WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T16N0664 合部金光明經

he2 bu4 jin1 guang1 ming2 jing1

ごうぶこんこうみょうきょう

經集部   
寶貴 bao3 gui4 ほうき  [合]   8 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正16T0664359
高麗09K01281363
中華016H01360337-0412 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0130--
Other縮-黄9,卍-9.2

Related Texts

 1. T16N0663 金光明經

Structural Division

 1. 序品 xu4 pin3
 2. 壽量品 shou4 liang4 pin3
 3. 三身分別品 san1 shen1 fen1 bie2 pin3
 4. 懺悔品 chan4 hui3 pin3
 5. 業障滅品 ye4 zhang4 mie4 pin3
 6. 陀羅尼寂淨地品 tuo2 luo2 ni2 ji4 jing4 di4 pin3
 7. 讃歎品 zan4 tan4 pin3
 8. 空品 kong1 pin3
 9. 依空滿願品 yi1 kong1 man3 yuan4 pin3
 10. 四天王品 si4 tian1 wang2 pin3
 11. 銀主陀羅尼品 yin2 zhu3 tuo2 luo2 ni2 pin3
 12. 大辯天品 da4 bian4 tian1 pin3
 13. 功徳天品 gong1 de2 tian1 pin3
 14. 堅牢地神品 jian1 lao2 di4 shen2 pin3
 15. 脂鬼神品 zhi1 gui3 shen2 pin3
 16. 正論品 zheng4 lun4 pin3
 17. 善集品 shan4 ji2 pin3
 18. 思神品 si1 shen2 pin3
 19. 授記品 shou4 ji4 pin3
 20. 除病品 chu2 bing4 pin3
 21. 流水長者子品 liu2 shui3 zhang3 zhe3 zi3 pin3
 22. 捨身品 she3 shen1 pin3
 23. 讃佛品 zan4 fo2 pin3
 24. 付囑品 fu4 zhu3 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02