WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T51N2087 大唐西域記

da4 tang2 xi1 yu4 ji4

だいとうせいいきき

Short title: 西域記  xi1 yu4 ji4

史傳部   
玄奘 xuan2 zang4 げんじょう
辯機 bian4 ji1 べんき  [撰]   12 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正51T2087867
高麗32K10650369
中華060H11710611-0756 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1503--
Other縮-致7,卍-30.6,國-史傳16

Structural Division

 1. 大唐西域記記卷第一 da4 tang2 xi1 yu4 ji4 ji4 juan4 di4 yi1
  1. 阿耆尼國 a1 qi2 ni2 guo2
  2. 屈支國 qu1 zhi1 guo2
  3. c0-d6d9赤建國 nu2 chi4 jian4 guo2
  4. 赭時國 zhe3 shi2 guo2
  5. 怖捍國 bu4 han4 guo2
  6. c0-df42堵利瑟國 su1 du3 li4 se4 guo2
  7. 颯秣建國 sa4 mo4 jian4 guo2
  8. 弭秣賀國 mi3 mo4 he4 guo2
  9. 劫布涅那國 jie2 bu4 nie4 na3 guo2
  10. 屈霜c3-5034伽國 qu1 shuang1 ni3 jia1 guo2
  11. 喝瑟國 he4 se4 guo2
  12. 捕喝國 bu3 he4 guo2
  13. 伐地國 fa2 di4 guo2
  14. 貨利習彌伽國 huo4 li4 xi2 mi2 jia1 guo2
  15. 羯霜那國 jie2 shuang1 na3 guo2
  16. 涅蜜國 nie4 mi4 guo2
  17. 赤鄂衍那國 chi4 e4 yan3 na3 guo2
  18. 忽露摩國 hu1 lu4 mo2 guo2
  19. 愉漫國 yu2 man4 guo2
  20. 鞠和衍那國 ju1 he2 yan3 na3 guo2
  21. c0-f769沙國 huo4 sha1 guo2
  22. c0-b561咄羅國 qi2 duo1 luo2 guo2
  23. c4-6740陀國 ju1 tui3 tuo2 guo2
  24. 縛伽浪國 fu2 jia1 lang4 guo2
  25. 忽懍國 hu1 lin3 guo2
  26. 縛喝國 fu2 he4 guo2
  27. 鋭秣陀國 rui4 mo4 tuo2 guo2
  28. 胡寔健國 hu2 shi2 jian4 guo2
  29. 涅刺健國 nie4 ci4 jian4 guo2
  30. c4-6156國 jie1 zhi2 guo2
  31. 梵衍那國 fan4 yan3 na3 guo2
  32. 迦畢試國 jia1 bi4 shi4 guo2
 2. 大唐西域記記卷第二 da4 tang2 xi1 yu4 ji4 ji4 juan4 di4 er4
  1. 濫波國 lan4 bo1 guo2
  2. 那掲羅曷國 na3 jie1 luo2 he2 guo2
  3. 健駄邏國 jian4 tuo2 luo2 guo2
 3. 大唐西域記記卷第三 da4 tang2 xi1 yu4 ji4 ji4 juan4 di4 san1
  1. 烏伐那國 wu1 fa2 na3 guo2
  2. 鉢露羅國 bo1 lu4 luo2 guo2
  3. 涅叉始羅國 nie4 cha1 shi3 luo2 guo2
  4. 僧伽捕羅國 seng1 jia1 bu3 luo2 guo2
  5. 烏刺尸國 wu1 ci4 shi1 guo2
  6. 迦濕彌羅國 jia1 shi1 mi2 luo2 guo2
  7. c0-d6d9嗟國 ban4 nu2 jie1 guo2
