WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T54N2123 諸經要集

zhu1 jing1 yao4 ji2

しょきょうようしゅう

Short title: 善惡業報論  shan4 e4 ye4 bao4 lun4

事彙部   
道世 dao4 shi4 どうせ  [集]   20 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正54T21231
高麗31K10520001
中華053H11430476-0839 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1474--
Other縮-雨1-2,卍-27.7-8

Structural Division

 1. 諸經要集卷第一 zhu1 jing1 yao4 ji2 juan4 di4 yi1
  1. 三寶部 san1 bao3 bu4
   1. 敬佛篇 jing4 fo2 pian1
    1. 普敬述意縁 pu3 jing4 shu4 yi4 yuan2
    2. 念十方佛縁 nian4 shi2 fang1 fo2 yuan2
    3. 念釋迦佛縁 nian4 shi4 jia1 fo2 yuan2
    4. 念彌陀佛縁 nian4 mi2 tuo2 fo2 yuan2
    5. 念彌勒佛縁 nian4 mi2 le4 fo2 yuan2
    6. 念佛三昧縁 nian4 fo2 san1 mei4 yuan2
   2. 諸經要集卷第二 zhu1 jing1 yao4 ji2 juan4 di4 er4
    1. 敬法篇 jing4 fa3 pian1
     1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
     2. 説法縁 shuo1 fa3 yuan2
     3. 聽法縁 ting1 fa3 yuan2
     4. 漸頓縁 jian4 dun4 yuan2
     5. 求法縁 qiu2 fa3 yuan2
     6. 感福縁 gan3 fu2 yuan2
     7. 報恩縁 bao4 en1 yuan2
    2. 敬僧篇 jing4 seng1 pian1
     1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
     2. 順益縁 shun4 yi4 yuan2
     3. 違損縁 wei2 sun3 yuan2
    3. 諸經要集卷第三 zhu1 jing1 yao4 ji2 juan4 di4 san1
     1. 敬塔部 jing4 ta3 bu4
      1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
      2. 引證縁 yin3 zheng4 yuan2
      3. 興造縁 xing1 zao4 yuan2
      4. 感報縁 gan3 bao4 yuan2
      5. 旋達縁 xuan2 da2 yuan2
      6. 入寺縁 ru4 si4 yuan2
      7. 脩故縁 xiu1 gu4 yuan2
     2. 攝念部 she4 nian4 bu4
      1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
      2. 十念縁 shi2 nian4 yuan2
      3. 六念縁 liu4 nian4 yuan2
      4. 發願縁 fa1 yuan4 yuan2
     3. 入道部 ru4 dao4 bu4
      1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
      2. 欣厭縁 xin1 yan4 yuan2
      3. 出家縁 chu1 jia1 yuan2
      4. 引證縁 yin3 zheng4 yuan2
     4. 諸經要集卷第四 zhu1 jing1 yao4 ji2 juan4 di4 si4
      1. 唄讃部 bei5 zan4 bu4
       1. 述意緑 shu4 yi4 lü4
       2. 引證緑 yin3 zheng4 lü4
       3. 歎徳緑 tan4 de2 lü4
      2. 香燈部 xiang1 deng1 bu4
       1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
       2. 華香縁 hua1 xiang1 yuan2
       3. 然燈縁 ran2 deng1 yuan2
       4. 懸幡縁 xuan2 fan1 yuan2
      3. 諸經要集卷第五 zhu1 jing1 yao4 ji2 juan4 di4 wu3
       1. 受請部 shou4 qing3 bu4
        1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
        2. 供養縁 gong1 yang3 yuan2
        3. 簡僞縁 jian3 wei4 yuan2
        4. 聖僧縁 sheng4 seng1 yuan2
        5. 施食縁 shi1 shi2 yuan2
        6. 食時縁 shi2 shi2 yuan2
        7. 食法縁 shi2 fa3 yuan2
        8. 食訖縁 shi2 qi4 yuan2
       2. 諸經要集卷第六 zhu1 jing1 yao4 ji2 juan4 di4 liu4
        1. 受齊部 shou4 qi2 bu4
         1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
         2. 引證縁 yin3 zheng4 yuan2
        2. 破齋部 po4 zhai1 bu4
         1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
         2. 引證縁 yin3 zheng4 yuan2
        3. 富貴部 fu4 gui4 bu4
         1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
         2. 引證縁 yin3 zheng4 yuan2
        4. 貧賤部 pin2 jian4 bu4
         1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
         2. 引證縁 yin3 zheng4 yuan2
         3. 須達縁 xu1 da2 yuan2
         4. 貧兒縁 pin2 er2 yuan2
         5. 貧女縁 pin2 nü3 yuan2
        5. 諸經要集卷第七 zhu1 jing1 yao4 ji2 juan4 di4 qi1
         1. 奬道部 jiang3 dao4 bu4
          1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
          2. 誡男縁 jie4 nan2 yuan2
          3. 誡女縁 jie4 nü3 yuan2
          4. 勸導縁 quan4 dao3 yuan2
          5. 眷屬縁 juan4 shu3 yuan2
          6. 離着縁 li2 zhe5 yuan2
          7. 教誡縁 jiao4 jie4 yuan2
         2. 諸經要集卷第八 zhu1 jing1 yao4 ji2 juan4 di4 ba1
          1. 報恩部 bao4 en1 bu4
           1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
