WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T50N2059 高僧傳

gao1 seng1 zhuan4

こうそうでん

Alternative title: 梁傳  liang2 zhuan4

史傳部   
慧皎 hui4 jiao3 えこう  [撰]   14 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正50T2059322
高麗32K10740764
中華061H11810231-0486 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1490--
Other縮-致2,卍-29.10,國-史傳7

Structural Division

 1. 譯經篇(1) yi4 jing1 pian1
  1. 攝摩騰 she4 mo2 teng2
  2. 竺法蘭 zhu2 fa3 lan2
  3. 安清 an1 qing1
  4. 支樓迦讖 zhi1 lou2 jia1 chen4
  5. cx-227d迦羅 tan2 ?? jia1 luo2
  6. 康僧會 kang1 seng1 hui4
  7. 維祗難 wei2 zhi1 nan2
  8. 竺曇摩羅刹 zhu2 tan2 mo2 luo2 sha1
  9. 帛遠 bo2 yuan3
  10. 帛尸梨密 bo2 shi1 li2 mi4
  11. 僧伽跋澄 seng1 jia1 ba2 cheng2
  12. 曇摩難提 tan2 mo2 nan4 ti2
  13. 僧伽提婆 seng1 jia1 ti2 po2
  14. 竺佛念 zhu2 fo2 nian4
  15. 曇摩耶舍 tan2 mo2 ye1 she4
 2. 譯經篇(2) yi4 jing1 pian1
  1. 鳩摩羅什 jiu1 mo2 luo2 shi2
  2. 弗若多羅 fu2 ruo4 duo1 luo2
  3. 曇摩流支 tan2 mo2 liu2 zhi1
  4. 毘摩羅 pi2 mo2 luo2
  5. 佛陀耶舍 fo2 tuo2 ye1 she4
  6. 佛駄跋陀羅 fo2 tuo2 ba2 tuo2 luo2
  7. 曇無讖 tan2 wu2 chen4
 3. 譯經篇(3) yi4 jing1 pian1
  1. 釋法顯 shi4 fa3 xian3
  2. 釋曇無竭 shi4 tan2 wu2 jie2
  3. 佛駄什 fo2 tuo2 shi2
  4. 浮陀跋摩 fu2 tuo2 ba2 mo2
  5. 釋智嚴 shi4 zhi4 yan2
  6. 釋寶雲 shi4 bao3 yun2
  7. 求那跋羅 qiu2 na3 ba2 luo2
  8. c0-e0fa伽跋摩 jiao1 jia1 ba2 mo2
  9. 曇摩密多 tan2 mo2 mi4 duo1
  10. 釋智c0-e3a4 shi4 zhi4 yi4
  11. c3-427b良耶舍 jiang1 liang2 ye1 she4
  12. 求那跋陀羅 qiu2 na3 ba2 tuo2 luo2
  13. 求那毘地 qiu2 na3 pi2 di4
 4. 義解篇(1) yi4 jie3 pian1
  1. 朱士行 zhu1 shi4 xing2
  2. 支孝龍 zhi1 xiao4 long2
  3. 康僧淵 kang1 seng1 yuan1
  4. 竺法雅 zhu2 fa3 ya3
  5. 康法朗 kang1 fa3 lang3
  6. 竺法乘 zhu2 fa3 cheng2
  7. 竺潜深 zhu2 qian2 shen1
  8. 支道林 zhi1 dao4 lin2
  9. 于法蘭 yu2 fa3 lan2
  10. 于法開 yu2 fa3 kai1
  11. 于道邃 yu2 dao4 sui4
  12. 竺法崇 zhu2 fa3 chong2
  13. 竺法義 zhu2 fa3 yi4
  14. 竺僧度 zhu2 seng1 du4
 5. 義解篇(2) yi4 jie3 pian1
  1. 釋道安 shi4 dao4 an1
  2. 釋法和 shi4 fa3 he2
