WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T32N1644 佛説立世阿毘曇論

fo2 shuo1 li4 shi4 a1 pi2 tan2 lun4

ぶっせつりゅうせあびどんろん

Alternative title: 立世阿毘曇藏  li4 shi4 a1 pi2 tan2 zang4

論集部   
真諦 zhen1 di4 しんだい  [譯]   10 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正32T1644173
高麗28K09670930
中華049H10520250-0355 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1297--
Other縮-秋1,卍-25.8-9,國-論1

Structural Division

 1. 地動品 di4 dong4 pin3
 2. c0-d0e6浮提品 nan2 shan4 fu2 ti2 pin3
 3. 六大國品 liu4 da4 guo2 pin3
 4. 夜叉神品 ye4 cha1 shen2 pin3
 5. 漏闍耆利象王品 lou4 she2 qi2 li4 xiang4 wang2 pin3
 6. 四天下品 si4 tian1 xia4 pin3
 7. 數量品 shu3 liang4 pin3
 8. 天住處品 tian1 zhu4 chu3 pin3
 9. 歡喜園品 huan1 xi3 yuan2 pin3
 10. 衆車園品 zhong4 che1 yuan2 pin3
 11. 惡口園品 e4 kou3 yuan2 pin3
 12. 雜園品 za2 yuan2 pin3
 13. 波利夜多園品 bo1 li4 ye4 duo1 yuan2 pin3
 14. 提頭頼c0-a65c城品 ti2 tou2 lai4 zha1 cheng2 pin3
 15. 毘留勒叉城品 pi2 liu2 le4 cha1 cheng2 pin3
 16. 毘留博叉城品 pi2 liu2 bo2 cha1 cheng2 pin3
 17. 毘沙門城品 pi2 sha1 men2 cheng2 pin3
 18. 天非天鬪戰品 tian1 fei1 tian1 dou4 zhan4 pin3
 19. 明行品 ming2 xing2 pin3
 20. 云何品 yun2 he2 pin3
 21. 受生品 shou4 sheng1 pin3
 22. 壽量品 shou4 liang4 pin3
 23. 地獄品 di4 yu4 pin3
  1. 更生地獄 geng1 sheng1 di4 yu4
  2. 黒繩地獄 hei1 sheng2 di4 yu4
  3. 巷地獄 xiang4 di4 yu4
  4. c0-bd57地獄 ju4 ke1 di4 yu4
  5. 喚地獄 huan4 di4 yu4
  6. 叫喚地獄 jiao4 huan4 di4 yu4
  7. 炙地獄 zhi4 di4 yu4
  8. 燒炙地獄 shao1 zhi4 di4 yu4
  9. 阿毘止地獄 a1 pi2 zhi3 di4 yu4
  10. 外園隔地獄 wai4 yuan2 ge2 di4 yu4
  11. 閻羅地獄 yan2 luo2 di4 yu4
 24. 小三災疾疫品 xiao3 san1 zai1 ji2 yi4 pin3
  1. 疾疫品 ji2 yi4 pin3
  2. 刀兵品 dao1 bing1 pin3
  3. 飢餓災品 ji1 e4 zai1 pin3
 25. 大三災火災品 da4 san1 zai1 huo3 zai1 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02