WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T18N0901 陀羅尼集經

tuo2 luo2 ni2 ji2 jing1

だらにしゅうきょう

密教部   
阿地瞿多 a1 di4 qu2 duo1 あじくた  [譯]   12 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正18T0901785
高麗11K03081063
中華020H03270001-0213 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0363--
Other縮-閏4-5,卍-12.1.2

Related Texts

 1. T20N1071 十一面神呪心經
 2. T20N1072

Structural Division

 1. 大神力陀羅尼經(釋迦佛頂三昧陀羅尼品一卷於大部卷第一)106 da4 shen2 li4 tuo2 luo2 ni2 jing1 shi4 jia1 fo2 ding3 san1 mei4 tuo2 luo2 ni2 pin3 yi1 juan4 yu2 da4 bu4 juan4 di4 yi1
  1. 釋迦佛頂身印 shi4 jia1 fo2 ding3 shen1 yin4
  2. 佛頂破魔結界降伏印呪 fo2 ding3 po4 mo2 jie2 jie4 jiang4 fu2 yin4 zhou4
  3. 佛頂奉請印 fo2 ding3 feng4 qing3 yin4
  4. 蓮華棒足印呪 lian2 hua1 bang4 zu2 yin4 zhou4
  5. 座印 zuo4 yin4
  6. 金剛藏菩薩印呪 jin1 gang1 zang4 pu2 sa4 yin4 zhou4
  7. 十一面觀世音菩薩印呪 shi2 yi1 mian4 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4 yin4 zhou4
  8. 大三昧勅語結界印呪 da4 san1 mei4 chi4 yu3 jie2 jie4 yin4 zhou4
  9. 那謨恚羯羅印呪 na3 mo2 hui4 jie2 luo2 yin4 zhou4
  10. 數珠印 shu3 zhu1 yin4
  11. 佛頭印 fo2 tou2 yin4
  12. 佛頂轉法輪印品 fo2 ding3 zhuan4 fa3 lun2 yin4 pin3
  13. 帝殊羅施金輪印呪 di4 shu1 luo2 shi1 jin1 lun2 yin4 zhou4
  14. 又帝殊羅施金輪佛頂心法印呪 you4 di4 shu1 luo2 shi1 jin1 lun2 fo2 ding3 xin1 fa3 yin4 zhou4
  15. 放白光明佛頂印 fang4 bai2 guang1 ming2 fo2 ding3 yin4
  16. 又有白光明佛頂印 you4 you3 bai2 guang1 ming2 fo2 ding3 yin4
  17. 若那斫迦羅印呪 ruo4 na3 zhuo2 jia1 luo2 yin4 zhou4
  18. 若奴瑟彌沙印呪 ruo4 nu2 se4 mi2 sha1 yin4 zhou4
  19. 迦黎沙舍尼印呪 jia1 li2 sha1 she4 ni2 yin4 zhou4
  20. 阿跋羅質多印呪 a1 ba2 luo2 zhi4 duo1 yin4 zhou4
  21. 釋迦牟尼佛懺悔法印呪 shi4 jia1 mu4 ni2 fo2 chan4 hui3 fa3 yin4 zhou4
  22. 佛頂刀印呪 fo2 ding3 dao1 yin4 zhou4
  23. 佛頂索印呪 fo2 ding3 suo3 yin4 zhou4
  24. 佛頂縛鬼印呪 fo2 ding3 fu2 gui3 yin4 zhou4
  25. 釋迦佛眼印呪 shi4 jia1 fo2 yan3 yin4 zhou4
  26. 釋迦佛印 shi4 jia1 fo2 yin4
  27. 釋迦佛印 shi4 jia1 fo2 yin4
  28. 釋迦佛印 shi4 jia1 fo2 yin4
  29. 斫迦羅跋羅底印呪 zhuo2 jia1 luo2 ba2 luo2 di3 yin4 zhou4
  30. 佛斫迦羅法印 fo2 zhuo2 jia1 luo2 fa3 yin4
  31. 如來施衆生無畏法印呪 ru2 lai2 shi1 zhong4 sheng1 wu2 wei4 fa3 yin4 zhou4
  32. 一字佛頂法呪 yi1 zi4 fo2 ding3 fa3 zhou4
 2. 晝一佛頂像法 zhou4 yi1 fo2 ding3 xiang4 fa3
  1. 薩婆菩陀烏瑟膩沙印呪 sa4 po2 pu2 tuo2 wu1 se4 ni4 sha1 yin4 zhou4
  2. 釋迦佛心印呪 shi4 jia1 fo2 xin1 yin4 zhou4
  3. 又佛心印呪 you4 fo2 xin1 yin4 zhou4
  4. 又佛心印呪 you4 fo2 xin1 yin4 zhou4
  5. 又佛心印 you4 fo2 xin1 yin4
  6. 一切佛心印呪 yi1 qie4 fo2 xin1 yin4 zhou4
  7. 又一切佛心印呪 you4 yi1 qie4 fo2 xin1 yin4 zhou4
  8. 一切佛小心印 yi1 qie4 fo2 xiao3 xin1 yin4
  9. 一切佛眼印呪 yi1 qie4 fo2 yan3 yin4 zhou4
  10. 佛眉間白毫相印呪 fo2 mei2 jian1 bai2 hao2 xiang4 yin4 zhou4
  11. 佛牙呪 fo2 ya2 zhou4
  12. 又一切佛眼印呪 you4 yi1 qie4 fo2 yan3 yin4 zhou4
  13. 佛跋搬羅止一切毒蟲印呪 fo2 ba2 ban1 luo2 zhi3 yi1 qie4 du2 chong2 yin4 zhou4
  14. 又佛跋搬羅印呪 you4 fo2 ba2 ban1 luo2 yin4 zhou4
  15. 又一切佛跋搬羅印呪 you4 yi1 qie4 fo2 ba2 ban1 luo2 yin4 zhou4
  16. 一切佛棒印呪 yi1 qie4 fo2 bang4 yin4 zhou4
  17. 一切佛刀刺一切鬼印呪 yi1 qie4 fo2 dao1 ci4 yi1 qie4 gui3 yin4 zhou4
  18. 淨王佛頂印呪 jing4 wang2 fo2 ding3 yin4 zhou4
  19. 鉢頭摩婆c0-ed78娑佛頂印呪 bo1 tou2 mo2 po2 po2 suo1 fo2 ding3 yin4 zhou4
