WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T52N2106 集神州三寶感通録

ji2 shen2 zhou1 san1 bao3 gan3 tong1 lu4

しゅうじんしゅうさんぼうかんのうろく

Short title: 三寶感通録  san1 bao3 gan3 tong1 lu4

Alternative title: 集神州塔寺三寶感通録  ji2 shen2 zhou1 ta3 si4 san1 bao3 gan3 tong1 lu4

史傳部   
道宣 dao4 xuan1 どうせん  [撰]   3 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正52T2106404
高麗32K10690589
中華060H11750931-1040 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1484--
Other縮-露7,卍-29.2,國-護教5

Structural Division

 1. 集神州三寶感通録卷上 ji2 shen2 zhou1 san1 bao3 gan3 tong1 lu4 juan4 shang4
  1. 西晋會稽c0-e85a塔縁 xi1 jin4 hui4 qi3 mao4 ta3 yuan2
  2. 東晋金陵長干塔縁 dong1 jin4 jin1 ling2 chang2 gan4 ta3 yuan2
  3. 石趙青州東城塔縁 shi2 zhao4 qing1 zhou1 dong1 cheng2 ta3 yuan2
  4. 姚秦河東蒲坂塔縁 yao2 qin2 he2 dong1 pu2 ban3 ta3 yuan2
  5. 周岐州岐山南塔縁 zhou1 qi2 zhou1 qi2 shan1 nan2 ta3 yuan2
  6. 周爪州城東古塔縁 zhou1 zhao3 zhou1 cheng2 dong1 gu3 ta3 yuan2
  7. 周沙州城内大乘寺塔縁 zhou1 sha1 zhou1 cheng2 nei4 da4 cheng2 si4 ta3 yuan2
  8. 周洛州故都西塔縁 zhou1 luo4 zhou1 gu4 du1 xi1 ta3 yuan2
  9. 周涼州姑藏縣塔縁 zhou1 liang2 zhou1 gu1 zang4 xian4 ta3 yuan2
  10. 周甘州刪丹縣塔縁 zhou1 gan1 zhou1 shan1 dan1 xian4 ta3 yuan2
  11. 周晋州霍山南塔縁 zhou1 jin4 zhou1 huo4 shan1 nan2 ta3 yuan2
  12. 齊伐州城東古塔縁 qi2 fa2 zhou1 cheng2 dong1 gu3 ta3 yuan2
  13. 隋益州福感寺塔縁 sui2 yi4 zhou1 fu2 gan3 si4 ta3 yuan2
  14. 隋益州晋源縣塔縁(c0-bbdc縣塔附) sui2 yi4 zhou1 jin4 yuan2 xian4 ta3 yuan2 luo4 xian4 ta3 fu4
  15. 隋鄭州起化寺塔縁 sui2 zheng4 zhou1 qi3 hua4 si4 ta3 yuan2
  16. 隋懷州妙樂寺塔縁 sui2 huai2 zhou1 miao4 le4 si4 ta3 yuan2
  17. 隋并州淨明寺塔縁 sui2 bing4 zhou1 jing4 ming2 si4 ta3 yuan2
  18. 隋并州楡杜懸塔縁 sui2 bing4 zhou1 yu2 du4 xuan2 ta3 yuan2
  19. 隋魏州臨c0-dba4縣塔縁 sui2 wei4 zhou1 lin2 zi1 xian4 ta3 yuan2
  20. 雜明神州山川藏寶等縁 za2 ming2 shen2 zhou1 shan1 chuan1 zang4 bao3 deng3 yuan2
   1. 振旦神州佛舍利感通序 zhen4 dan4 shen2 zhou1 fo2 she4 li4 gan3 tong1 xu4
  21. 集神州三寶感通録卷中 ji2 shen2 zhou1 san1 bao3 gan3 tong1 lu4 juan4 zhong1
   1. 東漢c0-bbdc陽盡釋伽像縁 dong1 han4 luo4 yang2 jin4 shi4 jia1 xiang4 yuan2
   2. 南呉建業金像從地出縁 nan2 wu2 jian4 ye4 jin1 xiang4 cong2 di4 chu1 yuan2
   3. 西晋呉郡石像浮江縁 xi1 jin4 wu2 jun4 shi2 xiang4 fu2 jiang1 yuan2
   4. 西晋泰山七國金像瑞縁 xi1 jin4 tai4 shan1 qi1 guo2 jin1 xiang4 rui4 yuan2
