WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T52N2103 廣弘明集

guang3 hong2 ming2 ji2

こうぐみょうしゅう

史傳部   
道宣 dao4 xuan1 どうせん  [撰]   30 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正52T210397
高麗33K10810284
中華062H11910938-1082 H0630001-0466 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1481--
Other縮-露5-6,卍-28.2-3,國-護教1-3

Structural Division

 1. 歸正篇 gui1 zheng4 pian1
  1. 商太宰問孔子聖人 shang1 tai4 zai3 wen4 kong3 zi3 sheng4 ren2
  2. 子書中佛爲老師 zi3 shu1 zhong1 fo2 wei4 lao3 shi1
  3. 漢顯宗開佛化法本傳 han4 xian3 zong1 kai1 fo2 hua4 fa3 ben3 chuan2
  4. 後漢書郊祀志 hou4 han4 shu1 jiao1 si4 zhi4
  5. 呉主孫權論叙佛道三宗 wu2 zhu3 sun1 quan2 lun4 xu4 fo2 dao4 san1 zong1
  6. 宋文帝集朝宰論佛教 song4 wen2 di4 ji2 chao2 zai3 lun4 fo2 jiao4
  7. 元魏孝明召佛道門人論前後 yuan2 wei4 xiao4 ming2 zhao4 fo2 dao4 men2 ren2 lun4 qian2 hou4
  8. 魏書釋老志 wei4 shu1 shi4 lao3 zhi4
  9. 齊書述佛志 qi2 shu1 shu4 fo2 zhi4
  10. 遂古篇 sui4 gu3 pian1
  11. 家訓歸心篇 jia1 xun4 gui1 xin1 pian1
  12. 七録序 qi1 lu4 xu4
  13. 捨事李老道法詔 she3 shi4 li3 lao3 dao4 fa3 zhao4
  14. 癈李老道法詔 fei4 li3 lao3 dao4 fa3 zhao4
  15. 通極論 tong1 ji2 lun4
 2. 辯惑篇 bian4 huo4 pian1
  1. 辯道論 bian4 dao4 lun4
  2. 聖賢同軌老c0-d743非大賢論 sheng4 xian2 tong2 gui3 lao3 dan1 fei1 da4 xian2 lun4
  3. 老子疑問反訊 lao3 zi3 yi2 wen4 fan3 xun4
  4. 均聖論 jun1 sheng4 lun4
  5. 列代王臣滯惑解 lie4 dai4 wang2 chen2 zhi4 huo4 jie3
   1. 後魏世祖 hou4 wei4 shi4 zu3
   2. 周祖武帝 zhou1 zu3 wu3 di4
   3. 宋世祖 song4 shi4 zu3
   4. 唐高祖 tang2 gao1 zu3
   5. 趙王度 zhao4 wang2 du4
   6. 蔡謨 cai4 mo2
   7. 顔延之 yan2 yan2 zhi1
   8. c0-bcb1之 xiao1 mo2 zhi1
   9. 周朗 zhou1 lang3
   10. 虞愿 yu2 yuan4
   11. 張晋濟 zhang1 jin4 ji4
   12. 李現 li3 xian4
   13. 劉晝 liu2 zhou4
   14. 陽衒之 yang2 xuan4 zhi1
   15. 梁荀濟 liang2 xun2 ji4
   16. 齊章仇子陀 qi2 zhang1 chou2 zi3 tuo2
   17. 周衙元嵩 zhou1 ya2 yuan2 song1
   18. 宋劉慧琳 song4 liu2 hui4 lin2
   19. c0-bfa6 fan4 zhen3
   20. 齊顧歡 qi2 gu4 huan1
   21. 魏邪子才 wei4 xie2 zi3 cai2
   22. 凉高道讓 liang2 gao1 dao4 rang4
   23. 齊李公緒 qi2 li3 gong1 xu4
   24. 隋盧思道 sui2 lu2 si1 dao4
   25. 唐傳奕 tang2 chuan2 yi4
  6. 撃像焚經坑僧詔 ji2 xiang4 fen2 jing1 keng1 seng1 zhao4
  7. 周滅佛法集道俗議事 zhou1 mie4 fo2 fa3 ji2 dao4 su2 yi4 shi4
  8. 並誅二敬論 bing4 zhu1 er4 jing4 lun4
   1. 歸宗顯本 gui1 zong1 xian3 ben3
   2. 儒道昇降 ru2 dao4 sheng1 jiang4
   3. 君爲教主 jun1 wei4 jiao4 zhu3
   4. 詰驗形神 jie2 yan4 xing2 shen2
   5. 仙異涅槃 xian1 yi4 nie4 pan2
   6. 道仙優劣 dao4 xian1 you1 lie4
   7. 孔老非佛 kong3 lao3 fei1 fo2
   8. 釋異道流 shi4 yi4 dao4 liu2
   9. 服法非老 fu2 fa3 fei1 lao3
   10. 明典眞爲 ming2 dian3 zhen1 wei2
