WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T51N2089 遊方記抄

you2 fang1 ji4 chao1

ゆうほうきしょう

史傳部       巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.Page
大正51T2089975

Structural Division

  1. (1)往五天竺國傳 wang3 wu3 tian1 zhu2 guo2 chuan2
  2. (2)悟空入竺記 wu4 kong1 ru4 zhu2 ji4
  3. (3)繼業西域行程 ji4 ye4 xi1 yu4 xing2 cheng2
  4. (4)楚僧指空禪師傳考 chu3 seng1 zhi3 kong1 chan2 shi1 chuan2 kao3
  5. (5)西域僧銷喃c0-c457結傳 xi1 yu4 seng1 xiao1 nan2 rang3 jie2 chuan2
  6. (6)南天竺婆羅門僧正碑 nan2 tian1 zhu2 po2 luo2 men2 seng1 zheng4 bei1
  7. (7)唐大和上東征傳 tang2 da4 he2 shang4 dong1 zheng1 chuan2
  8. (8)唐王玄策中天竺行記并唐百官撰西域志逸文 tang2 wang2 xuan2 ce4 zhong1 tian1 zhu2 xing2 ji4 bing4 tang2 bai3 guan1 zhuan4 xi1 yu4 zhi4 yi4 wen2

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02