WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T55N2157 貞元新定釋經目録

zhen1 yuan2 xin1 ding4 shi4 jing1 mu4 lu4

ていげんしんていしゃっきょうろく

Short title: 貞元録  zhen1 yuan2 lu4

目録部   
圓照 yuan2 zhao4 えんしょう  [撰]   30 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正55T2157771
高麗38K14010070
中華055H11560539-0988 高麗臧本
Other縮-結6-8

Structural Division

 1. &C0-E1EB;録(1卷~19卷) zong3 lu4 juan4 juan4
  1. 特承恩持録 te4 cheng2 en1 chi2 lu4
  2. 總集群經録 zong3 ji2 qun2 jing1 lu4
 2. 別録(20卷~28卷) bie2 lu4 juan4 juan4
  1. 有澤有本録 you3 ze2 you3 ben3 lu4
   1. 菩薩三藏録 pu2 sa4 san1 zang4 lu4
   2. 聲聞三藏録 sheng1 wen2 san1 zang4 lu4
   3. 賢聖傳記録 xian2 sheng4 chuan2 ji4 lu4
  2. 有譯無本録 you3 yi4 wu2 ben3 lu4
   1. 乘經闕本 cheng2 jing1 que1 ben3
   2. 大乘律闕本 da4 cheng2 lü4 que1 ben3
   3. 小乘論闕本 xiao3 cheng2 lun4 que1 ben3
   4. 小乘經闕本 xiao3 cheng2 jing1 que1 ben3
   5. 小乘論闕本 xiao3 cheng2 lun4 que1 ben3
   6. 支別行録大 zhi1 bie2 xing2 lu4 da4
  3. 支派別行録 zhi1 pai4 bie2 xing2 lu4
   1. 大乘經別生 da4 cheng2 jing1 bie2 sheng1
   2. 大乘律別生 da4 cheng2 lü4 bie2 sheng1
   3. 大乘論別生 da4 cheng2 lun4 bie2 sheng1
   4. 小乘別生經 xiao3 cheng2 bie2 sheng1 jing1
   5. 小乘律別生 xiao3 cheng2 lü4 bie2 sheng1
   6. 賢聖集別生 xian2 sheng4 ji2 bie2 sheng1
  4. 刪略繁重録 shan1 lüe4 fan2 zhong4 lu4
   1. 新檢出別生經 xin1 jian3 chu1 bie2 sheng1 jing1
   2. 新檢出名異文同經 xin1 jian3 chu1 ming2 yi4 wen2 tong2 jing1
   3. 新檢出重上録經 xin1 jian3 chu1 zhong4 shang4 lu4 jing1
   4. 新檢出合入大部經 xin1 jian3 chu1 he2 ru4 da4 bu4 jing1
  5. 補闕百遺録 bu3 que1 bai3 yi2 lu4
  6. 疑惑再詳録 yi2 huo4 zai4 xiang2 lu4
  7. 僞妄亂眞録 wei4 wang4 luan4 zhen1 lu4
 3. 八藏録(29卷~30卷) ba1 zang4 lu4 juan4 juan4
  1. 大乘入藏録 da4 cheng2 ru4 zang4 lu4
   1. 大乘經 da4 cheng2 jing1
   2. 大乘律 da4 cheng2 lü4
   3. 大乘論 da4 cheng2 lun4
  2. 小乘入藏録 xiao3 cheng2 ru4 zang4 lu4
   1. 小乘經 xiao3 cheng2 jing1
   2. 小乘律 xiao3 cheng2 lü4
   3. 小乘論 xiao3 cheng2 lun4
   4. 賢聖集 xian2 sheng4 ji2

  This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

  Release 2.0A Last modified: 2002-12-02