  20. 毘摩羅婆c0-ed78婆佛印呪 pi2 mo2 luo2 po2 po2 po2 fo2 yin4 zhou4
  21. 恒那尸緊鷄佛印呪 heng2 na3 shi1 jin3 ji1 fo2 yin4 zhou4
  22. 毘婆尸佛印呪 pi2 po2 shi1 fo2 yin4 zhou4
  23. 因陀羅達婆闍佛印呪 yin1 tuo2 luo2 da2 po2 she2 fo2 yin4 zhou4
  24. 北方相徳佛頂印呪 bei3 fang1 xiang4 de2 fo2 ding3 yin4 zhou4
  25. 藥師瑠璃光佛印呪 yao4 shi1 liu2 li2 guang1 fo2 yin4 zhou4
  26. 續驗灌頂印呪 xu4 yan4 guan4 ding3 yin4 zhou4
 3. 阿彌陀佛大思惟經(説序分第一)) e1 mi2 tuo2 fo2 da4 si1 wei2 jing1 shuo1 xu4 fen1 di4 yi1
  1. 阿彌陀佛身印 e1 mi2 tuo2 fo2 shen1 yin4
  2. 阿彌陀佛大心印 e1 mi2 tuo2 fo2 da4 xin1 yin4
  3. 阿彌陀護身結界印 e1 mi2 tuo2 hu4 shen1 jie2 jie4 yin4
  4. 阿彌陀坐禪印 e1 mi2 tuo2 zuo4 chan2 yin4
  5. 阿彌陀佛減罪印 e1 mi2 tuo2 fo2 jian3 zui4 yin4
  6. 阿彌陀佛心印 e1 mi2 tuo2 fo2 xin1 yin4
  7. 文殊師利印呪 wen2 shu1 shi1 li4 yin4 zhou4
  8. 十一面觀世音印呪 shi2 yi1 mian4 guan1 shi4 yin1 yin4 zhou4
  9. 大勢至菩薩印呪 da4 shi4 zhi4 pu2 sa4 yin4 zhou4
  10. 又大勢至菩薩印呪 you4 da4 shi4 zhi4 pu2 sa4 yin4 zhou4
  11. 又一大勢至印 you4 yi1 da4 shi4 zhi4 yin4
  12. 阿彌陀佛頂印 e1 mi2 tuo2 fo2 ding3 yin4
  13. 阿彌陀他輪印 e1 mi2 tuo2 ta1 lun2 yin4
  14. 阿彌陀佛療病法印 e1 mi2 tuo2 fo2 liao2 bing4 fa3 yin4
 4. 佛説作數珠法相品) fo2 shuo1 zuo4 shu3 zhu1 fa3 xiang4 pin3
 5. 大輪金剛陀羅尼 da4 lun2 jin1 gang1 tuo2 luo2 ni2
 6. 佛説跋折羅功能法相品 fo2 shuo1 ba2 zhe2 luo2 gong1 neng2 fa3 xiang4 pin3
 7. 般若波羅蜜多大心經) ban1 ruo4 bo1 luo2 mi4 duo1 da4 xin1 jing1
  1. 所若心印 suo3 ruo4 xin1 yin4
  2. 般若來印 ban1 ruo4 lai2 yin4
  3. 般若去印 ban1 ruo4 qu4 yin4
  4. 般若心印 ban1 ruo4 xin1 yin4
  5. 般若大心印 ban1 ruo4 da4 xin1 yin4
  6. 般若頭印 ban1 ruo4 tou2 yin4
  7. 般若縛魔印 ban1 ruo4 fu2 mo2 yin4
  8. 般若伏魔印 ban1 ruo4 fu2 mo2 yin4
  9. 般若奢摩他印 ban1 ruo4 she1 mo2 ta1 yin4
  10. 般奢摩他四禪印 ban1 she1 mo2 ta1 si4 chan2 yin4
  11. 般若懺悔印 ban1 ruo4 chan4 hui3 yin4
  12. 般若無盡藏印呪 ban1 ruo4 wu2 jin4 zang4 yin4 zhou4
  13. 般若使者印 ban1 ruo4 shi3 zhe3 yin4
  14. 大般若波羅蜜多陀羅尼 da4 ban1 ruo4 bo1 luo2 mi4 duo1 tuo2 luo2 ni2
  15. 般若波羅蜜多聰明陀羅尼 ban1 ruo4 bo1 luo2 mi4 duo1 cong1 ming2 tuo2 luo2 ni2
  16. 般若大心陀羅尼 ban1 ruo4 da4 xin1 tuo2 luo2 ni2
  17. 般若心陀羅尼 ban1 ruo4 xin1 tuo2 luo2 ni2
  18. 般若聞持不忘陀羅尼 ban1 ruo4 wen2 chi2 bu4 wang4 tuo2 luo2 ni2
  19. 般若小心陀羅尼 ban1 ruo4 xiao3 xin1 tuo2 luo2 ni2
 8. 十一面觀世音神呪經 shi2 yi1 mian4 guan1 shi4 yin1 shen2 zhou4 jing1
  1. 十一面三昧印 shi2 yi1 mian4 san1 mei4 yin4
  2. 身印 shen1 yin4
  3. 大心印呪 da4 xin1 yin4 zhou4
  4. 小心印呪 xiao3 xin1 yin4 zhou4
  5. c0-a65c印呪 she2 zha1 yin4 zhou4
  6. 華座印呪 hua1 zuo4 yin4 zhou4
  7. 觀世音護身印呪 guan1 shi4 yin1 hu4 shen1 yin4 zhou4
  8. 婆羅足多印呪 po2 luo2 zu2 duo1 yin4 zhou4
  9. 觀世音檀陀印呪 guan1 shi4 yin1 tan2 tuo2 yin4 zhou4
  10. 觀世音甘露印呪 guan1 shi4 yin1 gan1 lu4 yin4 zhou4
  11. 掏數珠印 tao1 shu3 zhu1 yin4
  12. 君馳印呪 jun1 chi2 yin4 zhou4
  13. 十果報印呪 shi2 guo3 bao4 yin4 zhou4
  14. 闍夜印 she2 ye4 yin4
  15. 羯瑟那自那印呪 jie2 se4 na3 zi4 na3 yin4 zhou4
  16. 檀那波羅蜜多印呪 tan2 na3 bo1 luo2 mi4 duo1 yin4 zhou4
  17. 觀世音輪印呪 guan1 shi4 yin1 lun2 yin4 zhou4
  18. 觀世音華鬘印呪 guan1 shi4 yin1 hua1 man2 yin4 zhou4
  19. 顴世音c3-3d57印呪 quan2 shi4 yin1 shuo4 yin4 zhou4
  20. 鴦倶舍印呪 yang1 ju4 she4 yin4 zhou4
  21. 觀世音羅索印 guan1 shi4 yin1 luo2 suo3 yin4
