hua1
   6. 生時天求七寶 sheng1 shi2 tian1 qiu2 qi1 bao3
   7. 少欲知足比丘聞法得道 shao3 yu4 zhi1 zu2 bi3 qiu1 wen2 fa3 de2 dao4
   8. 工巧比丘思惟成道 gong1 qiao3 bi3 qiu1 si1 wei2 cheng2 dao4
   9. 賊作比丘遇佛悟道 zei2 zuo4 bi3 qiu1 yu4 fo2 wu4 dao4
   10. 貪食比丘觀察得道 tan1 shi2 bi3 qiu1 guan1 cha2 de2 dao4
   11. 乞兒比丘現神力入祇陀宮 qi3 er2 bi3 qiu1 xian4 shen2 li4 ru4 qi2 tuo2 gong1
   12. 四比丘説苦遇佛得道 si4 bi3 qiu1 shuo1 ku3 yu4 fo2 de2 dao4
   13. 四比丘説樂佛謂是苦心悟得道 si4 bi3 qiu1 shuo1 le4 fo2 wei4 shi4 ku3 xin1 wu4 de2 dao4
   14. 比丘拔母泥梨之菩 bi3 qiu1 ba2 mu3 ni2 li2 zhi1 pu2
   15. 比丘從師教得道 bi3 qiu1 cong2 shi1 jiao4 de2 dao4
   16. 比丘白骨觀入道 bi3 qiu1 bai2 gu3 guan1 ru4 dao4
   17. 比丘自恣受臘得道 bi3 qiu1 zi4 zi4 shou4 la4 de2 dao4
   18. 比丘喜眠佛樂宿習得道 bi3 qiu1 xi3 mian2 fo2 le4 su4 xi2 de2 dao4
   19. 比丘好眠見應化深坑懼而得道 bi3 qiu1 hao3 mian2 jian4 ying1 hua4 shen1 keng1 ju4 er2 de2 dao4
   20. 比丘多食得羅漢道 bi3 qiu1 duo1 shi2 de2 luo2 han4 dao4
   21. 比丘久病佛爲c0-b4e6浣聞法捨命得道 bi3 qiu1 jiu3 bing4 fo2 wei4 jian1 huan4 wen2 fa3 she3 ming4 de2 dao4
   22. 比丘因怖得道 bi3 qiu1 yin1 bu4 de2 dao4
   23. 比丘與女戲有惡聲自殺天神悟之精進得道 bi3 qiu1 yu3 nü3 xi4 you3 e4 sheng1 zi4 sha1 tian1 shen2 wu4 zhi1 jing1 jin4 de2 dao4
   24. 比丘在俗客母爲溥首菩薩所化出家得道 bi3 qiu1 zai4 su2 ke4 mu3 wei4 pu3 shou3 pu2 sa4 suo3 hua4 chu1 jia1 de2 dao4
   25. 比丘貧老公垂殞佛説往行許其出家 bi3 qiu1 pin2 lao3 gong1 chui2 yun3 fo2 shuo1 wang3 xing2 xu3 qi2 chu1 jia1
   26. 比丘見一須陀c0-aca7作維那獲苦報畏故得道 bi3 qiu1 jian4 yi1 xu1 tuo2 yuan2 zuo4 wei2 na3 huo4 ku3 bao4 wei4 gu4 de2 dao4
   27. 二比丘所行不同得報亦異 er4 bi3 qiu1 suo3 xing2 bu4 tong2 de2 bao4 yi4 yi4
   28. 沙門樹下坐貪想不除佛化身説法得羅漢道 sha1 men2 shu4 xia4 zuo4 tan1 xiang3 bu4 chu2 fo2 hua4 shen1 shuo1 fa3 de2 luo2 han4 dao4
   29. 沙門飯僧汚手拭柱爲之裂 sha1 men2 fan4 seng1 wu1 shou3 shi4 zhu4 wei4 zhi1 lie4
   30. 沙門小便不彈指尿際鬼面 sha1 men2 xiao3 bian4 bu4 tan2 zhi3 niao4 ji4 gui3 mian4
   31. 沙門開戸五指火出 sha1 men2 kai1 hu4 wu3 zhi3 huo3 chu1
  23. 經律異相卷第十九聲聞不測淺深僧部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 shi2 jiu3 sheng1 wen2 bu4 ce4 qian3 shen1 seng1 bu4
   1. 伊利沙四姓慳貪爲天帝所化 yi1 li4 sha1 si4 xing4 qian1 tan1 wei4 tian1 di4 suo3 hua4
   2. 貧人婦掃佛地得現世報終至得道 pin2 ren2 fu4 sao3 fo2 di4 de2 xian4 shi4 bao4 zhong1 zhi4 de2 dao4
   3. 毘羅斯那微善出家生天得道 pi2 luo2 si1 na3 wei1 shan4 chu1 jia1 sheng1 tian1 de2 dao4
   4. c7-253e就鳥乞羽龍乞珠 ba2 ju1 jiu4 niao3 qi3 yu3 long2 qi3 zhu1
   5. 耶舍因年飢犯欲母爲通致佛説往行 ye1 she4 yin1 nian2 ji1 fan4 yu4 mu3 wei4 tong1 zhi4 fo2 shuo1 wang3 xing2
   6. 難提比丘爲欲所染説其宿行并鹿斑童子 nan4 ti2 bi3 qiu1 wei4 yu4 suo3 ran3 shuo1 qi2 su4 xing2 bing4 lu4 ban1 tong2 zi3
   7. 闡陀比丘昔經爲奴叛遠從學教授五百童子 chan3 tuo2 bi3 qiu1 xi1 jing1 wei4 nu2 pan4 yuan3 cong2 xue2 jiao4 shou4 wu3 bai3 tong2 zi3
   8. 二摩訶羅同住和合婚姻佛説其往行 er4 mo2 he1 luo2 tong2 zhu4 he2 he2 hun1 yin1 fo2 shuo1 qi2 wang3 xing2
   9. 常歡嫉於無勝佛説往縁栴沙生墮阿鼻 chang2 huan1 ji2 yu2 wu2 sheng4 fo2 shuo1 wang3 yuan2 zhan1 sha1 sheng1 duo4 a1 bi2
   10. 持戒堅固生天因縁 chi2 jie4 jian1 gu4 sheng1 tian1 yin1 yuan2
   11. 滿願問餓鬼夫入城久近辨并江岸七反成敗 man3 yuan4 wen4 e4 gui3 fu1 ru4 cheng2 jiu3 jin4 bian4 bing4 jiang1 an4 qi1 fan3 cheng2 bai4
   12. 比丘遇劫被生草縛不敢挽斷 bi3 qiu1 yu4 jie2 bei4 sheng1 cao3 fu2 bu4 gan3 wan3 duan4
   13. 比丘夜不相識各言是鬼 bi3 qiu1 ye4 bu4 xiang4 shi4 ge4 yan2 shi4 gui3
   14. 比丘遇王難爲山神所救 bi3 qiu1 yu4 wang2 nan2 wei4 shan1 shen2 suo3 jiu4
   15. 比丘誦經臨終見佛闍維台存 bi3 qiu1 song4 jing1 lin2 zhong1 jian4 fo2 she2 wei2 tai2 cun2
   16. 比丘居深山爲鬼所c0-bc63佛禁非人處住 bi3 qiu1 ju1 shen1 shan1 wei4 gui3 suo3 rao2 fo2 jin4 fei1 ren2 chu3 zhu4
   17. 比丘失志心生惑亂 bi3 qiu1 shi1 zhi4 xin1 sheng1 huo4 luan4
   18. 珍重沙門母爲餓鬼以方便救濟 zhen1 zhong4 sha1 men2 mu3 wei4 e4 gui3 yi3 fang1 bian4 jiu4 ji4
   19. 沙門入海龍請供養得摩尼珠 sha1 men2 ru4 hai3 long2 qing3 gong1 yang3 de2 mo2 ni2 zhu1
   20. 沙門煮草變成牛骨 sha1 men2 zhu3 cao3 bian4 cheng2 niu2 gu3
   21. 沙門行乞主人有珠爲鸚鵡所呑横相苦加忍受不言 sha1 men2 xing2 qi3 zhu3 ren2 you3 zhu1 wei4 ying1 wu3 suo3 tun1 heng4 xiang4 ku3 jia1 ren3 shou4 bu4 yan2
   22. 沙門遇鬼變身乍無 sha1 men2 yu4 gui3 bian4 shen1 zha4 wu2
   23. 沙門得鬼抱安心説化鬼辭謝而去 sha1 men2 de2 gui3 bao4 an1 xin1 shuo1 hua4 gui3 ci2 xie4 er2 qu4
   24. 道人度獵師 dao4 ren2 du4 lie4 shi1
  24. 經律異相卷第二十聲聞學人僧部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 er4 shi2 sheng1 wen2 xue2 ren2 seng1 bu4
   1. 選擇遇佛善誘捨於愛欲得第三果 xuan3 ze2 yu4 fo2 shan4 you4 she3 yu2 ai4 yu4 de2 di4 san1 guo3
   2. 須陀c0-aca7婦病於從事一悟得第三果 xu1 tuo2 yuan2 fu4 bing4 yu2 cong2 shi4 yi1 wu4 de2 di4 san1 guo3
   3. 比丘自誓入定經時既久出定便死 bi3 qiu1 zi4 shi4 ru4 ding4 jing1 shi2 ji4 jiu3 chu1 ding4 bian4 si3
   4. 比丘坐禪爲毒蛇所害生天見佛得道 bi3 qiu1 zuo4 chan2 wei4 du2 she2 suo3 hai4 sheng1 tian1 jian4 fo2 de2 dao4
   5. 比丘遮國王著巾c0-e1a2禮佛聽法 bi3 qiu1 zhe1 guo2 wang2 zhu4 jin1 xi3 li3 fo2 ting1 fa3
   6. 比丘修不淨觀得須陀c0-aca7道盲 bi3 qiu1 xiu1 bu4 jing4 guan1 de2 xu1 tuo2 yuan2 dao4 mang2
   7. 盲比丘倩人衽聞法得道 mang2 bi3 qiu1 qian4 ren2 ren4 wen2 fa3 de2 dao4
   8. 三藏比丘着弊服常飢好衣得食 san1 zang4 bi3 qiu1 zhuo2 bi4 fu2 chang2 ji1 hao3 yi1 de2 shi2
   9. 族姓子出家佛爲欲愛證賢聖明法 zu2 xing4 zi3 chu1 jia1 fo2 wei4 yu4 ai4 zheng4 xian2 sheng4 ming2 fa3
   10. 旃陀羅七子爲王逼殺失命 zhan1 tuo2 luo2 qi1 zi3 wei4 wang2 bi1 sha1 shi1 ming4
  25. 經律異相卷第二十一聲聞現行惡行僧部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 er4 shi2 yi1 sheng1 wen2 xian4 xing2 e4 xing2 seng1 bu4
