WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T54N2125 南海寄歸内法傳

nan2 hai3 ji4 gui1 nei4 fa3 chuan2

なんかいききないほうでん

Short title: 南海寄歸傳  nan2 hai3 ji4 gui1 zhuan4

事彙部   
義淨 yi4 jing4 ぎじょう  [撰]   4 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正54T2125204
高麗33K10820672
中華063H11920467-0529 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1492--
Other縮-致7,卍-39.10,國-史傳16

Structural Division

 1. 破夏非小 po4 xia4 fei1 xiao3
 2. 對尊之儀 dui4 zun1 zhi1 yi2
 3. 食坐小牀 shi2 zuo4 xiao3 chuang2
 4. c3-3967分淨觸 can1 fen1 jing4 chu4
 5. 食罷去穢 shi2 ba4 qu4 hui4
 6. 水有二瓶 shui3 you3 er4 ping2
 7. 晨旦觀蟲 chen2 dan4 guan1 chong2
 8. 八朝嚼齒木 ba1 chao2 jiao2 chi3 mu4
 9. 受齋軌則 shou4 zhai1 gui3 ze2
 10. 衣食所須 yi1 shi2 suo3 xu1
 11. 着衣法式 zhuo2 yi1 fa3 shi4
 12. 尼衣喪制 ni2 yi1 sang1 zhi4
 13. 結淨地法 jie2 jing4 di4 fa3
 14. 五衆安居 wu3 zhong4 an1 ju1
 15. 隋意成規 sui2 yi4 cheng2 gui1
 16. 六匙筋合否 liu4 chi2 jin1 he2 fou3
 17. 知時而禮 zhi1 shi2 er2 li3
 18. 便利之事 bian4 li4 zhi1 shi4
 19. 受戒軌則 shou4 jie4 gui3 ze2
 20. 洗浴隨時 xi3 yu4 sui2 shi2
 21. 坐具襯身 zuo4 ju4 chen4 shen1
 22. 臥息方法 wo4 xi1 fang1 fa3
 23. 經行少病 jing1 xing2 shao3 bing4
 24. 禮不相扶 li3 bu4 xiang4 fu2
 25. 師資之道 shi1 zi1 zhi1 dao4
 26. 客舊相遇 ke4 jiu4 xiang4 yu4
 27. 先體病源 xian1 ti3 bing4 yuan2
 28. 進藥方法 jin4 yao4 fang1 fa3
 29. 除其弊藥 chu2 qi2 bi4 yao4
 30. 旋右觀時 xuan2 you4 guan1 shi2
 31. 灌沐尊儀 guan4 mu4 zun1 yi2
 32. 讃詠之禮 zan4 yong3 zhi1 li3
 33. 尊敬乘式 zun1 jing4 cheng2 shi4
 34. 西方學法 xi1 fang1 xue2 fa3
 35. 長髮有無 chang2 fa4 you3 wu2
 36. 亡財僧現 wang2 cai2 seng1 xian4
 37. 受用僧物 shou4 yong4 seng1 wu4
 38. 傍人獲罪 bang4 ren2 huo4 zui4
 39. 古徳不爲 gu3 de2 bu4 wei4

 40. This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

  Release 2.0A Last modified: 2002-12-02