  22. 觀世音商c0-ca5d印呪 guan1 shi4 yin1 shang1 qu1 yin4 zhou4
  23. c0-ed78羅印呪 shi2 po2 luo2 yin4 zhou4
  24. 觀世音大心印呪 guan1 shi4 yin1 da4 xin1 yin4 zhou4
  25. 觀世音散華印呪 guan1 shi4 yin1 san4 hua1 yin4 zhou4
  26. 禮拜印呪 li3 bai4 yin4 zhou4
  27. 毘社富羅迦印 pi2 she4 fu4 luo2 jia1 yin4
  28. 毘居c0-d145多印 pi2 ju1 li4 duo1 yin4
  29. 離羅印 li2 luo2 yin4
  30. 婆羊掲c0-d145印 po2 yang2 jie1 li4 yin4
  31. 娑駄印 suo1 tuo2 yin4
  32. c0-c250陀羅印 a1 lu1 tuo2 luo2 yin4
  33. 特崩沙尼印 te4 beng1 sha1 ni2 yin4
  34. 闍耶印 she2 ye1 yin4
  35. 毘闍耶印 pi2 she2 ye1 yin4
  36. 阿目多印 a1 mu4 duo1 yin4
  37. 阿波羅質多印 a1 bo1 luo2 zhi4 duo1 yin4
  38. 魔羅c3-2c6d那波羅末陀彌印 mo2 luo2 qian1 na3 bo1 luo2 mo4 tuo2 mi2 yin4
  39. 咥哩首羅印呪 xi4 li1 shou3 luo2 yin4 zhou4
  40. 觀世音索印 guan1 shi4 yin1 suo3 yin4
  41. 觀世音母印 guan1 shi4 yin1 mu3 yin4
  42. 觀世音母婆羅c0-e06f印 guan1 shi4 yin1 mu3 po2 luo2 dai4 yin4
  43. 摩訶摩羅印 mo2 he1 mo2 luo2 yin4
  44. 觀世音檀陀印 guan1 shi4 yin1 tan2 tuo2 yin4
  45. 觀世音君馳印呪 guan1 shi4 yin1 jun1 chi2 yin4 zhou4
  46. 鴦倶舍印 yang1 ju4 she4 yin4
  47. 般那摩印 ban1 na3 mo2 yin4
  48. 跋折羅母瑟知印 ba2 zhe2 luo2 mu3 se4 zhi1 yin4
  49. 阿又摩羅印(亦名c0-e06fc0-bbad波羅蜜多印) a1 you4 mo2 luo2 yin4 yi4 ming2 dai4 she1 bo1 luo2 mi4 duo1 yin4
  50. 阿彌陀佛印呪 e1 mi2 tuo2 fo2 yin4 zhou4
  51. 釋迦牟尼佛眼印呪 shi4 jia1 mu4 ni2 fo2 yan3 yin4 zhou4
  52. 地天印呪 di4 tian1 yin4 zhou4
  53. 千轉觀世音菩薩心印呪 qian1 zhuan4 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4 xin1 yin4 zhou4
  54. 千轉印呪 qian1 zhuan4 yin4 zhou4
  55. 觀世音母身法印 guan1 shi4 yin1 mu3 shen1 fa3 yin4
  56. 觀世音母心印呪 guan1 shi4 yin1 mu3 xin1 yin4 zhou4
  57. 觀世音菩薩三昧印呪 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4 san1 mei4 yin4 zhou4
  58. 觀世音菩薩隨心印呪 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4 sui2 xin1 yin4 zhou4
  59. 有隨心觀世音印 you3 sui2 xin1 guan1 shi4 yin1 yin4
  60. 隨心觀世音祈一切願印 sui2 xin1 guan1 shi4 yin1 qi2 yi1 qie4 yuan4 yin4
  61. 十二臂觀世音菩薩身印呪 shi2 er4 bi4 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4 shen1 yin4 zhou4
  62. 觀世音菩薩不空羅索身印呪 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4 bu4 kong1 luo2 suo3 shen1 yin4 zhou4
  63. 觀世音菩薩不空羅索口法印 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4 bu4 kong1 luo2 suo3 kou3 fa3 yin4
  64. 觀世音菩薩不空羅索牙法印 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4 bu4 kong1 luo2 suo3 ya2 fa3 yin4
  65. 觀世音菩薩不空羅索心中心呪 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4 bu4 kong1 luo2 suo3 xin1 zhong1 xin1 zhou4
 9. 畫觀世音菩薩像法 hua4 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4 xiang4 fa3
 10. 觀世音毘倶知菩薩三昧法印呪品 guan1 shi4 yin1 pi2 ju4 zhi1 pu2 sa4 san1 mei4 fa3 yin4 zhou4 pin3
  1. 毘倶知大身法印呪 pi2 ju4 zhi1 da4 shen1 fa3 yin4 zhou4
  2. 毘倶知大心呪 pi2 ju4 zhi1 da4 xin1 zhou4
  3. 毘倶知中小心呪 pi2 ju4 zhi1 zhong1 xiao3 xin1 zhou4
  4. 毘倶知小心呪 pi2 ju4 zhi1 xiao3 xin1 zhou4
  5. 毘倶知中小心呪 pi2 ju4 zhi1 zhong1 xiao3 xin1 zhou4
  6. 請毘倶知來呪 qing3 pi2 ju4 zhi1 lai2 zhou4
  7. 毘倶知一切用呪 pi2 ju4 zhi1 yi1 qie4 yong4 zhou4
  8. 毘倶知頂呪 pi2 ju4 zhi1 ding3 zhou4
  9. 毘倶知香鑪法印呪 pi2 ju4 zhi1 xiang1 lu2 fa3 yin4 zhou4