           2. 報恩縁 bao4 en1 yuan2
           3. 背恩縁 bei4 en1 yuan2
          2. 放生部 fang4 sheng1 bu4
           1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
           2. c4-2c45縁 xing1 wu4 yuan2
           3. 放生縁 fang4 sheng1 yuan2
           4. 救厄縁 jiu4 e4 yuan2
          3. 興福部 xing1 fu2 bu4
           1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
           2. 修福縁 xiu1 fu2 yuan2
           3. 應法縁 ying1 fa3 yuan2
           4. c4-6b21施縁 chen4 shi1 yuan2
           5. 洗僧縁 xi3 seng1 yuan2
           6. 雜福縁 za2 fu2 yuan2
          4. 諸經要集卷第九 zhu1 jing1 yao4 ji2 juan4 di4 jiu3
           1. 擇交部 ze2 jiao1 bu4
            1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
            2. 善友縁 shan4 you3 yuan2
            3. 惡友縁 e4 you3 yuan2
            4. 債負縁 zhai4 fu4 yuan2
            5. 懲過縁 cheng2 guo4 yuan2
           2. 思愼部 si1 shen4 bu4
            1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
            2. 愼過縁 shen4 guo4 yuan2
            3. 愼禍縁 shen4 huo4 yuan2
            4. 愼境縁 shen4 jing4 yuan2
            5. 愼用縁 shen4 yong4 yuan2
           3. 諸經要集卷第十 zhu1 jing1 yao4 ji2 juan4 di4 shi2
            1. 六度部 liu4 du4 bu4
             1. 布施篇 bu4 shi1 pian1
              1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
              2. 慳僞縁 qian1 wei4 yuan2
              3. 財施縁 cai2 shi1 yuan2
              4. 法施縁 fa3 shi1 yuan2
              5. 量施縁 liang4 shi1 yuan2
              6. 福田縁 fu2 tian2 yuan2
              7. 相對縁 xiang4 dui4 yuan2
             2. 持戒篇 chi2 jie4 pian1
              1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
              2. 勸持縁 quan4 chi2 yuan2
             3. 忍辱篇 ren3 ru3 pian1
              1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
              2. 觀忍縁 guan1 ren3 yuan2
              3. 忍益縁 ren3 yi4 yuan2
             4. 精進篇 jing1 jin4 pian1
              1. 述意篇 shu4 yi4 pian1
              2. 懈惰縁 xie4 duo4 yuan2
              3. 榮修縁 rong2 xiu1 yuan2
             5. 禪定篇 chan2 ding4 pian1
              1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
              2. 定相縁 ding4 xiang4 yuan2
             6. 智慧篇 zhi4 hui4 pian1
              1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
              2. 求法縁 qiu2 fa3 yuan2
             7. 諸經要集卷第十一 zhu1 jing1 yao4 ji2 juan4 di4 shi2 yi1
              1. 業因部 ye4 yin1 bu4
               1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
               2. 發業縁 fa1 ye4 yuan2
               3. 罪行縁 zui4 xing2 yuan2
               4. 福行縁 fu2 xing2 yuan2
               5. 雜業縁 za2 ye4 yuan2
              2. 諸經要集卷第十二 zhu1 jing1 yao4 ji2 juan4 di4 shi2 er4
               1. 欲盖部 yu4 gai4 bu4
                1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
                2. 五欲縁 wu3 yu4 yuan2
                3. 五盖縁 wu3 gai4 yuan2
               2. 四生部 si4 sheng1 bu4
                1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
                2. 會名縁 hui4 ming2 yuan2
                3. 相攝縁 xiang4 she4 yuan2
                4. 五生縁 wu3 sheng1 yuan2
                5. 中陰縁 zhong1 yin1 yuan2
                6. 受胎縁 shou4 tai1 yuan2
               3. 諸經要集卷第十三 zhu1 jing1 yao4 ji2 juan4 di4 shi2 san1
                1. 受報部 shou4 bao4 bu4
                 1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
                 2. 報類縁 bao4 lei4 yuan2
                 3. 現報縁 xian4 bao4 yuan2
                 4. 生報縁 sheng1 bao4 yuan2
                 5. 後報縁 hou4 bao4 yuan2
                 6. 定報縁 ding4 bao4 yuan2
                 7. 不定縁 bu4 ding4 yuan2
                 8. 善報縁 shan4 bao4 yuan2
                 9. 惡報縁 e4 bao4 yuan2