   11. 教旨通局 jiao4 zhi3 tong1 ju2
   12. 依法除疑 yi1 fa3 chu2 yi2
  9. 笑道論 xiao4 dao4 lun4
   1. 造立天地 zao4 li4 tian1 di4
   2. 年號差殊 nian2 hao4 cha1 shu1
   3. 元爲天人 yuan2 wei4 tian1 ren2
   4. 結土爲人 jie2 tu3 wei4 ren2
   5. 明五佛並興 ming2 wu3 fo2 bing4 xing1
   6. 五練生尸 wu3 lian4 sheng1 shi1
   7. 觀音侍道 guan1 yin1 shi4 dao4
   8. 佛生西陰 fo2 sheng1 xi1 yin1
   9. 日月周經 ri4 yue4 zhou1 jing1
   10. 崑崙飛浮 kun1 lun2 fei1 fu2
   11. 道法天置官 dao4 fa3 tian1 zhi4 guan1
   12. 稱南無佛 cheng1 nan2 wu2 fo2
   13. 鳥路前文 niao3 lu4 qian2 wen2
   14. 張騫取經 zhang1 qian1 qu3 jing1
   15. 日月普集 ri4 yue4 pu3 ji2
   16. 太上尊貴 tai4 shang4 zun1 gui4
   17. 五穀爲刳命之鑿 wu3 gu3 wei4 ku1 ming4 zhi1 zao2
   18. 老子作佛 lao3 zi3 zuo4 fo2
   19. 勅瞿曇遣使 chi4 qu2 tan2 qian3 shi3
   20. 以酒脯事邪求道 yi3 jiu3 fu3 shi4 xie2 qiu2 dao4
   21. 佛邪亂政 fo2 xie2 luan4 zheng4
   22. 樹木聞誡枯死 shu4 mu4 wen2 jie4 ku1 si3
   23. 起禮北方爲始 qi3 li3 bei3 fang1 wei4 shi3
   24. 害親求道 hai4 qin1 qiu2 dao4
   25. 延生符 yan2 sheng1 fu2
   26. 椿與劫齊 chun1 yu3 jie2 qi2
   27. 隨劫生死 sui2 jie2 sheng1 si3
   28. 服丹成金色 fu2 dan1 cheng2 jin1 se4
   29. 偸改佛經爲道經 tou1 gai3 fo2 jing1 wei4 dao4 jing1
   30. 偸佛經因果 tou1 fo2 jing1 yin1 guo3
   31. 道經未出言出 dao4 jing1 wei4 chu1 yan2 chu1
   32. 五億重天 wu3 yi4 zhong4 tian1
   33. 道土出入儀式 dao4 tu3 chu1 ru4 yi2 shi4
   34. 道士奉佛 dao4 shi4 feng4 fo2
   35. 道士合氣法 dao4 shi4 he2 qi4 fa3
   36. 諸子爲道書 zhu1 zi3 wei4 dao4 shu1
  10. 周祖癈二教己更立通道觀詔 zhou1 zu3 fei4 er4 jiao4 ji3 geng1 li4 tong1 dao4 guan1 zhao4
  11. 周祖平齊召僧叙癈立抗拒事 zhou1 zu3 ping2 qi2 zhao4 seng1 xu4 fei4 li4 kang4 ju4 shi4
  12. 周高祖巡c0-bff3除彌佛法有前僧林道林上表請開法事 zhou1 gao1 zu3 xun2 ye4 chu2 mi2 fo2 fa3 you3 qian2 seng1 lin2 dao4 lin2 shang4 biao3 qing3 kai1 fa3 shi4
  13. 周天元立有上事 zhou1 tian1 yuan2 li4 you3 shang4 shi4
  14. 唐上癈省佛僧表 tang2 shang4 fei4 xing3 fo2 seng1 biao3
  15. 唐癈省佛箴 tang2 fei4 xing3 fo2 zhen1
  16. 唐破邪論 tang2 po4 xie2 lun4
  17. 決對傅奕廢佛法僧事并表 jue2 dui4 fu4 yi4 fei4 fo2 fa3 seng1 shi4 bing4 biao3
  18. 辯正論十喩九箴篇 bian4 zheng4 lun4 shi2 yu4 jiu3 zhen1 pian1
   1. 十喩篇 shi2 yu4 pian1
   2. 九箴篇 jiu3 zhen1 pian1
  19. 内徳論 nei4 de2 lun4
   1. 辯惑篇 bian4 huo4 pian1
   2. 通命篇 tong1 ming4 pian1
   3. 空有篇 kong1 you3 pian1
  20. 佛徳篇 fo2 de2 pian1
   1. 佛釋迦文菩薩等像讃 fo2 shi4 jia1 wen2 pu2 sa4 deng3 xiang4 zan4
   2. 佛影銘 fo2 ying3 ming2
   3. 佛法銘讃 fo2 fa3 ming2 zan4
   4. 佛記序 fo2 ji4 xu4
   5. 佛像瑞集 fo2 xiang4 rui4 ji2
   6. 出古育王塔下佛舍利詔 chu1 gu3 yu4 wang2 ta3 xia4 fo2 she4 li4 zhao4
   7. 上菩提樹頌啓 shang4 pu2 ti2 shu4 song4 qi3