   5. 東晋楊都金像出渚縁 dong1 jin4 yang2 du1 jin1 xiang4 chu1 zhu3 yuan2
   6. 東晋襄金像遊出縁 dong1 jin4 xiang1 jin1 xiang4 you2 chu1 yuan2
   7. 東晋荊州金像遠降縁 dong1 jin4 jing1 zhou1 jin1 xiang4 yuan3 jiang4 yuan2
   8. 東晋呉興金像出水縁 dong1 jin4 wu2 xing1 jin1 xiang4 chu1 shui3 yuan2
   9. 東晋會稽木像香瑞縁 dong1 jin4 hui4 qi3 mu4 xiang4 xiang1 rui4 yuan2
   10. 東晋呉郡金像傳眞縁 dong1 jin4 wu2 jun4 jin1 xiang4 chuan2 zhen1 yuan2
   11. 東晋東掖門金像出地縁 dong1 jin4 dong1 ye1 men2 jin1 xiang4 chu1 di4 yuan2
   12. 東晋徐州太子思惟像縁 dong1 jin4 xu2 zhou1 tai4 zi3 si1 wei2 xiang4 yuan2
   13. 東晋盧山文殊金像縁 dong1 jin4 lu2 shan1 wen2 shu1 jin1 xiang4 yuan2
   14. 元魏凉州石像山裂出現縁 yuan2 wei4 liang2 zhou1 shi2 xiang4 shan1 lie4 chu1 xian4 yuan2
   15. 北凉河南王南崖素像縁 bei3 liang2 he2 nan2 wang2 nan2 ya2 su4 xiang4 yuan2
   16. 北凉沮渠丈六石像現相縁 bei3 liang2 ju1 qu2 zhang4 liu4 shi2 xiang4 xian4 xiang4 yuan2
   17. 宋都城文殊師利金像縁 song4 du1 cheng2 wen2 shu1 shi1 li4 jin1 xiang4 yuan2
   18. 宋東陽銅像從地出縁 song4 dong1 yang2 tong2 xiang4 cong2 di4 chu1 yuan2
   19. 宋江陵金像出樹光照縁 song4 jiang1 ling2 jin1 xiang4 chu1 shu4 guang1 zhao4 yuan2
   20. 宋浦中金像光現及出縁 song4 pu3 zhong1 jin1 xiang4 guang1 xian4 ji2 chu1 yuan2
   21. 宋江陵上明澤中金像縁 song4 jiang1 ling2 shang4 ming2 ze2 zhong1 jin1 xiang4 yuan2
   22. 宋荊壁畫像塗却現縁 song4 jing1 bi4 hua4 xiang4 tu2 que4 xian4 yuan2
   23. 宋江陵小金像擔志縁 song4 jiang1 ling2 xiao3 jin1 xiang4 dan1 zhi4 yuan2
   24. 宋湘州桐盾感通作佛光縁 song4 xiang1 zhou1 tong2 dun4 gan3 tong1 zuo4 fo2 guang1 yuan2
   25. 齋番禺石像遇火輕擧縁 zhai1 fan1 yu2 shi2 xiang4 yu4 huo3 qing1 ju3 yuan2
   26. 齋彭城金像汚出表祥縁 zhai1 peng2 cheng2 jin1 xiang4 wu1 chu1 biao3 xiang2 yuan2
   27. 齋楊都觀世音金像縁 zhai1 yang2 du1 guan1 shi4 yin1 jin1 xiang4 yuan2
   28. 梁荊州優填王旃檀像縁 liang2 jing1 zhou1 you1 tian2 wang2 zhan1 tan2 xiang4 yuan2
   29. 梁楊都光宅寺金像縁 liang2 yang2 du1 guang1 zhai2 si4 jin1 xiang4 yuan2
   30. 梁高祖等身金銀像縁 liang2 gao1 zu3 deng3 shen1 jin1 yin2 xiang4 yuan2
   31. 元魏定州金觀音像高王縁 yuan2 wei4 ding4 zhou1 jin1 guan1 yin1 xiang4 gao1 wang2 yuan2
   32. 陳重雲殿并像飛入海縁 chen2 zhong4 yun2 dian4 bing4 xiang4 fei1 ru4 hai3 yuan2
   33. 周晋州露石寺石像縁 zhou1 jin4 zhou1 lu4 shi2 si4 shi2 xiang4 yuan2
   34. 周宜州北山鐵c0-c144石像縁 zhou1 yi2 zhou1 bei3 shan1 tie3 huang2 shi2 xiang4 yuan2
