WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T10N0279 大方廣佛華嚴經

da4 fang1 guang3 fo2 hua1 yan2 jing1

だいほうこうぶつけごんきょう

Short title: 華嚴經  hua1 yan2 jing1

華嚴部   
實叉難陀 shi2 cha1 nan2 tuo2 じっしゃなんだ  [譯]   80 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正10T02791
高麗08K00800425
中華012H00870629-0892 H0130001-0452 金臧廣勝寺本 明永樂北臧本 金臧大寶集寺本
Nanjio--N0088--
Other縮-天1-4,卍-7.6-9,國-華1-4

Related Texts

 1. T09N0278 大方廣佛華嚴經
 2. T35N1735 大方廣佛華嚴經疏
 3. T36N1736 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔
 4. T36N1737 大華嚴經略策
 5. T36N1738 新譯華嚴經七處九會頌釋章
 6. T36N1739 新華嚴經論
 7. T36N1740 大方廣佛華嚴經中卷卷大意略敍
 8. T36N1741 略釋新華嚴經修行次第決疑論
 9. T36N1742 大方廣佛華嚴經願行觀門骨目
 10. T36N1743 皇帝降誕日於麟悳殿講大方廣佛華嚴經玄義一部
 11. T84N2706
 12. T85N2755 華嚴經疏

Structural Division

 1. 世主妙嚴品 shi4 zhu3 miao4 yan2 pin3
 2. 如來現相品 ru2 lai2 xian4 xiang4 pin3
 3. 普賢三昧品 pu3 xian2 san1 mei4 pin3
 4. 世界成就品 shi4 jie4 cheng2 jiu4 pin3
 5. 華藏世界品 hua1 zang4 shi4 jie4 pin3
 6. 毘盧遮那品 pi2 lu2 zhe1 na3 pin3
 7. 如來名號品 ru2 lai2 ming2 hao4 pin3
 8. 四聖諦品 si4 sheng4 di4 pin3
 9. 光明覺品 guang1 ming2 jue2 pin3
 10. 菩薩問明品 pu2 sa4 wen4 ming2 pin3
 11. 淨行品 jing4 xing2 pin3
 12. 賢首品 xian2 shou3 pin3
 13. 昇須彌山頂品 sheng1 xu1 mi2 shan1 ding3 pin3
 14. 須彌頂上偈讃品 xu1 mi2 ding3 shang4 ji4 zan4 pin3
 15. 十住品 shi2 zhu4 pin3
 16. 梵行品 fan4 xing2 pin3
 17. 初發心功徳品 chu1 fa1 xin1 gong1 de2 pin3
 18. 明法品 ming2 fa3 pin3
 19. 昇夜摩天宮品 sheng1 ye4 mo2 tian1 gong1 pin3
 20. 夜摩天宮中偈讃品 ye4 mo2 tian1 gong1 zhong1 ji4 zan4 pin3
 21. 十行品 shi2 xing2 pin3
 22. 十無盡藏品 shi2 wu2 jin4 zang4 pin3
 23. 昇兜率天宮品 sheng1 dou1 shuai4 tian1 gong1 pin3
 24. 兜率宮中偈讃品 dou1 shuai4 gong1 zhong1 ji4 zan4 pin3
 25. 十迴向品 shi2 hui2 xiang4 pin3
 26. 十地品 shi2 di4 pin3
 27. 十定品 shi2 ding4 pin3
 28. 十通品 shi2 tong1 pin3
 29. 十忍品 shi2 ren3 pin3
 30. 阿僧祇品 a1 seng1 qi2 pin3
 31. 壽量品 shou4 liang4 pin3
 32. 諸菩薩住處品 zhu1 pu2 sa4 zhu4 chu3 pin3
 33. 佛不思議法品 fo2 bu4 si1 yi4 fa3 pin3
 34. 如來十身相海品 ru2 lai2 shi2 shen1 xiang4 hai3 pin3
 35. 如來隨好光明功徳品 ru2 lai2 sui2 hao3 guang1 ming2 gong1 de2 pin3
 36. 普賢品 pu3 xian2 pin3
 37. 如來出現品 ru2 lai2 chu1 xian4 pin3
 38. 離世間品 li2 shi4 jian1 pin3
 39. 入法界品 ru4 fa3 jie4 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02