   8. 唱道文 chang4 dao4 wen2
   9. 禮佛發願文 li3 fo2 fa1 yuan4 wen2
   10. 懺悔禮佛文 chan4 hui3 li3 fo2 wen2
   11. 初夜文 chu1 ye4 wen2
   12. 謝述佛法事書啓 xie4 shu4 fo2 fa3 shi4 shu1 qi3
   13. 寺刹佛塔諸銘頌 si4 sha1 fo2 ta3 zhu1 ming2 song4
   14. 隨國立舍利塔詔 sui2 guo2 li4 she4 li4 ta3 zhao4
   15. 舍利感應記 she4 li4 gan3 ying1 ji4
   16. 慶舍利感應表 qing4 she4 li4 gan3 ying1 biao3
  21. 法義篇 fa3 yi4 pian1
   1. 釋疑論 shi4 yi2 lun4
   2. 與遠法師書 yu3 yuan3 fa3 shi1 shu1
   3. 難釋疑論 nan4 shi4 yi2 lun4
   4. 重與遠法師書 zhong4 yu3 yuan3 fa3 shi1 shu1
   5. 報應問 bao4 ying1 wen4
   6. 辯宗論諸道人王衛軍問答 bian4 zong1 lun4 zhu1 dao4 ren2 wang2 wei4 jun1 wen4 da2
   7. 述佛諸法深義 shu4 fo2 zhu1 fa3 shen1 yi4
   8. 折疑論 zhe2 yi2 lun4
   9. 内典序 nei4 dian3 xu4
   10. 南齊皇太子解講疏 nan2 qi2 huang2 tai4 zi3 jie3 jiang3 shu4
   11. 齊竟陵王發講疏 qi2 jing4 ling2 wang2 fa1 jiang3 shu4
   12. 齊竟陵王解講疏 qi2 jing4 ling2 wang2 jie3 jiang3 shu4
   13. 與荊州隱士劉c3-272d書 yu3 jing1 zhou1 yin3 shi4 liu2 qiu2 shu1
   14. 請梁祖講金字般若啓 qing3 liang2 zu3 jiang3 jin1 zi4 ban1 ruo4 qi3
   15. 御講般經序 yu4 jiang3 ban1 jing1 xu4
   16. 御講金字摩訶般若波羅蜜經疏問答 yu4 jiang3 jin1 zi4 mo2 he1 ban1 ruo4 bo1 luo2 mi4 jing1 shu4 wen4 da2
   17. 謝御講波若竟啓 xie4 yu4 jiang3 bo1 ruo4 jing4 qi3
   18. 上大法頌表 shang4 da4 fa3 song4 biao3
   19. 上皇太子玄圃講頌啓 shang4 huang2 tai4 zi3 xuan2 pu3 jiang3 song4 qi3
   20. 爲亮法師製涅槃經疏序 wei4 liang4 fa3 shi1 zhi4 nie4 pan2 jing1 shu4 xu4
   21. 梁簡文帝法寶聯壁序 liang2 jian3 wen2 di4 fa3 bao3 lian2 bi4 xu4
   22. 莊嚴旻法師成實論義疏序 zhuang1 yan2 min2 fa3 shi1 cheng2 shi2 lun4 yi4 shu4 xu4
   23. 内典碑銘集序 nei4 dian3 bei1 ming2 ji2 xu4
   24. 禪林妙記集序 chan2 lin2 miao4 ji4 ji2 xu4
   25. 法苑珠林序 fa3 yuan4 zhu1 lin2 xu4
   26. 梁昭明太子答雲法師請講書三首 liang2 zhao1 ming2 tai4 zi3 da2 yun2 fa3 shi1 qing3 jiang3 shu1 san1 shou3
   27. 昭明謝勅齎水犀如意啓 zhao1 ming2 xie4 chi4 ji1 shui3 xi1 ru2 yi4 qi3
   28. 昭明太子解二諦義章 zhao1 ming2 tai4 zi3 jie3 er4 di4 yi4 zhang1
   29. 南澗寺釋慧超論諮二諦義 nan2 jian4 si4 shi4 hui4 chao1 lun4 zi1 er4 di4 yi4
   30. 晋安王網諮二諦義旨 jin4 an1 wang2 wang3 zi1 er4 di4 yi4 zhi3
   31. 招提寺釋慧c0-da7c諮二諦義 zhao1 ti2 si4 shi4 hui4 yan3 zi1 er4 di4 yi4
   32. 棲玄寺釋曇宗諮二諦義 qi1 xuan2 si4 shi4 tan2 zong1 zi1 er4 di4 yi4
   33. 中朗王規諮二諦義旨 zhong1 lang3 wang2 gui1 zi1 er4 di4 yi4 zhi3
   34. 靈根寺釋僧遷諮二諦義 ling2 gen1 si4 shi4 seng1 qian1 zi1 er4 di4 yi4
   35. 羅平侯蕭正立諮二諦義旨 luo2 ping2 hou2 xiao1 zheng4 li4 zi1 er4 di4 yi4 zhi3
   36. 衡山侯蕭恭諮二諦義旨 heng2 shan1 hou2 xiao1 gong1 zi1 er4 di4 yi4 zhi3
   37. 中興寺釋僧懷諮二諦義 zhong1 xing1 si4 shi4 seng1 huai2 zi1 er4 di4 yi4
