WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T54N2129 續一切經音義

xu4 yi1 qie4 jing1 yin1 yi4

ぞくいっさいきょうおんぎ

Alternative title: 希麟音義  xi1 lin2 yin1 yi4

事彙部   
希麟 xi1 lin2 きりん  [集]   10 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正54T2129934
高麗41K14970785
中華059H11660353-0423 高麗臧本
Other縮-為8

Structural Division

 1. 大乘理趣六波羅蜜多經 da4 cheng2 li3 qu4 liu4 bo1 luo2 mi4 duo1 jing1
 2. 新大方廣佛花嚴經 xin1 da4 fang1 guang3 fo2 hua1 yan2 jing1
 3. 新譯十地經 xin1 yi4 shi2 di4 jing1
 4. 十力經 shi2 li4 jing1
 5. 廻向輪經 hui2 xiang4 lun2 jing1
 6. 大乘本生心地觀經 da4 cheng2 ben3 sheng1 xin1 di4 guan1 jing1
 7. 守護國界主陀羅尼經 shou3 hu4 guo2 jie4 zhu3 tuo2 luo2 ni2 jing1
 8. 大乘瑜伽千鉢文殊大教王經 da4 cheng2 yu2 jia1 qian1 bo1 wen2 shu1 da4 jiao4 wang2 jing1
 9. 新譯仁王護國般若波羅蜜多* xin1 yi4 ren2 wang2 hu4 guo2 ban1 ruo4 bo1 luo2 mi4 duo1
 10. 大威力烏樞瑟摩明王經 da4 wei1 li4 wu1 shu1 se4 mo2 ming2 wang2 jing1
 11. 金剛頂眞實大教王經 jin1 gang1 ding3 zhen1 shi2 da4 jiao4 wang2 jing1
 12. 金剛頂修習毘盧遮那三摩地* jin1 gang1 ding3 xiu1 xi2 pi2 lu2 zhe1 na3 san1 mo2 di4
 13. 金剛恐怖最勝心明王經 jin1 gang1 kong3 bu4 zui4 sheng4 xin1 ming2 wang2 jing1
 14. 不動使者陀羅尼秘密法 bu4 dong4 shi3 zhe3 tuo2 luo2 ni2 mi4 mi4 fa3
 15. 普遍智藏般若波羅蜜多心經 pu3 bian4 zhi4 zang4 ban1 ruo4 bo1 luo2 mi4 duo1 xin1 jing1
 16. 觀自在多羅菩薩經 guan1 zi4 zai4 duo1 luo2 pu2 sa4 jing1
 17. 一字奇特佛頂經 yi1 zi4 qi2 te4 fo2 ding3 jing1
 18. 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩* jin1 gang1 ding3 yu2 jia1 wen2 shu1 shi1 li4 pu2 sa4
 19. 底哩三昧耶不動使者念誦經 di3 li1 san1 mei4 ye1 bu4 dong4 shi3 zhe3 nian4 song4 jing1
 20. 大方廣觀菩薩授記經 da4 fang1 guang3 guan1 pu2 sa4 shou4 ji4 jing1
 21. 菩提場所説一字頂輪王經 pu2 ti2 chang3 suo3 shuo1 yi1 zi4 ding3 lun2 wang2 jing1
 22. 金剛頂瑜伽分別聖位經 jin1 gang1 ding3 yu2 jia1 fen1 bie2 sheng4 wei4 jing1
 23. 十一面觀自在菩薩秘密儀軌經 shi2 yi1 mian4 guan1 zi4 zai4 pu2 sa4 mi4 mi4 yi2 gui3 jing1
 24. 出生無邊門陀羅尼經 chu1 sheng1 wu2 bian1 men2 tuo2 luo2 ni2 jing1
 25. 大吉祥天女無垢大乘經 da4 ji2 xiang2 tian1 nü3 wu2 gou4 da4 cheng2 jing1
 26. 大吉祥天女十二各號經 da4 ji2 xiang2 tian1 nü3 shi2 er4 ge4 hao4 jing1
 27. 一切如來金剛壽命陀羅尼經 yi1 qie4 ru2 lai2 jin1 gang1 shou4 ming4 tuo2 luo2 ni2 jing1
 28. 金剛頂瑜伽十八會指歸 jin1 gang1 ding3 yu2 jia1 shi2 ba1 hui4 zhi3 gui1
 29. 瑜伽念珠經 yu2 jia1 nian4 zhu1 jing1
 30. 普賢行願讃 pu3 xian2 xing2 yuan4 zan4
 31. 大地藏菩薩問法身讃 da4 di4 zang4 pu2 sa4 wen4 fa3 shen1 zan4