  3. 竺僧朗 zhu2 seng1 lang3
  4. 竺法汰 zhu2 fa3 tai4
  5. c0-e0fa先 zhu2 jiao1 xian1
  6. 竺僧輔 zhu2 seng1 fu3
  7. 竺僧c6-5d4b zhu2 seng1 fu1
  8. 釋道翼 shi4 dao4 yi4
  9. 釋法遇 shi4 fa3 yu4
  10. 釋曇徽 shi4 tan2 hui1
  11. 釋道立 shi4 dao4 li4
  12. 釋曇戒 shi4 tan2 jie4
  13. 竺法c0-efbe zhu2 fa3 huang1
  14. 釋道壹 shi4 dao4 yi1
  15. 釋慧度 shi4 hui4 du4
 6. 義解篇(3) yi4 jie3 pian1
  1. 釋慧遠 shi4 hui4 yuan3
  2. 釋慧持 shi4 hui4 chi2
  3. 釋慧永 shi4 hui4 yong3
  4. 釋僧濟 shi4 seng1 ji4
  5. 釋法安 shi4 fa3 an1
  6. 釋曇c0-b06f shi4 tan2 yong1
  7. 釋道祖 shi4 dao4 zu3
  8. 釋僧cx-2549 shi4 seng1 lüe
  9. 釋道融 shi4 dao4 rong2
  10. 釋曇影 shi4 tan2 ying3
  11. 釋僧c3-5039 shi4 seng1 rui4
  12. 釋道恒 shi4 dao4 heng2
  13. 釋僧肇 shi4 seng1 zhao4
 7. 義解篇(4) yi4 jie3 pian1
  1. 竺道生 zhu2 dao4 sheng1
  2. 釋慧c3-5039 shi4 hui4 rui4
  3. 釋慧嚴 shi4 hui4 yan2
  4. 釋慧觀 shi4 hui4 guan1
  5. 釋慧義 shi4 hui4 yi4
  6. 釋道測 shi4 dao4 ce4
  7. 釋僧弼 shi4 seng1 bi4
  8. 釋慧靜 shi4 hui4 jing4
  9. 釋僧苞 shi4 seng1 bao1
  10. 釋僧詮 shi4 seng1 quan2
  11. 釋曇c3-5663 shi4 tan2 jian4
  12. 釋慧安 shi4 hui4 an1
  13. 釋曇無成 shi4 tan2 wu2 cheng2
  14. 釋僧含 shi4 seng1 han2
  15. 釋僧徹 shi4 seng1 che4
  16. 釋曇諦 shi4 tan2 di4
  17. 釋僧導 shi4 seng1 dao3
  18. 釋道汪 shi4 dao4 wang1
  19. 釋慧靜 shi4 hui4 jing4
  20. 釋法愍 shi4 fa3 min3
  21. 釋道亮 shi4 dao4 liang4
  22. 釋梵敗 shi4 fan4 bai4
  23. 釋道温 shi4 dao4 wen1
  24. 釋曇斌 shi4 tan2 bin1
  25. 釋慧亮 shi4 hui4 liang4
  26. 釋僧鏡 shi4 seng1 jing4
  27. 釋僧瑾 shi4 seng1 jin3
  28. 釋道猛 shi4 dao4 meng3
  29. 釋超進 shi4 chao1 jin4
  30. 釋法珎 shi4 fa3 zhen1
  31. 釋道獻 shi4 dao4 xian4
  32. 釋慧通 shi4 hui4 tong1
 8. 義解篇(5) yi4 jie3 pian1
  1. 釋僧測 shi4 seng1 ce4
  2. 釋曇度 shi4 tan2 du4
  3. 釋道慧 shi4 dao4 hui4
  4. 釋僧鍾 shi4 seng1 zhong1
  5. 釋道盛 shi4 dao4 cheng2
  6. 釋弘充 shi4 hong2 chong1
  7. 釋智林 shi4 zhi4 lin2
  8. 釋法c0-deb6 shi4 fa3 yuan4
  9. 釋玄暢 shi4 xuan2 chang4
  10. 釋僧遠 shi4 seng1 yuan3
  11. 釋僧慧 shi4 seng1 hui4
