WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T50N2060 續高僧傳

xu4 gao1 seng1 zhuan4

ぞくこうそうでん

Alternative title: 唐傳  tang2 zhuan4

史傳部   
道宣 dao4 xuan1 どうせん  [撰]   30 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正50T2060425
高麗32K10750901
中華061H11820487-1077 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1493--
Other縮-致2-4,卍-30.1-2,國-史傳8-10

Structural Division

 1. 1譯經篇(1) yi4 jing1 pian1
  1. 梁楊都正觀寺扶南沙門僧伽婆羅傳(曼陀羅・木道賢・僧法・道命) liang2 yang2 du1 zheng4 guan1 si4 fu2 nan2 sha1 men2 seng1 jia1 po2 luo2 chuan2 man4 tuo2 luo2 . mu4 dao4 xian2 . seng1 fa3 . dao4 ming4
  2. 梁楊都症嚴寺金陵沙門釋寶唱傳(梁武帝・僧朗・梁簡文・僧照) liang2 yang2 du1 zheng4 yan2 si4 jin1 ling2 sha1 men2 shi4 bao3 chang4 chuan2 liang2 wu3 di4 . seng1 lang3 . liang2 jian3 wen2 . seng1 zhao4
  3. 魏北基石室寺恒安沙門釋曇曜傳(曇靖) wei4 bei3 ji1 shi2 shi4 si4 heng2 an1 sha1 men2 shi4 tan2 yao4 chuan2 tan2 jing4
  4. 魏南基永寧寺北天竺沙門菩提流支傳(常景・李廓・寶意・覺定・法場・智希・楊術之・曇顯・智賢・法希・藏稱) wei4 nan2 ji1 yong3 ning2 si4 bei3 tian1 zhu2 sha1 men2 pu2 ti2 liu2 zhi1 chuan2 chang2 jing3 . li3 kuo4 . bao3 yi4 . jue2 ding4 . fa3 chang3 . zhi4 xi1 . yang2 shu4 zhi1 . tan2 xian3 . zhi4 xian2 . fa3 xi1 . zang4 cheng1
  5. 陳南海郡西天竺沙門抱那羅陀傳(高空・徳賢・善吉) chen2 nan2 hai3 jun4 xi1 tian1 zhu2 sha1 men2 bao4 na3 luo2 tuo2 chuan2 gao1 kong1 . de2 xian2 . shan4 ji2
  6. 陳楊都金陵沙門釋法泰傳(智c0-b75f・曹毘・智c6-5d4b・道尼) chen2 yang2 du1 jin1 ling2 sha1 men2 shi4 fa3 tai4 chuan2 zhi4 kai3 . cao2 pi2 . zhi4 fu1 . dao4 ni2
 2. 1譯經篇(2) yi4 jing1 pian1
  1. 隋西京大興善寺北天竺沙門那連耶舍傳(萬天懿) sui2 xi1 jing1 da4 xing1 shan4 si4 bei3 tian1 zhu2 sha1 men2 na3 lian2 ye1 she4 chuan2 wan4 tian1 yi4
  2. 隋西京大興善寺比賢豆沙門闍那崛傳(僧就・法智) sui2 xi1 jing1 da4 xing1 shan4 si4 bi3 xian2 dou4 sha1 men2 she2 na3 jue2 chuan2 seng1 jiu4 . fa3 zhi4
  3. 隋東都c0-bbdc賓上林園翻經館南賢豆沙門達摩笈多傳(侯君素・徐同那・劉憑・費辰房) sui2 dong1 du1 luo4 bin1 shang4 lin2 yuan2 fan1 jing1 guan3 nan2 xian2 dou4 sha1 men2 da2 mo2 ji2 duo1 chuan2 hou2 jun1 su4 . xu2 tong2 na3 . liu2 ping2 . fei4 chen2 fang2
  4. 隋東都上林園翻經館沙門釋c0-da7a傳(行矩) sui2 dong1 du1 shang4 lin2 yuan2 fan1 jing1 guan3 sha1 men2 shi4 cong2 chuan2 xing2 ju3
 3. 1譯經篇(3) yi4 jing1 pian1
  1. 唐京師勝光寺中天竺沙門波頗傳 tang2 jing1 shi1 sheng4 guang1 si4 zhong1 tian1 zhu2 sha1 men2 bo1 po3 chuan2
  2. 唐京師清禪寺沙門釋慧蹟傳 tang2 jing1 shi1 qing1 chan2 si4 sha1 men2 shi4 hui4 ji1 chuan2
  3. 唐京師紀國寺沙門釋慧淨傳 tang2 jing1 shi1 ji4 guo2 si4 sha1 men2 shi4 hui4 jing4 chuan2
 4. 1譯經篇(4) yi4 jing1 pian1
  1. 京大慈恩寺釋玄奘傳 jing1 da4 ci2 en1 si4 shi4 xuan2 zang4 chuan2
  2. 京大慈恩寺梵僧那提傳 jing1 da4 ci2 en1 si4 fan4 seng1 na3 ti2 chuan2
 5. 2義解篇(1) yi4 jie3 pian1
  1. 梁楊都安樂寺沙門釋法申傳(道達・慧命) liang2 yang2 du1 an1 le4 si4 sha1 men2 shi4 fa3 shen1 chuan2 dao4 da2 . hui4 ming4
  2. 梁楊都逮元寺沙門釋僧韶傳(法朗・法亮) liang2 yang2 du1 dai3 yuan2 si4 sha1 men2 shi4 seng1 shao2 chuan2 fa3 lang3 . fa3 liang4
  3. 梁楊都逮元沙門釋法護傳(智遠・僧達) liang2 yang2 du1 dai3 yuan2 sha1 men2 shi4 fa3 hu4 chuan2 zhi4 yuan3 . seng1 da2
  4. 梁鍾山宋c0-e8f9寺沙門釋智欣傳 liang2 zhong1 shan1 song4 xi1 si4 sha1 men2 shi4 zhi4 xin1 chuan2
  5. 梁呉郡虎丘山沙門釋僧若傳(僧今・法度・慧梵・慧朗) liang2 wu2 jun4 hu3 qiu1 shan1 sha1 men2 shi4 seng1 ruo4 chuan2 seng1 jin1 . fa3 du4 . hui4 fan4 . hui4 lang3
  6. 梁楊都宣武寺沙門釋僧寵傳(智果・僧淑) liang2 yang2 du1 xuan1 wu3 si4 sha1 men2 shi4 seng1 chong3 chuan2 zhi4 guo3 . seng1 shu1
  7. 梁楊都靈根寺沙門釋僧遷傳 liang2 yang2 du1 ling2 gen1 si4 sha1 men2 shi4 seng1 qian1 chuan2
  8. 梁楊都莊嚴寺沙門釋僧旻傳(道超) liang2 yang2 du1 zhuang1 yan2 si4 sha1 men2 shi4 seng1 min2 chuan2 dao4 chao1
  9. 梁楊都光宅寺沙門釋法雲傳 liang2 yang2 du1 guang1 zhai2 si4 sha1 men2 shi4 fa3 yun2 chuan2
  10. 梁南海隨喜寺沙門釋法慧澄傳(慧朗・慧略・法生・慧武) liang2 nan2 hai3 sui2 xi3 si4 sha1 men2 shi4 fa3 hui4 cheng2 chuan2 hui4 lang3 . hui4 lüe4 . fa3 sheng1 . hui4 wu3
  11. 梁鍾山上定林寺沙門釋法令傳(慧泰・慧纂) liang2 zhong1 shan1 shang4 ding4 lin2 si4 sha1 men2 shi4 fa3 ling4 chuan2 hui4 tai4 . hui4 zuan3
  12. 梁鐘山開善寺沙門釋智藏傳 liang2 zhong1 shan1 kai1 shan4 si4 sha1 men2 shi4 zhi4 zang4 chuan2
 6. 2義解篇(2) yi4 jie3 pian1
  1. 梁大僧正南澗寺沙門釋慧超傳 liang2 da4 seng1 zheng4 nan2 jian4 si4 sha1 men2 shi4 hui4 chao1 chuan2
  2. 梁國師c0-f17a堂寺智者釋慧約傳 liang2 guo2 shi1 di1 tang2 si4 zhi4 zhe3 shi4 hui4 yue1 chuan2
  3. 魏西河石壁谷玄中寺釋曇巒傳 wei4 xi1 he2 shi2 bi4 gu3 xuan2 zhong1 si4 shi4 tan2 luan2 chuan2
  4. 梁蜀郡龍淵寺釋韶傳 liang2 shu3 jun4 long2 yuan1 si4 shi4 shao2 chuan2
  5. 梁會稽嘉祥釋c3-3149傳 liang2 hui4 qi3 jia1 xiang2 shi4 jiao3 chuan2
  6. 魏洛陽釋道辯傳(曇永) wei4 luo4 yang2 shi4 dao4 bian4 chuan2 tan2 yong3
  7. 魏恒州報徳寺釋道登傳 wei4 heng2 zhou1 bao4 de2 si4 shi4 dao4 deng1 chuan2
  8. 梁楊都莊嚴寺釋僧密傳 liang2 yang2 du1 zhuang1 yan2 si4 shi4 seng1 mi4 chuan2