 32. 金剛頂理趣般若經 jin1 gang1 ding3 li3 qu4 ban1 ruo4 jing1
 33. 佛母大孔雀明王經 fo2 mu3 da4 kong3 que4 ming2 wang2 jing1
 34. 大雲輪請雨經 da4 yun2 lun2 qing3 yu3 jing1
 35. 大乘縁生稻c7-3a78喩經 da4 cheng2 yuan2 sheng1 dao4 gan3 yu4 jing1
 36. 佛説穰虞利童女經 fo2 shuo1 rang2 yu2 li4 tong2 nü3 jing1
 37. 一切如來寶篋印陀羅尼經 yi1 qie4 ru2 lai2 bao3 qie4 yin4 tuo2 luo2 ni2 jing1
 38. 的樂不空般若波羅蜜多理趣釋 di4 le4 bu4 kong1 ban1 ruo4 bo1 luo2 mi4 duo1 li3 qu4 shi4
 39. 大寶廣博樓閣善密陀羅尼經 da4 bao3 guang3 bo2 lou2 ge2 shan4 mi4 tuo2 luo2 ni2 jing1
 40. 菩提場莊嚴陀羅尼 pu2 ti2 chang3 zhuang1 yan2 tuo2 luo2 ni2
 41. 文殊問字母品 wen2 shu1 wen4 zi4 mu3 pin3
 42. 觀自在菩薩説普賢陀羅尼經 guan1 zi4 zai4 pu2 sa4 shuo1 pu3 xian2 tuo2 luo2 ni2 jing1
 43. 佛説除一切疾病陀羅尼經 fo2 shuo1 chu2 yi1 qie4 ji2 bing4 tuo2 luo2 ni2 jing1
 44. 三十五佛禮懺懺 san1 shi2 wu3 fo2 li3 chan4 chan4
 45. 能除一切眼疾陀羅尼 neng2 chu2 yi1 qie4 yan3 ji2 tuo2 luo2 ni2
 46. 八大菩薩曼茶羅經 ba1 da4 pu2 sa4 man4 cha2 luo2 jing1
 47. 葉衣觀自在菩薩經 ye4 yi1 guan1 zi4 zai4 pu2 sa4 jing1
 48. 毘沙門天王經 pi2 sha1 men2 tian1 wang2 jing1
 49. 呵利帝母眞言法 he1 li4 di4 mu3 zhen1 yan2 fa3
 50. 救拔焔餓鬼陀羅尼經 jiu4 ba2 yan4 e4 gui3 tuo2 luo2 ni2 jing1
 51. 金剛頂蓮花部心念誦法 jin1 gang1 ding3 lian2 hua1 bu4 xin1 nian4 song4 fa3
 52. 金剛頂瑜伽千手眼觀自在菩薩念誦儀 jin1 gang1 ding3 yu2 jia1 qian1 shou3 yan3 guan1 zi4 zai4 pu2 sa4 nian4 song4 yi2
 53. 金剛頂勝初瑜伽普賢菩念誦法 jin1 gang1 ding3 sheng4 chu1 yu2 jia1 pu3 xian2 pu2 nian4 song4 fa3
 54. 無量壽如來念誦修觀行儀軌 wu2 liang4 shou4 ru2 lai2 nian4 song4 xiu1 guan1 xing2 yi2 gui3
 55. 金剛頂經一字頂輪王念誦法 jin1 gang1 ding3 jing1 yi1 zi4 ding3 lun2 wang2 nian4 song4 fa3
 56. 金剛頂瑜伽金剛薩c0-d8a6五秘密修行念誦儀 jin1 gang1 ding3 yu2 jia1 jin1 gang1 sa4 duo3 wu3 mi4 mi4 xiu1 xing2 nian4 song4 yi2
 57. 金剛王菩薩秘密念誦儀 jin1 gang1 wang2 pu2 sa4 mi4 mi4 nian4 song4 yi2
 58. 一字頂輪王念誦儀軌 yi1 zi4 ding3 lun2 wang2 nian4 song4 yi2 gui3
 59. 大虚空藏菩薩念誦法 da4 xu1 kong1 zang4 pu2 sa4 nian4 song4 fa3
 60. 佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌 fo2 ding3 zun1 sheng4 tuo2 luo2 ni2 nian4 song4 yi2 gui3
 61. c4-4822如來念誦法 a1 chu4 ru2 lai2 nian4 song4 fa3
 62. 最勝無比大威徳金輪佛頂熾盛光陀羅尼經 zui4 sheng4 wu2 bi3 da4 wei1 de2 jin1 lun2 fo2 ding3 chi4 cheng2 guang1 tuo2 luo2 ni2 jing1
 63. 仁王般若波羅蜜念誦儀軌 ren2 wang2 ban1 ruo4 bo1 luo2 mi4 nian4 song4 yi2 gui3
 64. 瑜伽蓮花部念誦法 yu2 jia1 lian2 hua1 bu4 nian4 song4 fa3
 65. 金剛頂瑜佛護魔儀軌經 jin1 gang1 ding3 yu2 fo2 hu4 mo2 yi2 gui3 jing1