   38. 始興王第四男蕭映懿二諦義旨 shi3 xing1 wang2 di4 si4 nan2 xiao1 ying4 yi4 er4 di4 yi4 zhi3
   39. 呉平王世子蕭勵諮二諦義 wu2 ping2 wang2 shi4 zi3 xiao1 li4 zi1 er4 di4 yi4
   40. 宋熙寺釋慧令諮二諦義 song4 xi1 si4 shi4 hui4 ling4 zi1 er4 di4 yi4
   41. 始興王第五男蕭曄諮二諦義旨 shi3 xing1 wang2 di4 wu3 nan2 xiao1 ye4 zi1 er4 di4 yi4 zhi3
   42. 興皇寺釋法宣諮二諦義 xing1 huang2 si4 shi4 fa3 xuan1 zi1 er4 di4 yi4
   43. 程卿侯蕭祇諮二諦義旨 cheng2 qing1 hou2 xiao1 qi2 zi1 er4 di4 yi4 zhi3
   44. 光宅寺釋法雲諮二諦義 guang1 zhai2 si4 shi4 fa3 yun2 zi1 er4 di4 yi4
   45. 靈根寺釋慧令諮二諦義 ling2 gen1 si4 shi4 hui4 ling4 zi1 er4 di4 yi4
   46. 湘宮寺釋慧興諮二諦義 xiang1 gong1 si4 shi4 hui4 xing1 zi1 er4 di4 yi4
   47. 莊嚴寺釋僧旻諮二諦義 zhuang1 yan2 si4 shi4 seng1 min2 zi1 er4 di4 yi4
   48. 宣武寺釋法寵諮二諦義 xuan1 wu3 si4 shi4 fa3 chong3 zi1 er4 di4 yi4
   49. 建業寺釋僧愍諮二諦義 jian4 ye4 si4 shi4 seng1 min3 zi1 er4 di4 yi4
   50. 光宅寺釋敬脱諮二諦義 guang1 zhai2 si4 shi4 jing4 tuo1 zi1 er4 di4 yi4
   51. 昭明太子令旨解法身義 zhao1 ming2 tai4 zi3 ling4 zhi3 jie3 fa3 shen1 yi4
   52. 招提寺釋慧c0-da7c諮法身義 zhao1 ti2 si4 shi4 hui4 yan3 zi1 fa3 shen1 yi4
   53. 光宅寺釋法雲諮法身義 guang1 zhai2 si4 shi4 fa3 yun2 zi1 fa3 shen1 yi4
   54. 莊嚴寺釋僧旻諮法身義 zhuang1 yan2 si4 shi4 seng1 min2 zi1 fa3 shen1 yi4
   55. 宣武寺釋法寵諮法身義 xuan1 wu3 si4 shi4 fa3 chong3 zi1 fa3 shen1 yi4
   56. 靈根寺釋慧令諮法身義 ling2 gen1 si4 shi4 hui4 ling4 zi1 fa3 shen1 yi4
   57. 靈味寺釋靜安諮法身義 ling2 wei4 si4 shi4 jing4 an1 zi1 fa3 shen1 yi4
   58. 謝勅遣主書省講啓 xie4 chi4 qian3 zhu3 shu1 xing3 jiang3 qi3
   59. 謝勅問解講啓 xie4 chi4 wen4 jie3 jiang3 qi3
   60. 謝勅齎制旨大涅槃經講疏啓 xie4 chi4 ji1 zhi4 zhi3 da4 nie4 pan2 jing1 jiang3 shu4 qi3
   61. 謝勅齎制旨大集經講疏啓 xie4 chi4 ji1 zhi4 zhi3 da4 ji2 jing1 jiang3 shu4 qi3
   62. 晋安王爲廣信侯書述聽講事 jin4 an1 wang2 wei4 guang3 xin4 hou2 shu1 shu4 ting1 jiang3 shi4
   63. 晋安王爲廣信侯書重述内教 jin4 an1 wang2 wei4 guang3 xin4 hou2 shu1 zhong4 shu4 nei4 jiao4
   64. 廣信侯蕭暎答王心要 guang3 xin4 hou2 xiao1 ying4 da2 wang2 xin1 yao4
   65. 佛知不異衆生知義 fo2 zhi1 bu4 yi4 zhong4 sheng1 zhi1 yi4
   66. 六道相續作佛義 liu4 dao4 xiang4 xu4 zuo4 fo2 yi4
   67. 因縁義 yin1 yuan2 yi4
   68. 論形神 lun4 xing2 shen2
   69. 神不滅論 shen2 bu4 mie4 lun4
   70. 難范c0-bfa6神滅論 nan4 fan4 zhen3 shen2 mie4 lun4
   71. 因縁無性論 yin1 yuan2 wu2 xing4 lun4
   72. 法性自然論 fa3 xing4 zi4 ran2 lun4
   73. 北齊三部一切經願文 bei3 qi2 san1 bu4 yi1 qie4 jing1 yuan4 wen2
   74. 周經藏願文 zhou1 jing1 zang4 yuan4 wen2
   75. 寶臺經藏願文 bao3 tai2 jing1 zang4 yuan4 wen2
   76. 三藏聖教序 san1 zang4 sheng4 jiao4 xu4
   77. 聖記三藏序 sheng4 ji4 san1 zang4 xu4
   78. 金剛般若經注序 jin1 gang1 ban1 ruo4 jing1 zhu4 xu4
