WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T50N2041 釋迦氏譜

shi4 jia1 shi4 pu3

しゃかしふ

史傳部   
道宣 dao4 xuan1 どうせん  [撰]   1 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正50T204184
高麗30K10490789
中華052H11400692-0721 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1469--
Other縮-致1,卍-27.3

Structural Division

 1. 所依賢勃 suo3 yi1 xian2 bo2
 2. 氏族根源 shi4 zu2 gen1 yuan2
 3. 所託方上 suo3 tuo1 fang1 shang4
 4. 法王化相 fa3 wang2 hua4 xiang4
  1. 兜率天迹 dou1 shuai4 tian1 ji1
  2. 降下閻浮州迹 jiang4 xia4 yan2 fu2 zhou1 ji1
  3. 現生誕靈迹(1住林嚴飾相2正誕靈儀相3發無顯徳相4諸天奉侍相5現大瑞應相6入天祠相7立名建號相8召仙占觀相9保傳隨侍相10母氏昇遐相)7951住林 xian4 sheng1 dan4 ling2 ji1 zhu4 lin2 yan2 shi4 xiang4 zheng4 dan4 ling2 yi2 xiang4 fa1 wu2 xian3 de2 xiang4 zhu1 tian1 feng4 shi4 xiang4 xian4 da4 rui4 ying1 xiang4 ru4 tian1 ci2 xiang4 li4 ming2 jian4 hao4 xiang4 zhao4 xian1 zhan1 guan1 xiang4 bao3 chuan2 sui2 shi4 xiang4 mu3 shi4 sheng1 xia2 xiang4 zhu4 lin2
  4. 集藝歴試迹(1立爲儲後相2觀耕厭相3示納妃孕相4出遊四門相) ji2 yi4 li4 shi4 ji1 li4 wei4 chu3 hou4 xiang4 guan1 geng1 yan4 xiang4 shi4 na4 fei1 yun4 xiang4 chu1 you2 si4 men2 xiang4
  5. 出家尋教迹(1啓出家相2天神接擧相3剃髮捨俗相4尋仙非奪相5王師尋迹相6同邪苦行相7浴身受食相) chu1 jia1 xun2 jiao4 ji1 qi3 chu1 jia1 xiang4 tian1 shen2 jie1 ju3 xiang4 ti4 fa4 she3 su2 xiang4 xun2 xian1 fei1 duo2 xiang4 wang2 shi1 xun2 ji1 xiang4 tong2 xie2 ku3 xing2 xiang4 yu4 shen1 shou4 shi2 xiang4
  6. 悟道乘時迹(1降魔顯徳相2斷惑成覺相) wu4 dao4 cheng2 shi2 ji1 jiang4 mo2 xian3 de2 xiang4 duan4 huo4 cheng2 jue2 xiang4
  7. 説法開化迹(1興念愍物相2梵王來請相3懷土念機相4受供商者納鉢相5道逢非機相6遇雨龍供相7乘機受法相8志告化境相9出家志僧相10次弟度人相11分頭化人相12赴泙沙本願相13度舍利弗目連相14度金色大迦葉縁15佛還本生縁) shuo1 fa3 kai1 hua4 ji1 xing1 nian4 min3 wu4 xiang4 fan4 wang2 lai2 qing3 xiang4 huai2 tu3 nian4 ji1 xiang4 shou4 gong4 shang1 zhe3 na4 bo1 xiang4 dao4 feng2 fei1 ji1 xiang4 yu4 yu3 long2 gong4 xiang4 cheng2 ji1 shou4 fa3 xiang4 zhi4 gao4 hua4 jing4 xiang4 chu1 jia1 zhi4 seng1 xiang4 ci4 di4 du4 ren2 xiang4 fen1 tou2 hua4 ren2 xiang4 fu4 peng1 sha1 ben3 yuan4 xiang4 du4 she4 li4 fu2 mu4 lian2 xiang4 du4 jin1 se4 da4 jia1 ye4 yuan2 fo2 yuan2 ben3 sheng1 yuan2
  8. 機窮化掩迹(1魔王重請入滅相2囑累終事相3標處理滅相4正滅相5終後殯c0-c0d4相6母來重超相7現雙足相8天上人中分骨相) ji1 qiong2 hua4 yan3 ji1 mo2 wang2 zhong4 qing3 ru4 mie4 xiang4 zhu3 lei3 zhong1 shi4 xiang4 biao1 chu3 li3 mie4 xiang4 zheng4 mie4 xiang4 zhong1 hou4 bin4 lian4 xiang4 mu3 lai2 zhong4 chao1 xiang4 xian4 shuang1 zu2 xiang4 tian1 shang4 ren2 zhong1 fen1 gu3 xiang4
 5. 聖凡後胤 sheng4 fan2 hou4 yin4
  1. 從兄調達生滅相 cong2 xiong1 tiao2 da2 sheng1 mie4 xiang4
  2. 從弟那律跋提出家相 cong2 di4 na3 lü4 ba2 ti2 chu1 jia1 xiang4
  3. 弟孫陀羅難陀出家縁 di4 sun1 tuo2 luo2 nan2 tuo2 chu1 jia1 yuan2
  4. 羅雲出家縁 luo2 yun2 chu1 jia1 yuan2
  5. 釋迦姨母出家縁 shi4 jia1 yi2 mu3 chu1 jia1 yuan2
  6. 釋迦父王泥c0-aca7記 shi4 jia1 fu4 wang2 ni2 yuan2 ji4
  7. 父王淨行生淨居天 fu4 wang2 jing4 xing2 sheng1 jing4 ju1 tian1
  8. 釋迦母氏登天佛往相 shi4 jia1 mu3 shi4 deng1 tian1 fo2 wang3 xiang4
  9. 釋迦姨母大愛道泥c0-aca7縁 shi4 jia1 yi2 mu3 da4 ai4 dao4 ni2 yuan2 yuan2
  10. 釋迦族流滅相 shi4 jia1 zu2 liu2 mie4 xiang4
  11. 釋迦竹園精舍縁 shi4 jia1 zhu2 yuan2 jing1 she4 yuan2
  12. 釋迦祇c0-aca7精舍縁 shi4 jia1 qi2 yuan2 jing1 she4 yuan2
  13. 釋迦髮爪塔縁 shi4 jia1 fa4 zhao3 ta3 yuan2
  14. 釋迦天上四塔記 shi4 jia1 tian1 shang4 si4 ta3 ji4
  15. 案經律人中有大塔 an4 jing1 lü4 ren2 zhong1 you3 da4 ta3
  16. 案聖迹記有四大塔 an4 sheng4 ji1 ji4 you3 si4 da4 ta3
  17. 優填造釋迦構檀像縁 you1 tian2 zao4 shi4 jia1 gou4 tan2 xiang4 yuan2
  18. 波期匿王造金像記 bo1 qi1 ni4 wang2 zao4 jin1 xiang4 ji4
  19. 育王弟出家造石室縁 yu4 wang2 di4 chu1 jia1 zao4 shi2 shi4 yuan2
  20. 釋迦留影在石室記 shi4 jia1 liu2 ying3 zai4 shi2 shi4 ji4
  21. 阿育王造八萬四千塔 a1 yu4 wang2 zao4 ba1 wan4 si4 qian1 ta3
  22. 釋迦遺法終限相 shi4 jia1 yi2 fa3 zhong1 xian4 xiang4

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02