WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T52N2102 弘明集

hong2 ming2 ji2

ぐみょうしゅう

史傳部   
僧祐 seng1 you4 そうゆう  [撰]   14 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正52T21021
高麗33K10800143
中華062H11900708-0937 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1479--
Other縮-露4,卍-27.10-28.1,國-護教1

Structural Division

 1. 牟子理惑論 mu4 zi3 li3 huo4 lun4
 2. 正誣論 zheng4 wu1 lun4
 3. 明佛論 ming2 fo2 lun4
 4. 孫綽喩道論 sun1 chuo4 yu4 dao4 lun4
 5. 宗居士炳答何承天書難白黒論 zong1 ju1 shi4 bing3 da2 he2 cheng2 tian1 shu1 nan4 bai2 hei1 lun4
 6. 達性論 da2 xing4 lun4
 7. 釋何衡陽達性論 shi4 he2 heng2 yang2 da2 xing4 lun4
 8. 更生論 geng1 sheng1 lun4
 9. 神不滅論 shen2 bu4 mie4 lun4
 10. 沙門不敬王者論 sha1 men2 bu4 jing4 wang2 zhe3 lun4
 11. 沙門祖服論 sha1 men2 zu3 fu2 lun4
 12. 遠法師明報應論 yuan3 fa3 shi1 ming2 bao4 ying1 lun4
 13. 三報論 san1 bao4 lun4
 14. 釋駁論 shi4 bo2 lun4
 15. 正二教 zheng4 er4 jiao4
 16. 張融門律 zhang1 rong2 men2 lü4
 17. 謝鎭之書與顧道土 xie4 zhen4 zhi1 shu1 yu3 gu4 dao4 tu3
 18. 難顧道土夷夏論 nan4 gu4 dao4 tu3 yi2 xia4 lun4
 19. 疑夷夏論諮顧道土 yi2 yi2 xia4 lun4 zi1 gu4 dao4 tu3
 20. 駁顧道土夷夏論 bo2 gu4 dao4 tu3 yi2 xia4 lun4
 21. 戎華論折顧道土夷夏論 rong2 hua1 lun4 zhe2 gu4 dao4 tu3 yi2 xia4 lun4
 22. 辯惑論 bian4 huo4 lun4
 23. 滅惑論 mie4 huo4 lun4
 24. 答道土假稱張融三破論 da2 dao4 tu3 jia3 cheng1 zhang1 rong2 san1 po4 lun4
 25. 大梁皇帝立神明成佛義記 da4 liang2 huang2 di4 li4 shen2 ming2 cheng2 fo2 yi4 ji4
 26. 難神滅論 nan4 shen2 mie4 lun4
 27. 難范中書神滅論 nan4 fan4 zhong1 shu1 shen2 mie4 lun4
 28. 大梁皇帝勅答臣下神滅論 da4 liang2 huang2 di4 chi4 da2 chen2 xia4 shen2 mie4 lun4
 29. 莊嚴寺法雲法師與公王朝貴書 zhuang1 yan2 si4 fa3 yun2 fa3 shi1 yu3 gong1 wang2 chao2 gui4 shu1
 30. 何令尚之答宋文皇帝讃揚佛教事 he2 ling4 shang4 zhi1 da2 song4 wen2 huang2 di4 zan4 yang2 fo2 jiao4 shi4
 31. 高明二法師答李交州水難佛不見形事 gao1 ming2 er4 fa3 shi1 da2 li3 jiao1 zhou1 shui3 nan4 fo2 bu4 jian4 xing2 shi4
 32. 文宣王書與中丞孔稚珪釋疑惑并踐答 wen2 xuan1 wang2 shu1 yu3 zhong1 cheng2 kong3 zhi4 gui1 shi4 yi2 huo4 bing4 jian4 da2