   79. 金剛般若經集註序 jin1 gang1 ban1 ruo4 jing1 ji2 zhu4 xu4
   80. 與翻經諸僧書 yu3 fan1 jing1 zhu1 seng1 shu1
  22. 僧行篇 seng1 xing2 pian1
   1. 支曇諦誄 zhi1 tan2 di4 lei3
   2. 竺羅什誄 zhu2 luo2 shi2 lei3
   3. 釋法綱誄 shi4 fa3 gang1 lei3
   4. 竺道生誄 zhu2 dao4 sheng1 lei3
   5. 釋曇隆誄 shi4 tan2 long2 lei3
   6. 釋慧遠誄 shi4 hui4 yuan3 lei3
   7. 釋玄敬誄 shi4 xuan2 jing4 lei3
   8. 釋玄運誄 shi4 xuan2 yun4 lei3
   9. 釋智稱行状 shi4 zhi4 cheng1 xing2 zhuang4
   10. 釋僧景行状 shi4 seng1 jing3 xing2 zhuang4
   11. 釋淨秀行状 shi4 jing4 xiu4 xing2 zhuang4
   12. 沙汰僧徒詔 sha1 tai4 seng1 tu2 zhao4
   13. 褒揚僧徳詔 bao1 yang2 seng1 de2 zhao4
   14. 述僧中食論 shu4 seng1 zhong1 shi2 lun4
   15. 述僧設會論 shu4 seng1 she4 hui4 lun4
   16. 議沙汰釋李詔 yi4 sha1 tai4 shi4 li3 zhao4
   17. 吊道澄法師亡書 diao4 dao4 cheng2 fa3 shi1 wang2 shu1
   18. 與東陽盛法師書 yu3 dong1 yang2 cheng2 fa3 shi1 shu1
   19. 與汝南周c0-f1aa書 yu3 ru3 nan2 zhou1 yong2 shu1
   20. 與擧法師書 yu3 ju3 fa3 shi1 shu1
   21. 與皎法師書 yu3 jiao3 fa3 shi1 shu1
   22. 吊震法師亡書 diao4 zhen4 fa3 shi1 wang2 shu1
   23. 與震兄李敬朏書 yu3 zhen4 xiong1 li3 jing4 fei3 shu1
   24. 吊僧正京法師亡書 diao4 seng1 zheng4 jing1 fa3 shi1 wang2 shu1
   25. 東陽金華山栖志 dong1 yang2 jin1 hua1 shan1 qi1 zhi4
   26. 與徐僕付領軍述役僧書 yu3 xu2 pu2 fu4 ling3 jun1 shu4 yi4 seng1 shu1
   27. 山深法師罷道書 shan1 shen1 fa3 shi1 ba4 dao4 shu1
   28. 諫周祖沙汰僧表 jian4 zhou1 zu3 sha1 tai4 seng1 biao3
   29. 戴逵貽書爲仙城命禪師 dai4 kui2 yi2 shu1 wei4 xian1 cheng2 ming4 chan2 shi1
   30. 幽林沙門惠命謝書濟北戴先生 you1 lin2 sha1 men2 hui4 ming4 xie4 shu1 ji4 bei3 dai4 xian1 sheng1
   31. 吊延法師亡書 diao4 yan2 fa3 shi1 wang2 shu1
   32. 福田論 fu2 tian2 lun4
   33. 問出家損益詔 wen4 chu1 jia1 sun3 yi4 zhao4
   34. 出沙汰佛道益詔 chu1 sha1 tai4 fo2 dao4 yi4 zhao4
   35. 令道士在僧前詔 ling4 dao4 shi4 zai4 seng1 qian2 zhao4
   36. 議沙門敬三大詔 yi4 sha1 men2 jing4 san1 da4 zhao4
  23. 慈濟篇 ci2 ji4 pian1
   1. 究竟慈悲論 jiu1 jing4 ci2 bei1 lun4
   2. 與何胤書論上殺 yu3 he2 yin4 shu1 lun4 shang4 sha1
   3. 斷殺絶宗廟犧牲詔 duan4 sha1 jue2 zong1 miao4 xi1 sheng1 zhao4
   4. 誡殺家訓 jie4 sha1 jia1 xun4
   5. 斷酒肉文 duan4 jiu3 rou4 wen2
  24. 誡功篇 jie4 gong1 pian1
   1. 與劉遺民等書 yu3 liu2 yi2 min2 deng3 shu1
   2. 與蕭諮議等書 yu3 xiao1 zi1 yi4 deng3 shu1
   3. 答湘東王書 da2 xiang1 dong1 wang2 shu1
   4. 與梁朝士書 yu3 liang2 chao2 shi4 shu1
   5. c0-deb6律師書 yu3 yuan4 lü4 shi1 shu1
   6. 隋煬帝與智者c0-f3aa禪師書(内容欠) sui2 yang2 di4 yu3 zhi4 zhe3 yi3 chan2 shi1 shu1 nei4 rong2 qian4
   7. 隋煬帝於天台山c0-f3aa禪師所受菩薩戒文 sui2 yang2 di4 yu2 tian1 tai2 shan1 yi3 chan2 shi1 suo3 shou4 pu2 sa4 jie4 wen2
   8. 天台智者禪師與煬帝書 tian1 tai2 zhi4 zhe3 chan2 shi1 yu3 yang2 di4 shu1
