WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T16N0656 菩薩瓔珞經

pu2 sa4 ying1 luo4 jing1

ぼさつようらくきょう

Short title: 瓔珞經  ying1 luo4 jing1

Alternative title: 現在報經  xian4 zai4 bao4 jing1

經集部  姚秦 
竺佛念 zhu2 fo2 nian4 じくぶつねん  [譯]   14 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正16T06561
高麗12K03850508
中華021H04110065-0280 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0445--
Other縮-宇4,卍-12.3,國-經16

Structural Division

 1. 普稱品 pu3 cheng1 pin3
 2. 識定品 shi4 ding4 pin3
 3. 莊嚴道樹品 zhuang1 yan2 dao4 shu4 pin3
 4. 龍王欲太子品 long2 wang2 yu4 tai4 zi3 pin3
 5. 法門品 fa3 men2 pin3
 6. 識界品 shi4 jie4 pin3
 7. 諸佛勸助品 zhu1 fo2 quan4 zhu4 pin3
 8. 如來品 ru2 lai2 pin3
 9. 音響品 yin1 xiang3 pin3
 10. 因縁品 yin1 yuan2 pin3
 11. 心品 xin1 pin3
 12. 四聖諦品 si4 sheng4 di4 pin3
 13. 成道 cheng2 dao4
 14. 生佛品 sheng1 fo2 pin3
 15. 本未品 ben3 wei4 pin3
 16. 非有識非無識品 fei1 you3 shi4 fei1 wu2 shi4 pin3
 17. 無量品 wu2 liang4 pin3
 18. 無量逕品 wu2 liang4 jing4 pin3
 19. 隨行品 sui2 xing2 pin3
 20. 光明品 guang1 ming2 pin3
 21. 無想品 wu2 xiang3 pin3
 22. 無識品 wu2 shi4 pin3
 23. 受迦葉勸行品 shou4 jia1 ye4 quan4 xing2 pin3
 24. 有行無行品 you3 xing2 wu2 xing2 pin3
 25. 有受品 you3 shou4 pin3
 26. 無着品 wu2 zhuo2 pin3
 27. 淨智除垢品 jing4 zhi4 chu2 gou4 pin3
 28. 無斷品 wu2 duan4 pin3
 29. 賢聖集品 xian2 sheng4 ji2 pin3
 30. 三道三乘品 san1 dao4 san1 cheng2 pin3
 31. 供養舍利品 gong1 yang3 she4 li4 pin3
 32. 譬喩品 pi4 yu4 pin3
 33. 三世法相品 san1 shi4 fa3 xiang4 pin3
 34. 清淨品 qing1 jing4 pin3
 35. 釋提桓因問品 shi4 ti2 yuan2 yin1 wen4 pin3
 36. 本行品 ben3 xing2 pin3
 37. 聞法品 wen2 fa3 pin3
 38. 淨居天品 jing4 ju1 tian1 pin3
 39. 十方法界品 shi2 fang1 fa3 jie4 pin3
 40. 十智品 shi2 zhi4 pin3
 41. 應時品 ying1 shi2 pin3
 42. 十不思義品 shi2 bu4 si1 yi4 pin3
 43. 無我品 wu2 wo3 pin3
 44. 等乘品 deng3 cheng2 pin3
 45. 三界品 san1 jie4 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02