WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T04N0202 賢愚經

xian2 yu2 jing1

けんぐきょう

Alternative title: 賢愚因縁經  xian2 yu2 yin1 yuan2 jing1

本縁部  元魏 
慧覺 hui4 jue2 えかく  [等譯]   13 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正04T0202349
高麗29K09831002
中華051H10700001-0210 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1322--
Other縮-宿9,卍-26.3-4,*南-28-37,國-本7

Structural Division

 1. 梵天請法六事 fan4 tian1 qing3 fa3 liu4 shi4
 2. 摩訶薩c0-d8a6以身施虎品 mo2 he1 sa4 duo3 yi3 shen1 shi1 hu3 pin3
 3. 二梵志受齋品 er4 fan4 zhi4 shou4 zhai1 pin3
 4. 波羅捺人身貧供養品 bo1 luo2 na4 ren2 shen1 pin2 gong1 yang3 pin3
 5. 海神難問船人品 hai3 shen2 nan2 wen4 chuan2 ren2 pin3
 6. 恒伽達品 heng2 jia1 da2 pin3
 7. 須闍提品 xu1 she2 ti2 pin3
 8. 波斯匿王女金剛品 bo1 si1 ni4 wang2 nü3 jin1 gang1 pin3
 9. 金財因縁品 jin1 cai2 yin1 yuan2 pin3
 10. 華天因縁品 hua1 tian1 yin1 yuan2 pin3
 11. 寶天因縁品 bao3 tian1 yin1 yuan2 pin3
 12. c0-c4f3提波梨品 chan4 ti2 bo1 li2 pin3
 13. 慈力王血施品 ci2 li4 wang2 xue4 shi1 pin3
 14. 降六師品 jiang4 liu4 shi1 pin3
 15. 鋸陀身施 ju4 tuo2 shen1 shi1
 16. 微妙比丘尼品 wei1 miao4 bi3 qiu1 ni2 pin3
 17. 阿輸迦施土品 a1 shu1 jia1 shi1 tu3 pin3
 18. 七瓶金施品 qi1 ping2 jin1 shi1 pin3
 19. 差摩現報品 cha1 mo2 xian4 bao4 pin3
 20. 貧女難陀品 pin2 nü3 nan2 tuo2 pin3
 21. 摩訶斯那優婆夷品 mo2 he1 si1 na3 you1 po2 yi2 pin3
 22. 沙彌守戒自然品 sha1 mi2 shou3 jie4 zi4 ran2 pin3
 23. 長者無耳目舌品 zhang3 zhe3 wu2 er3 mu4 she2 pin3
 24. 貧人夫婦疊施得現報品 pin2 ren2 fu1 fu4 die2 shi1 de2 xian4 bao4 pin3
 25. 迦旃延教老母賣貧品 jia1 zhan1 yan2 jiao4 lao3 mu3 mai4 pin2 pin3
 26. 金天品 jin1 tian1 pin3
 27. 重姓品丹 zhong4 xing4 pin3 dan1
 28. 散檀寧品 san4 tan2 ning2 pin3
 29. 月光三頭施品 yue4 guang1 san1 tou2 shi1 pin3
 30. 大劫賓寧品 da4 jie2 bin1 ning2 pin3
 31. 梨耆彌七子品 li2 qi2 mi2 qi1 zi3 pin3
 32. 設頭羅健寧品 she4 tou2 luo2 jian4 ning2 pin3
 33. 盖事因縁品 gai4 shi4 yin1 yuan2 pin3
 34. 大施抒海品 da4 shi1 shu1 hai3 pin3
 35. 淨居天請佛洗品 jing4 ju1 tian1 qing3 fo2 xi3 pin3
 36. 善事太子入海品 shan4 shi4 tai4 zi3 ru4 hai3 pin3
 37. 阿難c0-e1eb持品 a1 nan2 zong3 chi2 pin3
 38. 優波斯兄所c0-b7d9品 you1 bo1 si1 xiong1 suo3 sha4 pin3
 39. 兒誤c0-b7d9父品 er2 wu4 sha4 fu4 pin3
 40. 須達起精舍品 xu1 da2 qi3 jing1 she4 pin3
 41. 大光明始發無上心品9丹本爲四十七) da4 guang1 ming2 shi3 fa1 wu2 shang4 xin1 pin3 dan1 ben3 wei4 si4 shi2 qi1
 42. 勒那闍耶品 le4 na3 she2 ye1 pin3
 43. 迦毘利百頭品 jia1 pi2 li4 bai3 tou2 pin3
 44. 無惱指鬘品 wu2 nao3 zhi3 man2 pin3
 45. 檀膩c7-4b65品 tan2 ni4 da1 pin3
 46. 師質子摩頭羅世質品 shi1 zhi4 zi3 mo2 tou2 luo2 shi4 zhi4 pin3
 47. 檀彌離品 tan2 mi2 li2 pin3
 48. 象護品 xiang4 hu4 pin3
 49. 波婆離品 bo1 po2 li2 pin3
 50. 二鸚鵡聞四諦品 er4 ying1 wu3 wen2 si4 di4 pin3
 51. 鳥聞比丘法生天品 niao3 wen2 bi3 qiu1 fa3 sheng1 tian1 pin3
 52. 五百鷹聞佛法生天品 wu3 bai3 ying1 wen2 fo2 fa3 sheng1 tian1 pin3
 53. 堅誓師子品 jian1 shi4 shi1 zi3 pin3
 54. 梵志施佛納衣得受記品 fan4 zhi4 shi1 fo2 na4 yi1 de2 shou4 ji4 pin3
 55. 佛始超慈心縁品 fo2 shi3 chao1 ci2 xin1 yuan2 pin3
 56. 頂生王品 ding3 sheng1 wang2 pin3
 57. 蘇曼女十子品 su1 man4 nü3 shi2 zi3 pin3
 58. 婆世躓品 po2 shi4 zhi4 pin3
 59. 優波c4-384e提品 you1 bo1 ju2 ti2 pin3
 60. 汪水中虫品 wang1 shui3 zhong1 chong2 pin3
 61. 鸚鵡聞四諦品 ying1 wu3 wen2 si4 di4 pin3

 62. This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

  Release 2.0A Last modified: 2002-12-02