   9. 統略淨住者淨行法門 tong3 lüe4 jing4 zhu4 zhe3 jing4 xing2 fa3 men2
    1. 皇覺辯徳門 huang2 jue2 bian4 de2 men2
    2. 開物歸信門 kai1 wu4 gui1 xin4 men2
    3. 滌除三業門 di2 chu2 san1 ye4 men2
    4. 修理六根門 xiu1 li3 liu4 gen1 men2
    5. 生老病死門 sheng1 lao3 bing4 si3 men2
    6. 剋責身心門 ke4 ze2 shen1 xin1 men2
    7. 檢覆三業門 jian3 fu4 san1 ye4 men2
    8. 訶詰四大門 he1 jie2 si4 da4 men2
    9. 出家順善門 chu1 jia1 shun4 shan4 men2
    10. 在家從惡門 zai4 jia1 cong2 e4 men2
    11. 沈冥地獄門 shen3 ming2 di4 yu4 men2
    12. 出家懷道門 chu1 jia1 huai2 dao4 men2
    13. 在家懷善門 zai4 jia1 huai2 shan4 men2
    14. 三界内苦門 san1 jie4 nei4 ku3 men2
    15. 出三界外樂門 chu1 san1 jie4 wai4 le4 men2
    16. 斷絶疑惑門 duan4 jue2 yi2 huo4 men2
    17. 十種慙愧門 shi2 zhong3 can2 kui4 men2
    18. 極大慙愧門 ji2 da4 can2 kui4 men2
    19. 善友勸奬門 shan4 you3 quan4 jiang3 men2
    20. 戒法攝生門 jie4 fa3 she4 sheng1 men2
    21. 自慶畢故止新門 zi4 qing4 bi4 gu4 zhi3 xin1 men2
    22. 大忍惡對門 da4 ren3 e4 dui4 men2
    23. 縁境無碍門 yuan2 jing4 wu2 ai4 men2
    24. 一志努力門 yi1 zhi4 nu3 li4 men2
    25. 禮舍利寶塔門 li3 she4 li4 bao3 ta3 men2
    26. 敬重正法門 jing4 zhong4 zheng4 fa3 men2
    27. 奉養僧田門 feng4 yang3 seng1 tian2 men2
    28. 勸請僧進門 quan4 qing3 seng1 jin4 men2
    29. 隨喜萬善門 sui2 xi3 wan4 shan4 men2
    30. 廻向佛道門 hui2 xiang4 fo2 dao4 men2
    31. 發願莊嚴門 fa1 yuan4 zhuang1 yan2 men2
   10. 啓福篇 qi3 fu2 pian1
    1. 北代南晋前秦前燕南燕後秦諸帝與太山朗法師書 bei3 dai4 nan2 jin4 qian2 qin2 qian2 yan4 nan2 yan4 hou4 qin2 zhu1 di4 yu3 tai4 shan1 lang3 fa3 shi1 shu1
    2. 與林法師書 yu3 lin2 fa3 shi1 shu1
    3. 南齊皇太子禮佛願疏 nan2 qi2 huang2 tai4 zi3 li3 fo2 yuan4 shu4
    4. 捨身願疏 she3 shen1 yuan4 shu4
    5. 南齊南都王捨身疏 nan2 qi2 nan2 du1 wang2 she3 shen1 shu4
    6. 依諸經中行懺悔願文(内容欠) yi1 zhu1 jing1 zhong1 xing2 chan4 hui3 yuan4 wen2 nei4 rong2 qian4
    7. 千僧會願文 qian1 seng1 hui4 yuan4 wen2
    8. 四月八日度人出家願文 si4 yue4 ba1 ri4 du4 ren2 chu1 jia1 yuan4 wen2
    9. 八關齋制序 ba1 guan1 zhai1 zhi4 xu4
    10. 爲人作造寺疏 wei4 ren2 zuo4 zao4 si4 shu4
    11. 謝勅齎納袈裟啓 xie4 chi4 ji1 na4 jia1 sha1 qi3
    12. 請爲諸寺檀越疏 qing3 wei4 zhu1 si4 tan2 yue4 shu4
    13. 設無碍福會教 she4 wu2 ai4 fu2 hui4 jiao4
    14. 答湘東王書 da2 xiang1 dong1 wang2 shu1
    15. c0-da7c法師書 yu3 yan3 fa3 shi1 shu1
    16. 與劉智藏書 yu3 liu2 zhi4 zang4 shu1
    17. 與約法師書 yu3 yue1 fa3 shi1 shu1
    18. 與印闍利書 yu3 yin4 she2 li4 shu1
    19. 與雲僧正書 yu3 yun2 seng1 zheng4 shu1
    20. 與長沙王別書 yu3 chang2 sha1 wang2 bie2 shu1
    21. 答雲法師書 da2 yun2 fa3 shi1 shu1
    22. 北齊遼陽山寺願文 bei3 qi2 liao2 yang2 shan1 si4 yuan4 wen2