   1. 調達與佛結怨之始 tiao2 da2 yu3 fo2 jie2 yuan4 zhi1 shi3
   2. 調達欲害佛及佛弟子 tiao2 da2 yu4 hai4 fo2 ji2 fo2 di4 zi3
   3. 調達博學兼修神足止要利養 tiao2 da2 bo2 xue2 jian1 xiu1 shen2 zu2 zhi3 yao4 li4 yang3
   4. 調達拘迦利更相讃歎 tiao2 da2 ju1 jia1 li4 geng1 xiang4 zan4 tan4
   5. 調達就佛索衆不得翻失眷屬 tiao2 da2 jiu4 fo2 suo3 zhong4 bu4 de2 fan1 shi1 juan4 shu3
   6. 調達先身爲野狐 tiao2 da2 xian1 shen1 wei4 ye3 hu2
   7. 調達欲侵陵拘夷身入地獄 tiao2 da2 yu4 qin1 ling2 ju1 yi2 shen1 ru4 di4 yu4
   8. 提婆達多昔爲野千破瓶喪命 ti2 po2 da2 duo1 xi1 wei4 ye3 qian1 po4 ping2 sang1 ming4
   9. 提婆達多昔爲c3-5464猴取井中月 ti2 po2 da2 duo1 xi1 wei4 mi2 hou2 qu3 jing3 zhong1 yue4
   10. 提婆達多先身殺金色師子 ti2 po2 da2 duo1 xian1 shen1 sha1 jin1 se4 shi1 zi3
   11. 提捨等四比丘受罪輕重 ti2 she3 deng3 si4 bi3 qiu1 shou4 zui4 qing1 zhong4
   12. 善星比丘違反如來謗無因縁 shan4 xing1 bi3 qiu1 wei2 fan3 ru2 lai2 bang4 wu2 yin1 yuan2
  26. 經律異相卷第二十二聲聞無學沙彌僧部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 er4 shi2 er4 sheng1 wen2 wu2 xue2 sha1 mi2 seng1 bu4
   1. 雙徳雙福二沙彌遇佛成道 shuang1 de2 shuang1 fu2 er4 sha1 mi2 yu4 fo2 cheng2 dao4
   2. 須陀耶在塚生長遇佛得道 xu1 tuo2 ye1 zai4 zhong3 sheng1 chang2 yu4 fo2 de2 dao4
   3. 均提沙彌出家并前身因縁 jun1 ti2 sha1 mi2 chu1 jia1 bing4 qian2 shen1 yin1 yuan2
   4. 沙彌救蟻延壽精進得道 sha1 mi2 jiu4 yi3 yan2 shou4 jing1 jin4 de2 dao4
   5. 沙彌推師倒地而亡以無惡心精進得道 sha1 mi2 tui1 shi1 dao3 di4 er2 wang2 yi3 wu2 e4 xin1 jing1 jin4 de2 dao4
   6. 沙彌早夭生天失善師友憤念詣佛得分別聖諦 sha1 mi2 zao3 yao1 sheng1 tian1 shi1 shan4 shi1 you3 fen4 nian4 yi4 fo2 de2 fen1 bie2 sheng4 di4
   7. 純頭沙彌爲鬼所敬用須跋外道自然降伏 chun2 tou2 sha1 mi2 wei4 gui3 suo3 jing4 yong4 xu1 ba2 wai4 dao4 zi4 ran2 jiang4 fu2
   8. 沙彌隨聖師入出得四通知爲五母所痛念 sha1 mi2 sui2 sheng4 shi1 ru4 chu1 de2 si4 tong1 zhi1 wei4 wu3 mu3 suo3 tong4 nian4
   9. 沙彌護戒捨所愛身 sha1 mi2 hu4 jie4 she3 suo3 ai4 shen1
   10. 沙彌於龍女生愛遂生龍中 sha1 mi2 yu2 long2 nü3 sheng1 ai4 sui4 sheng1 long2 zhong1
   11. 沙彌愛酪即受虫身 sha1 mi2 ai4 lao4 ji2 shou4 chong2 shen1
  27. 經律異相卷第二十三聲聞無學尼僧部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 er4 shi2 san1 sheng1 wen2 wu2 xue2 ni2 seng1 bu4
   1. 跋陀羅自識宿命遇佛成道 ba2 tuo2 luo2 zi4 shi4 su4 ming4 yu4 fo2 cheng2 dao4
   2. 釋離以c4-6d57襄身而生出家悟道 shi4 li2 yi3 die2 xiang1 shen1 er2 sheng1 chu1 jia1 wu4 dao4
   3. 跋陀迦毘羅爲王所逼其心無染 ba2 tuo2 jia1 pi2 luo2 wei4 wang2 suo3 bi1 qi2 xin1 wu2 ran3
   4. 花色得道後臥婆羅門竊行不淨 hua1 se4 de2 dao4 hou4 wo4 po2 luo2 men2 qie4 xing2 bu4 jing4
   5. 蓮花婬女見化人聞法意解 lian2 hua1 yin2 nü3 jian4 hua4 ren2 wen2 fa3 yi4 jie3
   6. 五百婆羅門女聞法開悟 wu3 bai3 po2 luo2 men2 nü3 wen2 fa3 kai1 wu4
   7. 婆羅門尼請優陀夷慢不聞法 po2 luo2 men2 ni2 qing3 you1 tuo2 yi2 man4 bu4 wen2 fa3
   8. 差摩蓮華遇c3-2f7e暴人脱眼獲c3-2452 cha1 mo2 lian2 hua1 yu4 qi3 bao4 ren2 tuo1 yan3 huo4 mian3
   9. 毘低羅先慳貪從佛受化得道 pi2 di1 luo2 xian1 qian1 tan1 cong2 fo2 shou4 hua4 de2 dao4
   10. 婆四c0-a65c母喪子發狂聞法得道 po2 si4 zha1 mu3 sang4 zi3 fa1 kuang2 wen2 fa3 de2 dao4
   11. 孤獨母女爲王所納出家悟道 gu1 du2 mu3 nü3 wei4 wang2 suo3 na4 chu1 jia1 wu4 dao4
   12. 尸利摩忘飢贍僧 shi1 li4 mo2 wang4 ji1 shan4 seng1
   13. 暴志前生爲鼈婦 bao4 zhi4 qian2 sheng1 wei4 bie1 fu4
   14. 暴志謗佛 bao4 zhi4 bang4 fo2
  28. 經律異相卷第二十四轉輪聖王諸國王部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 er4 shi2 si4 zhuan4 lun2 sheng4 wang2 zhu1 guo2 wang2 bu4
   1. 劫初人王始原 jie2 chu1 ren2 wang2 shi3 yuan2
   2. 大王致輪之初 da4 wang2 zhi4 lun2 zhi1 chu1
   3. 金輪王王化方法 jin1 lun2 wang2 wang2 hua4 fang1 fa3
   4. 燈光金輪王捨臂 deng1 guang1 jin1 lun2 wang2 she3 bi4
   5. 蓋事金輪王有大利益 gai4 shi4 jin1 lun2 wang2 you3 da4 li4 yi4
   6. 轉輪王爲半偈c0-ade6身然千燈 zhuan4 lun2 wang2 wei4 ban4 ji4 wan1 shen1 ran2 qian1 deng1
   7. 摩調金輪王捨國學道 mo2 tiao2 jin1 lun2 wang2 she3 guo2 xue2 dao4
   8. 無諍念金輪王請佛僧 wu2 zheng4 nian4 jin1 lun2 wang2 qing3 fo2 seng1
   9. 堅固金輪王失輪出家 jian1 gu4 jin1 lun2 wang2 shi1 lun2 chu1 jia1
   10. 文陀偈金輪王遊四天下 wen2 tuo2 ji4 jin1 lun2 wang2 you2 si4 tian1 xia4
   11. 頂生金輪王愛別離苦 ding3 sheng1 jin1 lun2 wang2 ai4 bie2 li2 ku3
   12. 阿育王四分王始終造業 a1 yu4 wang2 si4 fen1 wang2 shi3 zhong1 zao4 ye4
  29. 經律異相卷第二十五行菩薩道諸國王部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 er4 shi2 wu3 xing2 pu2 sa4 dao4 zhu1 guo2 wang2 bu4
   1. 虔闍尼婆梨王爲聞偈c0-ade6身以然一千燈 qian2 she2 ni2 po2 li2 wang2 wei4 wen2 ji4 wan1 shen1 yi3 ran2 yi1 qian1 deng1
   2. 毘楞竭利王爲請一偈以釘身 pi2 leng2 jie2 li4 wang2 wei4 qing3 yi1 ji4 yi3 ding4 shen1
   3. 大光明王捨頭施婆羅門 da4 guang1 ming2 wang2 she3 tou2 shi1 po2 luo2 men2
   4. 尸毘王割肉代鴿 shi1 pi2 wang2 ge1 rou4 dai4 ge1
   5. 慧燈王好施捨身血肉 hui4 deng1 wang2 hao3 shi1 she3 shen1 xue4 rou4
   6. 大力王好施不悋肌體 da4 li4 wang2 hao3 shi1 bu4 lin4 ji1 ti3
   7. 慈力王刺血施五夜叉 ci2 li4 wang2 ci4 xue4 shi1 wu3 ye4 cha1
   8. 須陀c0-aca7摩王爲鹿足王所負聽還布施事畢護c3-2452 xu1 tuo2 yuan2 mo2 wang2 wei4 lu4 zu2 wang2 suo3 fu4 ting1 yuan2 bu4 shi1 shi4 bi4 hu4 mian3
   9. 薩恕檀王以身施婆羅門作奴 sa4 shu4 tan2 wang2 yi3 shen1 shi1 po2 luo2 men2 zuo4 nu2
   10. 衢樓婆王爲聞一偈捨所愛妻子 qu2 lou2 po2 wang2 wei4 wen2 yi1 ji4 she3 suo3 ai4 qi1 zi3
   11. 善宿王好施念鬼王移信 shan4 su4 wang2 hao3 shi1 nian4 gui3 wang2 yi2 xin4
  30. 經律異相卷第二十六行菩薩道諸國王部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 er4 shi2 liu4 xing2 pu2 sa4 dao4 zhu1 guo2 wang2 bu4
   1. 恕黒王因母疾悟道大行惠施 shu4 hei1 wang2 yin1 mu3 ji2 wu4 dao4 da4 xing2 hui4 shi1
