WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T04N0203 雜寶藏經

za2 bao3 zang4 jing1

ぞうほうぞうきょう

Alternative title: 雜法藏經  za2 fa3 zang4 jing1

本縁部  元魏 
吉迦夜 ji2 jia1 ye4 きっかや
曇曜 tan2 yao4 どんよう  [譯]   10 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正04T0203447
高麗30K10010170
中華051H10880644-0748 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1329--
Other縮-宿10,卍-26.5-6,*南-28-39,國-本1

Structural Division

 1. 難寶藏經卷第一 nan4 bao3 zang4 jing1 juan4 di4 yi1
  1. 十奢王縁 shi2 she1 wang2 yuan2
  2. 王子以肉濟父母縁 wang2 zi3 yi3 rou4 ji4 fu4 mu3 yuan2
  3. 鸚鵡子供養盲父母縁 ying1 wu3 zi3 gong1 yang3 mang2 fu4 mu3 yuan2
  4. 棄老國縁 qi4 lao3 guo2 yuan2
  5. 佛於c0-c97b利天上爲摩耶説法縁 fo2 yu2 dao1 li4 tian1 shang4 wei4 mo2 ye1 shuo1 fa3 yuan2
  6. 佛説住昔母迦旦遮羅縁 fo2 shuo1 zhu4 xi1 mu3 jia1 dan4 zhe1 luo2 yuan2
  7. 慈童女縁 ci2 tong2 nü3 yuan2
  8. 蓮華夫人縁 lian2 hua1 fu1 ren2 yuan2
  9. 鹿大夫人縁 lu4 da4 fu1 ren2 yuan2
 2. 難寶藏經卷第二 nan4 bao3 zang4 jing1 juan4 di4 er4
  1. 六牙白象縁 liu4 ya2 bai2 xiang4 yuan2
  2. 兎自燒身供養大仙縁 tu4 zi4 shao1 shen1 gong1 yang3 da4 xian1 yuan2
  3. 善惡c3-5464猴縁 shan4 e4 mi2 hou2 yuan2
  4. 佛以智水滅三火縁 fo2 yi3 zhi4 shui3 mie4 san1 huo3 yuan2
  5. 波羅捺國有一長者子共天神感王行孝縁 bo1 luo2 na4 guo2 you3 yi1 zhang3 zhe3 zi3 gong4 tian1 shen2 gan3 wang2 xing2 xiao4 yuan2
  6. 迦尸國王白車象養盲父母并和二國縁 jia1 shi1 guo2 wang2 bai2 che1 xiang4 yang3 mang2 fu4 mu3 bing4 he2 er4 guo2 yuan2
  7. 波羅捺國弟c4-4335諌兄遂徹承相勸王孝化天下縁 bo1 luo2 na4 guo2 di4 hui1 dong3 xiong1 sui4 che4 cheng2 xiang4 quan4 wang2 xiao4 hua4 tian1 xia4 yuan2
  8. 梵摩達夫人妬忌傷豫法護縁 fan4 mo2 da2 fu1 ren2 du4 ji4 shang1 yu4 fa3 hu4 yuan2
  9. 馳驃比丘被謗縁 chi2 piao4 bi3 qiu1 bei4 bang4 yuan2
  10. 離越被謗縁 li2 yue4 bei4 bang4 yuan2
  11. 婆斯匿王醜女頼提縁 po2 si1 ni4 wang2 chou3 nü3 lai4 ti2 yuan2
  12. 波斯匿王女善光縁 bo1 si1 ni4 wang2 nü3 shan4 guang1 yuan2
  13. 昔王子兄弟二人被駈出國縁 xi1 wang2 zi3 xiong1 di4 er4 ren2 bei4 qu1 chu1 guo2 yuan2