  9. 梁楊都湘宮寺釋曇准傳(智深) liang2 yang2 du1 xiang1 gong1 si4 shi4 tan2 zhun3 chuan2 zhi4 shen1
  10. 梁楊都靈基寺釋道超傳(慧安) liang2 yang2 du1 ling2 ji1 si4 shi4 dao4 chao1 chuan2 hui4 an1
  11. 梁楊都龍光寺釋僧高傳(慧生・僧整・慧潜) liang2 yang2 du1 long2 guang1 si4 shi4 seng1 gao1 chuan2 hui4 sheng1 . seng1 zheng3 . hui4 qian2
  12. 梁楊都彭城釋慧開傳(曇集) liang2 yang2 du1 peng2 cheng2 shi4 hui4 kai1 chuan2 tan2 ji2
  13. 梁楊都逮初寺釋明徹傳 liang2 yang2 du1 dai3 chu1 si4 shi4 ming2 che4 chuan2
  14. 梁餘杭西寺釋法開傳 liang2 yu2 hang2 xi1 si4 shi4 fa3 kai1 chuan2
  15. 梁楊都凡官寺釋道宗傳(法敞) liang2 yang2 du1 fan2 guan1 si4 shi4 dao4 zong1 chuan2 fa3 chang3
  16. 魏洛下廣徳寺釋法貞傳(僧建・慧聰・道寂) wei4 luo4 xia4 guang3 de2 si4 shi4 fa3 zhen1 chuan2 seng1 jian4 . hui4 cong1 . dao4 ji4
  17. 梁益州羅天官寺釋寶淵傳 liang2 yi4 zhou1 luo2 tian1 guan1 si4 shi4 bao3 yuan1 chuan2
  18. 梁楊都治城寺釋僧詢傳(道遂・道標) liang2 yang2 du1 zhi4 cheng2 si4 shi4 seng1 xun2 chuan2 dao4 sui4 . dao4 biao1
  19. 梁楊都靈根寺釋慧超傳(本闕) liang2 yang2 du1 ling2 gen1 si4 shi4 hui4 chao1 chuan2 ben3 que1
  20. c0-bff3中天平寺釋眞玉傳 zhai1 ye4 zhong1 tian1 ping2 si4 shi4 zhen1 yu4 chuan2
  21. 後梁荊州大僧正釋僧遷傳 hou4 liang2 jing1 zhou1 da4 seng1 zheng4 shi4 seng1 qian1 chuan2
 7. 2義解篇(3) yi4 jie3 pian1
  1. 陳楊都宣武寺釋洪傴傳 chen2 yang2 du1 xuan1 wu3 si4 shi4 hong2 yu3 chuan2
  2. 陳楊都興皇寺釋法朗寺 chen2 yang2 du1 xing1 huang2 si4 shi4 fa3 lang3 si4
  3. 陳楊都大禪衆寺釋慧勇傳 chen2 yang2 du1 da4 chan2 zhong4 si4 shi4 hui4 yong3 chuan2
  4. 陳楊都大彭城寺釋寶瓊傳(明解) chen2 yang2 du1 da4 peng2 cheng2 si4 shi4 bao3 qiong2 chuan2 ming2 jie3
  5. 陳楊都白馬寺釋警韶傳傳 chen2 yang2 du1 bai2 ma3 si4 shi4 jing3 shao2 chuan2 chuan2
  6. 鍾山耆闍寺釋安禀傳 zhong1 shan1 qi2 she2 si4 shi4 an1 bing3 chuan2
  7. 陳攝栖霞寺釋慧布傳(僧詮・玄辯) chen2 she4 qi1 xia2 si4 shi4 hui4 bu4 chuan2 seng1 quan2 . xuan2 bian4
  8. 周渭濱沙門釋找名傳(僧c0-b562) zhou1 wei4 bin1 sha1 men2 shi4 zhao3 ming2 chuan2 seng1 kun1
  9. 魏荊下沙門釋道寵傳 wei4 jing1 xia4 sha1 men2 shi4 dao4 chong3 chuan2
  10. 齋彭城沙門釋慧高傳 zhai1 peng2 cheng2 sha1 men2 shi4 hui4 gao1 chuan2
 8. 2義解篇(4) yi4 jie3 pian1
  1. c0-bff3東大覺寺釋僧範傳 qi2 ye4 dong1 da4 jue2 si4 shi4 seng1 fan4 chuan2
  2. c0-bff3中釋曇遵傳 zhai1 ye4 zhong1 shi4 tan2 zun1 chuan2
  3. c0-bff3c0-e1eb持寺釋慧順傳 qi2 ye4 xia4 zong3 chi2 si4 shi4 hui4 shun4 chuan2
  4. c0-bff3西寶山寺釋道憑傳 qi2 ye4 xi1 bao3 shan1 si4 shi4 dao4 ping2 chuan2
  5. 齋并州爲統釋靈詢傳 zhai1 bing4 zhou1 wei4 tong3 shi4 ling2 xun2 chuan2
  6. 齋大統合水寺釋法上傳(法存) zhai1 da4 tong3 he2 shui3 si4 shi4 fa3 shang4 chuan2 fa3 cun2
  7. c0-bff3下定國寺釋道愼傳 zhai1 ye4 xia4 ding4 guo2 si4 shi4 dao4 shen4 chuan2
  8. 周蒲州仁壽寺釋僧妙傳 zhou1 pu2 zhou1 ren2 shou4 si4 shi4 seng1 miao4 chuan2
  9. 周長安崇華寺釋慧善傳 zhou1 chang2 an1 chong2 hua1 si4 shi4 hui4 shan4 chuan2
  10. 周潼州光興寺釋寶彖傳 zhou1 tong2 zhou1 guang1 xing1 si4 shi4 bao3 tuan4 chuan2
  11. 齋洛州沙門釋曇衍傳 zhai1 luo4 zhou1 sha1 men2 shi4 tan2 yan3 chuan2
  12. 陳揚都莊嚴寺釋慧榮傳 chen2 yang2 du1 zhuang1 yan2 si4 shi4 hui4 rong2 chuan2
  13. 隋京師延興寺釋曇延傳 sui2 jing1 shi1 yan2 xing1 si4 shi4 tan2 yan2 chuan2
  14. 隋京師淨影寺釋慧遠傳(僧猛) sui2 jing1 shi1 jing4 ying3 si4 shi4 hui4 yuan3 chuan2 seng1 meng3
 9. 2義解篇(5) yi4 jie3 pian1
  1. 周益州謝鎭寺釋寶海傳 zhou1 yi4 zhou1 xie4 zhen4 si4 shi4 bao3 hai3 chuan2
  2. 隋益州龍淵寺釋智方傳 sui2 yi4 zhou1 long2 yuan1 si4 shi4 zhi4 fang1 chuan2
  3. 隋荊州龍泉寺釋羅雲傳 sui2 jing1 zhou1 long2 quan2 si4 shi4 luo2 yun2 chuan2
  4. 隋荊等界寺釋法安傳 sui2 jing1 deng3 jie4 si4 shi4 fa3 an1 chuan2
  5. 隋襄州龍泉寺釋慧招傳(道瓊・洪哲・慧嚮・慧嵩) sui2 xiang1 zhou1 long2 quan2 si4 shi4 hui4 zhao1 chuan2 dao4 qiong2 . hong2 zhe2 . hui4 xiang4 . hui4 song1
  6. 隋江表徐方中寺釋慧c4-3d69傳 sui2 jiang1 biao3 xu2 fang1 zhong1 si4 shi4 hui4 xuan3 chuan2
  7. 隋常州安國寺釋慧弼傳 sui2 chang2 zhou1 an1 guo2 si4 shi4 hui4 bi4 chuan2
  8. 隋相州演空寺釋靈裕傳 sui2 xiang4 zhou1 yan3 kong1 si4 shi4 ling2 yu4 chuan2
  9. 隋西京空觀道場釋慧藏傳 sui2 xi1 jing1 kong1 guan1 dao4 chang3 shi4 hui4 zang4 chuan2
  10. 隋東都内慧日道場釋智脱傳 sui2 dong1 du1 nei4 hui4 ri4 dao4 chang3 shi4 zhi4 tuo1 chuan2
  11. 隋東都内慧日道場釋法法澄 sui2 dong1 du1 nei4 hui4 ri4 dao4 chang3 shi4 fa3 fa3 cheng2
  12. 隋東都内慧日道場釋道莊傳 sui2 dong1 du1 nei4 hui4 ri4 dao4 chang3 shi4 dao4 zhuang1 chuan2
  13. 隋東都内慧日道場釋法論傳 sui2 dong1 du1 nei4 hui4 ri4 dao4 chang3 shi4 fa3 lun4 chuan2
  14. 隋京師大興善道場釋僧粲傳(僧鸞・僧凰) sui2 jing1 shi1 da4 xing1 shan4 dao4 chang3 shi4 seng1 can4 chuan2 seng1 luan2 . seng1 huang2
 10. 2義解篇(6) yi4 jie3 pian1
  1. 隋彭城崇聖道場釋清嵩傳 sui2 peng2 cheng2 chong2 sheng4 dao4 chang3 shi4 qing1 song1 chuan2
  2. 隋西京大禪定道場釋靖玄傳(明則) sui2 xi1 jing1 da4 chan2 ding4 dao4 chang3 shi4 jing4 xuan2 chuan2 ming2 ze2
  3. 隋襄陽沙門釋智閏傳 sui2 xiang1 yang2 sha1 men2 shi4 zhi4 run4 chuan2
  4. 隋呉郡虎丘山釋智衆傳 sui2 wu2 jun4 hu3 qiu1 shan1 shi4 zhi4 zhong4 chuan2