  8. 過羅闍補羅國 guo4 luo2 she2 bu3 luo2 guo2
 4. 大唐西域記記卷第四 da4 tang2 xi1 yu4 ji4 ji4 juan4 di4 si4
  1. 礙迦國 ai4 jia1 guo2
  2. 至那僕底國 zhi4 na3 pu2 di3 guo2
  3. 闍爛達羅國 she2 lan4 da2 luo2 guo2
  4. 屈露多國 qu1 lu4 duo1 guo2
  5. 設多圖盧國 she4 duo1 tu2 lu2 guo2
  6. 波理夜c0-cbe3羅國 bo1 li3 ye4 da2 luo2 guo2
  7. c4-346f羅國 mo4 wen4 luo2 guo2
  8. 薩他泥濕伐羅國 sa4 ta1 ni2 shi1 fa2 luo2 guo2
  9. c0-df42祿勤那國 su1 lu4 qin2 na3 guo2
  10. 秣底補羅國 mo4 di3 bu3 luo2 guo2
  11. 婆羅吸摩補羅國 po2 luo2 xi1 mo2 bu3 luo2 guo2
  12. 瞿毘霜那國 qu2 pi2 shuang1 na3 guo2
  13. 堊醯掣c0-cbe3霜那國 e4 xi1 che4 da2 shuang1 na3 guo2
  14. 毘羅刪那國 pi2 luo2 shan1 na3 guo2
  15. 劫比他國 jie2 bi3 ta1 guo2
 5. 大唐西域記記卷第五 da4 tang2 xi1 yu4 ji4 ji4 juan4 di4 wu3
  1. 羯若鞠闍國 jie2 ruo4 ju1 she2 guo2
  2. 呵踰陀國 he1 yu2 tuo2 guo2
  3. 阿耶穆c0-ca5d國 a1 ye1 mu4 qu1 guo2
  4. 鉢羅耶伽國 bo1 luo2 ye1 jia1 guo2
  5. c0-e5a9賞彌國 jiao1 shang3 mi2 guo2
  6. c0-ef40袁迦國 bing3 yuan2 jia1 guo2
 6. 大唐西域記記卷第六 da4 tang2 xi1 yu4 ji4 ji4 juan4 di4 liu4
  1. 室羅伐恙底國 shi4 luo2 fa2 yang4 di3 guo2
  2. 劫比羅伐c0-df42堵國 jie2 bi3 luo2 fa2 su1 du3 guo2
 7. 大唐西域記記卷第七 da4 tang2 xi1 yu4 ji4 ji4 juan4 di4 qi1
  1. 羅婆奈斯國 luo2 po2 nai4 si1 guo2
  2. 戰主國 zhan4 zhu3 guo2
  3. 吠舍釐國 fei4 she4 li2 guo2
  4. 弗慓恃國 fu2 piao1 shi4 guo2
  5. 尼波羅國 ni2 bo1 luo2 guo2
 8. 大唐西域記記卷第八~九 da4 tang2 xi1 yu4 ji4 ji4 juan4 di4 ba1 jiu3
  1. 摩掲陀國 mo2 jie1 tuo2 guo2
 9. 大唐西域記記卷第十 da4 tang2 xi1 yu4 ji4 ji4 juan4 di4 shi2
  1. 伊爛拏鉢伐 yi1 lan4 na2 bo1 fa2
  2. 瞻波國 zhan1 bo1 guo2
  3. 羯朱c0-dcda祗羅國 jie2 zhu1 wa4 zhi1 luo2 guo2
  4. 奔那伐彈那國 ben1 na3 fa2 tan2 na3 guo2
  5. 迦摩縷波國 jia1 mo2 lü3 bo1 guo2
  6. 三摩咀c0-a65c國 san1 mo2 ju3 zha1 guo2
  7. 摩票底國 mo2 piao4 di3 guo2
  8. 羯羅拏蘇伐刺那國 jie2 luo2 na2 su1 fa2 ci4 na3 guo2
  9. 烏茶國 wu1 cha2 guo2
  10. 恭御陀國 gong1 yu4 tuo2 guo2
  11. 羯麥伽國 jie2 mai4 jia1 guo2
  12. c0-e5a9薩羅國 jiao1 sa4 luo2 guo2
  13. 案達羅國 an4 da2 luo2 guo2
