WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T12N0384 菩薩從兜術天降神母胎説廣普經

pu2 sa4 cong2 dou1 shu4 tian1 jiang4 shen2 mu3 tai1 shuo1 guang3 pu3 jing1

ぼさつじゅうとじゅつてんごうじんもたいせつこうふきょう

Short title: 胎經  tai1 jing1

Alternative title: 菩薩處胎經  pu2 sa4 chu3 tai1 jing1

涅槃部  姚秦 
竺佛念 zhu2 fo2 nian4 じくぶつねん  [譯]   7 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正12T03841015
高麗13K04060341
中華022H04360783-0872 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0433--
Other縮-盈10,卍-12.1

Structural Division

 1. 天宮品 tian1 gong1 pin3
 2. 遊歩品 you2 bu4 pin3
 3. 聖諦品 sheng4 di4 pin3
 4. 佛樹品 fo2 shu4 pin3
 5. 三世等品 san1 shi4 deng3 pin3
 6. 想無想品 xiang3 wu2 xiang3 pin3
 7. 住不住品 zhu4 bu4 zhu4 pin3
 8. 八種身品 ba1 zhong3 shen1 pin3
 9. 全身舍利品 quan2 shen1 she4 li4 pin3
 10. 無常品 wu2 chang2 pin3
 11. 隨喜品 sui2 xi3 pin3
 12. 五道尋識品 wu3 dao4 xun2 shi4 pin3
 13. 諸佛行齊無差別品 zhu1 fo2 xing2 qi2 wu2 cha1 bie2 pin3
 14. 行定不定品 xing2 ding4 bu4 ding4 pin3
 15. 入六道衆生品 ru4 liu4 dao4 zhong4 sheng1 pin3
 16. 轉法輪品 zhuan4 fa3 lun2 pin3
 17. 五神通品 wu3 shen2 tong1 pin3
 18. 識住處品 shi4 zhu4 chu3 pin3
 19. 菩權品 pu2 quan2 pin3
 20. 無明品 wu2 ming2 pin3
 21. 苦行品 ku3 xing2 pin3
 22. 四道和合品 si4 dao4 he2 he2 pin3
 23. 意品 yi4 pin3
 24. 定意品 ding4 yi4 pin3
 25. 光影品 guang1 ying3 pin3
 26. 破邪見品 po4 xie2 jian4 pin3
 27. 文殊身變化品 wen2 shu1 shen1 bian4 hua4 pin3
 28. 八賢聖齋品 ba1 xian2 sheng4 zhai1 pin3
 29. 五樂品 wu3 le4 pin3
 30. 緊陀羅品 jin3 tuo2 luo2 pin3
 31. 香音神品 xiang1 yin1 shen2 pin3
 32. 地神品 di4 shen2 pin3
 33. 人品 ren2 pin3
 34. 行品 xing2 pin3
 35. 法住品 fa3 zhu4 pin3
 36. 復本形品 fu4 ben3 xing2 pin3
 37. 起塔品 qi3 ta3 pin3
 38. 出經品 chu1 jing1 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02