 33. 道恒道法標二師答僞秦主姚略勸罷道書 dao4 heng2 dao4 fa3 biao1 er4 shi1 da2 wei4 qin2 zhu3 yao2 lüe4 quan4 ba4 dao4 shu1
 34. cx-2549僧遷鳩摩耆婆三法師答姚主書停恒標秦并姚主書 seng1 lüe seng1 qian1 jiu1 mo2 qi2 po2 san1 fa3 shi1 da2 yao2 zhu3 shu1 ting2 heng2 biao1 qin2 bing4 yao2 zhu3 shu1
 35. 盧山慧遠法師答桓玄勸罷道書并桓玄書 lu2 shan1 hui4 yuan3 fa3 shi1 da2 yuan2 xuan2 quan4 ba4 dao4 shu1 bing4 yuan2 xuan2 shu1
 36. 僧巖法師辭青州刺史劉善明擧其秀才書并劉善明答 seng1 yan2 fa3 shi1 ci2 qing1 zhou1 ci4 shi3 liu2 shan4 ming2 ju3 qi2 xiu4 cai2 shu1 bing4 liu2 shan4 ming2 da2
 37. 與釋道安書 yu3 shi4 dao4 an1 shu1
 38. c0-c3d7王書論孔釋 qiao2 wang2 shu1 lun4 kong3 shi4
 39. 與禪師書論踞食 yu3 chan2 shi1 shu1 lun4 ju4 shi2
 40. 與王司徒諸人書論道人踞食 yu3 wang2 si1 tu2 zhu1 ren2 shu1 lun4 dao4 ren2 ju4 shi2
 41. 釋慧義答范伯倫書 shi4 hui4 yi4 da2 fan4 bo2 lun2 shu1
 42. 范伯倫與生觀二法師書 fan4 bo2 lun2 yu3 sheng1 guan1 er4 fa3 shi1 shu1
 43. 論踞食表 lun4 ju4 shi2 biao3
 44. 尚書令何充秦沙門不應盡敬 shang4 shu1 ling4 he2 chong1 qin2 sha1 men2 bu4 ying1 jin4 jing4
 45. 桓玄與八座書論道人敬事 yuan2 xuan2 yu3 ba1 zuo4 shu1 lun4 dao4 ren2 jing4 shi4
 46. 桓玄與王令書論道人應敬王事 yuan2 xuan2 yu3 wang2 ling4 shu1 lun4 dao4 ren2 ying1 jing4 wang2 shi4
 47. 廬山慧遠法師答桓玄書沙門不應敬王者書并桓玄書 lu2 shan1 hui4 yuan3 fa3 shi1 da2 yuan2 xuan2 shu1 sha1 men2 bu4 ying1 jing4 wang2 zhe3 shu1 bing4 yuan2 xuan2 shu1
 48. 桓楚許道人不致禮詔 yuan2 chu3 xu3 dao4 ren2 bu4 zhi4 li3 zhao4
 49. 廬山慧遠法師與桓玄論料簡沙門書并桓玄教 lu2 shan1 hui4 yuan3 fa3 shi1 yu3 yuan2 xuan2 lun4 liao4 jian3 sha1 men2 shu1 bing4 yuan2 xuan2 jiao4
 50. 支道林法師與桓玄論州符求沙門名籍書 zhi1 dao4 lin2 fa3 shi1 yu3 yuan2 xuan2 lun4 zhou1 fu2 qiu2 sha1 men2 ming2 ji2 shu1
 51. 天保寺釋道盛啓齊武皇帝論檢試僧事 tian1 bao3 si4 shi4 dao4 cheng2 qi3 qi2 wu3 huang2 di4 lun4 jian3 shi4 seng1 shi4
 52. 奉法要 feng4 fa3 yao4
 53. 庭誥二章 ting2 gao4 er4 zhang1
 54. 日燭 ri4 zhu2
 55. 竺道爽檄太山文 zhu2 dao4 shuang3 xi2 tai4 shan1 wen2
 56. 檄魔文 xi2 mo2 wen2
 57. 破魔露布文 po4 mo2 lu4 bu4 wen2
 58. 弘明論後序 hong2 ming2 lun4 hou4 xu4

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02