WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T16N0665 金光明最勝王經

jin1 guang1 ming2 zui4 sheng4 wang2 jing1

こんこうみょうさいしょうおうきょう

Short title: 最勝王經  zui4 sheng4 wang2 jing1

經集部   
義淨 yi4 jing4 ぎじょう  [譯]   10 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正16T0665403
高麗09K01271291
中華016H01350246-0336 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0126--
Other縮-黄9,卍-9.1

Related Texts

 1. T16N0663 金光明經
 2. T16N0664 合部金光明經
 3. T39N1788 金光明最勝王經疏
 4. T56N2196 金光明最勝王經玄樞
 5. T56N2197 金光明最勝王經註釋
 6. T56N2198 最勝王經羽足
 7. T56N2199 最勝王經解題

Structural Division

 1. 序品 xu4 pin3
 2. 如來壽量品 ru2 lai2 shou4 liang4 pin3
 3. 分別三身品 fen1 bie2 san1 shen1 pin3
 4. 夢見金鼓懺悔品 meng4 jian4 jin1 gu3 chan4 hui3 pin3
 5. 滅業障品 mie4 ye4 zhang4 pin3
 6. 寂淨地陀羅尼品 ji4 jing4 di4 tuo2 luo2 ni2 pin3
 7. 蓮華喩讃品 lian2 hua1 yu4 zan4 pin3
 8. 金勝陀羅尼品 jin1 sheng4 tuo2 luo2 ni2 pin3
 9. 重顯空性品 zhong4 xian3 kong1 xing4 pin3
 10. 依空滿願品 yi1 kong1 man3 yuan4 pin3
 11. 四天王觀察人天品 si4 tian1 wang2 guan1 cha2 ren2 tian1 pin3
 12. 四天王護國品 si4 tian1 wang2 hu4 guo2 pin3
 13. 無染着陀羅尼品 wu2 ran3 zhao2 tuo2 luo2 ni2 pin3
 14. 如意寶珠品 ru2 yi4 bao3 zhu1 pin3
 15. 大辯才天女品 da4 bian4 cai2 tian1 nü3 pin3
 16. 大吉祥天女品 da4 ji2 xiang2 tian1 nü3 pin3
 17. 大吉祥天女増長財物品 da4 ji2 xiang2 tian1 nü3 zeng1 chang2 cai2 wu4 pin3
 18. 堅牢地神品 jian1 lao2 di4 shen2 pin3
 19. 僧愼餘耶藥叉大將品 seng1 shen4 yu2 ye1 yao4 cha1 da4 jjiang4 pin3
 20. 王法正論品 wang2 fa3 zheng4 lun4 pin3
 21. 善生王品 shan4 sheng1 wang2 pin3
 22. 諸天藥叉護持品 zhu1 tian1 yao4 cha1 hu4 chi2 pin3
 23. 授記品 shou4 ji4 pin3
 24. 除病品 chu2 bing4 pin3
 25. 長者子流水品 zhang3 zhe3 zi3 liu2 shui3 pin3
 26. 捨身品 she3 shen1 pin3
 27. 十方菩薩讃歎品 shi2 fang1 pu2 sa4 zan4 tan4 pin3
 28. 妙憧菩薩讃歎品 miao4 chong1 pu2 sa4 zan4 tan4 pin3
 29. 菩提樹神讃歎品 pu2 ti2 shu4 shen2 zan4 tan4 pin3
 30. 大辯才天女讃歎品 da4 bian4 cai2 tian1 nü3 zan4 tan4 pin3
 31. 付囑品 fu4 zhu3 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02