WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T55N2154 開元釋教録

kai1 yuan2 shi4 jiao4 lu4

かいげんしゃっきょうろく

目録部   
智昇 zhi4 sheng1 ちしょう  [撰]   20 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正55T2154477
高麗31K10620965
中華055H11540001-0485 高麗臧本 金臧廣勝寺本 c0-d0e1臧本
Nanjio--N1485--
Other縮-結4-5,卍-29.2-4

Structural Division

 1. 1&C0-E1EB;括群經録 zong3 kuo4 qun2 jing1 lu4
 2. 2別分乘藏録 bie2 fen1 cheng2 zang4 lu4
  1. 有譯有本録 you3 yi4 you3 ben3 lu4
   1. 菩薩三藏録 pu2 sa4 san1 zang4 lu4
   2. 聲聞三藏録 sheng1 wen2 san1 zang4 lu4
   3. 賢聖傳記録 xian2 sheng4 chuan2 ji4 lu4
  2. 有譯無本録 you3 yi4 wu2 ben3 lu4
   1. 大乘經闕本 da4 cheng2 jing1 que1 ben3
   2. 大乘律闕本 da4 cheng2 lü4 que1 ben3
   3. 大乘論闕本 da4 cheng2 lun4 que1 ben3
   4. 小乘經闕本 xiao3 cheng2 jing1 que1 ben3
   5. 小乘律闕本 xiao3 cheng2 lü4 que1 ben3
   6. 小乘論闕本 xiao3 cheng2 lun4 que1 ben3
   7. 賢聖集傳闕本 xian2 sheng4 ji2 chuan2 que1 ben3
  3. 支派別行經 zhi1 pai4 bie2 xing2 jing1
   1. 大乘別生經 da4 cheng2 bie2 sheng1 jing1
   2. 大剩律別生 da4 sheng4 lü4 bie2 sheng1
   3. 大乘論別生 da4 cheng2 lun4 bie2 sheng1
   4. 小乘別生經 xiao3 cheng2 bie2 sheng1 jing1
   5. 小乘律別生 xiao3 cheng2 lü4 bie2 sheng1
   6. 賢聖集別生 xian2 sheng4 ji2 bie2 sheng1
  4. 刪略繁重録 shan1 lüe4 fan2 zhong4 lu4
   1. 新括出別生經 xin1 kuo4 chu1 bie2 sheng1 jing1
   2. 新括出名異文同經 xin1 kuo4 chu1 ming2 yi4 wen2 tong2 jing1
   3. 新括出重上録經 xin1 kuo4 chu1 zhong4 shang4 lu4 jing1
   4. 新括出合入大部經 xin1 kuo4 chu1 he2 ru4 da4 bu4 jing1
  5. 補闕拾遺録 bu3 que1 she4 yi2 lu4
  6. 疑惑再詳録 yi2 huo4 zai4 xiang2 lu4
  7. 僞妄亂眞録 wei4 wang4 luan4 zhen1 lu4
 3. 3入藏録 ru4 zang4 lu4
  1. 大乘入藏録 da4 cheng2 ru4 zang4 lu4
   1. 大乘經 da4 cheng2 jing1
   2. 大乘律 da4 cheng2 lü4
   3. 大乘論 da4 cheng2 lun4
  2. 小乘入藏經 xiao3 cheng2 ru4 zang4 jing1
   1. 小乘經 xiao3 cheng2 jing1
   2. 小乘律 xiao3 cheng2 lü4
   3. 小乘論 xiao3 cheng2 lun4
  3. 賢聖集 xian2 sheng4 ji2
  4. 附不入藏録 fu4 bu4 ru4 zang4 lu4

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02