WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T52N2104 集古今佛道論衡

ji2 gu3 jin1 fo2 dao4 lun4 heng2

しゅうここんぶつどうろんこう

Alternative title: 集古今佛道論衡實録  ji2 gu3 jin1 fo2 dao4 lun4 heng2 shi2 lu4

史傳部   
道宣 dao4 xuan1 どうせん  [撰]   4 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正52T2104363
高麗32K10660481
中華060H11720757-0848 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1471--
Other縮-露7,卍-27.4,國-護教4

Structural Division

 1. 集古今佛道論衡卷甲 ji2 gu3 jin1 fo2 dao4 lun4 heng2 juan4 jia3
  1. 後漢明帝感金人騰蘭入c0-bbdc諸道士等請求角試事 hou4 han4 ming2 di4 gan3 jin1 ren2 teng2 lan2 ru4 luo4 zhu1 dao4 shi4 deng3 qing3 qiu2 jiao3 shi4 shi4
  2. 前魏陳思王曹子建辯道論 qian2 wei4 chen2 si1 wang2 cao2 zi3 jian4 bian4 dao4 lun4
   1. 魏陳思王曹子建辯道論 wei4 chen2 si1 wang2 cao2 zi3 jian4 bian4 dao4 lun4
   2. 晋孫盛撰聖賢同軌老c6-4540非大賢論 jin4 sun1 cheng2 zhuan4 sheng4 xian2 tong2 gui3 lao3 lu2 fei1 da4 xian2 lun4
   3. 晋孫盛老子疑問反c3-495d jin4 sun1 cheng2 lao3 zi3 yi2 wen4 fan3 xin4
  3. 元魏君臨釋李雙信致有廢興故述其由事 yuan2 wei4 jun1 lin2 shi4 li3 shuang1 xin4 zhi4 you3 fei4 xing1 gu4 shu4 qi2 you2 shi4
  4. 宋太宗文皇帝集群臣論佛理治太平事 song4 tai4 zong1 wen2 huang2 di4 ji2 qun2 chen2 lun4 fo2 li3 zhi4 tai4 ping2 shi4
  5. 魏明帝登極召沙門道士對論叙佛道先後事 wei4 ming2 di4 deng1 ji2 zhao4 sha1 men2 dao4 shi4 dui4 lun4 xu4 fo2 dao4 xian1 hou4 shi4
  6. 染高祖先事黄老後歸信佛下勅捨奉老子事 ran3 gao1 zu3 xian1 shi4 huang2 lao3 hou4 gui1 xin4 fo2 xia4 chi4 she3 feng4 lao3 zi3 shi4
  7. 北齊高祖文宣皇帝下勅廢道教事 bei3 qi2 gao1 zu3 wen2 xuan1 huang2 di4 xia4 chi4 fei4 dao4 jiao4 shi4
 2. 集古今佛道論衡卷乙 ji2 gu3 jin1 fo2 dao4 lun4 heng2 juan4 yi3
  1. 周商武皇帝將滅佛法有安法師上論事 zhou1 shang1 wu3 huang2 di4 jiang1 mie4 fo2 fa3 you3 an1 fa3 shi1 shang4 lun4 shi4
  2. 周武平齊大集僧徒問以興廢慧遠法師抗詔事 zhou1 wu3 ping2 qi2 da4 ji2 seng1 tu2 wen4 yi3 xing1 fei4 hui4 yuan3 fa3 shi1 kang4 zhao4 shi4
  3. 周高祖巡c0-bff3除殊佛法有前僧任道林上表請開法事 zhou1 gao1 zu3 xun2 ye4 chu2 shu1 fo2 fa3 you3 qian2 seng1 ren4 dao4 lin2 shang4 biao3 qing3 kai1 fa3 shi4
  4. 周天元皇帝納王明廣表開佛法事 zhou1 tian1 yuan2 huang2 di4 na4 wang2 ming2 guang3 biao3 kai1 fo2 fa3 shi4
  5. 隋文帝詔爲降州天火梵老君像事 sui2 wen2 di4 zhao4 wei4 jiang4 zhou1 tian1 huo3 fan4 lao3 jun1 xiang4 shi4
  6. 隋兩帝重佛宗法倶受歸戒事 sui2 liang3 di4 zhong4 fo2 zong1 fa3 ju4 shou4 gui1 jie4 shi4
