WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T20N1092 不空羂索神變真言經

bu4 kong1 juan4 suo3 shen2 bian4 zhen1 yan2 jing1

ふくうけんじゃくじんぺんしんごんきょう

Short title: 不空羂索經  bu4 kong1 juan4 suo3 jing1

密教部   
菩提流志 pu2 ti2 liu2 zhi4 ぼだいるし  [譯]   30 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正20T1092227
高麗11K02870641
中華019H03030345-0656 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0317--
Other縮-閏11-12,卍-10.9

Related Texts

 1. T18N0901 大輪金剛陀羅尼

Structural Division

 1. 母陀羅尼眞言序品 mu3 tuo2 luo2 ni2 zhen1 yan2 xu4 pin3
 2. 秘蜜心眞言品 mi4 mi4 xin1 zhen1 yan2 pin3
 3. 秘密成就眞言品 mi4 mi4 cheng2 jiu4 zhen1 yan2 pin3
 4. 秘密印三昧耶品 mi4 mi4 yin4 san1 mei4 ye1 pin3
 5. 法界密印莊嚴品 fa3 jie4 mi4 yin4 zhuang1 yan2 pin3
 6. 羂色成就品 juan4 se4 cheng2 jiu4 pin3
 7. 護摩増益品 hu4 mo2 zeng1 yi4 pin3
 8. 秘密灌頂品 mi4 mi4 guan4 ding3 pin3
 9. 三三昧耶像品 san1 san1 mei4 ye1 xiang4 pin3
 10. 護摩安隱品 hu4 mo2 an1 yin3 pin3
 11. 清淨無垢蓮華王品 qing1 jing4 wu2 gou4 lian2 hua1 wang2 pin3
 12. 廣大解脱曼拏羅品 guang3 da4 jie3 tuo1 man4 na2 luo2 pin3
 13. 最勝明王眞言品 zui4 sheng4 ming2 wang2 zhen1 yan2 pin3
 14. 奮怒王品 fen4 nu4 wang2 pin3
 15. 悉地王眞言品 xi1 di4 wang2 zhen1 yan2 pin3
 16. 廣博摩尼香王品 guang3 bo2 mo2 ni2 xiang1 wang2 pin3
 17. 金剛摩尼藥品 jin1 gang1 mo2 ni2 yao4 pin3
 18. 如意摩尼瓶品 ru2 yi4 mo2 ni2 ping2 pin3
 19. 如來加持品 ru2 lai2 jia1 chi2 pin3
 20. 溥遍心印眞言出世間品 pu3 bian4 xin1 yin4 zhen1 yan2 chu1 shi4 jian1 pin3
 21. 溥遍心印眞言世間品 pu3 bian4 xin1 yin4 zhen1 yan2 shi4 jian1 pin3
 22. 不思議觀陀羅尼眞言品 bu4 si1 yi4 guan1 tuo2 luo2 ni2 zhen1 yan2 pin3
 23. 陀羅尼眞言辯解脱品 tuo2 luo2 ni2 zhen1 yan2 bian4 jie3 tuo1 pin3
 24. 寂最上神變解脱壇品 ji4 zui4 shang4 shen2 bian4 jie3 tuo1 tan2 pin3
 25. 光焔眞言品 guang1 yan4 zhen1 yan2 pin3
 26. 出世解脱亶像品 chu1 shi4 jie3 tuo1 dan3 xiang4 pin3
 27. 一切菩薩敬礼解脱三昧耶眞言品 yi1 qie4 pu2 sa4 jing4 li3 jie3 tuo1 san1 mei4 ye1 zhen1 yan2 pin3
 28. 出世解脱壇印品 chu1 shi4 jie3 tuo1 tan2 yin4 pin3
 29. 出世相應解脱品 chu1 shi4 xiang4 ying1 jie3 tuo1 pin3
 30. 根本蓮華頂陀羅尼眞言品 gen1 ben3 lian2 hua1 ding3 tuo2 luo2 ni2 zhen1 yan2 pin3
 31. 十地眞言品 shi2 di4 zhen1 yan2 pin3
 32. 世間成就品 shi4 jian1 cheng2 jiu4 pin3
 33. 蓮華頂阿伽陀藥品 lian2 hua1 ding3 a1 jia1 tuo2 yao4 pin3
 34. 護摩成就品 hu4 mo2 cheng2 jiu4 pin3
 35. 根本蓮華壇品 gen1 ben3 lian2 hua1 tan2 pin3
 36. 根本蓮華頂像品 gen1 ben3 lian2 hua1 ding3 xiang4 pin3