   35. 周襄州c0-ae73山華嚴行像縁 zhou1 xiang1 zhou1 xian4 shan1 hua1 yan2 xing2 xiang4 yuan2
   36. 隋京師日嚴寺瑞石影像縁 sui2 jing1 shi1 ri4 yan2 si4 rui4 shi2 ying3 xiang4 yuan2
   37. 隋釋明憲五十菩薩像縁 sui2 shi4 ming2 xian4 wu3 shi2 pu2 sa4 xiang4 yuan2
   38. 隋京師日嚴寺瑞石影像縁 sui2 jing1 shi1 ri4 yan2 si4 rui4 shi2 ying3 xiang4 yuan2
   39. 隋荊州沙河寺四面像縁 sui2 jing1 zhou1 sha1 he2 si4 si4 mian4 xiang4 yuan2
   40. 唐坊州石像出山現縁 tang2 fang2 zhou1 shi2 xiang4 chu1 shan1 xian4 yuan2
   41. 唐簡州佛跡神光照縁 tang2 jian3 zhou1 fo2 ji1 shen2 guang1 zhao4 yuan2
   42. 唐凉州山出石文有佛字縁 tang2 liang2 zhou1 shan1 chu1 shi2 wen2 you3 fo2 zi4 yuan2
   43. 唐渝州相思寺佛跡出石縁 tang2 yu2 zhou1 xiang4 si1 si4 fo2 ji1 chu1 shi2 yuan2
   44. 唐循州龕寺佛跡縁 tang2 xun2 zhou1 kan1 si4 fo2 ji1 yuan2
   45. 唐撫州降潭州行像縁 tang2 fu3 zhou1 jiang4 tan2 zhou1 xing2 xiang4 yuan2
   46. 唐雍州藍田金像出石中縁 tang2 yong1 zhou1 lan2 tian2 jin1 xiang4 chu1 shi2 zhong1 yuan2
   47. 唐雍州cx-254b縣金像出c0-bf43縁 tang2 yong1 zhou1 ?? xian4 jin1 xiang4 chu1 li3 yuan2
   48. 唐沁州像現光明常照林谷縁 tang2 qin4 zhou1 xiang4 xian4 guang1 ming2 chang2 zhao4 lin2 gu3 yuan2
   49. 唐岱州五臺山像變聲現縁 tang2 dai4 zhou1 wu3 tai2 shan1 xiang4 bian4 sheng1 xian4 yuan2
   50. 唐遼口山崩自然出像縁 tang2 liao2 kou3 shan1 beng1 zi4 ran2 chu1 xiang4 yuan2
  22. 集神州三寶感通録卷下 ji2 shen2 zhou1 san1 bao3 gan3 tong1 lu4 juan4 xia4
   1. 臨海天台山石梁聖寺 lin2 hai3 tian1 tai2 shan1 shi2 liang2 sheng4 si4
   2. 東海蓬莱山聖寺 dong1 hai3 peng2 lai2 shan1 sheng4 si4
   3. c3-2e49臨河唐述谷仙寺 bao4 lao2 lin2 he2 tang2 shu4 gu3 xian1 si4
   4. 相州石鼓山竹林聖寺 xiang4 zhou1 shi2 gu3 shan1 zhu2 lin2 sheng4 si4
   5. 巖州林慮山靈隱聖寺 yan2 zhou1 lin2 lü4 shan1 ling2 yin3 sheng4 si4
   6. 晋陽寔寂山聖寺 jin4 yang2 shi2 ji4 shan1 sheng4 si4
   7. 岱州五臺山太孚聖寺 dai4 zhou1 wu3 tai2 shan1 tai4 fu2 sheng4 si4
   8. 西域黒蜂山石窟聖寺 xi1 yu4 hei1 feng1 shan1 shi2 ku1 sheng4 si4
   9. 雍州太一山九空仙寺 yong1 zhou1 tai4 yi1 shan1 jiu3 kong1 xian1 si4
   10. 終南山大秦嶺竹林寺 zhong1 nan2 shan1 da4 qin2 ling3 zhu2 lin2 si4
   11. 梁州道子牛闕南聖寺 liang2 zhou1 dao4 zi3 niu2 que1 nan2 sheng4 si4
   12. 終南山折谷炬明聖寺 zhong1 nan2 shan1 zhe2 gu3 ju4 ming2 sheng4 si4
   13. 瑞經録 rui4 jing1 lu4
   14. 神僧感通録 shen2 seng1 gan3 tong1 lu4

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02