  14. 須達長者婦供養佛獲報縁 xu1 da2 zhang3 zhe3 fu4 gong1 yang3 fo2 huo4 bao4 yuan2
  15. 娑羅那比丘爲惡生王所苦惱縁 suo1 luo2 na3 bi3 qiu1 wei4 e4 sheng1 wang2 suo3 ku3 nao3 yuan2
  16. 内官贖所c0-dea5牛得男根縁 nei4 guan1 shu2 suo3 jian1 niu2 de2 nan2 gen1 yuan2
  17. 兩内官共諍道理縁 liang3 nei4 guan1 gong4 zheng4 dao4 li3 yuan2
 3. 難寶藏經卷第三 nan4 bao3 zang4 jing1 juan4 di4 san1
  1. 兄弟二人倶出家縁 xiong1 di4 er4 ren2 ju4 chu1 jia1 yuan2
  2. 仇伽離謗舍利弗等縁 chou2 jia1 li2 bang4 she4 li4 fu2 deng3 yuan2
  3. 龍王偈縁 long2 wang2 ji4 yuan2
  4. 提婆達多欲毀傷佛因縁 ti2 po2 da2 duo1 yu4 hui3 shang1 fo2 yin1 yuan2
  5. 共命鳥縁 gong4 ming4 niao3 yuan2
  6. 白鵝王縁 bai2 e2 wang2 yuan2
  7. 大龜因縁 da4 gui1 yin1 yuan2
  8. 二輔王縁 er4 fu3 wang2 yuan2
  9. 出鷄王縁 chu1 ji1 wang2 yuan2
  10. 吉利鳥縁 ji2 li4 niao3 yuan2
  11. 老仙縁 lao3 xian1 yuan2
  12. 二估客因縁 er4 gu1 ke4 yin1 yuan2
  13. 八天次第問法縁 ba1 tian1 ci4 di4 wen4 fa3 yuan2
 4. 難寶藏經卷第四 nan4 bao3 zang4 jing1 juan4 di4 si4
  1. 貧人以c4-4f4c團施現即獲報縁 pin2 ren2 yi3 chao3 tuan2 shi1 xian4 ji2 huo4 bao4 yuan2
  2. 貧女以兩錢布施即獲報縁 pin2 nü3 yi3 liang3 qian2 bu4 shi1 ji2 huo4 bao4 yuan2
  3. 乾陀衛國盡師c0-ede4説現獲報縁 gan1 tuo2 wei4 guo2 jin4 shi1 ji4 shuo1 xian4 huo4 bao4 yuan2
  4. c0-ede4夷羅夫婦自賣設會現獲報縁 ji4 yi2 luo2 fu1 fu4 zi4 mai4 she4 hui4 xian4 huo4 bao4 yuan2
  5. 沙彌救蟻子水災得長命報縁 sha1 mi2 jiu4 yi3 zi3 shui3 zai1 de2 chang2 ming4 bao4 yuan2
  6. 乾陀衛國王治故塔寺得延命縁 gan1 tuo2 wei4 guo2 wang2 zhi4 gu4 ta3 si4 de2 yan2 ming4 yuan2
  7. 比丘輔寺壁孔獲延命報縁 bi3 qiu1 fu3 si4 bi4 kong3 huo4 yan2 ming4 bao4 yuan2
  8. 長者子見佛求長命縁 zhang3 zhe3 zi3 jian4 fo2 qiu2 chang2 ming4 yuan2
  9. 長者子客作設會獲現報縁 zhang3 zhe3 zi3 ke4 zuo4 she4 hui4 huo4 xian4 bao4 yuan2
  10. 弗那施佛鉢食獲現報縁 fu2 na3 shi1 fo2 bo1 shi2 huo4 xian4 bao4 yuan2
  11. 大愛道施佛金織成衣并c3-2e49珠師縁 da4 ai4 dao4 shi1 fo2 jin1 zhi1 cheng2 yi1 bing4 lao2 zhu1 shi1 yuan2
 5. 難寶藏經卷第五 nan4 bao3 zang4 jing1 juan4 di4 wu3