    23. 北齊武成帝以三臺宮爲寺詔 bei3 qi2 wu3 cheng2 di4 yi3 san1 tai2 gong1 wei4 si4 zhao4
    24. 後周明帝修起寺詔 hou4 zhou1 ming2 di4 xiu1 qi3 si4 zhao4
    25. 隋高祖爲太祖造寺碑詔 sui2 gao1 zu3 wei4 tai4 zu3 zao4 si4 bei1 zhao4
    26. 隋高祖於相州戰場立寺詔 sui2 gao1 zu3 yu2 xiang4 zhou1 zhan4 chang3 li4 si4 zhao4
    27. 隋煬帝行道度人天下勅 sui2 yang2 di4 xing2 dao4 du4 ren2 tian1 xia4 chi4
    28. 唐太宗於行陣所立七寺詔 tang2 tai4 zong1 yu2 xing2 zhen4 suo3 li4 qi1 si4 zhao4
    29. 唐太宗爲戰亡人沒齋行道詔 tang2 tai4 zong1 wei4 zhan4 wang2 ren2 mei2 zhai1 xing2 dao4 zhao4
    30. 唐太宗度僧於天下詔 tang2 tai4 zong1 du4 seng1 yu2 tian1 xia4 zhao4
    31. 唐太宗捨舊宅爲主詔(内容缺) tang2 tai4 zong1 she3 jiu4 zhai2 wei4 zhu3 zhao4 nei4 rong2 que1
    32. 唐太宗斷賣佛像勅 tang2 tai4 zong1 duan4 mai4 fo2 xiang4 chi4
    33. 與暹律師等書 yu3 xian1 lü4 shi1 deng3 shu1
    34. 唐太宗造興聖寺詔 tang2 tai4 zong1 zao4 xing1 sheng4 si4 zhao4
    35. 唐太宗爲穆皇后追福願文 tang2 tai4 zong1 wei4 mu4 huang2 hou4 zhui1 fu2 yuan4 wen2
    36. 周武帝二教鍾銘 zhou1 wu3 di4 er4 jiao4 zhong1 ming2
    37. 唐太宗大興善寺鍾銘 tang2 tai4 zong1 da4 xing1 shan4 si4 zhong1 ming2
    38. 唐東宮皇太子西明寺鍾銘 tang2 dong1 gong1 huang2 tai4 zi3 xi1 ming2 si4 zhong1 ming2
   11. 悔罪篇 hui3 zui4 pian1
    1. 謝勅爲建涅槃懺啓 xie4 chi4 wei4 jian4 nie4 pan2 chan4 qi3
    2. 六根懺文 liu4 gen1 chan4 wen2
    3. 悔高慢文 hui3 gao1 man4 wen2
    4. 懺悔文 chan4 hui3 wen2
    5. 陳群臣請隋武帝懺文 chen2 qun2 chen2 qing3 sui2 wu3 di4 chan4 wen2
    6. 梁陳皇帝依經悔遇文 liang2 chen2 huang2 di4 yi1 jing1 hui3 yu4 wen2
   12. 統歸篇 tong3 gui1 pian1
    1. 梁高祖淨業賦 liang2 gao1 zu3 jing4 ye4 fu4
    2. 梁高祖考思賦 liang2 gao1 zu3 kao3 si1 fu4
    3. 梁宣帝遊七山寺賦 liang2 xuan1 di4 you2 qi1 shan1 si4 fu4
    4. 梁王錫宿山寺賦 liang2 wang2 xi1 su4 shan1 si4 fu4
    5. 魏高允鹿苑賦 wei4 gao1 yun3 lu4 yuan4 fu4
    6. 魏李c0-f1aa大乘賦 wei4 li3 yong2 da4 cheng2 fu4
    7. 梁仙城釋慧命詳玄賦 liang2 xian1 cheng2 shi4 hui4 ming4 xiang2 xuan2 fu4
    8. 梁蕭子雲玄圃苑講賦 liang2 xiao1 zi3 yun2 xuan2 pu3 yuan4 jiang3 fu4
    9. 夢賦 meng4 fu4
    10. 梁江淹傷愛子賦 liang2 jiang1 yan1 shang1 ai4 zi3 fu4
    11. 無爲論 wu2 wei2 lun4
    12. 伐魔詔并書檄文 fa2 mo2 zhao4 bing4 shu1 xi2 wen2
    13. 秦平心露布文 qin2 ping2 xin1 lu4 bu4 wen2
    14. 晋沙門支道林讃佛詩 jin4 sha1 men2 zhi1 dao4 lin2 zan4 fo2 shi1
    15. 晋沙門支道詠懷大徳禪思山居詩 jin4 sha1 men2 zhi1 dao4 yong3 huai2 da4 de2 chan2 si1 shan1 ju1 shi1
    16. 晋沙門釋慧遠念佛三昧詩集序 jin4 sha1 men2 shi4 hui4 yuan3 nian4 fo2 san1 mei4 shi1 ji2 xu4
    17. 晋王齊之念佛三昧詩 jin4 wang2 qi2 zhi1 nian4 fo2 san1 mei4 shi1
    18. 齊王元長法樂歌詞 qi2 wang2 yuan2 chang2 fa3 le4 ge1 ci2