                2. 諸經要集卷第十四 zhu1 jing1 yao4 ji2 juan4 di4 shi2 si4
                 1. 十惡部 shi2 e4 bu4
                  1. 殺生縁 sha1 sheng1 yuan2
                  2. 偸盜縁 tou1 dao4 yuan2
                  3. 邪婬縁 xie2 yin2 yuan2
                  4. 妄語縁 wang4 yu3 yuan2
                  5. 惡口縁 e4 kou3 yuan2
                 2. 諸經要集卷第十五 zhu1 jing1 yao4 ji2 juan4 di4 shi2 wu3
                   1. 兩舌縁 liang3 she2 yuan2
                   2. 綺語縁 qi3 yu3 yuan2
                   3. 慳貪縁 qian1 tan1 yuan2
                   4. 瞋恚縁 chen1 hui4 yuan2
                   5. 邪見縁 xie2 jian4 yuan2
                  1. 諸經要集卷第十六 zhu1 jing1 yao4 ji2 juan4 di4 shi2 liu4
                   1. 詐僞部 zha4 wei4 bu4
                    1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
                    2. 詐親縁 zha4 qin1 yuan2
                    3. 詐毒縁 zha4 du2 yuan2
                    4. 詐貴縁 zha4 gui4 yuan2
                    5. 詐怖縁 zha4 bu4 yuan2
                    6. 詐畜縁 zha4 xu4 yuan2
                   2. 墮慢部 duo4 man4 bu4
                    1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
                    2. 引證縁 yin3 zheng4 yuan2
                    3. 立志縁 li4 zhi4 yuan2
                   3. 諸經要集卷第十七 zhu1 jing1 yao4 ji2 juan4 di4 shi2 qi1
                    1. 酒肉部 jiu3 rou4 bu4
                     1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
                     2. 飮酒縁 yin3 jiu3 yuan2
                     3. 食肉縁 shi2 rou4 yuan2
                    2. 占相部 zhan1 xiang4 bu4
                     1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
                     2. 觀相縁 guan1 xiang4 yuan2
                     3. 歸信縁 gui1 xin4 yuan2
                    3. 諸經要集卷第十八 zhu1 jing1 yao4 ji2 juan4 di4 shi2 ba1
                     1. 地獄部 di4 yu4 bu4
                      1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
                      2. 會名縁 hui4 ming2 yuan2
                      3. 受報縁 shou4 bao4 yuan2
                      4. 時量縁 shi2 liang4 yuan2
                      5. 典主縁 dian3 zhu3 yuan2
                      6. 王都縁 wang2 du1 yuan2
                      7. 業因縁 ye4 yin1 yuan2
                      8. 誡最縁 jie4 zui4 yuan2
                     2. 諸經要集卷第十九 zhu1 jing1 yao4 ji2 juan4 di4 shi2 jiu3
                      1. 送終部 song4 zhong1 bu4
                       1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
                       2. 瞻病縁 zhan1 bing4 yuan2
                       3. 醫療縁 yi1 liao2 yuan2
                       4. 安置縁 an1 zhi4 yuan2
                       5. 斂念縁 lian4 nian4 yuan2
                       6. 捨命縁 she3 ming4 yuan2
                       7. 遺送縁 yi2 song4 yuan2
                       8. 受生縁 shou4 sheng1 yuan2
                       9. 祭祠縁 ji4 ci2 yuan2
                      2. 諸經要集卷第二十 zhu1 jing1 yao4 ji2 juan4 di4 er4 shi2
                       1. 雜要部 za2 yao4 bu4
                        1. 述意縁 shu4 yi4 yuan2
                        2. 怨苦縁 yuan4 ku3 yuan2
                        3. 八苦縁 ba1 ku3 yuan2
                        4. c3-3b21縁 tu4 yu3 yuan2
                        5. 五辛縁 wu3 xin1 yuan2
                        6. c0-d478氣縁 jie1 qi4 yuan2
                        7. 便利縁 bian4 li4 yuan2
                        8. 護淨縁 hu4 jing4 yuan2
                        9. 鳴鍾縁 ming2 zhong1 yuan2
                        10. 八衆縁 ba1 zhong4 yuan2
                        11. 衰相縁 shuai1 xiang4 yuan2
                        12. 眼夢縁 yan3 meng4 yuan2
                        13. 雜行緑 za2 xing2 lü4

                      This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

                      Release 2.0A Last modified: 2002-12-02