   2. 二王以袈裟上佛得立不退之地 er4 wang2 yi3 jia1 sha1 shang4 fo2 de2 li4 bu4 tui4 zhi1 di4
   3. 薩和達王布施讓國後還爲王 sa4 he2 da2 wang2 bu4 shi1 rang4 guo2 hou4 yuan2 wei4 wang2
   4. 日難王棄國學道濟三種命 ri4 nan2 wang2 qi4 guo2 xue2 dao4 ji4 san1 zhong3 ming4
   5. 仙豫王護法殺婆羅門 xian1 yu4 wang2 hu4 fa3 sha1 po2 luo2 men2
   6. 普明王誦般若偈得c3-2452斑足王害 pu3 ming2 wang2 song4 ban1 ruo4 ji4 de2 mian3 ban1 zu2 wang2 hai4
   7. 阿闍貰王從文殊解疑得於信忍 a1 she2 shi4 wang2 cong2 wen2 shu1 jie3 yi2 de2 yu2 xin4 ren3
   8. 大光明王始發道心 da4 guang1 ming2 wang2 shi3 fa1 dao4 xin1
   9. 多福王事梵志増福太子奉佛兩師角術 duo1 fu2 wang2 shi4 fan4 zhi4 zeng1 fu2 tai4 zi3 feng4 fo2 liang3 shi1 jiao3 shu4
  31. 經律異相卷第二十七行聲聞道諸國王部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 er4 shi2 qi1 xing2 sheng1 wen2 dao4 zhu1 guo2 wang2 bu4
   1. 波羅奈王得辟支佛 bo1 luo2 nai4 wang2 de2 pi4 zhi1 fo2
   2. 月氏王造三十二塔成羅漢道 yue4 shi4 wang2 zao4 san1 shi2 er4 ta3 cheng2 luo2 han4 dao4
   3. 摩訶劫賓寧王代舍衛遇佛得道 mo2 he1 jie2 bin1 ning2 wang2 dai4 she4 wei4 yu4 fo2 de2 dao4
   4. 有徳王擁護弘法法師失命爲佛弟子 you3 de2 wang2 yong1 hu4 hong2 fa3 fa3 shi1 shi1 ming4 wei4 fo2 di4 zi3
   5. 功徳莊嚴王請佛得道 gong1 de2 zhuang1 yan2 wang2 qing3 fo2 de2 dao4
   6. 藍達王因目連悟道 lan2 da2 wang2 yin1 mu4 lian2 wu4 dao4
   7. 普安王從羅漢聞法得道 pu3 an1 wang2 cong2 luo2 han4 wen2 fa3 de2 dao4
   8. 婆羅門王捨於國俸布蝣得道 po2 luo2 men2 wang2 she3 yu2 guo2 feng4 bu4 you2 de2 dao4
   9. 摩達王從羅漢聞法得道 mo2 da2 wang2 cong2 luo2 han4 wen2 fa3 de2 dao4
   10. 乾陀王捨外習内得須陀c0-aca7道 gan1 tuo2 wang2 she3 wai4 xi2 nei4 de2 xu1 tuo2 yuan2 dao4
   11. 普達王遇佛得道 pu3 da2 wang2 yu4 fo2 de2 dao4
  32. 經律異相卷第二十八 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 er4 shi2 ba1
   1. 横興費調爲姦臣所害鬼復爲王 heng4 xing1 fei4 tiao2 wei4 jian1 chen2 suo3 hai4 gui3 fu4 wei4 wang2
   2. 感佛聞法得須陀c0-aca7道 gan3 fo2 wen2 fa3 de2 xu1 tuo2 yuan2 dao4
   3. 波斯匿王後園生自然甘蔗粳米 bo1 si1 ni4 wang2 hou4 yuan2 sheng1 zi4 ran2 gan1 zhe4 jing1 mi3
   4. 波斯匿王請佛解夢 bo1 si1 ni4 wang2 qing3 fo2 jie3 meng4
   5. 波斯匿王求贖女命 bo1 si1 ni4 wang2 qiu2 shu2 nü3 ming4
   6. 波斯匿王遊獵得末利夫人 bo1 si1 ni4 wang2 you2 lie4 de2 mo4 li4 fu1 ren2
   7. 好信王發願灌佛 hao3 xin4 wang2 fa1 yuan4 guan4 fo2
   8. 耆域藥王請佛僧 qi2 yu4 yao4 wang2 qing3 fo2 seng1
   9. 瓶沙王有四種畏 ping2 sha1 wang2 you3 si4 zhong3 wei4
   10. 瓶沙王樂食而死生四天王天 ping2 sha1 wang2 le4 shi2 er2 si3 sheng1 si4 tian1 wang2 tian1
   11. 瓶沙王與弗迦沙王親厚更獻珍異 ping2 sha1 wang2 yu3 fu2 jia1 sha1 wang2 qin1 hou4 geng1 xian4 zhen1 yi4
   12. 赤馬天子問佛無生死處 chi4 ma3 tian1 zi3 wen4 fo2 wu2 sheng1 si3 chu3
   13. 多智王佯狂c3-2452禍 duo1 zhi4 wang2 yang2 kuang2 mian3 huo4
  33. 經律異相卷第二十九行聲聞道諸國王部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 er4 shi2 jiu3 xing2 sheng1 wen2 dao4 zhu1 guo2 wang2 bu4
   1. 鏡面王欲起新殿 jing4 mian4 wang2 yu4 qi3 xin1 dian4
   2. 不梨先泥王請佛解夢 bu4 li2 xian1 ni2 wang2 qing3 fo2 jie3 meng4
   3. 惡少王遶塔散寇 e4 shao3 wang2 rao4 ta3 san4 kou4
   4. 難國王兒婦得解 nan2 guo2 wang2 er2 fu4 de2 jie3
   5. 阿質王從佛生信 a1 zhi4 wang2 cong2 fo2 sheng1 xin4
   6. 優填王請求治化方法 you1 tian2 wang2 qing3 qiu2 zhi4 hua4 fang1 fa3
   7. 優填王惑於女人射其正后失不能傷 you1 tian2 wang2 huo4 yu2 nü3 ren2 she4 qi2 zheng4 hou4 shi1 bu4 neng2 shang1
   8. 檀那王國遭暴水蛇遶其城爲二比丘所求 tan2 na3 wang2 guo2 zao1 bao4 shui3 she2 rao4 qi2 cheng2 wei4 er4 bi3 qiu1 suo3 qiu2
   9. 國王酒獵聞之脩福 guo2 wang2 jiu3 lie4 wen2 zhi1 xiu1 fu2
   10. 國王臨死藏珠髻中 guo2 wang2 lin2 si3 zang4 zhu1 ji4 zhong1
   11. 有王遇伐不拒 you3 wang2 yu4 fa2 bu4 ju4
   12. 國王試一智臣 guo2 wang2 shi4 yi1 zhi4 chen2
   13. 驪首王食雪山藥草得作人頭 li2 shou3 wang2 shi2 xue3 shan1 yao4 cao3 de2 zuo4 ren2 tou2
   14. 不眼王殺睡左右 bu4 yan3 wang2 sha1 shui4 zuo3 you4
  34. 經律異相卷第三十諸國王夫人部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 san1 shi2 zhu1 guo2 wang2 fu1 ren2 bu4
   1. 阿育王夫人受八歳沙彌化 a1 yu4 wang2 fu1 ren2 shou4 ba1 sui4 sha1 mi2 hua4
   2. 王后生肉棄水遂生二子爲毘舍離人種 wang2 hou4 sheng1 rou4 qi4 shui3 sui4 sheng1 er4 zi3 wei4 pi2 she4 li2 ren2 zhong3
   3. 拘藍尼國王后悟法 ju1 lan2 ni2 guo2 wang2 hou4 wu4 fa3
   4. 末利夫人持齋 mo4 li4 fu1 ren2 chi2 zhai1
   5. 優達那王妻學道生天 you1 da2 na3 wang2 qi1 xue2 dao4 sheng1 tian1
   6. 國王大夫人與一賢者共王造寺 guo2 wang2 da4 fu1 ren2 yu3 yi1 xian2 zhe3 gong4 wang2 zao4 si4
  35. 經律異相卷第三十一行菩薩道諸國太子部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 san1 shi2 yi1 xing2 pu2 sa4 dao4 zhu1 guo2 tai4 zi3 bu4
   1. 乾陀尸利國王太子投身餓虎遺骨起塔 gan1 tuo2 shi1 li4 guo2 wang2 tai4 zi3 tou2 shen1 e4 hu3 yi2 gu3 qi3 ta3
   2. 曇摩紺爲法燒身火坑變爲花池 tan2 mo2 gan4 wei4 fa3 shao1 shen1 huo3 keng1 bian4 wei4 hua1 chi2
   3. 忍辱爲父殺身 ren3 ru3 wei4 fu4 sha1 shen1
   4. 智止以血肉施病比丘 zhi4 zhi3 yi3 xue4 rou4 shi1 bing4 bi3 qiu1
   5. 月光破身出血髓以救病人 yue4 guang1 po4 shen1 chu1 xue4 sui3 yi3 jiu4 bing4 ren2
   6. 須闡提割肉供父母命 xu1 chan3 ti2 ge1 rou4 gong4 fu4 mu3 ming4
   7. 須大拏好施爲與人白象詰擯山中 xu1 da4 na2 hao3 shi1 wei4 yu3 ren2 bai2 xiang4 jie2 bin4 shan1 zhong1
   8. 祗域爲c3-3c2d女所生捨國爲醫 zhi1 yu4 wei4 nai4 nü3 suo3 sheng1 she3 guo2 wei4 yi1
  36. 經律異相卷第三十二 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 san1 shi2 er4
   1. 能施王子入海採寶縁 neng2 shi1 wang2 zi3 ru4 hai3 cai3 bao3 yuan2
   2. 善友好施求珠喪眠還明 shan4 you3 hao3 shi1 qiu2 zhu1 sang4 mian2 yuan2 ming2
   3. 長生欲報父怨後還得明 chang2 sheng1 yu4 bao4 fu4 yuan4 hou4 yuan2 de2 ming2