  12. 釋僧柔 shi4 seng1 rou2
  13. 釋慧基 shi4 hui4 ji1
  14. 釋慧次 shi4 hui4 ci4
  15. 釋慧隆 shi4 hui4 long2
  16. 釋僧宗 shi4 seng1 zong1
  17. 釋法安 shi4 fa3 an1
  18. 釋僧印 shi4 seng1 yin4
  19. 釋法度 shi4 fa3 du4
  20. 釋智秀 shi4 zhi4 xiu4
  21. 釋慧球 shi4 hui4 qiu2
  22. 釋僧盛 shi4 seng1 cheng2
  23. 釋智順 shi4 zhi4 shun4
  24. 釋寶亮 shi4 bao3 liang4
  25. 釋法通 shi4 fa3 tong1
  26. 釋慧集 shi4 hui4 ji2
  27. 釋曇斐 shi4 tan2 fei3
 9. 神異篇(1) shen2 yi4 pian1
  1. 竺佛圖澄 zhu2 fo2 tu2 cheng2
  2. 單道開 dan1 dao4 kai1
  3. 竺佛調 zhu2 fo2 tiao2
  4. 耆域 qi2 yu4
 10. 神異(2) shen2 yi4
  1. c0-d961陀勒 qian2 tuo2 le4
  2. 訶羅竭 he1 luo2 jie2
  3. 竺法慧 zhu2 fa3 hui4
  4. 安慧則 an1 hui4 ze2
  5. 渉公 she4 gong1
  6. 釋曇霍 shi4 tan2 huo4
  7. 史宋 shi3 song4
  8. 杯度 bei1 du4
  9. 釋曇始 shi4 tan2 shi3
  10. 釋法朗 shi4 fa3 lang3
  11. 邵碩 shao4 shuo4
  12. 釋慧安 shi4 hui4 an1
  13. 釋法匱 shi4 fa3 kui4
  14. 釋僧慧 shi4 seng1 hui4
  15. 釋慧通 shi4 hui4 tong1
  16. 釋保誌 shi4 bao3 zhi4
 11. 習禪 xi2 chan2
  1. 竺僧顯 zhu2 seng1 xian3
  2. 帛僧光 bo2 seng1 guang1
  3. 竺曇獻 zhu2 tan2 xian4
  4. 釋慧嵬 shi4 hui4 wei2
  5. 釋賢護 shi4 xian2 hu4
  6. 釋支曇蘭 shi4 zhi1 tan2 lan2
  7. 釋法緒 shi4 fa3 xu4
  8. 釋玄高 shi4 xuan2 gao1
  9. 釋僧同 shi4 seng1 tong2
  10. 釋慧通 shi4 hui4 tong1
  11. 釋滔度 shi4 tao1 du4
  12. 釋僧從 shi4 seng1 cong2
  13. 釋法成 shi4 fa3 cheng2
  14. 釋慧覽 shi4 hui4 lan3
  15. 釋法明 shi4 fa3 ming2
  16. 釋道法 shi4 dao4 fa3
  17. 釋普恒 shi4 pu3 heng2
  18. 釋法晤 shi4 fa3 wu4
  19. 釋僧審 shi4 seng1 shen3
  20. 釋曇超 shi4 tan2 chao1
  21. 釋慧明 shi4 hui4 ming2
 12. 明律 ming2 lü4
  1. 釋慧獻 shi4 hui4 xian4
  2. 釋僧業 shi4 seng1 ye4
  3. 釋慧詢 shi4 hui4 xun2
  4. 釋僧c0-c0f3 shi4 seng1 qu2
  5. 釋道儼 shi4 dao4 yan3
  6. 釋僧隱 shi4 seng1 yin3
  7. 釋道房 shi4 dao4 fang2
  8. 釋道營 shi4 dao4 ying2
  9. 釋志道 shi4 zhi4 dao4
  10. 釋法頴 shi4 fa3 ying3
  11. 釋法琳 shi4 fa3 lin2
  12. 釋智稱 shi4 zhi4 cheng1
  13. 釋僧祐 shi4 seng1 you4
 13. 亡身 wang2 shen1
  1. 釋僧群 shi4 seng1 qun2