  5. 隋丹陽聶山釋慧c0-efbe傳 sui2 dan1 yang2 nie4 shan1 shi4 hui4 huang1 chuan2
  6. 隋丹陽仁孝道場釋智琳傳 sui2 dan1 yang2 ren2 xiao4 dao4 chang3 shi4 zhi4 lin2 chuan2
  7. 隋西京寶刹道場釋淨願 sui2 xi1 jing1 bao3 sha1 dao4 chang3 shi4 jing4 yuan4
  8. 隋西京禪定道場釋智凝傳(靈覺・道卓) sui2 xi1 jing1 chan2 ding4 dao4 chang3 shi4 zhi4 ning2 chuan2 ling2 jue2 . dao4 zhuo2
  9. 隋西京眞寂道場釋法彦傳 sui2 xi1 jing1 zhen1 ji4 dao4 chang3 shi4 fa3 yan4 chuan2
  10. 隋西京海覺道場釋法c0-e1eb傳 sui2 xi1 jing1 hai3 jue2 dao4 chang3 shi4 fa3 zong3 chuan2
  11. 隋西京大興善道場釋僧曇傳(慧無) sui2 xi1 jing1 da4 xing1 shan4 dao4 chang3 shi4 seng1 tan2 chuan2 hui4 wu2
  12. 隋西京大禪定道場釋靈c0-c0f6傳 sui2 xi1 jing1 da4 chan2 ding4 dao4 chang3 shi4 ling2 can4 chuan2
  13. 隋西京勝光道場釋法c0-c5d0傳 sui2 xi1 jing1 sheng4 guang1 dao4 chang3 shi4 fa3 zan4 chuan2
  14. 隋西京淨影道場釋寶儒傳 sui2 xi1 jing1 jing4 ying3 dao4 chang3 shi4 bao3 ru2 chuan2
  15. 隋西京光明道場釋慧最傳 sui2 xi1 jing1 guang1 ming2 dao4 chang3 shi4 hui4 zui4 chuan2
  16. 隋西京禪定道場釋僧朗傳 sui2 xi1 jing1 chan2 ding4 dao4 chang3 shi4 seng1 lang3 chuan2
  17. 隋西京淨影道場釋慧暢傳(僧温) sui2 xi1 jing1 jing4 ying3 dao4 chang3 shi4 hui4 chang4 chuan2 seng1 wen1
 11. 2義解篇(7) yi4 jie3 pian1
  1. 隋渤海沙門釋志念傳 sui2 bo2 hai3 sha1 men2 shi4 zhi4 nian4 chuan2
  2. 隋西京日嚴道場釋智矩傳(慧感・慧蹟) sui2 xi1 jing1 ri4 yan2 dao4 chang3 shi4 zhi4 ju3 chuan2 hui4 gan3 . hui4 ji1
  3. 隋西京靜法道場釋慧海傳 sui2 xi1 jing1 jing4 fa3 dao4 chang3 shi4 hui4 hai3 chuan2
  4. 隋西京日嚴道場釋辯義傳 sui2 xi1 jing1 ri4 yan2 dao4 chang3 shi4 bian4 yi4 chuan2
  5. 隋西京日嚴道場釋彭淵傳(慧相) sui2 xi1 jing1 ri4 yan2 dao4 chang3 shi4 peng2 yuan1 chuan2 hui4 xiang4
  6. 隋西京禪定道場釋智梵傳 sui2 xi1 jing1 chan2 ding4 dao4 chang3 shi4 zhi4 fan4 chuan2
  7. 隋終南山至相道場釋彭淵傳 sui2 zhong1 nan2 shan1 zhi4 xiang4 dao4 chang3 shi4 peng2 yuan1 chuan2
  8. 唐京師勝光寺釋道宗傳 tang2 jing1 shi1 sheng4 guang1 si4 shi4 dao4 zong1 chuan2
  9. 唐京師慈門寺釋普曠傳 tang2 jing1 shi1 ci2 men2 si4 shi4 pu3 kuang4 chuan2
  10. 唐京師大莊嚴寺釋保恭傳 tang2 jing1 shi1 da4 zhuang1 yan2 si4 shi4 bao3 gong1 chuan2
  11. 唐京大興善寺釋法侃傳(道撫) tang2 jing1 da4 xing1 shan4 si4 shi4 fa3 kan3 chuan2 dao4 fu3
  12. 唐京師延興寺釋吉藏傳(遠道) tang2 jing1 shi1 yan2 xing1 si4 shi4 ji2 zang4 chuan2 yuan3 dao4
 12. 2義解篇(8) yi4 jie3 pian1
  1. 隋丹陽彭城寺釋慧隆傳 sui2 dan1 yang2 peng2 cheng2 si4 shi4 hui4 long2 chuan2
  2. 隋江都安樂寺釋慧海傳 sui2 jiang1 du1 an1 le4 si4 shi4 hui4 hai3 chuan2
  3. 隋江都慧日道場慧覺傳 sui2 jiang1 du1 hui4 ri4 dao4 chang3 hui4 jue2 chuan2
  4. 隋終南山龍池道場釋道判傳 sui2 zhong1 nan2 shan1 long2 chi2 dao4 chang3 shi4 dao4 pan4 chuan2
  5. 隋終南山悟眞寺釋淨業傳 sui2 zhong1 nan2 shan1 wu4 zhen1 si4 shi4 jing4 ye4 chuan2
  6. 隋西京大禪定道場釋童眞傳 sui2 xi1 jing1 da4 chan2 ding4 dao4 chang3 shi4 tong2 zhen1 chuan2
  7. 隋西京大禪定道場釋靈幹傳(靈辯) sui2 xi1 jing1 da4 chan2 ding4 dao4 chang3 shi4 ling2 gan4 chuan2 ling2 bian4
  8. 隋東都内慧日道場釋敬脱傳 sui2 dong1 du1 nei4 hui4 ri4 dao4 chang3 shi4 jing4 tuo1 chuan2
  9. 唐唐師淨影寺釋善胄傳(慧威) tang2 tang2 shi1 jing4 ying3 si4 shi4 shan4 zhou4 chuan2 hui4 wei1
  10. 唐京師勝光寺釋辯相傳 tang2 jing1 shi1 sheng4 guang1 si4 shi4 bian4 xiang4 chuan2
  11. 唐京師大c0-e1eb持寺釋寶襲傳(曇恭・明洪) tang2 jing1 shi1 da4 zong3 chi2 si4 shi4 bao3 xi2 chuan2 tan2 gong1 . ming2 hong2
  12. 唐京師大c0-e1eb持寺釋慧遷傳 tang2 jing1 shi1 da4 zong3 chi2 si4 shi4 hui4 qian1 chuan2
  13. 唐并州武徳寺釋慧覺傳 tang2 bing4 zhou1 wu3 de2 si4 shi4 hui4 jue2 chuan2
  14. 唐常州建安寺釋智c0-daa1傳 tang2 chang2 zhou1 jian4 an1 si4 shi4 zhi4 ju1 chuan2
  15. 唐常州弘業寺釋道慶傳 tang2 chang2 zhou1 hong2 ye4 si4 shi4 dao4 qing4 chuan2
 13. 2義解篇(9) yi4 jie3 pian1
  1. 唐京師大莊嚴寺釋慧因傳 tang2 jing1 shi1 da4 zhuang1 yan2 si4 shi4 hui4 yin1 chuan2
  2. 唐安州方等寺釋慧嵩傳 tang2 an1 zhou1 fang1 deng3 si4 shi4 hui4 song1 chuan2
  3. 唐同州大興國寺釋法祥傳 tang2 tong2 zhou1 da4 xing1 guo2 si4 shi4 fa3 xiang2 chuan2
  4. 唐終南山玉泉寺釋靜藏傳(道刪) tang2 zhong1 nan2 shan1 yu4 quan2 si4 shi4 jing4 zang4 chuan2 dao4 shan1
  5. 唐新羅國皇隆寺釋圓光傳(圓安) tang2 xin1 luo2 guo2 huang2 long2 si4 shi4 yuan2 guang1 chuan2 yuan2 an1
  6. 唐蒲州栖壽寺釋海順傳(行友) tang2 pu2 zhou1 qi1 shou4 si4 shi4 hai3 shun4 chuan2 xing2 you3
  7. 唐京師普光寺釋曇藏傳 tang2 jing1 shi1 pu3 guang1 si4 shi4 tan2 zang4 chuan2
  8. 唐京師大莊嚴寺釋神迥傳(立究) tang2 jing1 shi1 da4 zhuang1 yan2 si4 shi4 shen2 jiong3 chuan2 li4 jiu1
  9. 唐京師定水寺釋僧鳳傳 tang2 jing1 shi1 ding4 shui3 si4 shi4 seng1 feng4 chuan2
  10. 唐京師普光寺釋道岳傳(明曠・明略) tang2 jing1 shi1 pu3 guang1 si4 shi4 dao4 yue4 chuan2 ming2 kuang4 . ming2 lüe4
  11. c0-a858州慧福寺釋功迥傳 tang2 bian4 zhou1 hui4 fu2 si4 shi4 gong1 jiong3 chuan2
  12. c0-a858州安業寺釋神照傳 tang2 bian4 zhou1 an1 ye4 si4 shi4 shen2 zhao4 chuan2
  13. 唐蒲州栖巖寺釋道傑傳 tang2 pu2 zhou1 qi1 yan2 si4 shi4 dao4 jie2 chuan2