   4. 遮羅國儲形醜失妃運智還得 zhe1 luo2 guo2 chu3 xing2 chou3 shi1 fei1 yun4 zhi4 yuan2 de2
   5. 慕魄不言被埋後言得修道 mu4 po4 bu4 yan2 bei4 mai2 hou4 yan2 de2 xiu1 dao4
   6. c0-d8a6王子捨身 sa4 duo3 wang2 zi3 she3 shen1
   7. 人藥王子救疾 ren2 yao4 wang2 zi3 jiu4 ji2
   8. 有一王子聞宿命事怖求以還佛 you3 yi1 wang2 zi3 wen2 su4 ming4 shi4 bu4 qiu2 yi3 yuan2 fo2
   9. 無畏王子者婆學術 wu2 wei4 wang2 zi3 zhe3 po2 xue2 shu4
  37. 經律異相卷第三十三學聲聞道諸國太子部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 san1 shi2 san1 xue2 sheng1 wen2 dao4 zhu1 guo2 tai4 zi3 bu4
   1. 均隣儒悟世無常得羅漢道 jun1 lin2 ru2 wu4 shi4 wu2 chang2 de2 luo2 han4 dao4
   2. 帝須出家得羅漢道 di4 xu1 chu1 jia1 de2 luo2 han4 dao4
   3. 祗陀捨五戒行十善請佛聞法得初道果 zhi1 tuo2 she3 wu3 jie4 xing2 shi2 shan4 qing3 fo2 wen2 fa3 de2 chu1 dao4 guo3
   4. 鳩那羅太子失肉眼得慧眼 jiu1 na3 luo2 tai4 zi3 shi1 rou4 yan3 de2 hui4 yan3
   5. 諸太子問佛已等有出家者佛出所更皆悉悟道 zhu1 tai4 zi3 wen4 fo2 yi3 deng3 you3 chu1 jia1 zhe3 fo2 chu1 suo3 geng1 jie1 xi1 wu4 dao4
   6. 最勝王子植徳堅固終不可移 zui4 sheng4 wang2 zi3 zhi2 de2 jian1 gu4 zhong1 bu4 ke3 yi2
  38. 經律異相卷第三十四諸國王女部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 san1 shi2 si4 zhu1 guo2 wang2 nü3 bu4
   1. 波羅奈王女金色求佛爲夫 bo1 luo2 nai4 wang2 nü3 jin1 se4 qiu2 fo2 wei4 fu1
   2. 波斯匿王女金剛形醜以念佛力立改妹顔 bo1 si1 ni4 wang2 nü3 jin1 gang1 xing2 chou3 yi3 nian4 fo2 li4 li4 gai3 mei4 yan2
   3. 波斯匿王女喪婿更於樹下復得後夫 bo1 si1 ni4 wang2 nü3 sang1 xu4 geng1 yu2 shu4 xia4 fu4 de2 hou4 fu1
   4. 安息王女先從狗來 an1 xi1 wang2 nü3 xian1 cong2 gou3 lai2
   5. 波羅奈王七女與帝釋共語 bo1 luo2 nai4 wang2 qi1 nü3 yu3 di4 shi4 gong4 yu3
   6. 波斯匿王女金剛爲火所燒 bo1 si1 ni4 wang2 nü3 jin1 gang1 wei4 huo3 suo3 shao1
   7. 國王女見水上泡起無常想 guo2 wang2 nü3 jian4 shui3 shang4 pao4 qi3 wu2 chang2 xiang3
   8. 摩闍尼爲婆羅門所嫉 mo2 she2 ni2 wei4 po2 luo2 men2 suo3 ji2
   9. 王女狗頭感捕魚師述婆伽 wang2 nü3 gou3 tou2 gan3 bu3 yu2 shi1 shu4 po2 jia1
  39. 經律異相卷第三十五得道長者部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 san1 shi2 wu3 de2 dao4 zhang3 zhe3 bu4
   1. 寶稱長者出家見佛悟道 bao3 cheng1 zhang3 zhe3 chu1 jia1 jian4 fo2 wu4 dao4
   2. 守籠那足下生毛故行得道 shou3 long3 na3 zu2 xia4 sheng1 mao2 gu4 xing2 de2 dao4
   3. 最勝難降染化成道 zui4 sheng4 nan2 jiang4 ran3 hua4 cheng2 dao4
   4. 福増百歳出家見其本骸心曉見道 fu2 zeng1 bai3 sui4 chu1 jia1 jian4 qi2 ben3 hai2 xin1 xiao3 jian4 dao4
   5. 須達多崎嶇見佛時獲悟道 xu1 da2 duo1 qi2 qu1 jian4 fo2 shi2 huo4 wu4 dao4
   6. 須達七貧後得食併奉佛僧倉庫自滿 xu1 da2 qi1 pin2 hou4 de2 shi2 bing4 feng4 fo2 seng1 cang1 ku4 zi4 man3
   7. 最勝魔c0-bc63不移 zui4 sheng4 mo2 rao2 bu4 yi2
   8. 申日爲佛作毒飯火坑自皆變滅 shen1 ri4 wei4 fo2 zuo4 du2 fan4 huo3 keng1 zi4 jie1 bian4 mie4
   9. 辯意請佛僧有二乞兒一死一爲王 bian4 yi4 qing3 fo2 seng1 you3 er4 qi3 er2 yi1 si3 yi1 wei4 wang2
   10. 曇摩留支先身爲大魚 tan2 mo2 liu2 zhi1 xian1 shen1 wei4 da4 yu2
   11. 慳長者入海婦施佛絹衆商皆死唯已獨存 qian1 zhang3 zhe3 ru4 hai3 fu4 shi1 fo2 juan4 zhong4 shang1 jie1 si3 wei2 yi3 du2 cun2
   12. 毘羅陀請佛僧食而庫藏自滿 pi2 luo2 tuo2 qing3 fo2 seng1 shi2 er2 ku4 zang4 zi4 man3
   13. 婆世躓染欲危身爲目連所救 po2 shi4 zhi4 ran3 yu4 wei1 shen1 wei4 mu4 lian2 suo3 jiu4
   14. 長者新生一子即識本縁求母請佛甘味自下 zhang3 zhe3 xin1 sheng1 yi1 zi3 ji2 shi4 ben3 yuan2 qiu2 mu3 qing3 fo2 gan1 wei4 zi4 xia4
   15. 阿那c0-cbac邸七子爲財受戒聞法離垢 a1 na3 bin1 di3 qi1 zi3 wei4 cai2 shou4 jie4 wen2 fa3 li2 gou4
  40. 經律異相卷第三十六雜行長者部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 san1 shi2 liu4 za2 xing2 zhang3 zhe3 bu4
   1. 流水救十千魚 liu2 shui3 jiu4 shi2 qian1 yu2
   2. 樹提伽身生人受天果報 shu4 ti2 jia1 shen1 sheng1 ren2 shou4 tian1 guo3 bao4
   3. 迦羅越手能雨寶 jia1 luo2 yue4 shou3 neng2 yu3 bao3
   4. 迦羅越艮飽食施鳥令出腹中珠 jia1 luo2 yue4 gen3 bao3 shi2 shi1 niao3 ling4 chu1 fu4 zhong1 zhu1
   5. 忽起經暫貧客作設會即獲花報 hu1 qi3 jing1 zan4 pin2 ke4 zuo4 she4 hui4 ji2 huo4 hua1 bao4
   6. 無耳目舌先世因縁 wu2 er3 mu4 she2 xian1 shi4 yin1 yuan2
   7. 音悦令身受先世四種報 yin1 yue4 ling4 shen1 shou4 xian1 shi4 si4 zhong3 bao4
   8. 鳩留飢遇樹神因得信解 jiu1 liu2 ji1 yu4 shu4 shen2 yin1 de2 xin4 jie3
   9. 日難不富巨億慳惜不施後生貧盲 ri4 nan2 bu4 fu4 ju4 yi4 qian1 xi1 bu4 shi1 hou4 sheng1 pin2 mang2
   10. 長者發菩薩心將諸貧人取得珍寶 zhang3 zhe3 fa1 pu2 sa4 xin1 jiang1 zhu1 pin2 ren2 qu3 de2 zhen1 bao3
   11. 長者後貧擧財供施耕遇千鼎用之不盡 zhang3 zhe3 hou4 pin2 ju3 cai2 gong4 shi1 geng1 yu4 qian1 ding3 yong4 zhi1 bu4 jin4
   12. 香身長者婦爲國王所c7-2222 xiang1 shen1 zhang3 zhe3 fu4 wei2 guo2 wang2 suo3 duo2
   13. 長者婦懷姙口氣香 zhang3 zhe3 fu4 huai2 ren4 kou3 qi4 xiang1
   14. 慳財生號哭地獄 qian1 cai2 sheng1 hao4 ku1 di4 yu4
   15. 以擣衣石施人起塔生天 yi3 dao3 yi1 shi2 shi1 ren2 qi3 ta3 sheng1 tian1
   16. 須達三子事窮方信 xu1 da2 san1 zi3 shi4 qiong2 fang1 xin4
   17. 須檀子貪財殺弟 xu1 tan2 zi3 tan1 cai2 sha1 di4
   18. 犁耆彌第七兒婦生三十卵中出一男 li2 qi2 mi2 di4 qi1 er2 fu4 sheng1 san1 shi2 luan3 zhong1 chu1 yi1 nan2
   19. 癡子賣香還燒之爲炭以求速集 chi1 zi3 mai4 xiang1 yuan2 shao1 zhi1 wei4 tan4 yi3 qiu2 su4 ji2
  41. 經律異相卷第三十七優婆塞部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 san1 shi2 qi1 you1 po2 sai1 bu4
   1. 沙門億耳入海見地獄 sha1 men2 yi4 er3 ru4 hai3 jian4 di4 yu4
   2. 優婆塞持戒鬼代取華 you1 po2 sai1 chi2 jie4 gui3 dai4 qu3 hua1
   3. 優婆塞爲王厨吏被逼殺害指現師子 you1 po2 sai1 wei4 wang2 chu2 li4 bei4 bi1 sha1 hai4 zhi3 xian4 shi1 zi3
   4. 優婆塞被魔試 you1 po2 sai1 bei4 mo2 shi4
   5. 清信士嫁女與事鬼家 qing1 xin4 shi4 jia4 nü3 yu3 shi4 gui3 jia1
   6. 清信士始精進未懈後現慚愧鬼不能害 qing1 xin4 shi4 shi3 jing1 jin4 wei4 xie4 hou4 xian4 can2 kui4 gui3 bu4 neng2 hai4