 37. 神變密印品 shen2 bian4 mi4 yin4 pin3
 38. 神變眞言品 shen2 bian4 zhen1 yan2 pin3
 39. 多羅菩薩護持品 duo1 luo2 pu2 sa4 hu4 chi2 pin3
 40. 大衆護持品 da4 zhong4 hu4 chi2 pin3
 41. 溥遍解脱陀羅尼言品 pu3 bian4 jie3 tuo1 tuo2 luo2 ni2 yan2 pin3
 42. 溥遍解脱心曼拏羅品 pu3 bian4 jie3 tuo1 xin1 man4 na2 luo2 pin3
 43. 溥遍輪轉王阿伽陀藥品 pu3 bian4 lun2 zhuan4 wang2 a1 jia1 tuo2 yao4 pin3
 44. 溥遍輪轉王神通香品 pu3 bian4 lun2 zhuan4 wang2 shen2 tong1 xiang1 pin3
 45. 如意阿伽陀藥品 ru2 yi4 a1 jia1 tuo2 yao4 pin3
 46. 無垢光神通解脱壇三昧耶像品 wu2 gou4 guang1 shen2 tong1 jie3 tuo1 tan2 san1 mei4 ye1 xiang4 pin3
 47. 大奮怒王品 da4 fen4 nu4 wang2 pin3
 48. 一切種族壇印品 yi1 qie4 zhong3 zu2 tan2 yin4 pin3
 49. 大奮怒王字輪壇眞言三昧耶品 da4 fen4 nu4 wang2 zi4 lun2 tan2 zhen1 yan2 san1 mei4 ye1 pin3
 50. 大奮怒眞言護持品 da4 fen4 nu4 zhen1 yan2 hu4 chi2 pin3
 51. 執金剛秘密主問疑品 zhi2 jin1 gang1 mi4 mi4 zhu3 wen4 yi2 pin3
 52. 廣大明王央倶捨眞言品 guang3 da4 ming2 wang2 yang1 ju4 she3 zhen1 yan2 pin3
 53. 廣大明王摩尼曼拏羅品 guang3 da4 ming2 wang2 mo2 ni2 man4 na2 luo2 pin3
 54. 廣大明王三三昧耶品 guang3 da4 ming2 wang2 san1 san1 mei4 ye1 pin3
 55. 廣大明王阿加陀藥品 guang3 da4 ming2 wang2 a1 jia1 tuo2 yao4 pin3
 56. 廣大明王央倶捨索曼拏羅品 guang3 da4 ming2 wang2 yang1 ju4 she3 suo3 man4 na2 luo2 pin3
 57. 廣大明王圖像品 guang3 da4 ming2 wang2 tu2 xiang4 pin3
 58. 大可畏明王品 da4 ke3 wei4 ming2 wang2 pin3
 59. 然頂香王成就品 ran2 ding3 xiang1 wang2 cheng2 jiu4 pin3
 60. 點藥成就品 dian3 yao4 cheng2 jiu4 pin3
 61. 護摩秘密成就品 hu4 mo2 mi4 mi4 cheng2 jiu4 pin3
 62. 斫芻眼藥成就品 zhuo2 chu2 yan3 yao4 cheng2 jiu4 pin3
 63. 神變阿伽陀藥品 shen2 bian4 a1 jia1 tuo2 yao4 pin3
 64. 召請諸天密護品 zhao4 qing3 zhu1 tian1 mi4 hu4 pin3
 65. 大可畏明王像品 da4 ke3 wei4 ming2 wang2 xiang4 pin3
 66. 大可畏明王壇品 da4 ke3 wei4 ming2 wang2 tan2 pin3
 67. 清淨蓮花明王品 qing1 jing4 lian2 hua1 ming2 wang2 pin3
 68. 灌頂眞言成就品 guan4 ding3 zhen1 yan2 cheng2 jiu4 pin3
 69. 灌頂曼拏羅品 guan4 ding3 man4 na2 luo2 pin3
 70. 不空摩尼供養眞言品 bu4 kong1 mo2 ni2 gong1 yang3 zhen1 yan2 pin3
 71. 祈雨法品 qi2 yu3 fa3 pin3
 72. 清淨蓮花明王成就品 qing1 jing4 lian2 hua1 ming2 wang2 cheng2 jiu4 pin3
 73. 功徳成就品 gong1 de2 cheng2 jiu4 pin3
 74. 供養承事品 gong1 yang3 cheng2 shi4 pin3
 75. 明王曼拏羅像品 ming2 wang2 man4 na2 luo2 xiang4 pin3
 76. 敏捺羅印品 min3 na4 luo2 yin4 pin3
 77. 密儀眞言品 mi4 yi2 zhen1 yan2 pin3
 78. 囑累品 zhu3 lei3 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02