  14. 駄那羯礙迦國 tuo2 na3 jie2 ai4 jia1 guo2
  15. 珠利耶國 zhu1 li4 ye1 guo2
  16. 達羅毘茶國 da2 luo2 pi2 cha2 guo2
  17. 秣羅矩c0-a65c國 mo4 luo2 ju3 zha1 guo2
 10. 大唐西域記記卷第十一 da4 tang2 xi1 yu4 ji4 ji4 juan4 di4 shi2 yi1
  1. 僧伽羅國 seng1 jia1 luo2 guo2
  2. 茶建那補羅國 cha2 jian4 na3 bu3 luo2 guo2
  3. 摩訶刺侘國 mo2 he1 ci4 cha4 guo2
  4. 跋祿羯c0-cbe1婆國 ba2 lu4 jie2 zhan1 po2 guo2
  5. 摩臘婆國 mo2 la4 po2 guo2
  6. c0-a65c釐國 a1 zha1 li2 guo2
  7. c0-a65c國 xie4 zha1 guo2
  8. 伐臘毘國 fa2 la4 pi2 guo2
  9. 阿難陀補羅國 a1 nan2 tuo2 bu3 luo2 guo2
  10. 蘇刺侘國 su1 ci4 cha4 guo2
  11. 瞿折國 qu2 zhe2 guo2
  12. 那闍衍那國 na3 she2 yan3 na3 guo2
  13. c3-292a陀國 zhi4 zhi3 tuo2 guo2
  14. 摩醯濕伐羅補羅國 mo2 xi1 shi1 fa2 luo2 bu3 luo2 guo2
  15. 信度國 xin4 du4 guo2
  16. 茂羅三部盧國 mao4 luo2 san1 bu4 lu2 guo2
  17. 鉢伐多國 bo1 fa2 duo1 guo2
  18. 阿點婆翅羅國 a1 dian3 po2 chi4 luo2 guo2
  19. 狼掲羅國 lang2 jie1 luo2 guo2
  20. 波刺斯國 bo1 ci4 si1 guo2
  21. 臂多勢羅國 bi4 duo1 shi4 luo2 guo2
  22. c0-f659茶國 a1 yu2 cha2 guo2
  23. 伐刺c0-d1b2國 fa2 ci4 na2 guo2
 11. 大唐西域記記卷第十二 da4 tang2 xi1 yu4 ji4 ji4 juan4 di4 shi2 er4
  1. 漕矩c0-a65c國 cao2 ju3 zha1 guo2
  2. 弗票恃薩儻那國 fu2 piao4 shi4 sa4 tang3 na3 guo2
  3. c0-cbe3羅縛國 an1 da2 luo2 fu2 guo2
  4. 闊恙多國 kuo4 yang4 duo1 guo2
  5. 活國 huo2 guo2
  6. c0-d961國 qi4 qian2 guo2
  7. 阿利尼國 a1 li4 ni2 guo2
  8. 渇邏胡國 ke3 luo2 hu2 guo2
  9. 訖票瑟摩國 qi4 piao4 se4 mo2 guo2
  10. 鉢利曷國 bo1 li4 he2 guo2
  11. c0-cbe5c0-cbe3羅國 ling2 mo2 da2 luo2 guo2
  12. 鉢鐸創那國 bo1 duo2 chuang4 na3 guo2
  13. 淫薄健國 yin2 bo2 jian4 guo2
  14. 屈浪拏國 qu1 lang4 na2 guo2
  15. 達磨恙鐵帝國 da2 mo2 yang4 tie3 di4 guo2
  16. 尸棄尼國 shi1 qi4 ni2 guo2
  17. 商彌國 shang1 mi2 guo2
  18. 竭盤陀國 jie2 pan2 tuo2 guo2
  19. c0-b7d9國 wu1 sha4 guo2
  20. c0-ca5d沙國 qu1 sha1 guo2
  21. 斫句迦國 zhuo2 ju4 jia1 guo2
  22. 瞿薩旦那國 qu2 sa4 dan4 na3 guo2

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02