   7. 清信士臨亡夫妻相愛生爲婦鼻中虫 qing1 xin4 shi4 lin2 wang2 fu1 qi1 xiang4 ai4 sheng1 wei4 fu4 bi2 zhong1 chong2
   8. 薄拘羅持一戒得五不死報 bo2 ju1 luo2 chi2 yi1 jie4 de2 wu3 bu4 si3 bao4
   9. 持戒誦經續明供養鬼不能害 chi2 jie4 song4 jing1 xu4 ming2 gong1 yang3 gui3 bu4 neng2 hai4
   10. 執求求還佛戒口中諸鬼出打其身 zhi2 qiu2 qiu2 yuan2 fo2 jie4 kou3 zhong1 zhu1 gui3 chu1 da3 qi2 shen1
   11. 人不信罪福夢鬼取之令其受戒後壽百年 ren2 bu4 xin4 zui4 fu2 meng4 gui3 qu3 zhi1 ling4 qi2 shou4 jie4 hou4 shou4 bai3 nian2
   12. 家有夭人割口施僧同受富樂 jia1 you3 yao1 ren2 ge1 kou3 shi1 seng1 tong2 shou4 fu4 le4
   13. 有人路行遇見三變身行精進 you3 ren2 lu4 xing2 yu4 jian4 san1 bian4 shen1 xing2 jing1 jin4
   14. 有人命終十日還生述所經見 you3 ren2 ming4 zhong1 shi2 ri4 yuan2 sheng1 shu4 suo3 jing1 jian4
  42. 經律異相卷第三十八優婆夷部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 san1 shi2 ba1 you1 po2 yi2 bu4
   1. 優波斯那割肉救比丘 you1 bo1 si1 na3 ge1 rou4 jiu4 bi3 qiu1
   2. 阿凡和利至心請佛庫中自然備 a1 fan2 he2 li4 zhi4 xin1 qing3 fo2 ku4 zhong1 zi4 ran2 bei4
   3. 蘇曼女産卵卵成十男并其徃縁 su1 man4 nü3 chan3 luan3 luan3 cheng2 shi2 nan2 bing4 qi2 wang3 yuan2
   4. 孤母喪子遇佛慈誘厭愛得道 gu1 mu3 sang1 zi3 yu4 fo2 ci2 you4 yan4 ai4 de2 dao4
   5. 婦人喪失眷屬心發狂癡 fu4 ren2 sang4 shi1 juan4 shu3 xin1 fa1 kuang2 chi1
   6. 提韋婆羅門女無子自焚遇辯才沙門聞法悟解 ti2 wei2 po2 luo2 men2 nü3 wu2 zi3 zi4 fen2 yu4 bian4 cai2 sha1 men2 wen2 fa3 wu4 jie3
   7. 女人懷姙願欲出家生子之後前心不逐 nü3 ren2 huai2 ren4 yuan4 yu4 chu1 jia1 sheng1 zi3 zhi1 hou4 qian2 xin1 bu4 zhu2
   8. 難陀然燈聲聞神力共不能滅 nan2 tuo2 ran2 deng1 sheng1 wen2 shen2 li4 gong4 bu4 neng2 mie4
   9. 滅善信女少悟無常秉志清白爲天帝所試 mie4 shan4 xin4 nü3 shao3 wu4 wu2 chang2 bing3 zhi4 qing1 bai2 wei4 tian1 di4 suo3 shi4
  43. 經律異相卷第三十九外道仙人部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 san1 shi2 jiu3 wai4 dao4 xian1 ren2 bu4
   1. 外道立異見原由 wai4 dao4 li4 yi4 jian4 yuan2 you2
   2. 六師共誓伺欲降佛累遣覘觀皆從佛化 liu4 shi1 gong4 shi4 si4 yu4 jiang4 fo2 lei3 qian3 chan1 guan1 jie1 cong2 fo2 hua4
   3. 六師與佛弟子c0-d1b6道力 liu4 shi1 yu3 fo2 di4 zi3 tong3 dao4 li4
   4. c0-eee4腹頭上戴火自顯雄異 yi3 ye4 fu4 tou2 shang4 dai4 huo3 zi4 xian3 xiong2 yi4
   5. 智幻國人事烏與孔雀 zhi4 huan4 guo2 ren2 shi4 wu1 yu3 kong3 que4
   6. 富蘭迦葉與佛c0-d1b6道不如自盡 fu4 lan2 jia1 ye4 yu3 fo2 tong3 dao4 bu4 ru2 zi4 jin4
   7. c0-c4f3提仙人修忍行慈爲迦利王所割戴 chan4 ti2 xian1 ren2 xiu1 ren3 xing2 ci2 wei4 jia1 li4 wang2 suo3 ge1 dai4
   8. 螺文仙人造書風雨不能飄侵 luo2 wen2 xian1 ren2 zao4 shu1 feng1 yu3 bu4 neng2 piao1 qin1
   9. 四仙人得道縁 si4 xian1 ren2 de2 dao4 yuan2
   10. 仙人失通生惡道 xian1 ren2 shi1 tong1 sheng1 e4 dao4
   11. 諸仙人見聞女人色聲失皆其神通 zhu1 xian1 ren2 jian4 wen2 nü3 ren2 se4 sheng1 shi1 jie1 qi2 shen2 tong1
   12. 化足手著王女生愛後興惡念墮墜阿鼻 hua4 zu2 shou3 zhu4 wang2 nü3 sheng1 ai4 hou4 xing1 e4 nian4 duo4 zhui4 a1 bi2
   13. 提波延那聞舍芝聲起愛 ti2 bo1 yan2 na3 wen2 she4 zhi1 sheng1 qi3 ai4
   14. 雪山仙人與虎行欲生十二子 xue3 shan1 xian1 ren2 yu3 hu3 xing2 yu4 sheng1 shi2 er4 zi3
   15. 撥劫仙人見王經發欲失通 bo1 jie2 xian1 ren2 jian4 wang2 jing1 fa1 yu4 shi1 tong1
   16. 獨角仙人情染世欲爲婬女所騎 du2 jiao3 xian1 ren2 qing2 ran3 shi4 yu4 wei4 yin2 nü3 suo3 qi2
  44. 經律異相卷第四十梵志部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 si4 shi2 fan4 zhi4 bu4
   1. 超術師又徒定光佛請記 chao1 shu4 shi1 you4 tu2 ding4 guang1 fo2 qing3 ji4
   2. 寶海梵志述其所夢 bao3 hai3 fan4 zhi4 shu4 qi2 suo3 meng4
   3. 須項梵志聞法憂解 xu1 xiang4 fan4 zhi4 wen2 fa3 you1 jie3
   4. 慶因提梵志將女妻佛 qing4 yin1 ti2 fan4 zhi4 jiang1 nü3 qi1 fo2
   5. 梵志喪兒從閻羅乞活兒不親從詣佛得度 fan4 zhi4 sang1 er2 cong2 yan2 luo2 qi3 huo2 er2 bu4 qin1 cong2 yi4 fo2 de2 du4
   6. 梵志諂施比丘立説一偈能消 fan4 zhi4 chan3 shi1 bi3 qiu1 li4 shuo1 yi1 ji4 neng2 xiao1
   7. 梵志奉佛鉢蜜衆食不減施水中衆生 fan4 zhi4 feng4 fo2 bo1 mi4 zhong4 shi2 bu4 jian3 shi1 shui3 zhong1 zhong4 sheng1
   8. 梵志遠學値五無反復 fan4 zhi4 yuan3 xue2 zhi2 wu3 wu2 fan3 fu4
   9. 梵志兄第四人同日命終 fan4 zhi4 xiong1 di4 si4 ren2 tong2 ri4 ming4 zhong1
   10. 梵志棄端正婦於樹上愛着鄙婢後悔無益 fan4 zhi4 qi4 duan1 zheng4 fu4 yu2 shu4 shang4 ai4 zhe5 bi3 bi4 hou4 hui3 wu2 yi4
   11. 梵志夫婦採花失命佛爲説其往事 fan4 zhi4 fu1 fu4 cai3 hua1 shi1 ming4 fo2 wei4 shuo1 qi2 wang3 shi4
   12. 梵志失利養殺女人謗佛 fan4 zhi4 shi1 li4 yang3 sha1 nü3 ren2 bang4 fo2
  45. 經律異相卷第四十一婆羅門部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 si4 shi2 yi1 po2 luo2 men2 bu4
   1. 檀膩c3-567d身獲諸罪 tan2 ni4 ji1 shen1 huo4 zhu1 zui4
   2. 阿耆尼達多在胎令母能論議 a1 qi2 ni2 da2 duo1 zai4 tai1 ling4 mu3 neng2 lun4 yi4
   3. 鷄頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所助乃及於王 ji1 tou2 yi3 shen1 zhi4 qian2 yu4 fan4 fo2 seng1 di4 shi4 suo3 zhu4 nai3 ji2 yu2 wang2
   4. 老乞婆羅門誦佛一偈兒子還相供養 lao3 qi3 po2 luo2 men2 song4 fo2 yi1 ji4 er2 zi3 yuan2 xiang4 gong1 yang3
   5. 散若學射妻 san4 ruo4 xue2 she4 qi1
   6. 婆羅門以納施佛得聞記別 po2 luo2 men2 yi3 na4 shi1 fo2 de2 wen2 ji4 bie2
   7. 婆羅門以餅奉佛聞法得道 po2 luo2 men2 yi3 bing3 feng4 fo2 wen2 fa3 de2 dao4
   8. 拔抵婆羅門瞋失弟子生惡龍中爲佛所降 ba2 di3 po2 luo2 men2 chen1 shi1 di4 zi3 sheng1 e4 long2 zhong1 wei4 fo2 suo3 jiang4
   9. 婆羅門入定三百餘年 po2 luo2 men2 ru4 ding4 san1 bai3 yu2 nian2
   10. 婆羅門兒婦信向見其後報 po2 luo2 men2 er2 fu4 xin4 xiang4 jian4 qi2 hou4 bao4
   11. 婆羅門從佛意解 po2 luo2 men2 cong2 fo2 yi4 jie3
   12. 婆羅門持一齋不所生爲樹神能出飮食施諸餓者 po2 luo2 men2 chi2 yi1 zhai1 bu4 suo3 sheng1 wei4 shu4 shen2 neng2 chu1 yin3 shi2 shi1 zhu1 e4 zhe3
