WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T10N0309 最勝問菩薩十住除垢斷結經

zui4 sheng4 wen4 pu2 sa4 shi2 zhu4 chu2 gou4 duan4 jie2 jing1

さいしょうもんぼさつじゅうじゅうじょくだんけつきょう

Short title: 十住斷結經  shi2 zhu4 duan4 jie2 jing1

Alternative title: 十千日光三昧定經  shi2 qian1 ri4 guang1 san1 mei4 ding4 jing1

華嚴部  姚秦 
竺佛念 zhu2 fo2 nian4 じくぶつねん  [譯]   10 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正10T0309966
高麗12K03820343
中華020H04080890-1045 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0376--
Other縮-宇3,卍-11.3

Structural Division

 1. 道引品 dao4 yin3 pin3
 2. 留化品 liu2 hua4 pin3
 3. 空觀品 kong1 guan1 pin3
 4. 色入品 se4 ru4 pin3
 5. 了空品 liao3 kong1 pin3
 6. 根門品 gen1 men2 pin3
 7. 廣受品 guang3 shou4 pin3
 8. 童眞品 tong2 zhen1 pin3
 9. 定意品 ding4 yi4 pin3
 10. 成道品 cheng2 dao4 pin3
 11. 滅心品 mie4 xin1 pin3
 12. 神足品 shen2 zu2 pin3
 13. 恭敬品 gong1 jing4 pin3
 14. 勇猛品 yong3 meng3 pin3
 15. 碎身品 sui4 shen1 pin3
 16. 身入品 shen1 ru4 pin3
 17. 辯才品 bian4 cai2 pin3
 18. 權智品 quan2 zhi4 pin3
 19. 化衆生品 hua4 zhong4 sheng1 pin3
 20. 三道滅度品 san1 dao4 mie4 du4 pin3
 21. 乘無相品 cheng2 wu2 xiang4 pin3
 22. 等慈 deng3 ci2
 23. 法界品 fa3 jie4 pin3
 24. 道智品 dao4 zhi4 pin3
 25. 身口意品 shen1 kou3 yi4 pin3
 26. 夢中成道品 meng4 zhong1 cheng2 dao4 pin3
 27. 菩薩證品 pu2 sa4 zheng4 pin3
 28. 解慧品 jie3 hui4 pin3
 29. 三毒品 san1 du2 pin3
 30. 問泥c0-aca7品 wen4 ni2 yuan2 pin3
 31. 四梵堂品 si4 fan4 tang2 pin3
 32. 梵一請品 fan4 yi1 qing3 pin3
 33. 梵天囑累品 fan4 tian1 zhu3 lei3 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02