  14. 唐蒲州栖嚴寺釋神素傳 tang2 pu2 zhou1 qi1 yan2 si4 shi4 shen2 su4 chuan2
  15. 唐東都天官寺因法護傳 tang2 dong1 du1 tian1 guan1 si4 yin1 fa3 hu4 chuan2
  16. 唐蜀都寺釋玄續傳 tang2 shu3 du1 si4 shi4 xuan2 xu4 chuan2
  17. 唐蘇州法流水寺釋慧壁傳 tang2 su1 zhou1 fa3 liu2 shui3 si4 shi4 hui4 bi4 chuan2
 14. 2義解篇(10) yi4 jie3 pian1
  1. 唐蘇州武丘山釋智c0-da7c傳 tang2 su1 zhou1 wu3 qiu1 shan1 shi4 zhi4 yan3 chuan2
  2. 唐益州福成寺釋道基傳(慧景・全暹) tang2 yi4 zhou1 fu2 cheng2 si4 shi4 dao4 ji1 chuan2 hui4 jing3 . quan2 xian1
  3. 唐蒲州仁壽寺釋道c0-e1d2傳(道鎌) tang2 pu2 zhou1 ren2 shou4 si4 shi4 dao4 sun4 chuan2 dao4 lian2
  4. 唐京師崇義寺釋慧c0-ec59傳 tang2 jing1 shi1 chong2 yi4 si4 shi4 hui4 jun1 chuan2
  5. 唐周州大興國寺釋道宗傳 tang2 zhou1 zhou1 da4 xing1 guo2 si4 shi4 dao4 zong1 chuan2
  6. 唐京師靈化寺釋三慧傳 tang2 jing1 shi1 ling2 hua4 si4 shi4 san1 hui4 chuan2
  7. 唐蘇州通玄寺釋慧c0-ec59傳 tang2 su1 zhou1 tong1 xuan2 si4 shi4 hui4 jun1 chuan2
  8. 唐蘇州武丘山釋法恭傳 tang2 su1 zhou1 wu3 qiu1 shan1 shi4 fa3 gong1 chuan2
  9. 唐終南山至相寺釋智正傳(智現) tang2 zhong1 nan2 shan1 zhi4 xiang4 si4 shi4 zhi4 zheng4 chuan2 zhi4 xian4
  10. 唐襄州紫金寺釋慧移稜傳 tang2 xiang1 zhou1 zi3 jin1 si4 shi4 hui4 yi2 leng2 chuan2
  11. 唐襄州常濟寺釋智拔傳(法長) tang2 xiang1 zhou1 chang2 ji4 si4 shi4 zhi4 ba2 chuan2 fa3 chang2
  12. 唐荊州玉泉寺釋慧瑜傳 tang2 jing1 zhou1 yu4 quan2 si4 shi4 hui4 yu2 chuan2
  13. 唐越州嘉祥寺釋智凱傳吸復宿大明地方欲了大雨洪注k俗同擁一不得徃還夜遺訣單c0-f659 tang2 yue4 zhou1 jia1 xiang2 si4 shi4 zhi4 kai3 chuan2 xi1 fu4 su4 da4 ming2 di4 fang1 yu4 liao3 da4 yu3 hong2 zhu4 su2 tong2 yong1 yi1 bu4 de2 wang3 yuan2 ye4 yi2 jue2 dan1 yu2
  14. 唐越州弘道寺釋慧持傳 tang2 yue4 zhou1 hong2 dao4 si4 shi4 hui4 chi2 chuan2
  15. 唐越州嘉祥寺釋智凱傳 tang2 yue4 zhou1 jia1 xiang2 si4 shi4 zhi4 kai3 chuan2
 15. 2義解篇(11) yi4 jie3 pian1
  1. 唐越州靜林寺釋法敏傳 tang2 yue4 zhou1 jing4 lin2 si4 shi4 fa3 min3 chuan2
  2. 唐襄州光福寺釋c0-e1ebc0-c27b傳 tang2 xiang1 zhou1 guang1 fu2 si4 shi4 zong3 xuan2 chuan2
  3. 唐襄州神足寺釋慧眺傳 tang2 xiang1 zhou1 shen2 zu2 si4 shi4 hui4 tiao4 chuan2
  4. 唐綿州隆寂寺釋靈睿傳 tang2 mian2 zhou1 long2 ji4 si4 shi4 ling2 rui4 chuan2
  5. 唐京師弘福寺釋僧辯傳 tang2 jing1 shi1 hong2 fu2 si4 shi4 seng1 bian4 chuan2
  6. 唐澤州清化寺釋法常傳 tang2 ze2 zhou1 qing1 hua4 si4 shi4 fa3 chang2 chuan2
  7. 唐澤州清化寺釋智徽傳 tang2 ze2 zhou1 qing1 hua4 si4 shi4 zhi4 hui1 chuan2
  8. 唐澤州清化寺釋玄c3-5663傳 tang2 ze2 zhou1 qing1 hua4 si4 shi4 xuan2 jian4 chuan2
  9. 唐京師弘福寺釋玄會傳 tang2 jing1 shi1 hong2 fu2 si4 shi4 xuan2 hui4 chuan2
  10. 唐京師慈悲寺釋行等傳 tang2 jing1 shi1 ci2 bei1 si4 shi4 xing2 deng3 chuan2
  11. 蒲州仁壽寺釋志寛傳 pu2 zhou1 ren2 shou4 si4 shi4 zhi4 kuan1 chuan2
  12. 唐相州慈閏寺釋釋休傳(曇無・靈範) tang2 xiang4 zhou1 ci2 run4 si4 shi4 shi4 xiu1 chuan2 tan2 wu2 . ling2 fan4
  13. 唐京師弘福寺釋靈閏傳(淨無・智衍) tang2 jing1 shi1 hong2 fu2 si4 shi4 ling2 run4 chuan2 jing4 wu2 . zhi4 yan3
  14. 唐京師慈恩寺釋道洪傳 tang2 jing1 shi1 ci2 en1 si4 shi4 dao4 hong2 chuan2
  15. 唐京師慈恩寺釋義傳 tang2 jing1 shi1 ci2 en1 si4 shi4 yi4 chuan2
 16. 3習禪篇(1) xi2 chan2 pian1
  1. 梁鍾山定林寺釋僧副傳 liang2 zhong1 shan1 ding4 lin2 si4 shi4 seng1 fu4 chuan2
  2. 梁鍾山延賢寺釋慧勝傳(慧初) liang2 zhong1 shan1 yan2 xian2 si4 shi4 hui4 sheng4 chuan2 hui4 chu1
  3. 梁江州盧山釋道cx-2557傳(法歸・慧景) liang2 jiang1 zhou1 lu2 shan1 shi4 dao4 ?? chuan2 fa3 gui1 . hui4 jing3
  4. 魏嵩岳少林寺天竺僧佛陀傳 wei4 song1 yue4 shao3 lin2 si4 tian1 zhu2 seng1 fo2 tuo2 chuan2
  5. c0-bff3下南天竺僧菩提達磨傳(道育) qi2 ye4 xia4 nan2 tian1 zhu2 seng1 pu2 ti2 da2 mo2 chuan2 dao4 yu4
  6. c0-bff3中釋僧可傳(向居士・化公・廖公・和公・法林・c0-e0fa那滿・慧滿) qi2 ye4 zhong1 shi4 seng1 ke3 chuan2 xiang4 ju1 shi4 . hua4 gong1 . liao4 gong1 . he2 gong1 . fa3 lin2 . jiao1 na3 man3 . hui4 man3
  7. 齋林盧山洪谷寺釋僧達傳 zhai1 lin2 lu2 shan1 hong2 gu3 si4 shi4 seng1 da2 chuan2
  8. c0-bff3西龍山雲門寺釋僧稠傳 zhai1 ye4 xi1 long2 shan1 yun2 men2 si4 shi4 seng1 chou2 chuan2
  9. 後梁南雍州襄陽景空寺釋法聰傳 hou4 liang2 nan2 yong1 zhou1 xiang1 yang2 jing3 kong1 si4 shi4 fa3 cong1 chuan2
  10. 陳鍾山開善寺釋智遠傳 chen2 zhong1 shan1 kai1 shan4 si4 shi4 zhi4 yuan3 chuan2
  11. 後梁荊州覆船山釋法常傳 hou4 liang2 jing1 zhou1 fu4 chuan2 shan1 shi4 fa3 chang2 chuan2
  12. 後梁荊州長沙寺釋法京傳 hou4 liang2 jing1 zhou1 chang2 sha1 si4 shi4 fa3 jing1 chuan2
  13. 後梁荊州玉泉山釋法懷傳 hou4 liang2 jing1 zhou1 yu4 quan2 shan1 shi4 fa3 huai2 chuan2
  14. 後梁荊州支江禪慧寺釋惠成傳 hou4 liang2 jing1 zhou1 zhi1 jiang1 chan2 hui4 si4 shi4 hui4 cheng2 chuan2
  15. 後梁荊州玉泉山釋法忍傳 hou4 liang2 jing1 zhou1 yu4 quan2 shan1 shi4 fa3 ren3 chuan2
  16. 周京師大追遠寺釋僧實傳 zhou1 jing1 shi1 da4 zhui1 yuan3 si4 shi4 seng1 shi2 chuan2
  17. 周京師天寶寺釋僧c0-deb3傳 zhou1 jing1 shi1 tian1 bao3 si4 shi4 seng1 wei3 chuan2
  18. 周京師大福田寺釋曇相傳 zhou1 jing1 shi1 da4 fu2 tian2 si4 shi4 tan2 xiang4 chuan2
  19. 隋江州蘭若沙門釋道正傳 sui2 jiang1 zhou1 lan2 ruo4 sha1 men2 shi4 dao4 zheng4 chuan2