   13. 婆羅門夫婦呑金錢爲糧身壞人取爲福即得道迹 po2 luo2 men2 fu1 fu4 tun1 jin1 qian2 wei4 liang2 shen1 huai4 ren2 qu3 wei4 fu2 ji2 de2 dao4 ji1
   14. 婆羅門生美女佛言不好 po2 luo2 men2 sheng1 mei3 nü3 fo2 yan2 bu4 hao3
   15. 大鬘與瓦師子爲善知識共相勸信 da4 man2 yu3 wa3 shi1 zi3 wei4 shan4 zhi1 shi4 gong4 xiang4 quan4 xin4
   16. 婆羅門婦事佛爲婿所患投河水竭婿方醒悟 po2 luo2 men2 fu4 shi4 fo2 wei4 xu4 suo3 huan4 tou2 he2 shui3 jie2 xu4 fang1 xing3 wu4
  46. 經律異相卷第四十二居士部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 si4 shi2 er4 ju1 shi4 bu4
   1. 波利得海神瓔珞上王王及夫人共以獻佛 bo1 li4 de2 hai3 shen2 ying1 luo4 shang4 wang2 wang2 ji2 fu1 ren2 gong4 yi3 xian4 fo2
   2. 郁伽見佛其醉自醒受戒以妻施人 yu4 jia1 jian4 fo2 qi2 zui4 zi4 xing3 shou4 jie4 yi3 qi1 shi1 ren2
   3. 魚身得富縁 yu2 shen1 de2 fu4 yuan2
   4. 闍梨兄弟以法獲財終不散失 she2 li2 xiong1 di4 yi3 fa3 huo4 cai2 zhong1 bu4 san4 shi1
   5. 居士子大意以求明珠 ju1 shi4 zi3 da4 yi4 yi3 qiu2 ming2 zhu1
  47. 經律異相卷第四十三賈客部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 si4 shi2 san1 gu3 ke4 bu4
   1. 波利得海神瓔珞上王王及夫人共以獻佛 bo1 li4 de2 hai3 shen2 ying1 luo4 shang4 wang2 wang2 ji2 fu1 ren2 gong4 yi3 xian4 fo2
   2. 善求惡求採寶經飢樹出所須 shan4 qiu2 e4 qiu2 cai3 bao3 jing1 ji1 shu4 chu1 suo3 xu1
   3. 師子有智c3-2452羅刹女 shi1 zi3 you3 zhi4 mian3 luo2 sha1 nü3
   4. 彌蓮持齋得樂c4-6154母燒頭 mi2 lian2 chi2 zhai1 de2 le4 ta4 mu3 shao1 tou2
   5. 優波斯納兄妻後悔爲道兄射殺弟失反自害 you1 bo1 si1 na4 xiong1 qi1 hou4 hui3 wei4 dao4 xiong1 she4 sha1 di4 shi1 fan3 zi4 hai4
   6. 薩薄然臂濟諸賈客 sa4 bo2 ran2 bi4 ji4 zhu1 gu3 ke4
   7. 薩薄欲買取五戒羅刹不能得侵 sa4 bo2 yu4 mai3 qu3 wu3 jie4 luo2 sha1 bu4 neng2 de2 qin1
   8. 商人共鵠生子子皆得道 shang1 ren2 gong4 hu2 sheng1 zi3 zi3 jie1 de2 dao4
   9. 衆賈客爲羅刹所縛 zhong4 gu3 ke4 wei4 luo2 sha1 suo3 fu2
   10. 商人驅牛以贖龍女得金奉親 shang1 ren2 qu1 niu2 yi3 shu2 long2 nü3 de2 jin1 feng4 qin1
   11. 賈客爲羅刹所縛 gu3 ke4 wei4 luo2 sha1 suo3 fu2
   12. 賈客採寶救將死人 gu3 ke4 cai3 bao3 jiu4 jiang1 si3 ren2
   13. 二賈客採寶貪者沒命c4-3d2c者安全 er4 gu3 ke4 cai3 bao3 tan1 zhe3 mei2 ming4 jian4 zhe3 an1 quan2
   14. 賈人害侶獨取珍寶大哀殺此凶人 gu3 ren2 hai4 lü3 du2 qu3 zhen1 bao3 da4 ai1 sha1 ci3 xiong1 ren2
   15. 五百賈人値摩竭魚稱佛獲c3-2452 wu3 bai3 gu3 ren2 zhi2 mo2 jie2 yu2 cheng1 fo2 huo4 mian3
   16. 賈人爲友逼飮酒犯戒父母擯出遠國尚爲鬼所畏 gu3 ren2 wei4 you3 bi1 yin3 jiu3 fan4 jie4 fu4 mu3 bin4 chu1 yuan3 guo2 shang4 wei4 gui3 suo3 wei4
  48. 經律異相卷第四十四男庶人部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 si4 shi2 si4 nan2 shu4 ren2 bu4
   1. c4-4857陀以化城請佛及見佛欲滅化不能 ba2 tuo2 yi3 hua4 cheng2 qing3 fo2 ji2 jian4 fo2 yu4 mie4 hua4 bu4 neng2
   2. 阿難c0-cbac抵井出珍寶 a1 nan2 bin1 di3 jing3 chu1 zhen1 bao3
   3. 賢直珠不疑獲賜 xian2 zhi2 zhu1 bu4 yi2 huo4 si4
   4. 慈羅放鼈後遇大水還濟其命 ci2 luo2 fang4 bie1 hou4 yu4 da4 shui3 yuan2 ji4 qi2 ming4
   5. 千那傭盡得金設會爲婦所説 qian1 na3 yong1 jin4 de2 jin1 she4 hui4 wei4 fu4 suo3 shuo1
   6. 神識還摩娑故身之骨 shen2 shi4 yuan2 mo2 suo1 gu4 shen1 zhi1 gu3
   7. 木巧師與畫師相誑 mu4 qiao3 shi1 yu3 hua4 shi1 xiang4 kuang2
   8. 醫治王病差獲王報殊常 yi1 zhi4 wang2 bing4 cha1 huo4 wang2 bao4 shu1 chang2
   9. 破齋猶得生天 po4 zhai1 you2 de2 sheng1 tian1
   10. 耕夫施僧一訶梨勒果後生爲兩國太子 geng1 fu1 shi1 seng1 yi1 he1 li2 le4 guo3 hou4 sheng1 wei4 liang3 guo2 tai4 zi3
   11. 供養沙門心有善惡獲報不同 gong1 yang3 sha1 men2 xin1 you3 shan4 e4 huo4 bao4 bu4 tong2
   12. 舅甥共盜甥點慧後得王女爲妻 jiu4 sheng1 gong4 dao4 sheng1 dian3 hui4 hou4 de2 wang2 nü3 wei4 qi1
   13. 羅閲國男子與耆闍崛國女人宿世有縁 luo2 yue4 guo2 nan2 zi3 yu3 qi2 she2 jue2 guo2 nü3 ren2 su4 shi4 you3 yuan2
   14. 夫婦約不先語見偸取物夫能不言 fu1 fu4 yue1 bu4 xian1 yu3 jian4 tou1 qu3 wu4 fu1 neng2 bu4 yan2
   15. 婦人鼻醜夫割他好者以易之 fu4 ren2 bi2 chou3 fu1 ge1 ta1 hao3 zhe3 yi3 yi4 zhi1
   16. 賃人善解鳥語 ren4 ren2 shan4 jie3 niao3 yu3
   17. 溺人憑鳳全附c0-f9cfc4-5a5b頒命 ni4 ren2 ping2 feng4 quan2 fu4 li2 ya1 ban1 ming4
   18. 有人買智慧得c3-2452大罪 you3 ren2 mai3 zhi4 hui4 de2 mian3 da4 zui4
   19. 有人張鬼c3-2452害 you3 ren2 zhang1 gui3 mian3 hai4
   20. 有人爲兩婦所惡以至於死 you3 ren2 wei4 liang3 fu4 suo3 e4 yi3 zhi4 yu2 si3
   21. 有人遠求仙水主人惡心使證樹得仙 you3 ren2 yuan3 qiu2 xian1 shui3 zhu3 ren2 e4 xin1 shi3 zheng4 shu4 de2 xian1
   22. 有人使鬼得富後宮其兒 you3 ren2 shi3 gui3 de2 fu4 hou4 gong1 qi2 er2
   23. 有人富王責條疏已用物王乃覺悟 you3 ren2 fu4 wang2 ze2 tiao2 shu4 yi3 yong4 wu4 wang2 nai3 jue2 wu4
   24. 有人爲罪王令割肉五所 you3 ren2 wei4 zui4 wang2 ling4 ge1 rou4 wu3 suo3
   25. 有二人共誓以胎中兒共爲婚姻 you3 er4 ren2 gong4 shi4 yi3 tai1 zhong1 er2 gong4 wei4 hun1 yin1
   26. 大姓二兒大子失財被念小子得財獲罪 da4 xing4 er4 er2 da4 zi3 shi1 cai2 bei4 nian4 xiao3 zi3 de2 cai2 huo4 zui4
   27. 三人共施僧一錢後身獲自然之金 san1 ren2 gong4 shi1 seng1 yi1 qian2 hou4 shen1 huo4 zi4 ran2 zhi1 jin1
   28. 貧人供僧報致富 pin2 ren2 gong4 seng1 bao4 zhi4 fu4
   29. 貧人得伏藏爲王所治 pin2 ren2 de2 fu2 zang4 wei4 wang2 suo3 zhi4
   30. 貧人買斧不識是寶 pin2 ren2 mai3 fu3 bu4 shi4 shi4 bao3
   31. 貧老夫妻三時懈怠 pin2 lao3 fu1 qi1 san1 shi2 xie4 dai4
   32. 窮人違樹神誓還爲樹枝所殺 qiong2 ren2 wei2 shu4 shen2 shi4 yuan2 wei4 shu4 zhi1 suo3 sha1
   33. 人遇象逐墮深谷際天降露遂得昇天 ren2 yu4 xiang4 zhu2 duo4 shen1 gu3 ji4 tian1 jiang4 lu4 sui4 de2 sheng1 tian1
   34. 五百幼童聚沙興塔命終生天 wu3 bai3 you4 tong2 ju4 sha1 xing1 ta3 ming4 zhong1 sheng1 tian1
   35. 童子施佛豆生天後作轉輪王 tong2 zi3 shi1 fo2 dou4 sheng1 tian1 hou4 zuo4 zhuan4 lun2 wang2
   36. 牧牛小兒取花上佛牛觸而死即生天上 mu4 niu2 xiao3 er2 qu3 hua1 shang4 fo2 niu2 chu4 er2 si3 ji2 sheng1 tian1 shang4