 66. 觀自在多羅念誦儀軌 guan1 zi4 zai4 duo1 luo2 nian4 song4 yi2 gui3
 67. 觀自在如意輪菩薩念誦法 guan1 zi4 zai4 ru2 yi4 lun2 pu2 sa4 nian4 song4 fa3
 68. 甘露軍茶利菩薩供養念誦儀 gan1 lu4 jun1 cha2 li4 pu2 sa4 gong1 yang3 nian4 song4 yi2
 69. 三十七尊禮懺儀 san1 shi2 qi1 zun1 li3 chan4 yi2
 70. 大聖文殊師利菩薩讃法身禮 da4 sheng4 wen2 shu1 shi1 li4 pu2 sa4 zan4 fa3 shen1 li3
 71. 都部陀羅尼目 du1 bu4 tuo2 luo2 ni2 mu4
 72. 金剛壽命陀羅尼念誦法 jin1 gang1 shou4 ming4 tuo2 luo2 ni2 nian4 song4 fa3
 73. 大方廣佛花嚴經八法界四十二字觀門 da4 fang1 guang3 fo2 hua1 yan2 jing1 ba1 fa3 jie4 si4 shi2 er4 zi4 guan1 men2
 74. 大聖文殊師利佛刹功徳莊嚴* da4 sheng4 wen2 shu1 shi1 li4 fo2 sha1 gong1 de2 zhuang1 yan2
 75. 大樂金剛薩c0-d8a6修行儀軌 da4 le4 jin1 gang1 sa4 duo3 xiu1 xing2 yi2 gui3
 76. 成就妙法蓮花經王瑜伽儀軌 cheng2 jiu4 miao4 fa3 lian2 hua1 jing1 wang2 yu2 jia1 yi2 gui3
 77. 大藥叉女歡喜母二愛子成就法 da4 yao4 cha1 nü3 huan1 xi3 mu3 er4 ai4 zi3 cheng2 jiu4 fa3
 78. 金剛頂瑜伽金剛薩c0-d8a6念誦儀 jin1 gang1 ding3 yu2 jia1 jin1 gang1 sa4 duo3 nian4 song4 yi2
 79. 普遍光明無能勝大明王大隨求陀羅尼經 pu3 bian4 guang1 ming2 wu2 neng2 sheng4 da4 ming2 wang2 da4 sui2 qiu2 tuo2 luo2 ni2 jing1
 80. 金剛頂超勝三界文殊五字眞言勝相 jin1 gang1 ding3 chao1 sheng4 san1 jie4 wen2 shu1 wu3 zi4 zhen1 yan2 sheng4 xiang4
 81. 金剛忤光明無動尊丈威怒王念誦儀 jin1 gang1 wu3 guang1 ming2 wu2 dong4 zun1 zhang4 wei1 nu4 wang2 nian4 song4 yi2
 82. 觀自在大悲成就蓮花部念誦法 guan1 zi4 zai4 da4 bei1 cheng2 jiu4 lian2 hua1 bu4 nian4 song4 fa3
 83. 觀自在如意輪伽 guan1 zi4 zai4 ru2 yi4 lun2 jia1
 84. 修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀 xiu1 xi2 ban1 ruo4 bo1 luo2 mi4 pu2 sa4 guan1 xing2 nian4 song4 yi2
 85. 金剛頂他化自在天理趣會普賢修行儀軌 jin1 gang1 ding3 ta1 hua4 zi4 zai4 tian1 li3 qu4 hui4 pu3 xian2 xiu1 xing2 yi2 gui3
 86. 根本説一切有部毘奈耶雜事 gen1 ben3 shuo1 yi1 qie4 you3 bu4 pi2 nai4 ye1 za2 shi4
 87. 根本説一切有部毘奈耶破僧事 gen1 ben3 shuo1 yi1 qie4 you3 bu4 pi2 nai4 ye1 po4 seng1 shi4
 88. 根本説一切有部毘奈耶出家事 gen1 ben3 shuo1 yi1 qie4 you3 bu4 pi2 nai4 ye1 chu1 jia1 shi4
 89. 根本説一切有部毘奈耶皮革事 gen1 ben3 shuo1 yi1 qie4 you3 bu4 pi2 nai4 ye1 pi2 ge2 shi4
 90. 根本説一切有部毘奈耶安居事 gen1 ben3 shuo1 yi1 qie4 you3 bu4 pi2 nai4 ye1 an1 ju1 shi4
 91. 根本説一切有部毘奈耶羯恥那衣事 gen1 ben3 shuo1 yi1 qie4 you3 bu4 pi2 nai4 ye1 jie2 chi3 na3 yi1 shi4
 92. 根本説一切有部毘奈耶隨意事 gen1 ben3 shuo1 yi1 qie4 you3 bu4 pi2 nai4 ye1 sui2 yi4 shi4
 93. 琳法師別傳 lin2 fa3 shi1 bie2 chuan2
 94. 續開元釋教録 xu4 kai1 yuan2 shi4 jiao4 lu4

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02