WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T52N2108 集沙門不應拜俗等事

ji2 sha1 men2 bu4 ying1 bai4 su2 deng3 shi4

しゅうしゃもんふおうはいぞくとうじ

Alternative title: 集沙門不拜俗儀  ji2 sha1 men2 bu4 bai4 su2 yi2

史傳部   
彦&C0-D555; yan4 cong2 げんそう  [撰]   6 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正52T2108443
高麗32K10680542
中華060H11740864-0930 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1480--
Other縮-露7,卍-28.1

Structural Division

 1. 故事篇 gu4 shi4 pian1
  1. 晋何充等執沙門不應教王者奏 jin4 he2 chong1 deng3 zhi2 sha1 men2 bu4 ying1 jiao4 wang2 zhe3 zou4
  2. 車將軍c0-b168氷爲成帝出令沙門致教詔 che1 jiang1 jun1 yu3 bing1 wei4 cheng2 di4 chu1 ling4 sha1 men2 zhi4 jiao4 zhao4
  3. 太尉恒玄與八座桓謙等論道人應致教事書 tai4 wei4 heng2 xuan2 yu3 ba1 zuo4 yuan2 qian1 deng3 lun4 dao4 ren2 ying1 zhi4 jiao4 shi4 shu1
  4. 八座等答桓玄明道人不應致教事書 ba1 zuo4 deng3 da2 yuan2 xuan2 ming2 dao4 ren2 bu4 ying1 zhi4 jiao4 shi4 shu1
  5. 桓玄與中書令王謐論沙門應致教事書 yuan2 xuan2 yu3 zhong1 shu1 ling4 wang2 mi4 lun4 sha1 men2 ying1 zhi4 jiao4 shi4 shu1
  6. 桓玄難王謐不應致教事 yuan2 xuan2 nan4 wang2 mi4 bu4 ying1 zhi4 jiao4 shi4
  7. 王謐答桓玄應致敬難 wang2 mi4 da2 yuan2 xuan2 ying1 zhi4 jing4 nan2
  8. 桓玄與盧山法師慧遠使突沙門不教王者意書 yuan2 xuan2 yu3 lu2 shan1 fa3 shi1 hui4 yuan3 shi3 tu1 sha1 men2 bu4 jiao4 wang2 zhe3 yi4 shu1
  9. 晋慮山遠公沙門不敬王者論 jin4 lü4 shan1 yuan3 gong1 sha1 men2 bu4 jing4 wang2 zhe3 lun4
   1. 在家 zai4 jia1
   2. 出家 chu1 jia1
   3. 求家不順化 qiu2 jia1 bu4 shun4 hua4
   4. 體極不兼應 ti3 ji2 bu4 jian1 ying1
   5. 神不滅 shen2 bu4 mie4
  10. 僞楚桓玄許沙門不致禮詔 wei4 chu3 yuan2 xuan2 xu3 sha1 men2 bu4 zhi4 li3 zhao4
  11. 侍中c0-a564嗣之等執沙門應致敬啓 shi4 zhong1 ka3 si4 zhi1 deng3 zhi2 sha1 men2 ying1 zhi4 jing4 qi3
  12. 宋孝武帝抑沙門致祥事 song4 xiao4 wu3 di4 yi4 sha1 men2 zhi4 xiang2 shi4
  13. 夏赫連勃令沙門致拜事 xia4 he4 lian2 bo2 ling4 sha1 men2 zhi4 bai4 shi4
  14. 齊武帝論沙門抗禮事 qi2 wu3 di4 lun4 sha1 men2 kang4 li3 shi4
  15. 隋煬帝勅沙門致祥事 sui2 yang2 di4 chi4 sha1 men2 zhi4 xiang2 shi4
  16. 洛濱翻經館沙門釋彦毒福田論 luo4 bin1 fan1 jing1 guan3 sha1 men2 shi4 yan4 du2 fu2 tian2 lun4
 2. 聖朝議不拜篇 sheng4 chao2 yi4 bu4 bai4 pian1
  1. 今上制沙門等致拜君親勅 jin1 shang4 zhi4 sha1 men2 deng3 zhi4 bai4 jun1 qin1 chi4
  2. 大莊嚴寺僧威秀等上沙門不合拜俗表 da4 zhuang1 yan2 si4 seng1 wei1 xiu4 deng3 shang4 sha1 men2 bu4 he2 bai4 su2 biao3
  3. 西明寺僧道宣等上雍州牧沛王賢論沙門不應拜俗事啓 xi1 ming2 si4 seng1 dao4 xuan1 deng3 shang4 yong1 zhou1 mu4 pei4 wang2 xian2 lun4 sha1 men2 bu4 ying1 bai4 su2 shi4 qi3