  10. 毘倶知香水法印呪 pi2 ju4 zhi1 xiang1 shui3 fa3 yin4 zhou4
  11. 毘倶知護身法印呪 pi2 ju4 zhi1 hu4 shen1 fa3 yin4 zhou4
  12. 毘倶知結地界法印呪 pi2 ju4 zhi1 jie2 di4 jie4 fa3 yin4 zhou4
  13. 毘倶知結四方界法印呪 pi2 ju4 zhi1 jie2 si4 fang1 jie4 fa3 yin4 zhou4
  14. 毘倶知結上方界法印呪 pi2 ju4 zhi1 jie2 shang4 fang1 jie4 fa3 yin4 zhou4
  15. 毘倶知師子座法印 pi2 ju4 zhi1 shi1 zi3 zuo4 fa3 yin4
  16. 毘倶知歡喜法印 pi2 ju4 zhi1 huan1 xi3 fa3 yin4
  17. 毘倶知供養法印 pi2 ju4 zhi1 gong1 yang3 fa3 yin4
  18. 毘倶知隨心法呪 pi2 ju4 zhi1 sui2 xin1 fa3 zhou4
  19. 毘倶知施與一切食法印 pi2 ju4 zhi1 shi1 yu3 yi1 qie4 shi2 fa3 yin4
  20. 毘倶知華供養法印呪 pi2 ju4 zhi1 hua1 gong1 yang3 fa3 yin4 zhou4
  21. 毘倶知香供養呪 pi2 ju4 zhi1 xiang1 gong1 yang3 zhou4
  22. 毘倶知滅罪呪 pi2 ju4 zhi1 mie4 zui4 zhou4
  23. 毘倶知萬里結界供養呪 pi2 ju4 zhi1 wan4 li3 jie2 jie4 gong1 yang3 zhou4
  24. 毘倶知作壇泥地供養呪 pi2 ju4 zhi1 zuo4 tan2 ni2 di4 gong1 yang3 zhou4
 11. 毘倶知菩薩降魔印呪法品 pi2 ju4 zhi1 pu2 sa4 jiang4 mo2 yin4 zhou4 fa3 pin3
  1. 毘倶知法甲呪 pi2 ju4 zhi1 fa3 jia3 zhou4
  2. 毘倶知法弩呪 pi2 ju4 zhi1 fa3 nu3 zhou4
  3. 毘倶知法左射呪 pi2 ju4 zhi1 fa3 zuo3 she4 zhou4
  4. 毘倶知法右射呪 pi2 ju4 zhi1 fa3 you4 she4 zhou4
  5. 毘倶知法箭呪 pi2 ju4 zhi1 fa3 jian4 zhou4
  6. 毘倶知解一切道及諸法事等結界呪 pi2 ju4 zhi1 jie3 yi1 qie4 dao4 ji2 zhu1 fa3 shi4 deng3 jie2 jie4 zhou4
  7. 毘倶知斫迦羅法印 pi2 ju4 zhi1 zhuo2 jia1 luo2 fa3 yin4
  8. 毘倶知跋折羅法印 pi2 ju4 zhi1 ba2 zhe2 luo2 fa3 yin4
  9. 毘倶知打一切鬼法印 pi2 ju4 zhi1 da3 yi1 qie4 gui3 fa3 yin4
  10. 毘倶知三眼法印 pi2 ju4 zhi1 san1 yan3 fa3 yin4
  11. 毘倶知掏數珠法印呪 pi2 ju4 zhi1 tao1 shu3 zhu1 fa3 yin4 zhou4
  12. 毘倶知捻災法印呪 pi2 ju4 zhi1 nian3 zai1 fa3 yin4 zhou4
  13. 毘倶知發遣一切去法印呪 pi2 ju4 zhi1 fa1 qian3 yi1 qie4 qu4 fa3 yin4 zhou4
 12. 毘倶知菩薩使者法印品 pi2 ju4 zhi1 pu2 sa4 shi3 zhe3 fa3 yin4 pin3
  1. 使者鉢羅塔摩呪 shi3 zhe3 bo1 luo2 ta3 mo2 zhou4
  2. 使者鉢羅薩那呪 shi3 zhe3 bo1 luo2 sa4 na3 zhou4
  3. 使者上方結界法呪 shi3 zhe3 shang4 fang1 jie2 jie4 fa3 zhou4
  4. 結界呪 jie2 jie4 zhou4
  5. 使者頭法呪 shi3 zhe3 tou2 fa3 zhou4
  6. 使者頂法呪 shi3 zhe3 ding3 fa3 zhou4
  7. 使者眼法呪 shi3 zhe3 yan3 fa3 zhou4
  8. 使者口法呪 shi3 zhe3 kou3 fa3 zhou4
  9. 使者心法呪 shi3 zhe3 xin1 fa3 zhou4
  10. 使者弓法呪 shi3 zhe3 gong1 fa3 zhou4
  11. 使者箭法呪 shi3 zhe3 jian4 fa3 zhou4
  12. 使者c0-d9ab法呪 shi3 zhe3 bang4 fa3 zhou4
  13. 小心呪 xiao3 xin1 zhou4
  14. 毘倶知菩薩阿c0-d145茶法印呪 pi2 ju4 zhi1 pu2 sa4 a1 li4 cha2 fa3 yin4 zhou4
 13. 毘倶知救病法壇品 pi2 ju4 zhi1 jiu4 bing4 fa3 tan2 pin3
 14. 何耶掲c0-d145婆觀世音菩薩法印呪品 he2 ye1 jie1 li4 po2 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4 fa3 yin4 zhou4 pin3
  1. 馬頭護身結界法印呪 ma3 tou2 hu4 shen1 jie2 jie4 fa3 yin4 zhou4
  2. 馬頭大法身印呪 ma3 tou2 da4 fa3 shen1 yin4 zhou4
  3. 馬頭法心印呪 ma3 tou2 fa3 xin1 yin4 zhou4
  4. 馬頭法印呪 ma3 tou2 fa3 yin4 zhou4
  5. 馬頭頂法印呪 ma3 tou2 ding3 fa3 yin4 zhou4
  6. 馬頭口法印呪 ma3 tou2 kou3 fa3 yin4 zhou4
  7. 馬頭牙法印呪 ma3 tou2 ya2 fa3 yin4 zhou4
  8. 馬頭觀世音菩薩乞食法印呪 ma3 tou2 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4 qi3 shi2 fa3 yin4 zhou4
  9. 馬頭觀世音菩薩解禁刀法印呪 ma3 tou2 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4 jie3 jin4 dao1 fa3 yin4 zhou4
  10. 馬頭療病法印呪 ma3 tou2 liao2 bing4 fa3 yin4 zhou4