    19. 梁武帝述三教詞 liang2 wu3 di4 shu4 san1 jiao4 ci2
    20. 梁昭明太子開善寺法會詞 liang2 zhao1 ming2 tai4 zi3 kai1 shan4 si4 fa3 hui4 ci2
    21. 梁簡文望同泰寺浮圍詩 liang2 jian3 wen2 wang4 tong2 tai4 si4 fu2 wei2 shi1
    22. 梁簡文賦詠五陰識文 liang2 jian3 wen2 fu4 yong3 wu3 yin1 shi4 wen2
    23. 梁劉孝綽賦詠百論捨罪福 liang2 liu2 xiao4 chuo4 fu4 yong3 bai3 lun4 she3 zui4 fu2
    24. 梁簡文蒙華林園戒詩 liang2 jian3 wen2 meng2 hua1 lin2 yuan2 jie4 shi1
    25. 梁簡文蒙預懺直疏詩 liang2 jian3 wen2 meng2 yu4 chan4 zhi2 shu4 shi1
    26. 梁昭明太子講席將賦訖三十韻詩 liang2 zhao1 ming2 tai4 zi3 jiang3 xi2 jiang1 fu4 qi4 san1 shi2 yun4 shi1
    27. 梁簡文旦出興業寺講詩 liang2 jian3 wen2 dan4 chu1 xing1 ye4 si4 jiang3 shi1
    28. 梁元帝和劉尚書侍五明集詩 liang2 yuan2 di4 he2 liu2 shang4 shu1 shi4 wu3 ming2 ji2 shi1
    29. 梁昭明太子鍾山解講諸人和詩 liang2 zhao1 ming2 tai4 zi3 zhong1 shan1 jie3 jiang3 zhu1 ren2 he2 shi1
    30. 梁皇太子八關齋夜賦四城門詩 liang2 huang2 tai4 zi3 ba1 guan1 zhai1 ye4 fu4 si4 cheng2 men2 shi1
    31. 梁簡文遊光宅寺詩 liang2 jian3 wen2 you2 guang1 zhai2 si4 shi1
    32. 梁簡文被幽述志詩 liang2 jian3 wen2 bei4 you1 shu4 zhi4 shi1
    33. 宋謝靈運臨終詩 song4 xie4 ling2 yun4 lin2 zhong1 shi1
    34. 梁沈隱侯臨終遺上表 liang2 shen3 yin3 hou2 lin2 zhong1 yi2 shang4 biao3
    35. 陵沙門釋智c0-b75f臨終詩 ling2 sha1 men2 shi4 zhi4 kai3 lin2 zhong1 shi1
    36. 陳何處士遊山寺并雜詩 chen2 he2 chu3 shi4 you2 shan1 si4 bing4 za2 shi1
    37. 陳尚書令江總遊攝山栖霞寺詩 chen2 shang4 shu1 ling4 jiang1 zong3 you2 she4 shan1 qi1 xia2 si4 shi1
    38. 陳江令遊武屈出寺詩 chen2 jiang1 ling4 you2 wu3 qu1 chu1 si4 shi1
    39. 北齊盧思道從駕經大慈照寺詩 bei3 qi2 lu2 si1 dao4 cong2 jia4 jing1 da4 ci2 zhao4 si4 shi1
    40. 周沙門釋亡名五苦詩 zhou1 sha1 men2 shi4 wang2 ming2 wu3 ku3 shi1
    41. 陳姚察遊明慶寺悵然懷古 chen2 yao2 cha2 you2 ming2 qing4 si4 chang4 ran2 huai2 gu3
    42. 陳張君祖雜詩 chen2 zhang1 jun1 zu3 za2 shi1
    43. 隋煬帝遊方山靈巖寺詩 sui2 yang2 di4 you2 fang1 shan1 ling2 yan2 si4 shi1
    44. 隋煬帝昇樓望春燈詩 sui2 yang2 di4 sheng1 lou2 wang4 chun1 deng1 shi1
    45. 隋著作王胄述淨名詩 sui2 zhu4 zuo4 wang2 zhou4 shu4 jing4 ming2 shi1
    46. 隋薜道衡展敬上鳳林寺詩 sui2 bo4 dao4 heng2 zhan3 jing4 shang4 feng4 lin2 si4 shi1
    47. 唐文帝暮冬過寺 tang2 wen2 di4 mu4 dong1 guo4 si4
    48. 唐文帝遊并州與國寺詩 tang2 wen2 di4 you2 bing4 zhou1 yu3 guo2 si4 shi1
    49. 唐常州宣法師詠高僧 tang2 chang2 zhou1 xuan1 fa3 shi1 yong3 gao1 seng1
    50. 唐宣法師遊東山寺尋珠曇二法師 tang2 xuan1 fa3 shi1 you2 dong1 shan1 si4 xun2 zhu1 tan2 er4 fa3 shi1
    51. 令上遊京師大慈恩寺詩 ling4 shang4 you2 jing1 shi1 da4 ci2 en1 si4 shi1

  This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

  Release 2.0A Last modified: 2002-12-02