   37. 小兒先身以三錢施今解鳥語遂得爲王 xiao3 er2 xian1 shen1 yi3 san1 qian2 shi1 jin1 jie3 niao3 yu3 sui4 de2 wei4 wang2
   38. 諸劫分物不識好者 zhu1 jie2 fen1 wu4 bu4 shi4 hao3 zhe3
  49. 經律異相卷第四十五 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 si4 shi2 wu3
   1. 長髮女人捨髮供養佛 chang2 fa4 nü3 ren2 she3 fa4 gong1 yang3 fo2
   2. 獨母見沙門神足願後生百兒 du2 mu3 jian4 sha1 men2 shen2 zu2 yuan4 hou4 sheng1 bai3 er2
   3. 母人懷賃遇佛願以兒爲道 mu3 ren2 huai2 ren4 yu4 fo2 yuan4 yi3 er2 wei4 dao4
   4. 老母慳病時見地獄婢行善覩有天堂 lao3 mu3 qian1 bing4 shi2 jian4 di4 yu4 bi4 xing2 shan4 du3 you3 tian1 tang2
   5. 母人爲比丘起屋壽終生兒手出衆物 mu3 ren2 wei4 bi3 qiu1 qi3 wu1 shou4 zhong1 sheng1 er2 shou3 chu1 zhong4 wu4
   6. 母二兒溺死哭知浮者 mu3 er4 er2 ni4 si3 ku1 zhi1 fu2 zhe3
   7. 婦人化婿戸上懸鈴使聞聲稱佛後c3-2452地獄 fu4 ren2 hua4 xu4 hu4 shang4 xuan2 ling2 shi3 wen2 sheng1 cheng1 fo2 hou4 mian3 di4 yu4
   8. 瞻婆女人身死闍維於火中生子 zhan1 po2 nü3 ren2 shen1 si3 she2 wei2 yu2 huo3 zhong1 sheng1 zi3
   9. 摩那祗女懷c0-cafd謗佛地即震裂身陷地獄 mo2 na3 zhi1 nü3 huai2 yu2 bang4 fo2 di4 ji2 zhen4 lie4 shen1 xian4 di4 yu4
   10. 婬蕩婦人苦一沙門沙門心至火變爲水 yin2 dang4 fu4 ren2 ku3 yi1 sha1 men2 sha1 men2 xin1 zhi4 huo3 bian4 wei4 shui3
   11. 童女火氣入身懷姙生端正子 tong2 nü3 huo3 qi4 ru4 shen1 huai2 ren4 sheng1 duan1 zheng4 zi3
   12. 女人懷姙口常誦經生兒多智爲衆人所宗 nü3 ren2 huai2 ren4 kou3 chang2 song4 jing1 sheng1 er2 duo1 zhi4 wei4 zhong4 ren2 suo3 zong1
   13. 女人懷姙生四種異物 nü3 ren2 huai2 ren4 sheng1 si4 zhong3 yi4 wu4
   14. 女人心縁丈夫誤繋兒入井 nü3 ren2 xin1 yuan2 zhang4 fu1 wu4 xi4 er2 ru4 jing3
   15. 換貸自取多還少命終爲犢 huan4 dai4 zi4 qu3 duo1 yuan2 shao3 ming4 zhong1 wei4 du2
   16. 青衣割食施辟支佛立改醜顔得爲夫人 qing1 yi1 ge1 shi2 shi1 pi4 zhi1 fo2 li4 gai3 chou3 yan2 de2 wei4 fu1 ren2
   17. 醜婦臨水見他影謂其端正 chou3 fu4 lin2 shui3 jian4 ta1 ying3 wei4 qi2 duan1 zheng4
  50. 經律異相卷第四十六鬼神部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 si4 shi2 liu4 gui3 shen2 bu4
   1. 阿修羅 a1 xiu1 luo2
    1. 羅呵王瞋c0-c97b利諸天行其頭上興具大戰 luo2 he1 wang2 chen1 dao1 li4 zhu1 tian1 xing2 qi2 tou2 shang4 xing1 ju4 da4 zhan4
    2. 毘摩質多有女以妻帝釋爲女嫉興兵 pi2 mo2 zhi4 duo1 you3 nü3 yi3 qi1 di4 shi4 wei4 nü3 ji2 xing1 bing1
    3. 往昔阿修羅與天戰見帝釋廻車而散先 wang3 xi1 a1 xiu1 luo2 yu3 tian1 zhan4 jian4 di4 shi4 hui2 che1 er2 san4 xian1
    4. c3-483b羅有女帝釋c3-2f7e求起兵攻戰 luo2 hou2 luo2 you3 nü3 di4 shi4 qi3 qiu2 qi3 bing1 gong1 zhan4
    5. 阿修羅身厭爲水漂願得長大形 a1 xiu1 luo2 shen1 yan4 wei4 shui3 piao1 yuan4 de2 chang2 da4 xing2
   2. 乾闥婆 gan1 ta4 po2
   3. 緊那羅 jin3 na3 luo2
   4. 雜鬼神 za2 gui3 shen2
    1. 鬼神皆依所止爲名 gui3 shen2 jie1 yi1 suo3 zhi3 wei4 ming2
    2. 餓鬼果報 e4 gui3 guo3 bao4
    3. 鬼沽酒語主人令湖中取死人金銀 gui3 gu1 jiu3 yu3 zhu3 ren2 ling4 hu2 zhong1 qu3 si3 ren2 jin1 yin2
    4. 金床女裸形著衣火然 jin1 chuang2 nü3 luo3 xing2 zhu4 yi1 huo3 ran2
    5. 二鬼負屍拔出手足頭脅從人易之形改心存遇佛得道 er4 gui3 fu4 shi1 ba2 chu1 shou3 zu2 tou2 xie2 cong2 ren2 yi4 zhi1 xing2 gai3 xin1 cun2 yu4 fo2 de2 dao4
    6. 金色神指流爲甘露并資生物以給行人 jin1 se4 shen2 zhi3 liu2 wei4 gan1 lu4 bing4 zi1 sheng1 wu4 yi3 gei3 xing2 ren2
    7. 毘沙惡鬼食c0-e4fc人民遇佛悟解 pi2 sha1 e4 gui3 shi2 dan4 ren2 min2 yu4 fo2 wu4 jie3
    8. 鬼子母先食人民佛藏其子然後受化 gui3 zi3 mu3 xian1 shi2 ren2 min2 fo2 zang4 qi2 zi3 ran2 hou4 shou4 hua4
    9. 屈摩夜叉請佛設房及燈明 qu1 mo2 ye4 cha1 qing3 fo2 she4 fang2 ji2 deng1 ming2
    10. 魔王c0-bc63目連爲説先身爲魔事 mo2 wang2 rao2 mu4 lian2 wei4 shuo1 xian1 shen1 wei4 mo2 shi4
    11. 鬼得他心害cx-254c女人 gui3 de2 ta1 xin1 hai4 yuan4 nü3 ren2
    12. 波旬c0-bc63固文殊 bo1 xun2 rao2 gu4 wen2 shu1
    13. 餓鬼請問目連所因得苦 e4 gui3 qing3 wen4 mu4 lian2 suo3 yin1 de2 ku3
    14. 惡鬼見帝釋形稍醜滅 e4 gui3 jian4 di4 shi4 xing2 shao1 chou3 mie4
    15. 鬼還鞭其故屍 gui3 yuan2 bian1 qi2 gu4 shi1
   5. 經律異相 卷第四十七雜獸畜生部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 si4 shi2 qi1 za2 shou4 xu4 sheng1 bu4
    1. 師子 shi1 zi3
     1. 師子王爲c3-5464猴欲捨命 shi1 zi3 wang2 wei4 mi2 hou2 yu4 she3 ming4
     2. 師子王有十一勝事 shi1 zi3 wang2 you3 shi2 yi1 sheng4 shi4
     3. 師子食象哽死木雀爲拔得蘇後遂忘思 shi1 zi3 shi2 xiang4 geng3 si3 mu4 que4 wei4 ba2 de2 su1 hou4 sui4 wang4 si1
     4. 師子有二子爲獵者所殺同生長者家得道 shi1 zi3 you3 er4 zi3 wei4 lie4 zhe3 suo3 sha1 tong2 sheng1 zhang3 zhe3 jia1 de2 dao4
     5. 師子王墮井爲野干所救 shi1 zi3 wang2 duo4 jing3 wei4 ye3 gan4 suo3 jiu4
     6. 師子虎爲善友野千兩舌分身喪命 shi1 zi3 hu3 wei4 shan4 you3 ye3 qian1 liang3 she2 fen1 shen1 sang1 ming4
     7. 師子等十二獸更次教化 shi1 zi3 deng3 shi2 er4 shou4 geng1 ci4 jiao4 hua4
    2. 象 xiang4
     1. 象王供養佛 xiang4 wang2 gong1 yang3 fo2
     2. 善住象王爲轉輪王寶 shan4 zhu4 xiang4 wang2 wei4 zhuan4 lun2 wang2 bao3
     3. 象子生而失母爲仙人所養 xiang4 zi3 sheng1 er2 shi1 mu3 wei4 xian1 ren2 suo3 yang3
     4. c3-5464c0-f3e3相敬 xiang4 mi2 hou2 duo4 xiang4 jing4
    3. 馬 ma3
     1. 婆羅醯馬王爲轉輪王寶 po2 luo2 xi1 ma3 wang2 wei4 zhuan4 lun2 wang2 bao3
    4. 牛 niu2
     1. 大年被賣走趣如來佛説往縁死得生天 da4 nian2 bei4 mai4 zou3 qu4 ru2 lai2 fo2 shuo1 wang3 yuan2 si3 de2 sheng1 tian1
     2. 水牛王忍c3-5464猴辱辱 shui3 niu2 wang2 ren3 mi2 hou2 ru3 ru3
     3. 二牛c0-d1b6力牽戴 er4 niu2 tong3 li4 qian1 dai4
     4. 迦羅越牛自説前身負一千錢之反作牛不了 jia1 luo2 yue4 niu2 zi4 shuo1 qian2 shen1 fu4 yi1 qian1 qian2 zhi1 fan3 zuo4 niu2 bu4 liao3
    5. 驪 li2
     1. 有驪挽車日行五百理 you3 li2 wan3 che1 ri4 xing2 wu3 bai3 li3
     2. 驪効群牛爲牛所殺 li2 xiao4 qun2 niu2 wei4 niu2 suo3 sha1
    6. 狗 gou3