  11. 馬頭觀世音菩薩大呪 ma3 tou2 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4 da4 zhou4
  12. 馬頭別大呪 ma3 tou2 bie2 da4 zhou4
  13. 縛那夜迦呪 fu2 na3 ye4 jia1 zhou4
  14. 一呪法 yi1 zhou4 fa3
  15. 發遣馬頭觀世音印呪 fa1 qian3 ma3 tou2 guan1 shi4 yin1 yin4 zhou4
 15. 諸大菩薩法會印呪品 zhu1 da4 pu2 sa4 fa3 hui4 yin4 zhou4 pin3
  1. 大勢至菩薩法身印 da4 shi4 zhi4 pu2 sa4 fa3 shen1 yin4
  2. 大勢至菩薩法印呪 da4 shi4 zhi4 pu2 sa4 fa3 yin4 zhou4
  3. 文殊師利菩薩法印呪 wen2 shu1 shi1 li4 pu2 sa4 fa3 yin4 zhou4
  4. 彌勒菩薩法印呪 mi2 le4 pu2 sa4 fa3 yin4 zhou4
  5. 彌勒菩薩法身印呪 mi2 le4 pu2 sa4 fa3 shen1 yin4 zhou4
  6. 地藏菩薩法身印呪 di4 zang4 pu2 sa4 fa3 shen1 yin4 zhou4
  7. 地藏菩薩印 di4 zang4 pu2 sa4 yin4
  8. 普賢菩薩法身印呪 pu3 xian2 pu2 sa4 fa3 shen1 yin4 zhou4
  9. 普賢菩薩爲坐禪人却神魔呪 pu3 xian2 pu2 sa4 wei4 zuo4 chan2 ren2 que4 shen2 mo2 zhou4
  10. 見普賢菩薩呪 jian4 pu3 xian2 pu2 sa4 zhou4
  11. 普賢菩薩滅罪呪 pu3 xian2 pu2 sa4 mie4 zui4 zhou4
  12. 虚空藏菩薩法身印呪 xu1 kong1 zang4 pu2 sa4 fa3 shen1 yin4 zhou4
  13. 虚空藏菩薩呪水呪 xu1 kong1 zang4 pu2 sa4 zhou4 shui3 zhou4
 16. 佛説金剛藏大威神力三昧法印呪品) fo2 shuo1 jin1 gang1 zang4 da4 wei1 shen2 li4 san1 mei4 fa3 yin4 zhou4 pin3
  1. 金剛羅闍一切見法印呪 jin1 gang1 luo2 she2 yi1 qie4 jian4 fa3 yin4 zhou4
  2. 金剛藏大心法印呪 jin1 gang1 zang4 da4 xin1 fa3 yin4 zhou4
  3. 金剛藏結界法印呪 jin1 gang1 zang4 jie2 jie4 fa3 yin4 zhou4
  4. 金剛藏法身法印 jin1 gang1 zang4 fa3 shen1 fa3 yin4
  5. 金剛藏心法印呪 jin1 gang1 zang4 xin1 fa3 yin4 zhou4
  6. 金剛藏散華法印呪 jin1 gang1 zang4 san4 hua1 fa3 yin4 zhou4
  7. 金剛藏吉c0-d145法印呪 jin1 gang1 zang4 ji2 li4 fa3 yin4 zhou4
  8. 金剛藏呪王印呪 jin1 gang1 zang4 zhou4 wang2 yin4 zhou4
  9. 金剛藏大身法印呪 jin1 gang1 zang4 da4 shen1 fa3 yin4 zhou4
  10. 金剛藏頭法印 jin1 gang1 zang4 tou2 fa3 yin4
  11. 金剛藏頂法印 jin1 gang1 zang4 ding3 fa3 yin4
  12. 金剛藏口法印 jin1 gang1 zang4 kou3 fa3 yin4
  13. 金剛藏跋折羅法印呪 jin1 gang1 zang4 ba2 zhe2 luo2 fa3 yin4 zhou4
  14. 金剛藏縛法印 jin1 gang1 zang4 fu2 fa3 yin4
  15. 金剛藏箭法印呪 jin1 gang1 zang4 jian4 fa3 yin4 zhou4
  16. 金剛藏c3-3d57法印呪 jin1 gang1 zang4 shuo4 fa3 yin4 zhou4
  17. 金剛藏刀法印 jin1 gang1 zang4 dao1 fa3 yin4
  18. 金剛藏可c0-a65c傍伽印呪 jin1 gang1 zang4 ke3 zha1 bang4 jia1 yin4 zhou4
  19. 金剛藏磨鷄法印呪 jin1 gang1 zang4 mo2 ji1 fa3 yin4 zhou4
  20. 摩磨鷄法幢印 mo2 mo2 ji1 fa3 chuang2 yin4
  21. 摩磨鷄戟印 mo2 mo2 ji1 ji3 yin4
  22. 金剛母瑟羝法印 jin1 gang1 mu3 se4 di1 fa3 yin4
  23. 金剛藏c3-3d57法印呪 jin1 gang1 zang4 shuo4 fa3 yin4 zhou4
  24. 商迦羅心法呪 shang1 jia1 luo2 xin1 fa3 zhou4
  25. 商迦羅小心法印呪 shang1 jia1 luo2 xiao3 xin1 fa3 yin4 zhou4
  26. 商迦羅法身印 shang1 jia1 luo2 fa3 shen1 yin4
  27. 商迦羅頭法印 shang1 jia1 luo2 tou2 fa3 yin4
  28. 商迦羅鎖法印 shang1 jia1 luo2 suo3 fa3 yin4
  29. 商迦羅療病法印 shang1 jia1 luo2 liao2 bing4 fa3 yin4
  30. 商迦羅縛一切鬼法印 shang1 jia1 luo2 fu2 yi1 qie4 gui3 fa3 yin4
  31. 商迦羅大結界法印 shang1 jia1 luo2 da4 jie2 jie4 fa3 yin4
  32. 商迦羅羂索法印 shang1 jia1 luo2 juan4 suo3 fa3 yin4
  33. 金剛商迦羅大呪 jin1 gang1 shang1 jia1 luo2 da4 zhou4
  34. 金剛央倶施法身印呪 jin1 gang1 yang1 ju4 shi1 fa3 shen1 yin4 zhou4
  35. 央倶施口法印 yang1 ju4 shi1 kou3 fa3 yin4
  36. 央倶施牙法印 yang1 ju4 shi1 ya2 fa3 yin4
  37. 央倶施鉤法印 yang1 ju4 shi1 gou1 fa3 yin4
  38. 央倶施索法印 yang1 ju4 shi1 suo3 fa3 yin4
  39. 央倶口印 yang1 ju4 kou3 yin4