  20. 隋懷州栢小大山山寺釋曇詢傳 sui2 huai2 zhou1 bo2 xiao3 da4 shan1 shan1 si4 shi4 tan2 xun2 chuan2
  21. 隋江州盧山化城寺釋法充傳 sui2 jiang1 zhou1 lu2 shan1 hua4 cheng2 si4 shi4 fa3 chong1 chuan2
  22. 隋京師眞寂寺釋信行傳(裴玄證) sui2 jing1 shi1 zhen1 ji4 si4 shi4 xin4 xing2 chuan2 pei2 xuan2 zheng4
  23. 隋襄州景空寺釋慧意傳(法水・岑闍梨・智曉) sui2 xiang1 zhou1 jing3 kong1 si4 shi4 hui4 yi4 chuan2 fa3 shui3 . cen2 she2 li2 . zhi4 xiao3
 17. 3習禪篇(2) xi2 chan2 pian1
  1. 周湎陽仙城山善光寺釋慧命傳(戴遠・慧曉・慧朗) zhou1 mian3 yang2 xian1 cheng2 shan1 shan4 guang1 si4 shi4 hui4 ming4 chuan2 dai4 yuan3 . hui4 xiao3 . hui4 lang3
  2. 陳南岳衡山釋慧思傳 chen2 nan2 yue4 heng2 shan1 shi4 hui4 si1 chuan2
  3. 隋國師智者天台山國清寺釋智c0-f3aa傳 sui2 guo2 shi1 zhi4 zhe3 tian1 tai2 shan1 guo2 qing1 si4 shi4 zhi4 yi3 chuan2
  4. 隋京師清禪寺釋曇崇傳 sui2 jing1 shi1 qing1 chan2 si4 shi4 tan2 chong2 chuan2
  5. 隋慧日内道場釋慧越傳 sui2 hui4 ri4 nei4 dao4 chang3 shi4 hui4 yue4 chuan2
  6. 隋蒋州履道寺釋慧實傳 sui2 jiang3 zhou1 lü3 dao4 si4 shi4 hui4 shi2 chuan2
  7. 隋文成郡馬頭山釋僧善傳(僧襲・僧集) sui2 wen2 cheng2 jun4 ma3 tou2 shan1 shi4 seng1 shan4 chuan2 seng1 xi2 . seng1 ji2
  8. 隋相州c0-bff3下釋玄景傳(玄覺) sui2 xiang4 zhou1 ye4 xia4 shi4 xuan2 jing3 chuan2 xuan2 jue2
  9. 隋趙郡障洪山釋智舜傳(智賛) sui2 zhao4 jun4 zhang4 hong2 shan1 shi4 zhi4 shun4 chuan2 zhi4 zan4
  10. 隋九江盧山大林寺釋智c0-eed2傳 sui2 jiu3 jiang1 lu2 shan1 da4 lin2 si4 shi4 zhi4 kai3 chuan2
  11. 隋天台山國清寺釋智越傳(波若・法彦) sui2 tian1 tai2 shan1 guo2 qing1 si4 shi4 zhi4 yue4 chuan2 bo1 ruo4 . fa3 yan4
 18. 3習禪篇(3) xi2 chan2 pian1
  1. 隋西京禪定道場釋曇遷傳 sui2 xi1 jing1 chan2 ding4 dao4 chang3 shi4 tan2 qian1 chuan2
  2. 隋蜀郡福縁道場釋僧淵傳 sui2 shu3 jun4 fu2 yuan2 dao4 chang3 shi4 seng1 yuan1 chuan2
  3. 隋河東栖巖道場釋眞慧傳 sui2 he2 dong1 qi1 yan2 dao4 chang3 shi4 zhen1 hui4 chuan2
  4. 隋西京禪定道場釋慧c3-2d22傳 sui2 xi1 jing1 chan2 ding4 dao4 chang3 shi4 hui4 ang2 chuan2
  5. 隋西京淨住道場釋法純傳(慧c3-2d22) sui2 xi1 jing1 jing4 zhu4 dao4 chang3 shi4 fa3 chun2 chuan2 hui4 ang2
  6. 隋益州響應山道場釋法進傳 sui2 yi4 zhou1 xiang3 ying1 shan1 dao4 chang3 shi4 fa3 jin4 chuan2
  7. 隋西京大禪定道場釋靜端傳 sui2 xi1 jing1 da4 chan2 ding4 dao4 chang3 shi4 jing4 duan1 chuan2
  8. 隋澤州羊頭山釋道舜傳 sui2 ze2 zhou1 yang2 tou2 shan1 shi4 dao4 shun4 chuan2
  9. 隋西京大禪定道場釋慧歡傳 sui2 xi1 jing1 da4 chan2 ding4 dao4 chang3 shi4 hui4 huan1 chuan2
  10. 隋河東栖巖道場釋智通傳 sui2 he2 dong1 qi1 yan2 dao4 chang3 shi4 zhi4 tong1 chuan2
  11. 隋西京慈門道場釋本濟傳(葉智・道訓・道樹) sui2 xi1 jing1 ci2 men2 dao4 chang3 shi4 ben3 ji4 chuan2 ye4 zhi4 . dao4 xun4 . dao4 shu4
  12. 隋終南山神田道場釋僧照傳 sui2 zhong1 nan2 shan1 shen2 tian2 dao4 chang3 shi4 seng1 zhao4 chuan2
  13. 唐并州大興國寺釋洪林傳 tang2 bing4 zhou1 da4 xing1 guo2 si4 shi4 hong2 lin2 chuan2
 19. 3習禪篇(4) xi2 chan2 pian1
  1. 唐京師大莊嚴寺釋僧定傳 tang2 jing1 shi1 da4 zhuang1 yan2 si4 shi4 seng1 ding4 chuan2
  2. 唐同州大興國寺釋道林傳 tang2 tong2 zhou1 da4 xing1 guo2 si4 shi4 dao4 lin2 chuan2
  3. 唐京師清禪寺釋法應傳 tang2 jing1 shi1 qing1 chan2 si4 shi4 fa3 ying1 chuan2
  4. 唐南武州沙門釋智周傳 tang2 nan2 wu3 zhou1 sha1 men2 shi4 zhi4 zhou1 chuan2
  5. 唐終南山紫着沙門釋法藏傳 tang2 zhong1 nan2 shan1 zi3 zhuo2 sha1 men2 shi4 fa3 zang4 chuan2
  6. 唐并州大興國寺釋慧超傳 tang2 bing4 zhou1 da4 xing1 guo2 si4 shi4 hui4 chao1 chuan2
  7. 唐台州國清寺釋智晞傳 tang2 tai2 zhou1 guo2 qing1 si4 shi4 zhi4 xi1 chuan2
  8. 唐并州義興寺釋智滿傳 tang2 bing4 zhou1 yi4 xing1 si4 shi4 zhi4 man3 chuan2
  9. 唐京師化度寺釋僧c0-b06f傳 tang2 jing1 shi1 hua4 du4 si4 shi4 seng1 yong1 chuan2
  10. 唐天台山國清寺釋灌頂傳(智晞・光英) tang2 tian1 tai2 shan1 guo2 qing1 si4 shi4 guan4 ding3 chuan2 zhi4 xi1 . guang1 ying1
  11. 唐天台山國清寺釋智cx-2558傳 tang2 tian1 tai2 shan1 guo2 qing1 si4 shi4 zhi4 ?? chuan2
  12. 唐天台山國清寺釋普明傳 tang2 tian1 tai2 shan1 guo2 qing1 si4 shi4 pu3 ming2 chuan2
  13. 唐終南山豊徳寺釋智藏傳 tang2 zhong1 nan2 shan1 feng1 de2 si4 shi4 zhi4 zang4 chuan2
  14. 唐雍州津梁寺釋法喜傳 tang2 yong1 zhou1 jin1 liang2 si4 shi4 fa3 xi3 chuan2
 20. 3習禪篇(5) xi2 chan2 pian1
  1. 唐要州寒陵山寺釋道c3-2d22傳(靈智) tang2 yao4 zhou1 han2 ling2 shan1 si4 shi4 dao4 ang2 chuan2 ling2 zhi4
  2. 唐京師大莊嚴寺釋道哲傳(道成・靜要) tang2 jing1 shi1 da4 zhuang1 yan2 si4 shi4 dao4 zhe2 chuan2 dao4 cheng2 . jing4 yao4
  3. c0-e9f0洲法住寺釋曇榮傳 tang2 lu4 zhou1 fa3 zhu4 si4 shi4 tan2 rong2 chuan2
  4. 唐京師弘法寺釋靜琳傳 tang2 jing1 shi1 hong2 fa3 si4 shi4 jing4 lin2 chuan2
  5. 唐京師弘福寺釋慧斌傳 tang2 jing1 shi1 hong2 fu2 si4 shi4 hui4 bin1 chuan2
  6. 唐汾州光嚴寺釋志超傳 tang2 fen2 zhou1 guang1 yan2 si4 shi4 zhi4 chao1 chuan2
  7. 唐蔚州五臺寺釋曇韻傳 tang2 yu4 zhou1 wu3 tai2 si4 shi4 tan2 yun4 chuan2
  8. 唐箕州箕山沙門釋慧思傳 tang2 ji1 zhou1 ji1 shan1 sha1 men2 shi4 hui4 si1 chuan2
  9. 唐并州玄中寺釋道綽傳(道撫) tang2 bing4 zhou1 xuan2 zhong1 si4 shi4 dao4 chuo4 chuan2 dao4 fu3
  10. 廣唐密州茂勝寺釋明淨傳(慧融) guang3 tang2 mi4 zhou1 mao4 sheng4 si4 shi4 ming2 jing4 chuan2 hui4 rong2