     1. 狗乞食不得詣官訟主人 gou3 qi3 shi2 bu4 de2 yi4 guan1 song4 zhu3 ren2
     2. 狗子被殺時見沙門沙門命終生豪貴家 gou3 zi3 bei4 sha1 shi2 jian4 sha1 men2 sha1 men2 ming4 zhong1 sheng1 hao2 gui4 jia1
     3. 白狗生前世兒家被好供給c0-d1bc出先身所藏之物 bai2 gou3 sheng1 qian2 shi4 er2 jia1 bei4 hao3 gong4 gei3 pou2 chu1 xian1 shen1 suo3 zang4 zhi1 wu4
     4. 弊狗因一比丘得生善心 bi4 gou3 yin1 yi1 bi3 qiu1 de2 sheng1 shan4 xin1
    7. 鹿 lu4
     1. 鹿母落c3-2f7e乞與子別還來就死 lu4 mu3 luo4 qi3 qi3 yu3 zi3 bie2 yuan2 lai2 jiu4 si3
     2. 鹿王遭捕殺身以濟群衆 lu4 wang2 zao1 bu3 sha1 shen1 yi3 ji4 qun2 zhong4
    8. 銘陀 ming2 tuo2
     1. 銘陀獸殺皮濟獵師命 ming2 tuo2 shou4 sha1 pi2 ji4 lie4 shi1 ming4
    9. 野狐 ye3 hu2
     1. 野狐從師子乞食得肥後爲師子所食 ye3 hu2 cong2 shi1 zi3 qi3 shi2 de2 fei2 hou4 wei4 shi1 zi3 suo3 shi2
    10. 狼 lang2
    11. c3-5464猴 mi2 hou2
     1. c3-5464猴等四獸與梵志結縁 mi2 hou2 deng3 si4 shou4 yu3 fan4 zhi4 jie2 yuan2
     2. c3-5464猴奉佛鉢蜜 mi2 hou2 feng4 fo2 bo1 mi4
     3. c3-5464猴爲五百仙人師 mi2 hou2 wei4 wu3 bai3 xian1 ren2 shi1
     4. 五百c3-5464效羅漢起佛嗇 wu3 bai3 mi2 xiao4 luo2 han4 qi3 fo2 se4
     5. c3-5464猴學禪墮樹死得生天上 mi2 hou2 xue2 chan2 duo4 shu4 si3 de2 sheng1 tian1 shang4
     6. c3-5464猴與婢共戲 mi2 hou2 yu3 bi4 gong4 xi4
    12. 兎 tu4
     1. 兎王依附道人投身火聚生兜率天 tu4 wang2 yi1 fu4 dao4 ren2 tou2 shen1 huo3 ju4 sheng1 dou1 shuai4 tian1
    13. 猫狸 mao1 li2
     1. c0-e677呑鼠食其藏 mao1 tong2 tun1 shu3 shi2 qi2 zang4
    14. 鼠 shu3
     1. 鼠濟毘舍離命 shu3 ji4 pi2 she4 li2 ming4
     2. 鼠偸蘇身長器中 shu3 tou1 su1 shen1 chang2 qi4 zhong1
    15. 經律異相卷第四十八禽畜生部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 si4 shi2 ba1 qin2 xu4 sheng1 bu4
     1. 金翅 jin1 chi4
      1. 生住所資 sheng1 zhu4 suo3 zi1
      2. 正音王死相 zheng4 yin1 wang2 si3 xiang4
     2. 千秋 qian1 qiu1
     3. 鴈 yan4
      1. 金羽鴈猶愛前生妻子日與一毛 jin1 yu3 yan4 you2 ai4 qian2 sheng1 qi1 zi3 ri4 yu3 yi1 mao2
      2. 五百鴈爲獵所c0-b7d9以聞佛法生天得道 wu3 bai3 yan4 wei4 lie4 suo3 sha4 yi3 wen2 fo2 fa3 sheng1 tian1 de2 dao4
      3. 鴈遇王羅不食得出 yan4 yu4 wang2 luo2 bu4 shi2 de2 chu1
     4. 鴿 ge1
      1. 常吐根力入道之音 chang2 tu3 gen1 li4 ru4 dao4 zhi1 yin1
     5. 鴿 ge1
      1. 捨命施飢窮 she3 ming4 shi1 ji1 qiong2
      2. 鴿被鷹逐遇佛影則安弟子影戰 ge1 bei4 ying1 zhu2 yu4 fo2 ying3 ze2 an1 di4 zi3 ying3 zhan4
     6. 雉 zhi4
      1. 雉救林 zhi4 jiu4 lin2
     7. 烏 wu1
      1. 烏王甘蔗所領四烏使至沙竭國 wu1 wang2 gan1 zhe4 suo3 ling3 si4 wu1 shi3 zhi4 sha1 jie2 guo2
      2. c7-2c6b烏與c3-5464猴爲親友 chi4 zui3 wu1 yu3 mi2 hou2 wei4 qin1 you3
      3. 烏與鷄合共生一子 wu1 yu3 ji1 he2 gong4 sheng1 yi1 zi3
      4. 烏與蟲狐迭相讃嘆 wu1 yu3 chong2 hu2 die2 xiang4 zan4 tan4
     8. 虫畜生部 chong2 xu4 sheng1 bu4
      1. 龍 long2
       1. 生住資待 sheng1 zhu4 zi1 dai4
       2. 娑竭龍王爲五百鬼神所護 suo1 jie2 long2 wang2 wei4 wu3 bai3 gui3 shen2 suo3 hu4
       3. 眷屬先少後多 juan4 shu3 xian1 shao3 hou4 duo1
       4. 龍持一日戒爲人所剥生c0-c97b天 long2 chi2 yi1 ri4 jie4 wei4 ren2 suo3 bo1 sheng1 dao1 tian1
       5. 四大龍王患金翅請佛 si4 da4 long2 wang2 huan4 jin1 chi4 qing3 fo2
      2. 蛇 she2
       1. 毒蛇捨金設會生c0-c97b利天 du2 she2 she3 jin1 she4 hui4 sheng1 dao1 li4 tian1
       2. 一蛇首尾兩諍從尾則亡 yi1 she2 shou3 wei3 liang3 zheng4 cong2 wei3 ze2 wang2
       3. 蛇龜蟇遭飢相語 she2 gui1 ma2 zao1 ji1 xiang4 yu3
      3. 龜 gui1
       1. 盲龜値浮木孔 mang2 gui1 zhi2 fu2 mu4 kong3
      4. 魚 yu2
       1. 百頭魚爲捕者所得聞其往縁漁人悟道 bai3 tou2 yu2 wei4 bu3 zhe3 suo3 de2 wen2 qi2 wang3 yuan2 yu2 ren2 wu4 dao4
       2. 三魚墮濤流入小c0-aef9c3-2f7e得反一羸被c0-edde san1 yu2 duo4 tao1 liu2 ru4 xiao3 jing1 er4 qi3 de2 fan3 yi1 lei2 bei4 zhi2
      5. 蛤 ge2
       1. 蛤聞甘露死生天上見佛得道 ge2 wen2 gan1 lu4 si3 sheng1 tian1 shang4 jian4 fo2 de2 dao4
      6. 穀賊 gu3 zei2
       1. 穀賊天金藏以報穀主 gu3 zei2 tian1 jin1 zang4 yi3 bao4 gu3 zhu3
      7. 虫 chong2
       1. c5-2e4a中大蟲先世業縁 kuang2 zhong1 da4 chong2 xian1 shi4 ye4 yuan2
      8. 風 feng1
       1. 風依坐禪人約飮血有時節 feng1 yi1 zuo4 chan2 ren2 yue1 yin3 xue4 you3 shi2 jie2
      9. 經律異相卷第四十九地獄部 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 si4 shi2 jiu3 di4 yu4 bu4
       1. 閻羅王等爲獄司往縁 yan2 luo2 wang2 deng3 wei4 yu4 si1 wang3 yuan2
       2. 閻羅王三時受苦 yan2 luo2 wang2 san1 shi2 shou4 ku3
       3. 閻羅王問罪人 yan2 luo2 wang2 wen4 zui4 ren2
       4. 大八地獄及獄主名字 da4 ba1 di4 yu4 ji2 yu4 zhu3 ming2 zi4
       5. 三十地獄及獄主名字 san1 shi2 di4 yu4 ji2 yu4 zhu3 ming2 zi4
       6. 五官禁人作罪 wu3 guan1 jin4 ren2 zuo4 zui4
       7. 始受地獄生 shi3 shou4 di4 yu4 sheng1
       8. 應生天墮地獄臨終有迎見善惡處 ying1 sheng1 tian1 duo4 di4 yu4 lin2 zhong1 you3 ying2 jian4 shan4 e4 chu3
       9. 八王使者於六齊日簡閲善惡 ba1 wang2 shi3 zhe3 yu2 liu4 qi2 ri4 jian3 yue4 shan4 e4
       10. 寒熱邊地地獄 han2 re4 bian1 di4 di4 yu4
       11. 金剛山間八大地獄各有十六小獄 jin1 gang1 shan1 jian1 ba1 da4 di4 yu4 ge4 you3 shi2 liu4 xiao3 yu4
       12. 金剛山間別有十地獄 jin1 gang1 shan1 jian1 bie2 you3 shi2 di4 yu4
      10. 經律異相卷第五十 jing1 lü4 yi4 xiang4 juan4 di4 wu3 shi2
       1. 阿鼻地獄受諸苦相 a1 bi2 di4 yu4 shou4 zhu1 ku3 xiang4
       2. 十八小他獄各有八獄圍繞阿鼻 shi2 ba1 xiao3 ta1 yu4 ge4 you3 ba1 yu4 wei2 rao4 a1 bi2
       3. 六十四地獄擧因示苦相 liu4 shi2 si4 di4 yu4 ju3 yin1 shi4 ku3 xiang4
       4. 五大地獄示受苦相 wu3 da4 di4 yu4 shi4 shou4 ku3 xiang4

     This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

     Release 2.0A Last modified: 2002-12-02