  40. 央倶施療病法印大呪 yang1 ju4 shi1 liao2 bing4 fa3 yin4 da4 zhou4
  41. 金剛隨心身法印呪 jin1 gang1 sui2 xin1 shen1 fa3 yin4 zhou4
  42. 金剛隨心擲鬼法印 jin1 gang1 sui2 xin1 zhi4 gui3 fa3 yin4
  43. 金剛隨心輪法印 jin1 gang1 sui2 xin1 lun2 fa3 yin4
  44. 金剛隨心c3-3d57法印 jin1 gang1 sui2 xin1 shuo4 fa3 yin4
  45. 金剛隨心降魔法印 jin1 gang1 sui2 xin1 jiang4 mo2 fa3 yin4
  46. 金剛隨心縛鬼法印呪 jin1 gang1 sui2 xin1 fu2 gui3 fa3 yin4 zhou4
  47. 金剛隨心大法身印呪 jin1 gang1 sui2 xin1 da4 fa3 shen1 yin4 zhou4
  48. 金剛隨心療一切難伏鬼病大法身印 jin1 gang1 sui2 xin1 liao2 yi1 qie4 nan4 fu2 gui3 bing4 da4 fa3 shen1 yin4
  49. 金剛大瞋結界法身印 jin1 gang1 da4 chen1 jie2 jie4 fa3 shen1 yin4
  50. 金剛隨心大瞋法身印 jin1 gang1 sui2 xin1 da4 chen1 fa3 shen1 yin4
  51. 金剛藏密號法印呪 jin1 gang1 zang4 mi4 hao4 fa3 yin4 zhou4
  52. 金剛隨心大惡都身印 jin1 gang1 sui2 xin1 da4 e4 du1 shen1 yin4
  53. 都身印 du1 shen1 yin4
  54. 身印 shen1 yin4
  55. 召請隨心印 zhao4 qing3 sui2 xin1 yin4
  56. 棒印 bang4 yin4
  57. 捉壓印 zhuo1 ya1 yin4
 17. 金剛阿蜜哩多軍茶利菩薩自在神力呪印品 jin1 gang1 a1 mi4 li1 duo1 jun1 cha2 li4 pu2 sa4 zi4 zai4 shen2 li4 zhou4 yin4 pin3
  1. 軍茶利香爐法印 jun1 cha2 li4 xiang1 lu2 fa3 yin4
  2. 軍茶利香水法印 jun1 cha2 li4 xiang1 shui3 fa3 yin4
  3. 軍茶利護身法印 jun1 cha2 li4 hu4 shen1 fa3 yin4
  4. 軍茶利辟除毘那夜迦印呪 jun1 cha2 li4 pi4 chu2 pi2 na3 ye4 jia1 yin4 zhou4
  5. 軍茶利金剛一字降魔王印呪 jun1 cha2 li4 jin1 gang1 yi1 zi4 jiang4 mo2 wang2 yin4 zhou4
  6. 軍茶利結地界法印呪 jun1 cha2 li4 jie2 di4 jie4 fa3 yin4 zhou4
  7. 軍茶利結四方界法印呪 jun1 cha2 li4 jie2 si4 fang1 jie4 fa3 yin4 zhou4
  8. 軍茶利結虚空界法印呪 jun1 cha2 li4 jie2 xu1 kong1 jie4 fa3 yin4 zhou4
  9. 軍茶利身法印 jun1 cha2 li4 shen1 fa3 yin4
  10. 軍茶利香花供養法印 jun1 cha2 li4 xiang1 hua1 gong1 yang3 fa3 yin4
  11. 軍茶利飮食供養法印 jun1 cha2 li4 yin3 shi2 gong1 yang3 fa3 yin4
  12. 軍茶利燈法印呪 jun1 cha2 li4 deng1 fa3 yin4 zhou4
  13. 軍茶利頭法印 jun1 cha2 li4 tou2 fa3 yin4
  14. 軍茶利頂法印 jun1 cha2 li4 ding3 fa3 yin4
  15. 軍茶利牙法印呪 jun1 cha2 li4 ya2 fa3 yin4 zhou4
  16. 軍茶利跋折羅c0-e1eb印 jun1 cha2 li4 ba2 zhe2 luo2 zong3 yin4
  17. 軍茶利大心呪 jun1 cha2 li4 da4 xin1 zhou4
  18. 軍茶利中心法呪 jun1 cha2 li4 zhong1 xin1 fa3 zhou4
  19. 軍茶利小心法呪 jun1 cha2 li4 xiao3 xin1 fa3 zhou4
  20. 軍茶利大護身印 jun1 cha2 li4 da4 hu4 shen1 yin4
  21. 軍茶利大瞋法身印 jun1 cha2 li4 da4 chen1 fa3 shen1 yin4
  22. 軍茶利大降魔法身印 jun1 cha2 li4 da4 jiang4 mo2 fa3 shen1 yin4
  23. 軍茶利三眼大法身印 jun1 cha2 li4 san1 yan3 da4 fa3 shen1 yin4
  24. 軍茶利大法呪 jun1 cha2 li4 da4 fa3 zhou4
  25. 軍茶利大呪 jun1 cha2 li4 da4 zhou4
  26. 軍茶利三摩耶結大界法印呪 jun1 cha2 li4 san1 mo2 ye1 jie2 da4 jie4 fa3 yin4 zhou4
  27. 軍茶利使者法印呪 jun1 cha2 li4 shi3 zhe3 fa3 yin4 zhou4
 18. 金剛烏樞沙摩法印呪品 jin1 gang1 wu1 shu1 sha1 mo2 fa3 yin4 zhou4 pin3
  1. 烏樞沙摩護身法印呪 wu1 shu1 sha1 mo2 hu4 shen1 fa3 yin4 zhou4
  2. 烏樞沙摩身印呪 wu1 shu1 sha1 mo2 shen1 yin4 zhou4
  3. 烏樞沙摩結界法印呪 wu1 shu1 sha1 mo2 jie2 jie4 fa3 yin4 zhou4
  4. 烏樞沙摩歡喜法印呪 wu1 shu1 sha1 mo2 huan1 xi3 fa3 yin4 zhou4
  5. 烏樞沙摩供養法印呪 wu1 shu1 sha1 mo2 gong1 yang3 fa3 yin4 zhou4
  6. 烏樞沙摩治鬼病印呪 wu1 shu1 sha1 mo2 zhi4 gui3 bing4 yin4 zhou4
  7. 烏樞沙摩跋折羅法印呪 wu1 shu1 sha1 mo2 ba2 zhe2 luo2 fa3 yin4 zhou4
  8. 烏樞沙摩擲法印呪 wu1 shu1 sha1 mo2 zhi4 fa3 yin4 zhou4
