WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T09N0278 大方廣佛華嚴經

da4 fang1 guang3 fo2 hua1 yan2 jing1

だいほうこうぶつけごんきょう

Short title: 華嚴經  hua1 yan2 jing1

Alternative title: 六十華嚴  liu4 shi2 hua1 yan2

華嚴部  東晉 
佛陀跋陀羅 fo2 tuo2 ba2 tuo2 luo2 ぶっだばっだら  [譯]   60 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正09T0278395
高麗08K00790001
中華012H00860001-0628 金臧廣勝寺本 明永樂北臧本
Nanjio--N0087--
Other縮-天7-9,卍-7.3-5

Related Texts

 1. T10N0279 大方廣佛華嚴經
 2. T10N0293 大方廣佛華嚴經
 3. T35N1731 華嚴遊意
 4. T35N1732 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方規
 5. T35N1733 華嚴經探玄記
 6. T35N1734 華嚴經文義綱目
 7. T85N2753 華嚴經章
 8. T85N2754 華嚴略疏卷第三
 9. T85N2756 華嚴經義記卷第一
 10. T85N2757 華嚴經疏卷第三

Structural Division

 1. 世間淨眼品 shi4 jian1 jing4 yan3 pin3
 2. 盧舍那佛品 lu2 she4 na3 fo2 pin3
 3. 如來名號品 ru2 lai2 ming2 hao4 pin3
 4. 四諦品 si4 di4 pin3
 5. 如來光明覺品 ru2 lai2 guang1 ming2 jue2 pin3
 6. 菩薩明難品 pu2 sa4 ming2 nan2 pin3
 7. 淨行品 jing4 xing2 pin3
 8. 賢首菩薩品 xian2 shou3 pu2 sa4 pin3
 9. 佛昇須彌頂品 fo2 sheng1 xu1 mi2 ding3 pin3
 10. 菩薩雲集妙勝殿上説偈品 pu2 sa4 yun2 ji2 miao4 sheng4 dian4 shang4 shuo1 ji4 pin3
 11. 菩薩十住品 pu2 sa4 shi2 zhu4 pin3
 12. 梵行品 fan4 xing2 pin3
 13. 初發心菩薩功徳品 chu1 fa1 xin1 pu2 sa4 gong1 de2 pin3
 14. 明法品 ming2 fa3 pin3
 15. 佛昇夕摩天宮自在品 fo2 sheng1 xi1 mo2 tian1 gong1 zi4 zai4 pin3
 16. 夜摩天宮菩薩説偈品 ye4 mo2 tian1 gong1 pu2 sa4 shuo1 ji4 pin3
 17. 功徳華聚菩薩十行品 gong1 de2 hua1 ju4 pu2 sa4 shi2 xing2 pin3
 18. 菩薩十無盡藏品 pu2 sa4 shi2 wu2 jin4 zang4 pin3
 19. 如來昇兜率天宮一切寶殿品 ru2 lai2 sheng1 dou1 shuai4 tian1 gong1 yi1 qie4 bao3 dian4 pin3
 20. 兜率天宮菩薩雲集讃佛品 dou1 shuai4 tian1 gong1 pu2 sa4 yun2 ji2 zan4 fo2 pin3
 21. 金剛幢菩薩十廻向品 jin1 gang1 chuang2 pu2 sa4 shi2 hui2 xiang4 pin3
 22. 十地品 shi2 di4 pin3
 23. 十明品 shi2 ming2 pin3
 24. 十忍品 shi2 ren3 pin3
 25. 心王菩薩問阿僧祇品 xin1 wang2 pu2 sa4 wen4 a1 seng1 qi2 pin3
 26. 壽命品 shou4 ming4 pin3
 27. 菩薩住處品 pu2 sa4 zhu4 chu3 pin3
 28. 佛不思議法品 fo2 bu4 si1 yi4 fa3 pin3
 29. 如來相海品 ru2 lai2 xiang4 hai3 pin3
 30. 佛小相光明功徳品 fo2 xiao3 xiang4 guang1 ming2 gong1 de2 pin3
 31. 普賢菩薩行品 pu3 xian2 pu2 sa4 xing2 pin3
 32. 寶王如來性起品 bao3 wang2 ru2 lai2 xing4 qi3 pin3
 33. 離世間品 li2 shi4 jian1 pin3
 34. 入法界品 ru4 fa3 jie4 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02