 3. 集古今佛道論衡卷丙 ji2 gu3 jin1 fo2 dao4 lun4 heng2 juan4 bing3
  1. 大唐高祖問僧形服有何利益琳師奉對事 da4 tang2 gao1 zu3 wen4 seng1 xing2 fu2 you3 he2 li4 yi4 lin2 shi1 feng4 dui4 shi4
  2. 高祖幸國學統集三教問僧道是佛師事 gao1 zu3 xing4 guo2 xue2 tong3 ji2 san1 jiao4 wen4 seng1 dao4 shi4 fo2 shi1 shi4
  3. 道士李仲卿造論毀佛法琳法師著辯正論以抗事 dao4 shi4 li3 zhong4 qing1 zao4 lun4 hui3 fo2 fa3 lin2 fa3 shi1 zhu4 bian4 zheng4 lun4 yi3 kang4 shi4
  4. 太宗下勅道先佛後僧等上諌事 tai4 zong1 xia4 chi4 dao4 xian1 fo2 hou4 seng1 deng3 shang4 dong3 shi4
  5. 皇太子集三教學者詳論事 huang2 tai4 zi3 ji2 san1 jiao4 xue2 zhe3 xiang2 lun4 shi4
  6. 太子中舍辛c0-eba5齊物論并淨琳二法師抗拒事(兩首) tai4 zi3 zhong1 she4 xin1 xu3 qi2 wu4 lun4 bing4 jing4 lin2 er4 fa3 shi1 kang4 ju4 shi4 liang3 shou3
  7. 太宗文皇帝問沙門法琳交報顯應事 tai4 zong1 wen2 huang2 di4 wen4 sha1 men2 fa3 lin2 jiao1 bao4 xian3 ying1 shi4
  8. 文帝弘福寺立願重施叙佛道先後事 wen2 di4 hong2 fu2 si4 li4 yuan4 zhong4 shi1 xu4 fo2 dao4 xian1 hou4 shi4
  9. 太宗下勅以道士三皇經不足傳授令梵除事 tai4 zong1 xia4 chi4 yi3 dao4 shi4 san1 huang2 jing1 bu4 zu2 chuan2 shou4 ling4 fan4 chu2 shi4
  10. 文帝詔令cx-254a法師翻老子爲梵文事 wen2 di4 zhao4 ling4 ?? fa3 shi1 fan1 lao3 zi3 wei4 fan4 wen2 shi4
 4. 集古今佛道論衡卷丁 ji2 gu3 jin1 fo2 dao4 lun4 heng2 juan4 ding1
  1. 令上召佛道二宗入内詳述名理事 ling4 shang4 zhao4 fo2 dao4 er4 zong1 ru4 nei4 xiang2 shu4 ming2 li3 shi4
  2. 上以西明寺成功徳圓滿佛僧創入榮泰所期又召僧道士入内殿躬御論場觀其義理事 shang4 yi3 xi1 ming2 si4 cheng2 gong1 de2 yuan2 man3 fo2 seng1 chuang4 ru4 rong2 tai4 suo3 qi1 you4 zhao4 seng1 dao4 shi4 ru4 nei4 dian4 gong1 yu4 lun4 chang3 guan1 qi2 yi4 li3 shi4
  3. 帝以冬旱内立齋祀召佛道二宗論議事 di4 yi3 dong1 han4 nei4 li4 zhai1 si4 zhao4 fo2 dao4 er4 zong1 lun4 yi4 shi4
  4. 上幸東都又召西京僧道士等往論事 shang4 xing4 dong1 du1 you4 zhao4 xi1 jing1 seng1 dao4 shi4 deng3 wang3 lun4 shi4
  5. 今上在東都有洛邑僧靜泰勅對道士李榮叙道事 jin1 shang4 zai4 dong1 du1 you3 luo4 yi4 seng1 jing4 tai4 chi4 dui4 dao4 shi4 li3 rong2 xu4 dao4 shi4
  6. 大慈恩寺沙門靈辯與道士對論 da4 ci2 en1 si4 sha1 men2 ling2 bian4 yu3 dao4 shi4 dui4 lun4
  7. 茅齋中興國學博士范贇談論(序) mao2 zhai1 zhong1 xing1 guo2 xue2 bo2 shi4 fan4 yun1 tan2 lun4 xu4
 5. 集古今佛道論衡卷丁續付 ji2 gu3 jin1 fo2 dao4 lun4 heng2 juan4 ding1 xu4 fu4

 6. This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

  Release 2.0A Last modified: 2002-12-02