  9. 烏樞沙摩羂索法印呪 wu1 shu1 sha1 mo2 juan4 suo3 fa3 yin4 zhou4
  10. 烏樞沙摩輪法印呪 wu1 shu1 sha1 mo2 lun2 fa3 yin4 zhou4
  11. 烏樞沙摩大身斧法印呪 wu1 shu1 sha1 mo2 da4 shen1 fu3 fa3 yin4 zhou4
  12. 烏樞沙摩c3-3d57法印呪 wu1 shu1 sha1 mo2 shuo4 fa3 yin4 zhou4
  13. 烏樞沙摩頭法印呪 wu1 shu1 sha1 mo2 tou2 fa3 yin4 zhou4
  14. 烏樞沙摩頂法印呪 wu1 shu1 sha1 mo2 ding3 fa3 yin4 zhou4
  15. 烏樞沙摩口法印 wu1 shu1 sha1 mo2 kou3 fa3 yin4
  16. 烏樞沙跋折羅母瑟知法印呪 wu1 shu1 sha1 ba2 zhe2 luo2 mu3 se4 zhi1 fa3 yin4 zhou4
  17. 烏樞沙摩解穢法印 wu1 shu1 sha1 mo2 jie3 hui4 fa3 yin4
  18. 散華呪 san4 hua1 zhou4
  19. 烏樞沙摩大呪 wu1 shu1 sha1 mo2 da4 zhou4
  20. 畫烏樞沙摩像法呪 hua4 wu1 shu1 sha1 mo2 xiang4 fa3 zhou4
  21. 烏樞沙摩金剛供養壇結四方界法呪 wu1 shu1 sha1 mo2 jin1 gang1 gong1 yang3 tan2 jie2 si4 fang1 jie4 fa3 zhou4
  22. 火結界呪 huo3 jie2 jie4 zhou4
  23. 呪水和粉泥呪 zhou4 shui3 he2 fen3 ni2 zhou4
  24. 呪水呪 zhou4 shui3 zhou4
  25. 滅除罪呪 mie4 chu2 zui4 zhou4
  26. 呪索呪 zhou4 suo3 zhou4
  27. 呪跋折羅呪 zhou4 ba2 zhe2 luo2 zhou4
  28. 火結界呪 huo3 jie2 jie4 zhou4
  29. 大結界呪 da4 jie2 jie4 zhou4
  30. 呪白粉呪 zhou4 bai2 fen3 zhou4
  31. 呪赤粉呪 zhou4 chi4 fen3 zhou4
  32. 呪黄粉呪 zhou4 huang2 fen3 zhou4
  33. 呪青粉呪 zhou4 qing1 fen3 zhou4
  34. 呪黒粉呪 zhou4 hei1 fen3 zhou4
  35. 烏樞沙摩喚使者法印呪 wu1 shu1 sha1 mo2 huan4 shi3 zhe3 fa3 yin4 zhou4
  36. 烏樞沙摩呪水酒面呪 wu1 shu1 sha1 mo2 zhou4 shui3 jiu3 mian4 zhou4
  37. 烏樞沙摩止啼呪 wu1 shu1 sha1 mo2 zhi3 ti2 zhou4
  38. 烏樞沙摩調突瑟c0-a65c呪 wu1 shu1 sha1 mo2 tiao2 tu1 se4 zha1 zhou4
  39. 烏樞沙摩率都提呪 wu1 shu1 sha1 mo2 shuai4 du1 ti2 zhou4
  40. 烏樞沙摩調伏呪 wu1 shu1 sha1 mo2 tiao2 fu2 zhou4
  41. 烏樞沙摩那瑜伽呪 wu1 shu1 sha1 mo2 na3 yu2 jia1 zhou4
 19. 烏樞沙摩金剛法印呪 wu1 shu1 sha1 mo2 jin1 gang1 fa3 yin4 zhou4
  1. 大青面金剛呪法大呪 da4 qing1 mian4 jin1 gang1 zhou4 fa3 da4 zhou4
  2. 藥叉心呪 yao4 cha1 xin1 zhou4
  3. 藥叉立身印呪 yao4 cha1 li4 shen1 yin4 zhou4
  4. 喚羅刹身印 huan4 luo2 sha1 shen1 yin4
  5. 藥叉鉤印 yao4 cha1 gou1 yin4
  6. 藥叉火輪印 yao4 cha1 huo3 lun2 yin4
  7. 藥叉身印 yao4 cha1 shen1 yin4
  8. 藥叉追天鬼印 yao4 cha1 zhui1 tian1 gui3 yin4
  9. 降伏魔印 jiang4 fu2 mo2 yin4
  10. 歡喜呪 huan1 xi3 zhou4
  11. 弓印 gong1 yin4
  12. 箭印 jian4 yin4
  13. 大弩印 da4 nu3 yin4
  14. 刀印 dao1 yin4
  15. 縛大力鬼印 fu2 da4 li4 gui3 yin4
  16. 食印 shi2 yin4
  17. 牙印 ya2 yin4
 20. 佛説摩利支天經卷) fo2 shuo1 mo2 li4 zhi1 tian1 jing1 juan4
  1. 身印 shen1 yin4
  2. 頭印 tou2 yin4
  3. 頂印 ding3 yin4
  4. 護身印 hu4 shen1 yin4
  5. 歡喜印 huan1 xi3 yin4
  6. 摩奴印 mo2 nu2 yin4
  7. 使者印 shi3 zhe3 yin4
 21. 功徳天法 gong1 de2 tian1 fa3
  1. 根本印 gen1 ben3 yin4
  2. 功徳天華身印 gong1 de2 tian1 hua1 shen1 yin4
  3. 功徳天結界印 gong1 de2 tian1 jie2 jie4 yin4
  4. 功徳天施彌寶印 gong1 de2 tian1 shi1 mi2 bao3 yin4
  5. 功徳天施一切鬼神種種飮食印 gong1 de2 tian1 shi1 yi1 qie4 gui3 shen2 zhong3 zhong3 yin3 shi2 yin4
  6. 功徳天花座印 gong1 de2 tian1 hua1 zuo4 yin4
  7. 功徳天下食印 gong1 de2 tian1 xia4 shi2 yin4
  8. 功徳天令療病家丙印 gong1 de2 tian1 ling4 liao2 bing4 jia1 bing3 yin4
  9. 功徳天心印 gong1 de2 tian1 xin1 yin4
  10. 功徳天供養印 gong1 de2 tian1 gong1 yang3 yin4
  11. 功徳天歡喜印 gong1 de2 tian1 huan1 xi3 yin4
  12. 功徳心印 gong1 de2 xin1 yin4
 22. 諸天等獻佛助成三昧法印呪 zhu1 tian1 deng3 xian4 fo2 zhu4 cheng2 san1 mei4 fa3 yin4 zhou4