  4. 西明寺僧道宣等上榮國夫人揚氏清論沙門不合拜俗啓 xi1 ming2 si4 seng1 dao4 xuan1 deng3 shang4 rong2 guo2 fu1 ren2 yang2 shi4 qing1 lun4 sha1 men2 bu4 he2 bai4 su2 qi3
  5. 西明寺僧道宣等序佛教隆替事簡諸宰輔等状 xi1 ming2 si4 seng1 dao4 xuan1 deng3 xu4 fo2 jiao4 long2 ti4 shi4 jian3 zhu1 zai3 fu3 deng3 zhuang4
  6. 中台司禮太常伯隴西王博叉大夫孔志一約等議状 zhong1 tai2 si1 li3 tai4 chang2 bo2 long3 xi1 wang2 bo2 cha1 da4 fu1 kong3 zhi4 yi1 yue1 deng3 yi4 zhuang4
  7. 司元太常伯竇徳玄少常伯張仙壽等議状 si1 yuan2 tai4 chang2 bo2 dou4 de2 xuan2 shao3 chang2 bo2 zhang1 xian1 shou4 deng3 yi4 zhuang4
  8. 司戒少常伯護軍鄭欽秦懷烙等議状 si1 jie4 shao3 chang2 bo2 hu4 jun1 zheng4 qin1 qin2 huai2 lao4 deng3 yi4 zhuang4
  9. 司刑太常伯城陽開國候劉祥道等議状 si1 xing2 tai4 chang2 bo2 cheng2 yang2 kai1 guo2 hou4 liu2 xiang2 dao4 deng3 yi4 zhuang4
  10. 中御府少監護軍高菜尚等議状 zhong1 yu4 fu3 shao3 jian1 hu4 jun1 gao1 cai4 shang4 deng3 yi4 zhuang4
  11. 内侍監給事王泉博士胡玄亮等議状 nei4 shi4 jian1 gei3 shi4 wang2 quan2 bo2 shi4 hu2 xuan2 liang4 deng3 yi4 zhuang4
  12. 奉常寺丞劉慶道主簿c0-b071處傑等議状 feng4 chang2 si4 cheng2 liu2 qing4 dao4 zhu3 bu4 hao3 chu3 jie2 deng3 yi4 zhuang4
  13. 詳刑寺承王千石張道遜等議状 xiang2 xing2 si4 cheng2 wang2 qian1 shi2 zhang1 dao4 xun4 deng3 yi4 zhuang4
  14. 司稼寺卿梁孝仁太倉署令趙行本等議状 si1 jia4 si4 qing1 liang2 xiao4 ren2 tai4 cang1 shu3 ling4 zhao4 xing2 ben3 deng3 yi4 zhuang4
  15. 外府寺卿韋思齊主簿曹擧等議状 wai4 fu3 si4 qing1 wei2 si1 qi2 zhu3 bu4 cao2 ju3 deng3 yi4 zhuang4
  16. 繕工監大監劉審禮監作上官突厥議状 shan4 gong1 jian1 da4 jian1 liu2 shen3 li3 jian1 zuo4 shang4 guan1 tu1 jue2 yi4 zhuang4
  17. 司成館大司成令狐徳c0-b4d9等議状 si1 cheng2 guan3 da4 si1 cheng2 ling4 hu2 de2 fen1 deng3 yi4 zhuang4
  18. 司成宋宣業范義c0-ec59等議状 si1 cheng2 song4 xuan1 ye4 fan4 yi4 jun1 deng3 yi4 zhuang4
  19. 左大將軍張延師等議状 zuo3 da4 jjiang4 jun1 zhang1 yan2 shi1 deng3 yi4 zhuang4
  20. 右衛長史崔修業等議状 you4 wei4 zhang3 shi3 cui1 xiu1 ye4 deng3 yi4 zhuang4
  21. 左驍衛長史王玄榮騎曹蕭灌等議状 zuo3 xiao1 wei4 zhang3 shi3 wang2 xuan2 rong2 qi2 cao2 xiao1 guan4 deng3 yi4 zhuang4
  22. 右武衛長史孝昌縣公徐慶等議状 you4 wu3 wei4 zhang3 shi3 xiao4 chang1 xian4 gong1 xu2 qing4 deng3 yi4 zhuang4
  23. 右威衛將軍李晦等議状 you4 wei1 wei4 jiang1 jun1 li3 hui4 deng3 yi4 zhuang4
  24. 左戒衛大將軍懷寧縣公杜君綽等議状 zuo3 jie4 wei4 da4 jjiang4 jun1 huai2 ning2 xian4 gong1 du4 jun1 chuo4 deng3 yi4 zhuang4
  25. 左金吾衛將軍上柱國備國侯權善不等議状 zuo3 jin1 wu2 wei4 jiang1 jun1 shang4 zhu4 guo2 bei4 guo2 hou2 quan2 shan4 bu4 deng3 yi4 zhuang4