  1. 天女本以華鬘供養迦葉佛塔縁 tian1 nü3 ben3 yi3 hua1 man2 gong1 yang3 jia1 ye4 fo2 ta3 yuan2
  2. 天女本以蓮華供養迦葉佛塔縁 tian1 nü3 ben3 yi3 lian2 hua1 gong1 yang3 jia1 ye4 fo2 ta3 yuan2
  3. 天女本以以受持八戒齊生天縁 tian1 nü3 ben3 yi3 yi3 shou4 chi2 ba1 jie4 qi2 sheng1 tian1 yuan2
  4. 天女本以然燈供養生天縁 tian1 nü3 ben3 yi3 ran2 deng1 gong1 yang3 sheng1 tian1 yuan2
  5. 天女本以乘車見佛歡喜避道縁 tian1 nü3 ben3 yi3 cheng2 che1 jian4 fo2 huan1 xi3 bi4 dao4 yuan2
  6. 天女本以華散佛化成華盖縁 tian1 nü3 ben3 yi3 hua1 san4 fo2 hua4 cheng2 hua1 gai4 yuan2
  7. 舍利弗摩提供養佛塔生天縁 she4 li4 fu2 mo2 ti2 gong1 yang3 fo2 ta3 sheng1 tian1 yuan2
  8. 長者夫婦造作淨圖生天縁 zhang3 zhe3 fu1 fu4 zao4 zuo4 jing4 tu2 sheng1 tian1 yuan2
  9. 長者夫婦信敬禮佛生天縁 zhang3 zhe3 fu1 fu4 xin4 jing4 li3 fo2 sheng1 tian1 yuan2
  10. 外道婆羅門女學佛弟子作齊生天縁 wai4 dao4 po2 luo2 men2 nü3 xue2 fo2 di4 zi3 zuo4 qi2 sheng1 tian1 yuan2
  11. 貧女人以c4-6d57施須達生天縁 pin2 nü3 ren2 yi3 die2 shi1 xu1 da2 sheng1 tian1 yuan2
  12. 長者女不信三寶父以所錢雇令受持五戒生天縁 zhang3 zhe3 nü3 bu4 xin4 san1 bao3 fu4 yi3 suo3 qian2 gu4 ling4 shou4 chi2 wu3 jie4 sheng1 tian1 yuan2
  13. 女因掃地見佛生歡喜生天縁 nü3 yin1 sao3 di4 jian4 fo2 sheng1 huan1 xi3 sheng1 tian1 yuan2
  14. 長者造舍請佛供養以金布施生天縁 zhang3 zhe3 zao4 she4 qing3 fo2 gong1 yang3 yi3 jin1 bu4 shi1 sheng1 tian1 yuan2
  15. 婦以甘蔗施羅漢生天縁 fu4 yi3 gan1 zhe4 shi1 luo2 han4 sheng1 tian1 yuan2
  16. 女人以香敬心塗佛足生天縁 nü3 ren2 yi3 xiang1 jing4 xin1 tu2 fo2 zu2 sheng1 tian1 yuan2
  17. 須達長者婢歸依三寶生天縁 xu1 da2 zhang3 zhe3 bi4 gui1 yi1 san1 bao3 sheng1 tian1 yuan2
  18. 貧女從佛乞食生天縁 pin2 nü3 cong2 fo2 qi3 shi2 sheng1 tian1 yuan2
  19. 長者女卑爲主送食値佛轉施生天縁 zhang3 zhe3 nü3 bei1 wei4 zhu3 song4 shi2 zhi2 fo2 zhuan4 shi1 sheng1 tian1 yuan2
  20. 長者爲佛造作講堂生天縁 zhang3 zhe3 wei4 fo2 zao4 zuo4 jiang3 tang2 sheng1 tian1 yuan2
  21. 長者見王造塔亦復造塔獲報生天縁 zhang3 zhe3 jian4 wang2 zao4 ta3 yi4 fu4 zao4 ta3 huo4 bao4 sheng1 tian1 yuan2