  11. 唐益州空慧寺釋慧c0-e8f9傳 tang2 yi4 zhou1 kong1 hui4 si4 shi4 hui4 xi1 chuan2
  12. 唐綿州大施寺釋世瑜傳 tang2 mian2 zhou1 da4 shi1 si4 shi4 shi4 yu2 chuan2
  13. 唐閏州攝山栖霞寺釋智聰傳 tang2 run4 zhou1 she4 shan1 qi1 xia2 si4 shi4 zhi4 cong1 chuan2
  14. 唐蒲州孤介山陷泉寺釋僧徹傳 tang2 pu2 zhou1 gu1 jie4 shan1 xian4 quan2 si4 shi4 seng1 che4 chuan2
 21. 4明律篇(1) ming2 lü4 pian1
  1. 梁楊c0-bff3天竺寺釋法超傳 liang2 yang2 ye4 tian1 zhu2 si4 shi4 fa3 chao1 chuan2
  2. 梁鍾山雲居寺釋道禪傳 liang2 zhong1 shan1 yun2 ju1 si4 shi4 dao4 chan2 chuan2
  3. c0-bff3下大覺寺釋慧光傳(道雲・道暉・憑居士) qi2 ye4 xia4 da4 jue2 si4 shi4 hui4 guang1 chuan2 dao4 yun2 . dao4 hui1 . ping2 ju1 shi4
  4. c0-bff3東大衍寺釋曇隱傳(洪理・道樂) qi2 ye4 dong1 da4 yan3 si4 shi4 tan2 yin3 chuan2 hong2 li3 . dao4 le4
  5. 陳楊都光宅寺釋曇c0-deb6傳 chen2 yang2 du1 guang1 zhai2 si4 shi4 tan2 yuan4 chuan2
  6. 陳楊都奉誠寺大律都釋智文傳 chen2 yang2 du1 feng4 cheng2 si4 da4 lü4 du1 shi4 zhi4 wen2 chuan2
  7. 隋大興國寺釋法願傳(道龕・道行) sui2 da4 xing1 guo2 si4 shi4 fa3 yuan4 chuan2 dao4 kan1 . dao4 xing2
  8. 隋京師大興善寺釋靈藏傳 sui2 jing1 shi1 da4 xing1 shan4 si4 shi4 ling2 zang4 chuan2
  9. 隋蒋州奉誠寺釋道成傳 sui2 jiang3 zhou1 feng4 cheng2 si4 shi4 dao4 cheng2 chuan2
  10. 隋西京延興寺釋通幽傳 sui2 xi1 jing1 yan2 xing1 si4 shi4 tong1 you1 chuan2
  11. 隋西京大興善寺釋洪遵傳(道洪・法勝・洪淵) sui2 xi1 jing1 da4 xing1 shan4 si4 shi4 hong2 zun1 chuan2 dao4 hong2 . fa3 sheng4 . hong2 yuan1
  12. 隋西京大禪定道場釋覽朗傳(海藏・法符) sui2 xi1 jing1 da4 chan2 ding4 dao4 chang3 shi4 lan3 lang3 chuan2 hai3 zang4 . fa3 fu2
  13. 唐始州香林寺釋慧主傳 tang2 shi3 zhou1 xiang1 lin2 si4 shi4 hui4 zhu3 chuan2
  14. 唐京師勝光寺釋智保傳 tang2 jing1 shi1 sheng4 guang1 si4 shi4 zhi4 bao3 chuan2
  15. 唐益州龍居寺釋慧c0-e04d傳 tang2 yi4 zhou1 long2 ju1 si4 shi4 hui4 shen1 chuan2
 22. 4明律篇(2) ming2 lü4 pian1
  1. 唐京師弘福寺釋智首傳 tang2 jing1 shi1 hong2 fu2 si4 shi4 zhi4 shou3 chuan2
  2. 唐京師普光寺釋慧c0-ea68傳(滿徳・眞c4-5067・善智・敬道) tang2 jing1 shi1 pu3 guang1 si4 shi4 hui4 jin4 chuan2 man3 de2 . zhen1 yi4 . shan4 zhi4 . jing4 dao4
  3. 唐相州日光寺釋慧c0-ea68傳 tang2 xiang4 zhou1 ri4 guang1 si4 shi4 hui4 jin4 chuan2
  4. 唐京師普光寺釋玄c0-da7b傳 tang2 jing1 shi1 pu3 guang1 si4 shi4 xuan2 wan3 chuan2
  5. 唐蒲州仁壽寺釋慧蕭傳 tang2 pu2 zhou1 ren2 shou4 si4 shi4 hui4 xiao1 chuan2
  6. 唐京師普光寺釋慧滿傳 tang2 jing1 shi1 pu3 guang1 si4 shi4 hui4 man3 chuan2
  7. 唐箕山沙門釋慧進傳 tang2 ji1 shan1 sha1 men2 shi4 hui4 jin4 chuan2
  8. 唐并州義興寺釋道亮傳(道胄) tang2 bing4 zhou1 yi4 xing1 si4 shi4 dao4 liang4 chuan2 dao4 zhou4
  9. 唐蘇州通玄釋慧旻傳 tang2 su1 zhou1 tong1 xuan2 shi4 hui4 min2 chuan2
 23. 5護法篇(1) hu4 fa3 pian1
  1. 魏洛都融覺寺釋曇無最傳 wei4 luo4 du1 rong2 jue2 si4 shi4 tan2 wu2 zui4 chuan2
  2. 齊逸沙門釋曇顯傳 qi2 yi4 sha1 men2 shi4 tan2 xian3 chuan2
  3. 周終南山避世峯釋靜藹傳(慧宣) zhou1 zhong1 nan2 shan1 bi4 shi4 feng1 shi4 jing4 ai3 chuan2 hui4 xuan1
  4. 周京師大中興寺釋道安傳(慧集・慧影・寶貴) zhou1 jing1 shi1 da4 zhong1 xing1 si4 shi4 dao4 an1 chuan2 hui4 ji2 . hui4 ying3 . bao3 gui4
  5. 周新州願集寺釋覺助傳 zhou1 xin1 zhou1 yuan4 ji2 si4 shi4 jue2 zhu4 chuan2
  6. 隋京師雲花寺釋僧c0-e3a4傳 sui2 jing1 shi1 yun2 hua1 si4 shi4 seng1 yi4 chuan2
 24. 5護法篇(2) hu4 fa3 pian1
  1. 唐終南山智炬寺釋明贍傳 tang2 zhong1 nan2 shan1 zhi4 ju4 si4 shi4 ming2 shan4 chuan2
  2. 唐京帥勝光寺釋慧乘傳(道璋) tang2 jing1 shuai4 sheng4 guang1 si4 shi4 hui4 cheng2 chuan2 dao4 zhang1
  3. 唐京帥大c0-e1eb持寺釋智實傳(普應・法行) tang2 jing1 shuai4 da4 zong3 chi2 si4 shi4 zhi4 shi2 chuan2 pu3 ying1 . fa3 xing2
  4. 唐終南山龍田寺釋法琳傳(慧序) tang2 zhong1 nan2 shan1 long2 tian2 si4 shi4 fa3 lin2 chuan2 hui4 xu4
  5. 唐新羅國大僧統釋慈藏傳(圓勝) tang2 xin1 luo2 guo2 da4 seng1 tong3 shi4 ci2 zang4 chuan2 yuan2 sheng4
 25. 6感通篇(1) gan3 tong1 pian1
  1. 魏洛京永寧寺天竺僧勒那漫提傳 wei4 luo4 jing1 yong3 ning2 si4 tian1 zhu2 seng1 le4 na3 man4 ti2 chuan2
  2. 魏榮陽沙門釋超達傳 wei4 rong2 yang2 sha1 men2 shi4 chao1 da2 chuan2
  3. 魏文成沙門釋慧達傳 wei4 wen2 cheng2 sha1 men2 shi4 hui4 da2 chuan2
  4. 魏常山衡唐精舍釋道泰傳 wei4 chang2 shan1 heng2 tang2 jing1 she4 shi4 dao4 tai4 chuan2
  5. 梁九江東林寺釋僧融傳 liang2 jiu3 jiang1 dong1 lin2 si4 shi4 seng1 rong2 chuan2
  6. 魏末魯郡沙門釋法力傳 wei4 mo4 lu3 jun4 sha1 men2 shi4 fa3 li4 chuan2
  7. 梁蜀土青城山寺釋慧簡傳 liang2 shu3 tu3 qing1 cheng2 shan1 si4 shi4 hui4 jian3 chuan2
  8. 梁蜀土潼州沙門釋僧林傳 liang2 shu3 tu3 tong2 zhou1 sha1 men2 shi4 seng1 lin2 chuan2
  9. 梁荊州沙門釋慧簡傳 liang2 jing1 zhou1 sha1 men2 shi4 hui4 jian3 chuan2
  10. 魏凉州沙門釋僧朗傳 wei4 liang2 zhou1 sha1 men2 shi4 seng1 lang3 chuan2
  11. 魏太山朗公谷山寺釋僧意傳 wei4 tai4 shan1 lang3 gong1 gu3 shan1 si4 shi4 seng1 yi4 chuan2
  12. 魏太山丹嶺寺釋僧照傳 wei4 tai4 shan1 dan1 ling3 si4 shi4 seng1 zhao4 chuan2
  13. 齋相州報山釋道豊傳 zhai1 xiang4 zhou1 bao4 shan1 shi4 dao4 feng1 chuan2
  14. c0-bff3下大莊嚴寺釋僧雲傳 zhai1 ye4 xia4 da4 zhuang1 yan2 si4 shi4 seng1 yun2 chuan2