  1. 大梵摩天法印呪 da4 fan4 mo2 tian1 fa3 yin4 zhou4
  2. 帝釋天法印呪 di4 shi4 tian1 fa3 yin4 zhou4
  3. 摩醯首羅天法印呪 mo2 xi1 shou3 luo2 tian1 fa3 yin4 zhou4
  4. 摩醯首羅天求馬古印呪 mo2 xi1 shou3 luo2 tian1 qiu2 ma3 gu3 yin4 zhou4
  5. 東方提頭頼c0-a65c天王法印呪 dong1 fang1 ti2 tou2 lai4 zha1 tian1 wang2 fa3 yin4 zhou4
  6. 南方毘c0-c250陀迦天王法印呪 nan2 fang1 pi2 lu1 tuo2 jia1 tian1 wang2 fa3 yin4 zhou4
  7. 西方毘c0-c250博叉天王法印呪 xi1 fang1 pi2 lu1 bo2 cha1 tian1 wang2 fa3 yin4 zhou4
  8. 北方毘沙門天王法印 bei3 fang1 pi2 sha1 men2 tian1 wang2 fa3 yin4
  9. 四天王通心印呪 si4 tian1 wang2 tong1 xin1 yin4 zhou4
  10. 四天王通心印呪 si4 tian1 wang2 tong1 xin1 yin4 zhou4
  11. 日天法印呪 ri4 tian1 fa3 yin4 zhou4
  12. 日天子供養印 ri4 tian1 zi3 gong1 yang3 yin4
  13. 月天法印呪 yue4 tian1 fa3 yin4 zhou4
  14. 星宿天法印呪 xing1 su4 tian1 fa3 yin4 zhou4
  15. 地天法印呪 di4 tian1 fa3 yin4 zhou4
  16. 火天法印呪 huo3 tian1 fa3 yin4 zhou4
  17. 火天子助呪師天驗印 huo3 tian1 zi3 zhu4 zhou4 shi1 tian1 yan4 yin4
  18. 閻羅王法身印呪 yan2 luo2 wang2 fa3 shen1 yin4 zhou4
  19. 一切龍王法身印呪 yi1 qie4 long2 wang2 fa3 shen1 yin4 zhou4
  20. 龍王法身印 long2 wang2 fa3 shen1 yin4
  21. 五方龍王華座印 wu3 fang1 long2 wang2 hua1 zuo4 yin4
  22. 五方龍王牙印 wu3 fang1 long2 wang2 ya2 yin4
  23. 那羅延天身印呪 na3 luo2 yan2 tian1 shen1 yin4 zhou4
  24. 那羅延天無進力印 na3 luo2 yan2 tian1 wu2 jin4 li4 yin4
  25. 乾闥婆身印呪 gan1 ta4 po2 shen1 yin4 zhou4
  26. 緊那羅身印呪 jin3 na3 luo2 shen1 yin4 zhou4
  27. 摩呼羅伽身印呪 mo2 hu1 luo2 jia1 shen1 yin4 zhou4
  28. 摩訶摩喩c0-d145印身呪 mo2 he1 mo2 yu4 li4 yin4 shen1 zhou4
  29. 摩訶摩喩利集天衆印 mo2 he1 mo2 yu4 li4 ji2 tian1 zhong4 yin4
  30. 師子王呼召呪法 shi1 zi3 wang2 hu1 zhao4 zhou4 fa3
  31. 師子王護界印呪 shi1 zi3 wang2 hu4 jie4 yin4 zhou4
  32. c0-c250茶呼召印呪 jia1 lu1 cha2 hu1 zhao4 yin4 zhou4
  33. 大辯天神王呼召印呪 da4 bian4 tian1 shen2 wang2 hu1 zhao4 yin4 zhou4
  34. 焔摩檀陀呼召印呪法 yan4 mo2 tan2 tuo2 hu1 zhao4 yin4 zhou4 fa3
  35. 水天呼召印呪 shui3 tian1 hu1 zhao4 yin4 zhou4
  36. 水天身印 shui3 tian1 shen1 yin4
  37. 風天法印呪 feng1 tian1 fa3 yin4 zhou4
  38. 阿修羅王法印呪 a1 xiu1 luo2 wang2 fa3 yin4 zhou4
  39. 遮文茶法印呪 zhe1 wen2 cha2 fa3 yin4 zhou4
  40. 遮文茶天三博叉護身印 zhe1 wen2 cha2 tian1 san1 bo2 cha1 hu4 shen1 yin4
  41. 遮文茶天火輪印 zhe1 wen2 cha2 tian1 huo3 lun2 yin4
  42. 遮文茶天伏魔鬼印 zhe1 wen2 cha2 tian1 fu2 mo2 gui3 yin4
  43. 遮文茶天追諸天印呪 zhe1 wen2 cha2 tian1 zhui1 zhu1 tian1 yin4 zhou4
  44. 遮文茶呪 zhe1 wen2 cha2 zhou4
  45. 遮文茶呪 zhe1 wen2 cha2 zhou4
  46. 遮文茶呪 zhe1 wen2 cha2 zhou4
  47. 遮文茶呪 zhe1 wen2 cha2 zhou4
  48. 遮文茶印呪移腫法 zhe1 wen2 cha2 yin4 zhou4 yi2 zhong3 fa3
  49. 一切毘那夜迦法印呪 yi1 qie4 pi2 na3 ye4 jia1 fa3 yin4 zhou4
  50. 毘那夜迦呪法 pi2 na3 ye4 jia1 zhou4 fa3
  51. 調和毘那夜迦法印呪 tiao2 he2 pi2 na3 ye4 jia1 fa3 yin4 zhou4
  52. 一切藥叉法印呪 yi1 qie4 yao4 cha1 fa3 yin4 zhou4
  53. 一切羅刹法印呪 yi1 qie4 luo2 sha1 fa3 yin4 zhou4
 23. 佛説諸佛大陀羅尼都會道場印品 fo2 shuo1 zhu1 fo2 da4 tuo2 luo2 ni2 du1 hui4 dao4 chang3 yin4 pin3
 24. 佛説莊嚴道場及供養具c0-e0df料度法 fo2 shuo1 zhuang1 yan2 dao4 chang3 ji2 gong1 yang3 ju4 kui3 liao4 du4 fa3
 25. 普集會壇下方莊嚴十六肘圖 pu3 ji2 hui4 tan2 xia4 fang1 zhuang1 yan2 shi2 liu4 zhou3 tu2

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02