  26. 右奉宸衛將軍辛弘亮等議状 you4 feng4 chen2 wei4 jiang1 jun1 xin1 hong2 liang4 deng3 yi4 zhuang4
  27. 右春坊主事謝壽等議状 you4 chun1 fang2 zhu3 shi4 xie4 shou4 deng3 yi4 zhuang4
  28. 馭僕寺大夫王思奉丞牛玄璋等議状 yu4 pu2 si4 da4 fu1 wang2 si1 feng4 cheng2 niu2 xuan2 zhang1 deng3 yi4 zhuang4
  29. 萬年懸令源誠心等議状 wan4 nian2 xuan2 ling4 yuan2 cheng2 xin1 deng3 yi4 zhuang4
  30. 長安縣承王方則崔道默等議状 chang2 an1 xian4 cheng2 wang2 fang1 ze2 cui1 dao4 mo4 deng3 yi4 zhuang4
  31. 沛王府長史皇甫公義文學陳至徳議状 pei4 wang2 fu3 zhang3 shi3 huang2 fu3 gong1 yi4 wen2 xue2 chen2 zhi4 de2 yi4 zhuang4
  32. 周王府長史源直心參軍元思敬等議状 zhou1 wang2 fu3 zhang3 shi3 yuan2 zhi2 xin1 can1 jun1 yuan2 si1 jing4 deng3 yi4 zhuang4
 3. 聖朝請拜篇 sheng4 chao2 qing3 bai4 pian1
  1. 左威衛長史崔安都録事沈玄明等議状 zuo3 wei1 wei4 zhang3 shi3 cui1 an1 du1 lu4 shi4 shen3 xuan2 ming2 deng3 yi4 zhuang4
  2. 右清道衛長史李洽等議状 you4 qing1 dao4 wei4 zhang3 shi3 li3 qia4 deng3 yi4 zhuang4
  3. 長安縣令張松壽等議状 chang2 an1 xian4 ling4 zhang1 song1 shou4 deng3 yi4 zhuang4
  4. 中台司列少當伯楊思玄司續大夫楊守拙等議状 zhong1 tai2 si1 lie4 shao3 dang1 bo2 yang2 si1 xuan2 si1 xu4 da4 fu1 yang2 shou3 zhuo1 deng3 yi4 zhuang4
  5. 司平太當伯閻立本等議状 si1 ping2 tai4 dang1 bo2 yan2 li4 ben3 deng3 yi4 zhuang4
  6. 蘭台秘閣局即中李淳風等議状 lan2 tai2 mi4 ge2 ju2 ji2 zhong1 li3 chun2 feng1 deng3 yi4 zhuang4
  7. 太常寺博士呂才等議状 tai4 chang2 si4 bo2 shi4 lü3 cai2 deng3 yi4 zhuang4
  8. 司宰寺丞豆盧c0-ddc1等議状 si1 zai3 si4 cheng2 dou4 lu2 jian3 deng3 yi4 zhuang4
  9. 司衛寺卿楊思儉等議状 si1 wei4 si4 qing1 yang2 si1 jian3 deng3 yi4 zhuang4
  10. 司馭寺丞韓處玄等議状 si1 yu4 si4 cheng2 han2 chu3 xuan2 deng3 yi4 zhuang4
  11. 詳刑寺少卿元大士等議状 xiang2 xing2 si4 shao3 qing1 yuan2 da4 shi4 deng3 yi4 zhuang4
  12. 同文寺丞謝祐等議状 tong2 wen2 si4 cheng2 xie4 you4 deng3 yi4 zhuang4
  13. 内府監丞謝祐等議状 nei4 fu3 jian1 cheng2 xie4 you4 deng3 yi4 zhuang4
  14. 司津監李仁方等議状 si1 jin1 jian1 li3 ren2 fang1 deng3 yi4 zhuang4
  15. 右武衛兵曹參軍趙崇志等議状 you4 wu3 wei4 bing1 cao2 can1 jun1 zhao4 chong2 zhi4 deng3 yi4 zhuang4
  16. 右戎衛長史李義範等議衛 you4 rong2 wei4 zhang3 shi3 li3 yi4 fan4 deng3 yi4 wei4
  17. 右金吾衛將軍薜孤呉仁長史劉文c0-da7a等議状 you4 jin1 wu2 wei4 jiang1 jun1 bo4 gu1 wu2 ren2 zhang3 shi3 liu2 wen2 cong2 deng3 yi4 zhuang4
  18. 右監門衛中即將能玄逸等議状 you4 jian1 men2 wei4 zhong1 ji2 jiang1 neng2 xuan2 yi4 deng3 yi4 zhuang4
  19. 端尹府端尹李寛等議状 duan1 yin3 fu3 duan1 yin3 li3 kuan1 deng3 yi4 zhuang4