  15. 齋太原沙門釋慧寶傳 zhai1 tai4 yuan2 sha1 men2 shi4 hui4 bao3 chuan2
  16. c0-bff3下寶明寺釋僧雲傳 zhai1 ye4 xia4 bao3 ming2 si4 shi4 seng1 yun2 chuan2
  17. 齊梁州薜寺釋僧遠傳 qi2 liang2 zhou1 bo4 si4 shi4 seng1 yuan3 chuan2
  18. 周上當元開府寺釋慧c4-446e傳 zhou1 shang4 dang1 yuan2 kai1 fu3 si4 shi4 hui4 tian4 chuan2
  19. 隋相州大慈寺釋洪獻傳 sui2 xiang4 zhou1 da4 ci2 si4 shi4 hong2 xian4 chuan2
  20. 隋東川沙門釋慧雲傳(傅大士) sui2 dong1 chuan1 sha1 men2 shi4 hui4 yun2 chuan2 fu4 da4 shi4
  21. 隋鄂州沙門釋法朗傳 sui2 e4 zhou1 sha1 men2 shi4 fa3 lang3 chuan2
  22. 隋蜀部灌口山竹林寺釋道化傳 sui2 shu3 bu4 guan4 kou3 shan1 zhu2 lin2 si4 shi4 dao4 hua4 chuan2
  23. 陳攝山栖霞寺釋慧峯傳 chen2 she4 shan1 qi1 xia2 si4 shi4 hui4 feng1 chuan2
  24. 隋蘇州重玄寺釋慧巖傳 sui2 su1 zhou1 zhong4 xuan2 si4 shi4 hui4 yan2 chuan2
  25. 隋東都寶楊道場釋法安傳 sui2 dong1 du1 bao3 yang2 dao4 chang3 shi4 fa3 an1 chuan2
  26. 隋蒋州大啼善寺釋慧侃傳 sui2 jiang3 zhou1 da4 ti2 shan4 si4 shi4 hui4 kan3 chuan2
  27. 都京化度寺釋轉明傳 du1 jing1 hua4 du4 si4 shi4 zhuan4 ming2 chuan2
  28. 唐安州沙門賈逸傳 tang2 an1 zhou1 sha1 men2 gu3 yi4 chuan2
  29. 唐雍州義善寺釋法順傳(智儼) tang2 yong1 zhou1 yi4 shan4 si4 shi4 fa3 shun4 chuan2 zhi4 yan3
  30. 唐蒲州普濟寺釋道英傳 tang2 pu2 zhou1 pu3 ji4 si4 shi4 dao4 ying1 chuan2
  31. 唐雍州梁山沙門釋又徳傳 tang2 yong1 zhou1 liang2 shan1 sha1 men2 shi4 you4 de2 chuan2
  32. 唐京帥辯才寺釋智則傳 tang2 jing1 shuai4 bian4 cai2 si4 shi4 zhi4 ze2 chuan2
  33. 唐京帥律藏寺釋通達傳 tang2 jing1 shuai4 lü4 zang4 si4 shi4 tong1 da2 chuan2
 26. 6感通篇(2) gan3 tong1 pian1
  1. 隋京帥大興善寺釋道密傳 sui2 jing1 shuai4 da4 xing1 shan4 si4 shi4 dao4 mi4 chuan2
  2. 隋京帥經藏寺釋智隱傳 sui2 jing1 shuai4 jing1 zang4 si4 shi4 zhi4 yin3 chuan2
  3. 隋中天竺國沙門闍提斯那傳 sui2 zhong1 tian1 zhu2 guo2 sha1 men2 she2 ti2 si1 na3 chuan2
  4. 隋京帥勝光寺釋明誕傳 sui2 jing1 shuai4 sheng4 guang1 si4 shi4 ming2 dan4 chuan2
  5. 隋京帥大興善寺釋明c0-c0f6傳 sui2 jing1 shuai4 da4 xing1 shan4 si4 shi4 ming2 can4 chuan2
  6. 隋京帥大興善寺釋慧重傳 sui2 jing1 shuai4 da4 xing1 shan4 si4 shi4 hui4 zhong4 chuan2
  7. 隋京帥勝光寺釋寶積傳 sui2 jing1 shuai4 sheng4 guang1 si4 shi4 bao3 ji1 chuan2
  8. 隋京帥仁法寺釋道端傳 sui2 jing1 shuai4 ren2 fa3 si4 shi4 dao4 duan1 chuan2
  9. 隋京帥勝光寺釋道粲傳 sui2 jing1 shuai4 sheng4 guang1 si4 shi4 dao4 can4 chuan2
  10. 隋京帥大興善寺釋明芬傳 sui2 jing1 shuai4 da4 xing1 shan4 si4 shi4 ming2 fen1 chuan2
  11. 隋京帥大興善寺釋道粲傳 sui2 jing1 shuai4 da4 xing1 shan4 si4 shi4 dao4 can4 chuan2
  12. 隋京帥日嚴寺釋曇c0-deba傳 sui2 jing1 shuai4 ri4 yan2 si4 shi4 tan2 xie2 chuan2
  13. 隋京帥隨法寺釋道貴傳 sui2 jing1 shuai4 sui2 fa3 si4 shi4 dao4 gui4 chuan2
  14. 隋京師玄法寺釋僧順傳 sui2 jing1 shi1 xuan2 fa3 si4 shi4 seng1 shun4 chuan2
  15. 隋京帥沙門寺釋法顯傳 sui2 jing1 shuai4 sha1 men2 si4 shi4 fa3 xian3 chuan2
  16. 隋京師大興善寺釋僧世傳 sui2 jing1 shi1 da4 xing1 shan4 si4 shi4 seng1 shi4 chuan2
  17. 隋京師靜覺寺釋法周傳(景暉) sui2 jing1 shi1 jing4 jue2 si4 shi4 fa3 zhou1 chuan2 jing3 hui1
  18. 隋京師延寺釋慧誕傳 sui2 jing1 shi1 yan2 si4 shi4 hui4 dan4 chuan2
  19. 隋京師大興善寺釋智光傳 sui2 jing1 shi1 da4 xing1 shan4 si4 shi4 zhi4 guang1 chuan2
  20. 隋京師弘善寺釋智教傳 sui2 jing1 shi1 hong2 shan4 si4 shi4 zhi4 jiao4 chuan2
  21. 隋京師沙門釋圓超傳 sui2 jing1 shi1 sha1 men2 shi4 yuan2 chao1 chuan2
  22. 隋京師光明寺釋慧藏傳(法順) sui2 jing1 shi1 guang1 ming2 si4 shi4 hui4 zang4 chuan2 fa3 shun4
  23. 隋京師大興善寺釋寶憲傳 sui2 jing1 shi1 da4 xing1 shan4 si4 shi4 bao3 xian4 chuan2
  24. 隋京師勝光寺釋法朗傳 sui2 jing1 shi1 sheng4 guang1 si4 shi4 fa3 lang3 chuan2
  25. 隋京師眞寂寺釋曇遂傳 sui2 jing1 shi1 zhen1 ji4 si4 shi4 tan2 sui4 chuan2
  26. 隋京師大興善寺釋曇觀傳 sui2 jing1 shi1 da4 xing1 shan4 si4 shi4 tan2 guan1 chuan2
  27. 隋京師延興寺釋靈達傳 sui2 jing1 shi1 yan2 xing1 si4 shi4 ling2 da2 chuan2
  28. 隋京師大興善寺釋僧c0-a9fd傳 sui2 jing1 shi1 da4 xing1 shan4 si4 shi4 seng1 xin1 chuan2
  29. 隋京師空觀寺釋玄鏡傳 sui2 jing1 shi1 kong1 guan1 si4 shi4 xuan2 jing4 chuan2
  30. 隋京師弘濟寺釋智撥傳 sui2 jing1 shi1 hong2 ji4 si4 shi4 zhi4 bo1 chuan2
  31. 隋京師勝光寺釋僧範傳 sui2 jing1 shi1 sheng4 guang1 si4 shi4 seng1 fan4 chuan2
  32. 隋京師淨影寺釋寶安傳 sui2 jing1 shi1 jing4 ying3 si4 shi4 bao3 an1 chuan2
  33. 隋京師仁覺寺釋寶巖傳 sui2 jing1 shi1 ren2 jue2 si4 shi4 bao3 yan2 chuan2
  34. 隋京師無漏寺釋明馭傳 sui2 jing1 shi1 wu2 lou4 si4 shi4 ming2 yu4 chuan2
  35. 隋京師大興善寺釋道生傳 sui2 jing1 shi1 da4 xing1 shan4 si4 shi4 dao4 sheng1 chuan2
  36. 隋京師勝光寺釋法性傳 sui2 jing1 shi1 sheng4 guang1 si4 shi4 fa3 xing4 chuan2
  37. 隋京師沙門釋辯寂傳 sui2 jing1 shi1 sha1 men2 shi4 bian4 ji4 chuan2
  38. 隋京師大興善寺釋靜凝傳 sui2 jing1 shi1 da4 xing1 shan4 si4 shi4 jing4 ning2 chuan2
  39. 隋京師楊化寺釋法楷傳 sui2 jing1 shi1 yang2 hua4 si4 shi4 fa3 kai3 chuan2
  40. 隋京師轉輪寺釋智能傳 sui2 jing1 shi1 zhuan4 lun2 si4 shi4 zhi4 neng2 chuan2
  41. 隋京師眞寂寺釋曇良傳 sui2 jing1 shi1 zhen1 ji4 si4 shi4 tan2 liang2 chuan2