  22. 賈客造舍供養佛生天縁 gu3 ke4 zao4 she4 gong1 yang3 fo2 sheng1 tian1 yuan2
 6. 雜寶藏經卷第六 za2 bao3 zang4 jing1 juan4 di4 liu4
  1. 帝釋問事縁 di4 shi4 wen4 shi4 yuan2
  2. 度阿若c0-e5a9陳如等説往日縁 du4 a1 ruo4 jiao1 chen2 ru2 deng3 shuo1 wang3 ri4 yuan2
  3. 差摩釋子患目歸依三寶得眼淨縁 cha1 mo2 shi4 zi3 huan4 mu4 gui1 yi1 san1 bao3 de2 yan3 jing4 yuan2
  4. 七種施因縁 qi1 zhong3 shi1 yin1 yuan2
  5. 迦歩王國天早浴佛得兩縁 jia1 bu4 wang2 guo2 tian1 zao3 yu4 fo2 de2 liang3 yuan2
  6. 長者請舍利弗摩訶羅縁 zhang3 zhe3 qing3 she4 li4 fu2 mo2 he1 luo2 yuan2
 7. 雜寶藏經卷第七 za2 bao3 zang4 jing1 juan4 di4 qi1
  1. 婆羅門以如意珠施佛出家得道縁 po2 luo2 men2 yi3 ru2 yi4 zhu1 shi1 fo2 chu1 jia1 de2 dao4 yuan2
  2. 十力迦葉以實言止佛足血縁 shi2 li4 jia1 ye4 yi3 shi2 yan2 zhi3 fo2 zu2 xue4 yuan2
  3. 佛在菩提樹下魔王波旬欲來惱佛縁 fo2 zai4 pu2 ti2 shu4 xia4 mo2 wang2 bo1 xun2 yu4 lai2 nao3 fo2 yuan2
  4. 佛爲諸比丘説利養災患縁 fo2 wei4 zhu1 bi3 qiu1 shuo1 li4 yang3 zai1 huan4 yuan2
  5. 賊臨被殺遙見佛歡喜而生天縁 zei2 lin2 bei4 sha1 yao2 jian4 fo2 huan1 xi3 er2 sheng1 tian1 yuan2
  6. c0-a647手足人感念佛思而得生天縁 yue4 shou3 zu2 ren2 gan3 nian4 fo2 si1 er2 de2 sheng1 tian1 yuan2
  7. 長者以好蜜漿供養行人得生天縁 zhang3 zhe3 yi3 hao3 mi4 jiang1 gong1 yang3 xing2 ren2 de2 sheng1 tian1 yuan2
  8. 波斯匿王遣人請佛由爲王使生天縁 bo1 si1 ni4 wang2 qian3 ren2 qing3 fo2 you2 wei4 wang2 shi3 sheng1 tian1 yuan2
  9. 波斯匿王勸化乞索時有貧人以c4-6d57施王得生天縁 bo1 si1 ni4 wang2 quan4 hua4 qi3 suo3 shi2 you3 pin2 ren2 yi3 die2 shi1 wang2 de2 sheng1 tian1 yuan2
  10. 兄常勸弟奉修三寶弟不敬信兄得生天縁 xiong1 chang2 quan4 di4 feng4 xiu1 san1 bao3 di4 bu4 jing4 xin4 xiong1 de2 sheng1 tian1 yuan2
  11. 父聞子得道歡喜即得生天縁 fu4 wen2 zi3 de2 dao4 huan1 xi3 ji2 de2 sheng1 tian1 yuan2
  12. 子爲其父所逼出家生天縁 zi3 wei4 qi2 fu4 suo3 bi1 chu1 jia1 sheng1 tian1 yuan2
  13. 羅漢祇夜多驅惡龍遠入海縁 luo2 han4 qi2 ye4 duo1 qu1 e4 long2 yuan3 ru4 hai3 yuan2
  14. 二比丘見祇夜多得生不縁 er4 bi3 qiu1 jian4 qi2 ye4 duo1 de2 sheng1 bu4 yuan2
  15. 月氏國現祇夜多縁 yue4 shi4 guo2 xian4 qi2 ye4 duo1 yuan2