  2. 釋曇稱 shi4 tan2 cheng1
  3. 釋法進 shi4 fa3 jin4
  4. 釋僧富 shi4 seng1 fu4
  5. 釋法羽 shi4 fa3 yu3
  6. 釋慧紹 shi4 hui4 shao4
  7. 釋僧瑜 shi4 seng1 yu2
  8. 釋慧益 shi4 hui4 yi4
  9. 釋僧慶 shi4 seng1 qing4
  10. 釋法光 shi4 fa3 guang1
  11. 釋曇弘 shi4 tan2 hong2
 14. 誦經 song4 jing1
  1. 釋曇遠 shi4 tan2 yuan3
  2. 釋法相 shi4 fa3 xiang4
  3. 竺法純 zhu2 fa3 chun2
  4. 釋僧生 shi4 seng1 sheng1
  5. 釋法宗 shi4 fa3 zong1
  6. 釋道圀 shi4 dao4 guo2
  7. 釋慧慶 shi4 hui4 qing4
  8. 釋普明 shi4 pu3 ming2
  9. 釋法症 shi4 fa3 zheng4
  10. 釋慧果 shi4 hui4 guo3
  11. 釋法恭 shi4 fa3 gong1
  12. 釋僧覆 shi4 seng1 fu4
  13. 釋慧進 shi4 hui4 jin4
  14. 釋弘明 shi4 hong2 ming2
  15. 釋慧豫 shi4 hui4 yu4
  16. 釋道嵩 shi4 dao4 song1
  17. 釋超辯 shi4 chao1 bian4
  18. 釋法慧 shi4 fa3 hui4
  19. 釋僧侯 shi4 seng1 hou2
  20. 釋慧彌 shi4 hui4 mi2
  21. 釋道琳 shi4 dao4 lin2
 15. 興福 xing1 fu2
  1. 釋慧達 shi4 hui4 da2
  2. 釋慧元 shi4 hui4 yuan2
  3. 釋慧力 shi4 hui4 li4
  4. 釋慧受 shi4 hui4 shou4
  5. 釋僧慧 shi4 seng1 hui4
  6. 釋曇翼 shi4 tan2 yi4
  7. 釋僧洪 shi4 seng1 hong2
  8. 釋僧亮 shi4 seng1 liang4
  9. 釋法意 shi4 fa3 yi4
  10. 釋慧敬 shi4 hui4 jing4
  11. 釋法獻 shi4 fa3 xian4
  12. 釋法獻(玄cx-2556) shi4 fa3 xian4 xuan2 ??
  13. 釋僧護 shi4 seng1 hu4
  14. 釋法悦 shi4 fa3 yue4
 16. 經師 jing1 shi1
  1. 帛法橋 bo2 fa3 qiao2
  2. 支曇c5-4846 zhi1 tan2 lun2
  3. 釋法平 shi4 fa3 ping2
  4. 釋僧饒 shi4 seng1 rao2
  5. 釋道慧 shi4 dao4 hui4
  6. 釋智宗 shi4 zhi4 zong1
  7. 釋曇遷 shi4 tan2 qian1
  8. 釋曇智 shi4 tan2 zhi4
  9. 釋僧辯 shi4 seng1 bian4
  10. 釋曇憑 shi4 tan2 ping2
  11. 釋慧忍 shi4 hui4 ren3
 17. 唱導 chang4 dao3
  1. 釋道照 shi4 dao4 zhao4
  2. 釋曇頴 shi4 tan2 ying3
  3. 釋法c0-c0f3 shi4 fa3 qu2
  4. 釋僧宗 shi4 seng1 zong1
  5. 釋道光 shi4 dao4 guang1
  6. 釋智芬 shi4 zhi4 fen1
  7. 釋曇儒 shi4 tan2 ru2
  8. 釋曇重 shi4 tan2 zhong4
  9. 釋僧願 shi4 seng1 yuan4
  10. 釋曇鏡序録 shi4 tan2 jing4 xu4 lu4

  This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

  Release 2.0A Last modified: 2002-12-02