  42. 隋京師沙門釋道嵩傳 sui2 jing1 shi1 sha1 men2 shi4 dao4 song1 chuan2
  43. 隋京師靜法寺釋智巖傳 sui2 jing1 shi1 jing4 fa3 si4 shi4 zhi4 yan2 chuan2
  44. 隋京師淨影寺釋道顔傳 sui2 jing1 shi1 jing4 ying3 si4 shi4 dao4 yan2 chuan2
  45. 隋京師淨影寺淨釋辯傳 sui2 jing1 shi1 jing4 ying3 si4 jing4 shi4 bian4 chuan2
 27. 7遺身篇 yi2 shen1 pian1
  1. 南齋蜀部會州寺沙門釋法疑傳 nan2 zhai1 shu3 bu4 hui4 zhou1 si4 sha1 men2 shi4 fa3 yi2 chuan2
  2. 周益部沙門釋僧崖傳 zhou1 yi4 bu4 sha1 men2 shi4 seng1 ya2 chuan2
  3. 周雍州逸沙門釋普圓傳 zhou1 yong1 zhou1 yi4 sha1 men2 shi4 pu3 yuan2 chuan2
  4. 隋終南山沙門釋普濟傳(又普濟) sui2 zhong1 nan2 shan1 sha1 men2 shi4 pu3 ji4 chuan2 you4 pu3 ji4
  5. 隋京師部南逸僧釋普安傳 sui2 jing1 shi1 bu4 nan2 yi4 seng1 shi4 pu3 an1 chuan2
  6. 隋九江盧山沙門釋大志傳 sui2 jiu3 jiang1 lu2 shan1 sha1 men2 shi4 da4 zhi4 chuan2
  7. 唐僞鄭沙門釋知命傳 tang2 wei4 zheng4 sha1 men2 shi4 zhi1 ming4 chuan2
  8. 唐京師弘福寺釋玄覺傳 tang2 jing1 shi1 hong2 fu2 si4 shi4 xuan2 jue2 chuan2
  9. 唐京師弘善寺釋法曠傳 tang2 jing1 shi1 hong2 shan4 si4 shi4 fa3 kuang4 chuan2
  10. 唐終南豹林谷沙門釋會通傳 tang2 zhong1 nan2 bao4 lin2 gu3 sha1 men2 shi4 hui4 tong1 chuan2
  11. 唐梓州沙門紹闍梨傳 tang2 zi3 zhou1 sha1 men2 shao4 she2 li2 chuan2
  12. 唐雍州新豊福縁寺釋道休傳 tang2 yong1 zhou1 xin1 feng1 fu2 yuan2 si4 shi4 dao4 xiu1 chuan2
 28. 8讀誦篇 du2 song4 pian1
  1. 魏泰岳人頭山衛草寺釋志湛傳 wei4 tai4 yue4 ren2 tou2 shan1 wei4 cao3 si4 shi4 zhi4 zhan4 chuan2
  2. 魏益州五層寺釋法建傳 wei4 yi4 zhou1 wu3 ceng2 si4 shi4 fa3 jian4 chuan2
  3. 益州招提寺釋慧恭傳 yi4 zhou1 zhao1 ti2 si4 shi4 hui4 gong1 chuan2
  4. 眉州隆山鼎鼻山釋法泰傳 mei2 zhou1 long2 shan1 ding3 bi2 shan1 shi4 fa3 tai4 chuan2
  5. 唐終南山藍谷悟眞寺釋慧超傳 tang2 zhong1 nan2 shan1 lan2 gu3 wu4 zhen1 si4 shi4 hui4 chao1 chuan2
  6. 伯濟國達拏山寺釋慧顯傳 bo2 ji4 guo2 da2 na2 shan1 si4 shi4 hui4 xian3 chuan2
  7. 唐益州福成寺釋道積傳 tang2 yi4 zhou1 fu2 cheng2 si4 shi4 dao4 ji1 chuan2
  8. 唐益州福壽寺釋寶瓊傳 tang2 yi4 zhou1 fu2 shou4 si4 shi4 bao3 qiong2 chuan2
  9. 唐驪山津梁寺釋道積傳 tang2 li2 shan1 jin1 liang2 si4 shi4 dao4 ji1 chuan2
  10. 唐終南山悟眞寺釋法誠傳 tang2 zhong1 nan2 shan1 wu4 zhen1 si4 shi4 fa3 cheng2 chuan2
  11. 唐京師會昌寺釋空藏傳 tang2 jing1 shi1 hui4 chang1 si4 shi4 kong1 zang4 chuan2
  12. 唐京師大莊嚴寺釋慧銓傳(知記・宋公) tang2 jing1 shi1 da4 zhuang1 yan2 si4 shi4 hui4 quan2 chuan2 zhi1 ji4 . song4 gong1
  13. 唐雍州醴泉沙門釋遺俗傳(玄秀・史擔) tang2 yong1 zhou1 li3 quan2 sha1 men2 shi4 yi2 su2 chuan2 xuan2 xiu4 . shi3 dan1
  14. 唐京師羅漢寺釋寶相傳(法達) tang2 jing1 shi1 luo2 han4 si4 shi4 bao3 xiang4 chuan2 fa3 da2
 29. 9興福篇 xing1 fu2 pian1
  1. 梁蜀郡沙門釋明達傳 liang2 shu3 jun4 sha1 men2 shi4 ming2 da2 chuan2
  2. c0-e469州大像寺釋僧明傳(僧護) zhou1 fu1 zhou1 da4 xiang4 si4 shi4 seng1 ming2 chuan2 seng1 hu4
  3. 隋天台山瀑布寺釋慧達傳 sui2 tian1 tai2 shan1 pu4 bu4 si4 shi4 hui4 da2 chuan2
  4. 唐綿州振嚮寺釋僧晃傳 tang2 mian2 zhou1 zhen4 xiang4 si4 shi4 seng1 huang3 chuan2
  5. 唐揚州長樂寺釋住力使 tang2 yang2 zhou1 chang2 le4 si4 shi4 zhu4 li4 shi3
  6. 唐京師大莊嚴寺釋智興傳(善因) tang2 jing1 shi1 da4 zhuang1 yan2 si4 shi4 zhi4 xing1 chuan2 shan4 yin1
  7. 隋蒲州普救寺釋道積傳 sui2 pu2 zhou1 pu3 jiu4 si4 shi4 dao4 ji1 chuan2
  8. 唐京師會昌寺釋徳c3-333e傳(靜默・曇獻) tang2 jing1 shi1 hui4 chang1 si4 shi4 de2 gao1 chuan2 jing4 mo4 . tan2 xian4
  9. 隋京師清禪寺釋慧胄傳(法素) sui2 jing1 shi1 qing1 chan2 si4 shi4 hui4 zhou4 chuan2 fa3 su4
  10. 唐梓州牛頭山寺釋智通傳 tang2 zi3 zhou1 niu2 tou2 shan1 si4 shi4 zhi4 tong1 chuan2
  11. 唐梓州通泉寺釋慧震傳 tang2 zi3 zhou1 tong1 quan2 si4 shi4 hui4 zhen4 chuan2
  12. 唐京師弘福寺釋慧雲傳 tang2 jing1 shi1 hong2 fu2 si4 shi4 hui4 yun2 chuan2
 30. 10雜科聲徳篇 za2 ke1 sheng1 de2 pian1
  1. 陳揚都光宅寺釋慧明傳 chen2 yang2 du1 guang1 zhai2 si4 shi4 hui4 ming2 chuan2
  2. 高齊c0-bff3下沙門釋道紀傳 gao1 qi2 ye4 xia4 sha1 men2 shi4 dao4 ji4 chuan2
  3. 隋京師定水寺釋法稱傳(智雲) sui2 jing1 shi1 ding4 shui3 si4 shi4 fa3 cheng1 chuan2 zhi4 yun2
  4. 隋杭州靈隱山天竺寺釋眞觀傳 sui2 hang2 zhou1 ling2 yin3 shan1 tian1 zhu2 si4 shi4 zhen1 guan1 chuan2
  5. 隋蘇州栖霞寺釋法韻傳 sui2 su1 zhou1 qi1 xia2 si4 shi4 fa3 yun4 chuan2
  6. 隋東都慧日道場釋立身傳(慧寧・廣壽) sui2 dong1 du1 hui4 ri4 dao4 chang3 shi4 li4 shen1 chuan2 hui4 ning2 . guang3 shou4
  7. 隋西京日嚴道場釋善權傳(法綱) sui2 xi1 jing1 ri4 yan2 dao4 chang3 shi4 shan4 quan2 chuan2 fa3 gang1
  8. 隋東都慧日道場釋智果傳(玄應・智寫) sui2 dong1 du1 hui4 ri4 dao4 chang3 shi4 zhi4 guo3 chuan2 xuan2 ying1 . zhi4 xie3
  9. 隋京師日嚴道場釋慧常傳(道英・神爽) sui2 jing1 shi1 ri4 yan2 dao4 chang3 shi4 hui4 chang2 chuan2 dao4 ying1 . shen2 shuang3
  10. 唐京師玄法師釋法c0-da7c傳 tang2 jing1 shi1 xuan2 fa3 shi1 shi4 fa3 yan3 chuan2
  11. 唐京師定水寺釋智凱傳 tang2 jing1 shi1 ding4 shui3 si4 shi4 zhi4 kai3 chuan2
  12. 唐京師法海寺釋寶巖傳 tang2 jing1 shi1 fa3 hai3 si4 shi4 bao3 yan2 chuan2

  This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

  Release 2.0A Last modified: 2002-12-02