  20. 左春坊中護賀蘭敏之賛善楊令節等議状 zuo3 chun1 fang2 zhong1 hu4 he4 lan2 min3 zhi1 zan4 shan4 yang2 ling4 jie2 deng3 yi4 zhuang4
  21. 右春坊中護c0-b071處俊賛善楊思正等議状 you4 chun1 fang2 zhong1 hu4 hao3 chu3 jun4 zan4 shan4 yang2 si1 zheng4 deng3 yi4 zhuang4
  22. 司更寺丞張約 si1 geng1 si4 cheng2 zhang1 yue1
  23. 左典戎衛倉曹王九思等議状 zuo3 dian3 rong2 wei4 cang1 cao2 wang2 jiu3 si1 deng3 yi4 zhuang4
  24. 右典戎衛將軍c3-3141斯敬則等議状 you4 dian3 rong2 wei4 jiang1 jun1 hu2 si1 jing4 ze2 deng3 yi4 zhuang4
  25. 左司禦衛長史馬大師等議状 zuo3 si1 yu4 wei4 zhang3 shi3 ma3 da4 shi1 deng3 yi4 zhuang4
  26. 右司禦衛長史崔崇業等議状 you4 si1 yu4 wei4 zhang3 shi3 cui1 chong2 ye4 deng3 yi4 zhuang4
  27. 左清道衛長史蒋直胄等議状 zuo3 qing1 dao4 wei4 zhang3 shi3 jiang3 zhi2 zhou4 deng3 yi4 zhuang4
  28. 左崇掖衛長史竇尚義等議状 zuo3 chong2 ye1 wei4 zhang3 shi3 dou4 shang4 yi4 deng3 yi4 zhuang4
  29. 右崇掖衛長史李行敏等議状 you4 chong2 ye1 wei4 zhang3 shi3 li3 xing2 min3 deng3 yi4 zhuang4
  30. 左奉裕衛長史丘神靜等議状 zuo3 feng4 yu4 wei4 zhang3 shi3 qiu1 shen2 jing4 deng3 yi4 zhuang4
  31. 右奉裕衛率韋懷教等議状 you4 feng4 yu4 wei4 shuai4 wei2 huai2 jiao4 deng3 yi4 zhuang4
  32. 雍州司功劉仁c3-5039等議状 yong1 zhou1 si1 gong1 liu2 ren2 rui4 deng3 yi4 zhuang4
  33. 普光寺沙門玄範質議拜状 pu3 guang1 si4 sha1 men2 xuan2 fan4 zhi4 yi4 bai4 zhuang4
  34. 中台禮太常伯朧西王博叉等議秦状 zhong1 tai2 li3 tai4 chang2 bo2 long2 xi1 wang2 bo2 cha1 deng3 yi4 qin2 zhuang4
  35. 今上停沙門拜君詔 jin1 shang4 ting2 sha1 men2 bai4 jun1 zhao4
  36. 京邑老人程士c0-f1aa等上請出家子女不拜親表 jing1 yi4 lao3 ren2 cheng2 shi4 yong2 deng3 shang4 qing3 chu1 jia1 zi3 nü3 bu4 bai4 qin1 biao3
  37. 直東台馮神徳上請依舊僧尼等不拜親表 zhi2 dong1 tai2 feng2 shen2 de2 shang4 qing3 yi1 jiu4 seng1 ni2 deng3 bu4 bai4 qin1 biao3
  38. 西明寺僧道宣等重上榮國天人揚請論不合拜親啓 xi1 ming2 si4 seng1 dao4 xuan1 deng3 zhong4 shang4 rong2 guo2 tian1 ren2 yang2 qing3 lun4 bu4 he2 bai4 qin1 qi3
  39. 大莊嚴寺僧威秀等上清依内教不拜父母表 da4 zhuang1 yan2 si4 seng1 wei1 xiu4 deng3 shang4 qing1 yi1 nei4 jiao4 bu4 bai4 fu4 mu3 biao3
  40. 王華宮寺譯經僧c0-acbf靜邁等上僧尼拜親有損表 wang2 hua1 gong1 si4 yi4 jing1 seng1 dian4 jing4 mai4 deng3 shang4 seng1 ni2 bai4 qin1 you3 sun3 biao3
  41. 襄州禪居寺僧崇枝上請僧尼父母同君上不受出家男女拜表 xiang1 zhou1 chan2 ju1 si4 seng1 chong2 zhi1 shang4 qing3 seng1 ni2 fu4 mu3 tong2 jun1 shang4 bu4 shou4 chu1 jia1 nan2 nü3 bai4 biao3

  This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

  Release 2.0A Last modified: 2002-12-02