WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T51N2066 大唐西域求法高僧傳

da4 tang2 xi1 yu4 qiu2 fa3 gao1 seng1 zhuan4

だいとうせいいきぐほうこうそうでん

Short title: 西域求法度高僧傳  xi1 yu4 qiu2 fa3 du4 gao1 seng1 zhuan4

史傳部   
義淨 yi4 jing4 ぎじょう  [撰]   2 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正51T20661
高麗32K10720732
中華061H11770139-0167 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1491--
Other縮-致7,卍-29.1,國-史傳13

Structural Division

 1. 太州玄照法師 tai4 zhou1 xuan2 zhao4 fa3 shi1
 2. 齋州道希法師 zhai1 zhou1 dao4 xi1 fa3 shi1
 3. 齋州師鞭法師 zhai1 zhou1 shi1 bian1 fa3 shi1
 4. 新羅阿離耶跋摩法師 xin1 luo2 a1 li2 ye1 ba2 mo2 fa3 shi1
 5. 新羅慧業法師 xin1 luo2 hui4 ye4 fa3 shi1
 6. 新羅求本法師 xin1 luo2 qiu2 ben3 fa3 shi1
 7. 新羅玄太法師 xin1 luo2 xuan2 tai4 fa3 shi1
 8. 新羅玄烙法師 xin1 luo2 xuan2 lao4 fa3 shi1
 9. 新羅復有法師 xin1 luo2 fu4 you3 fa3 shi1
 10. 覩貨羅佛陀跋摩師 du3 huo4 luo2 fo2 tuo2 ba2 mo2 shi1
 11. 并州道方法師 bing4 zhou1 dao4 fang1 fa3 shi1
 12. 并州道生法師 bing4 zhou1 dao4 sheng1 fa3 shi1
 13. 并州常愍禪師 bing4 zhou1 chang2 min3 chan2 shi1
 14. 常愍師弟子一人 chang2 min3 shi1 di4 zi3 yi1 ren2
 15. 京師未底僧訶師 jing1 shi1 wei4 di3 seng1 he1 shi1
 16. 京師玄會法師 jing1 shi1 xuan2 hui4 fa3 shi1
 17. 質多跋摩師 zhi4 duo1 ba2 mo2 shi1
 18. 吐番公主c0-ecce母息二人隆法師 tu3 fan1 gong1 zhu3 nai3 mu3 xi1 er4 ren2 long2 fa3 shi1
 19. 益州明遠法師 yi4 zhou1 ming2 yuan3 fa3 shi1
 20. 益州義朗律師 yi4 zhou1 yi4 lang3 lü4 shi1
 21. 朗律師弟子一人 lang3 lü4 shi1 di4 zi3 yi1 ren2
 22. 益州智岸法師 yi4 zhou1 zhi4 an4 fa3 shi1
 23. 益州會寧律師 yi4 zhou1 hui4 ning2 lü4 shi1
 24. 交州運期法師 jiao1 zhou1 yun4 qi1 fa3 shi1
 25. 交州本叉提婆師 jiao1 zhou1 ben3 cha1 ti2 po2 shi1
 26. 交州窺冲法師 jiao1 zhou1 kui1 chong1 fa3 shi1
 27. 交州慧c0-da7c法師 jiao1 zhou1 hui4 yan3 fa3 shi1
 28. 信胄法師 xin4 zhou4 fa3 shi1
 29. 愛州智行法師 ai4 zhou1 zhi4 xing2 fa3 shi1
 30. 愛州大乘燈禪師 ai4 zhou1 da4 cheng2 deng1 chan2 shi1
 31. 唐國僧伽跋摩師 tang2 guo2 seng1 jia1 ba2 mo2 shi1
 32. 高昌彼岸智岸二人 gao1 chang1 bi3 an4 zhi4 an4 er4 ren2
 33. 洛陽曇潤法師 luo4 yang2 tan2 run4 fa3 shi1
 34. 洛陽義輝論師 luo4 yang2 yi4 hui1 lun4 shi1
 35. 又大唐三人 you4 da4 tang2 san1 ren2
 36. 新羅慧輪法師 xin1 luo2 hui4 lun2 fa3 shi1
 37. 荊州道琳法師 jing1 zhou1 dao4 lin2 fa3 shi1
 38. 荊州曇光法師 jing1 zhou1 tan2 guang1 fa3 shi1
 39. 大又唐一人 da4 you4 tang2 yi1 ren2
 40. 荊州慧命禪師 jing1 zhou1 hui4 ming4 chan2 shi1
 41. 又大唐一人 you4 da4 tang2 yi1 ren2
 42. 荊州慧命禪師 jing1 zhou1 hui4 ming4 chan2 shi1
 43. 潤州玄遶律師 run4 zhou1 xuan2 rao4 lü4 shi1
 44. 晋州善行法師 jin4 zhou1 shan4 xing2 fa3 shi1
 45. 襄陽靈運法師 xiang1 yang2 ling2 yun4 fa3 shi1
 46. c0-bf43州僧哲禪師 li3 zhou1 seng1 zhe2 chan2 shi1
 47. 哲禪師第子二人 zhe2 chan2 shi1 di4 zi3 er4 ren2
 48. 洛陽智弘律師 luo4 yang2 zhi4 hong2 lü4 shi1
 49. 荊州無行禪師 jing1 zhou1 wu2 xing2 chan2 shi1
 50. 荊州法振禪師 jing1 zhou1 fa3 zhen4 chan2 shi1
 51. 荊州乘悟禪師 jing1 zhou1 cheng2 wu4 chan2 shi1
 52. 梁州乘如律師 liang2 zhou1 cheng2 ru2 lü4 shi1
 53. c0-bf43州大律法師 li3 zhou1 da4 lü4 fa3 shi1

 54. This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

  Release 2.0A Last modified: 2002-12-02