  16. 月氏國王與三智臣作善親友縁 yue4 shi4 guo2 wang2 yu3 san1 zhi4 chen2 zuo4 shan4 qin1 you3 yuan2
 8. 雜寶藏經卷第八 za2 bao3 zang4 jing1 juan4 di4 ba1
  1. 拘尸彌國輔相夫婦惡心於佛佛即化導得須陀c0-aca7縁 ju1 shi1 mi2 guo2 fu3 xiang4 fu1 fu4 e4 xin1 yu2 fo2 fo2 ji2 hua4 dao3 de2 xu1 tuo2 yuan2 yuan2
  2. 佛弟難陀爲所逼出家得道縁 fo2 di4 nan2 tuo2 wei4 suo3 bi1 chu1 jia1 de2 dao4 yuan2
  3. 大力士化曠野群賊縁 da4 li4 shi4 hua4 kuang4 ye3 qun2 zei2 yuan2
  4. 輔相聞法離欲縁 fu3 xiang4 wen2 fa3 li2 yu4 yuan2
  5. 尼乾子投火聚爲佛所度縁 ni2 gan1 zi3 tou2 huo3 ju4 wei4 fo2 suo3 du4 yuan2
  6. 五百白鴈聽法生天縁 wu3 bai3 bai2 yan4 ting1 fa3 sheng1 tian1 yuan2
  7. 提婆達多放護財醉象欲害佛縁 ti2 po2 da2 duo1 fang4 hu4 cai2 zui4 xiang4 yu4 hai4 fo2 yuan2
 9. 雜寶藏經卷第九 za2 bao3 zang4 jing1 juan4 di4 jiu3
  1. 迦栴延爲惡生王解八夢縁 jia1 zhan1 yan2 wei4 e4 sheng1 wang2 jie3 ba1 meng4 yuan2
  2. 金猫因縁 jin1 mao1 yin1 yuan2
  3. 惡生王得五百鉢縁 e4 sheng1 wang2 de2 wu3 bai3 bo1 yuan2
  4. 求毘摩天望得大富縁 qiu2 pi2 mo2 tian1 wang4 de2 da4 fu4 yuan2
  5. 鬼子母失子縁 gui3 zi3 mu3 shi1 zi3 yuan2
  6. 天祀主縁 tian1 si4 zhu3 yuan2
  7. 祀樹神縁 si4 shu4 shen2 yuan2
  8. 婦女c0-da6d欲出家縁 fu4 nü3 yan1 yu4 chu1 jia1 yuan2
  9. 不孝子受苦報縁 bu4 xiao4 zi3 shou4 ku3 bao4 yuan2
  10. 難陀王與那伽斯那共論縁 nan2 tuo2 wang2 yu3 na3 jia1 si1 na3 gong4 lun4 yuan2
  11. 不孝婦欲c4-2c45其姑奴c0-b7d9其夫縁 bu4 xiao4 fu4 yu4 wu4 qi2 gu1 nu2 sha4 qi2 fu1 yuan2
  12. 婆羅察王聞塚問喚縁 po2 luo2 cha2 wang2 wen2 zhong3 wen4 huan4 yuan2
  13. 老比丘得四果縁 lao3 bi3 qiu1 de2 si4 guo3 yuan2
  14. 女人至誠得道果縁 nü3 ren2 zhi4 cheng2 de2 dao4 guo3 yuan2
 10. 雜寶藏經卷第十 za2 bao3 zang4 jing1 juan4 di4 shi2
  1. 優陀羨王縁 you1 tuo2 xian4 wang2 yuan2
  2. c3-483b羅因縁 luo2 hou2 luo2 yin1 yuan2
  3. 老婆羅門問諂僞縁 lao3 po2 luo2 men2 wen4 chan3 wei4 yuan2
  4. 婆羅門婦欲害姑縁 po2 luo2 men2 fu4 yu4 hai4 gu1 yuan2
  5. 烏梟報怨縁 wu1 xiao1 bao4 yuan4 yuan2
  6. 婢共羊鬪縁 bi4 gong4 yang2 dou4 yuan2

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02